അഫിലിയേഷനുകൾ കമ്മിറ്റി / വാർത്തകൾ

This page is a translated version of the page Affiliations Committee/News and the translation is 5% complete.

നിങ്ങളുടെ സംവാദ താളിലേക്ക് വാർത്തകൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുവാനായി സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുക.

അഫിലിയേഷൻ കമ്മറ്റി പോർട്ടൽ
അഫിലിയേറ്റ് ഉറവിടങ്ങൾ
ചാപ്റ്ററുകൾ
Thematic organisations
Wikimedia user groups
ആന്തരിക പ്രമാണങ്ങൾ
മറ്റ് ലിങ്കുകൾ
ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക

വിക്കിമീഡിയ അഫിലിയേഷൻ കമ്മിറ്റി വാർത്തകളും പ്രഖ്യാപനങ്ങളും


ഗ്രന്ഥപ്പുര

2020

2019

2018

2017

 • 2017-12-08 The Affiliations Committee looks for new candidates for the 2019-20 term.
 • 2017-09-10 Wikimedia Community User Group Malaysia is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2017-07-05 Wikimedians of Chicago User Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2017-07-05 Wikimedians of Cameroon User Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2017-07-05 Wikimedia Community User Group Cameroon is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2017-07-05 Odia Wikimedians User Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2017-06-28 Hindi Wikimedians User Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2017-06-27 Wikipedia Library User Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2017-05-19 Wikimedia Tool Developers Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2017-05-03 Wikivoyage Association is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2017-04-27 Commons Photographers User Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2017-04-03 The Affiliations Committee held its annual meeting at the Wikimedia Conference 2017 in Berlin.
 • 2017-03-06 Wikimedians of Peru User Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2017-03-01 Wikimedia Philippines was derecognized as a chapter, due to its inability to fulfill legal compliance and documentation issues.
 • 2017-02-28 Wikimaps User Groups is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2017-02-28 West Bengal Wikimedians User Groups is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2017-02-21 Wikimedians of Lëtzebuerg User Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2017-02-16 Karavali Wikimedians User Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2017-02-16 Wikimedians of Erzyan Language User Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2017-01-16 The Affiliations Committee appointed three new members for the 2017-2018 term.

2016

 • 2016-12-18 The Affiliations Committee announced call for membership for 2017-18 term.
 • 2016-11-07 WikiDonne User Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2016-10-25 Wiki Education Brazil is now recognized as a Wikimedia User Group, replacing "Wikimedia Community Brazilian Education and Research".
 • 2016-11-07 WikiConference North America User Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2016-09-26 Tremendous Wiktionary User Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2016-09-26 Whose Knowledge is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2016-09-26 Art+Feminism User Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2016-09-26 GLAM Macedonia Wikimedians is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2016-09-26 Wikimedians of Peru User Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2016-08-19 The Affiliations Committee announced changes to current chapter and thematic organization criteria.
 • 2016-08-12 Wikimedia User Group status of PhilWiki Community is renewed for a one-year term through January 17, 2017.
 • 2016-08-01 WikiToLearn User Group is recognized as a Wikimedia User Group for a one-year, renewable period, on August 1, 2016.
 • 2016-08-01 Wikimedia Community User Group Malta is recognized as a Wikimedia User Group for a one-year, renewable period, on August 1, 2016.
 • 2016-07-14 Wikimedia Community User Group Brasil is renewed for an additional one-year renewable period as a Wikimedia user group.
 • 2016-06-23 അഫിലിയേഷൻ സമിതി വിക്കിമാനിയ 2016ൽ യോഗം ചേർന്നു. വിക്കിമാനിയയുടെ അവസാന ദിവസം വിക്കിമീഡിയ അഫിലിയേറ്റുകളെ കുറിച്ച് ഒരു എന്ത് എന്തിന് എങ്ങനെ എന്ന ഒരു സമ്മേളനം നടന്നു.
 • 2016-06-10 Wikimedia Community Ireland is renewed through 8 December, 2016, as a Wikimedia user group.
 • 2016-06-07 Kentucky Wikimedians User Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2016-05-31 Wikimedia of Latvia User Group is renewed for an additional one-year renewable period as a Wikimedia user group.
 • 2016-05-31 Wikimedia Tunisia User Group is renewed through December 31, 2016 at which time they may again renew for an additional one-year term.
 • 2016-05-27 Wikimedians in Thailand is renewed for an additional one-year renewable period as a Wikimedia user group.
 • 2016-05-24 Wikimedia Community Brazilian Group of Education and Research is renewed for an additional one-year renewable period as a Wikimedia user group.

2015

2014

2013

2012