അഫിലിയേഷനുകൾ കമ്മിറ്റി / വാർത്തകൾ

This page is a translated version of the page Affiliations Committee/News and the translation is 4% complete.

നിങ്ങളുടെ സംവാദ താളിലേക്ക് വാർത്തകൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുവാനായി സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുക.

വിക്കിമീഡിയ അഫിലിയേഷൻ കമ്മിറ്റി വാർത്തകളും പ്രഖ്യാപനങ്ങളും

 • 2023-01-29 The Board of Trustees' Community Affairs Committee voted for Lorenzo Losa to be an additional AffCom liaision for the Board.
 • 2022-12-07 The Board of Trustees has adopted the revised charter for the Affiliations Committee.
 • 2022-11-30 The term of the serving AffCom members was prolonged to the end of 2023, and as per the decision of the Board of Trustees, and no elections are held in late 2022. The Board has invited AffCom to work on Affiliate Strategy.
 • 2022-08-03 The Tyap Wikimedians Proposed User Group was recognized as a Wikimedia affiliated usergroup.
 • 2022-07-11 AffCom published their standing on hubs and the role the Commitee can take in developing these new Wikimedia structures.
 • 2022-07-08 The Women in Religion User Group was recognized as a Wikimedia affiliated usergroup.
 • 2022-04-09 Joy Agyepong and Benoît Prieur have been appointed to the Affiliations Committee as new members. In addition, incumbent member Mehman Ibragimov has been re-appointed for an additional term.
 • 2022-01-14 The Affiliations Committee has officially appointed Camelia Boban as Chair, Jeffrey Keefer as Vice-Chair, Houcemeddine Turki as Secretary, and Suyash Dwivedi as Treasurer, for a one-year term.
 • 2021-12-19 The AffCom is seeking new members and advisors! Applications are accepted from January 1 to January 31. Also, everyone can share endorsement and comments for prospective members and advisors.
 • 2021-11-08 Paiwan Wikimedians User Group has been recognized as a user group for a one-year renewable period.


ഗ്രന്ഥപ്പുര

2021

2020

2019

2018

2017

 • 2017-12-08 The Affiliations Committee looks for new candidates for the 2019-20 term.
 • 2017-09-10 Wikimedia Community User Group Malaysia is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2017-07-05 Wikimedians of Chicago User Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2017-07-05 Wikimedians of Cameroon User Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2017-07-05 Wikimedia Community User Group Cameroon is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2017-07-05 Odia Wikimedians User Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2017-06-28 Hindi Wikimedians User Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2017-06-27 Wikipedia Library User Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2017-05-19 Wikimedia Tool Developers Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2017-05-03 Wikivoyage Association is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2017-04-27 Commons Photographers User Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2017-04-03 The Affiliations Committee held its annual meeting at the Wikimedia Conference 2017 in Berlin.
 • 2017-03-06 Wikimedians of Peru User Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2017-03-01 Wikimedia Philippines was derecognized as a chapter, due to its inability to fulfill legal compliance and documentation issues.
 • 2017-02-28 Wikimaps User Groups is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2017-02-28 West Bengal Wikimedians User Groups is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2017-02-21 Wikimedians of Lëtzebuerg User Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2017-02-16 Karavali Wikimedians User Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2017-02-16 Wikimedians of Erzyan Language User Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2017-01-16 The Affiliations Committee appointed three new members for the 2017-2018 term.

2016

 • 2016-12-18 The Affiliations Committee announced call for membership for 2017-18 term.
 • 2016-11-07 WikiDonne User Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2016-10-25 Wiki Education Brazil is now recognized as a Wikimedia User Group, replacing "Wikimedia Community Brazilian Education and Research".
 • 2016-11-07 WikiConference North America User Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2016-09-26 Tremendous Wiktionary User Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2016-09-26 Whose Knowledge is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2016-09-26 Art+Feminism User Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2016-09-26 GLAM Macedonia Wikimedians is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2016-09-26 Wikimedians of Peru User Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2016-08-19 The Affiliations Committee announced changes to current chapter and thematic organization criteria.
 • 2016-08-12 Wikimedia User Group status of PhilWiki Community is renewed for a one-year term through January 17, 2017.
 • 2016-08-01 WikiToLearn User Group is recognized as a Wikimedia User Group for a one-year, renewable period, on August 1, 2016.
 • 2016-08-01 Wikimedia Community User Group Malta is recognized as a Wikimedia User Group for a one-year, renewable period, on August 1, 2016.
 • 2016-07-14 Wikimedia Community User Group Brasil is renewed for an additional one-year renewable period as a Wikimedia user group.
 • 2016-06-23 അഫിലിയേഷൻ സമിതി വിക്കിമാനിയ 2016ൽ യോഗം ചേർന്നു. വിക്കിമാനിയയുടെ അവസാന ദിവസം വിക്കിമീഡിയ അഫിലിയേറ്റുകളെ കുറിച്ച് ഒരു എന്ത് എന്തിന് എങ്ങനെ എന്ന ഒരു സമ്മേളനം നടന്നു.
 • 2016-06-10 Wikimedia Community Ireland is renewed through 8 December, 2016, as a Wikimedia user group.
 • 2016-06-07 Kentucky Wikimedians User Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2016-05-31 Wikimedia of Latvia User Group is renewed for an additional one-year renewable period as a Wikimedia user group.
 • 2016-05-31 Wikimedia Tunisia User Group is renewed through December 31, 2016 at which time they may again renew for an additional one-year term.
 • 2016-05-27 Wikimedians in Thailand is renewed for an additional one-year renewable period as a Wikimedia user group.
 • 2016-05-24 Wikimedia Community Brazilian Group of Education and Research is renewed for an additional one-year renewable period as a Wikimedia user group.

2015

2014

2013

2012