അഫിലിയേഷനുകൾ കമ്മിറ്റി / വാർത്തകൾ

This page is a translated version of the page Affiliations Committee/News and the translation is 4% complete.

നിങ്ങളുടെ സംവാദ താളിലേക്ക് വാർത്തകൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുവാനായി സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുക.

വിക്കിമീഡിയ അഫിലിയേഷൻ കമ്മിറ്റി വാർത്തകളും പ്രഖ്യാപനങ്ങളും


ഗ്രന്ഥപ്പുര

2021

2020

2019

2018

2017

 • 2017-12-08 The Affiliations Committee looks for new candidates for the 2019-20 term.
 • 2017-09-10 Wikimedia Community User Group Malaysia is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2017-07-05 Wikimedians of Chicago User Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2017-07-05 Wikimedians of Cameroon User Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2017-07-05 Wikimedia Community User Group Cameroon is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2017-07-05 Odia Wikimedians User Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2017-06-28 Hindi Wikimedians User Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2017-06-27 Wikipedia Library User Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2017-05-19 Wikimedia Tool Developers Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2017-05-03 Wikivoyage Association is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2017-04-27 Commons Photographers User Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2017-04-03 The Affiliations Committee held its annual meeting at the Wikimedia Conference 2017 in Berlin.
 • 2017-03-06 Wikimedians of Peru User Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2017-03-01 Wikimedia Philippines was derecognized as a chapter, due to its inability to fulfill legal compliance and documentation issues.
 • 2017-02-28 Wikimaps User Groups is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2017-02-28 West Bengal Wikimedians User Groups is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2017-02-21 Wikimedians of Lëtzebuerg User Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2017-02-16 Karavali Wikimedians User Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2017-02-16 Wikimedians of Erzyan Language User Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2017-01-16 The Affiliations Committee appointed three new members for the 2017-2018 term.

2016

 • 2016-12-18 The Affiliations Committee announced call for membership for 2017-18 term.
 • 2016-11-07 WikiDonne User Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2016-10-25 Wiki Education Brazil is now recognized as a Wikimedia User Group, replacing "Wikimedia Community Brazilian Education and Research".
 • 2016-11-07 WikiConference North America User Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2016-09-26 Tremendous Wiktionary User Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2016-09-26 Whose Knowledge is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2016-09-26 Art+Feminism User Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2016-09-26 GLAM Macedonia Wikimedians is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2016-09-26 Wikimedians of Peru User Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2016-08-19 The Affiliations Committee announced changes to current chapter and thematic organization criteria.
 • 2016-08-12 Wikimedia User Group status of PhilWiki Community is renewed for a one-year term through January 17, 2017.
 • 2016-08-01 WikiToLearn User Group is recognized as a Wikimedia User Group for a one-year, renewable period, on August 1, 2016.
 • 2016-08-01 Wikimedia Community User Group Malta is recognized as a Wikimedia User Group for a one-year, renewable period, on August 1, 2016.
 • 2016-07-14 Wikimedia Community User Group Brasil is renewed for an additional one-year renewable period as a Wikimedia user group.
 • 2016-06-23 അഫിലിയേഷൻ സമിതി വിക്കിമാനിയ 2016ൽ യോഗം ചേർന്നു. വിക്കിമാനിയയുടെ അവസാന ദിവസം വിക്കിമീഡിയ അഫിലിയേറ്റുകളെ കുറിച്ച് ഒരു എന്ത് എന്തിന് എങ്ങനെ എന്ന ഒരു സമ്മേളനം നടന്നു.
 • 2016-06-10 Wikimedia Community Ireland is renewed through 8 December, 2016, as a Wikimedia user group.
 • 2016-06-07 Kentucky Wikimedians User Group is recognized as a user group for a one-year renewable period.
 • 2016-05-31 Wikimedia of Latvia User Group is renewed for an additional one-year renewable period as a Wikimedia user group.
 • 2016-05-31 Wikimedia Tunisia User Group is renewed through December 31, 2016 at which time they may again renew for an additional one-year term.
 • 2016-05-27 Wikimedians in Thailand is renewed for an additional one-year renewable period as a Wikimedia user group.
 • 2016-05-24 Wikimedia Community Brazilian Group of Education and Research is renewed for an additional one-year renewable period as a Wikimedia user group.

2015

2014

2013

2012