Wikipedia kòe Goe̍h-kiû

This page is a translated version of the page Wikipedia to the Moon and the translation is 100% complete.

Ùi Tek-kok Berlin ū chi̍t kûn tùi kho-ha̍k chin hèng-chhù ê lâng, tng teh kè-ōe beh chiong in ka-tī chè-chō ê thàm-châ-chhia sàng khì Goe̍h-kiû téng. Jî-chhiá in siūⁿ beh sàng Wikipedia chò-hóe kòe--khì. Tī Wikipedia ê 15 chiu-nî, gún kûi--ê pián-chiá kài siū tio̍h iau-chhiáⁿ lâi chú-pī pún hāng choa̍t-téng ê tì-sek sî-kan (kiam khong-kan) kóng-á.

Thâu-ia̍h Sî-chiat 1: hong-àn Sî-chiat 2: tâu-phiò Sî-chiat 3: khí-kang Sî-chiat 4: chóng-kiat Siong-koan Būn-tap
  goân-sêng tng chìn-hêng sòa--lâi, 7 goe̍h 1 ji̍t sòa--lâi, 10 goe̍h 31    

Wikipedia kòe Goe̍h-kiû – khài-lio̍k

 
Chū Voyager 2-hō ēng i "Kim Chhiòng-pôaⁿ" chah chhut jîn-lūi ê siau-sit chhut gōa thài-khong liáu-āu í-keng kòe liáu beh 40 tang. Hit chūn ê lôe-iông ū ai-sa-chuh, chi̍t kóa siaⁿ-im kap iáⁿ-siōng, m̂-koh tio̍h bô choân-pō͘ tì-sek ê chóng-ha̍p.

Part Time Scientists ("Lîm-sî Kho-ha̍k-ka") sī gō͘-ê ùi Google Lunar XPRIZE thiáu-chiàn lāi-bīn kēng-cheng phah iâⁿ--ê. In-ê bo̍k-phiau sī beh tī 2017 nî kip kàu Goe̍h-kiû, hō͘ in-ê thàm-châ-chhia an-chôan chiūⁿ tē, sái 500 kong-chhiò jî-chhiá sang iáⁿ-siōng tńg Tē-kiû. Thài-khong-chhia sī bô sáⁿ khong-kan ē-tàng theh loa̍h-chē mi̍h-kiāⁿ. Nā tùi kho-ha̍k si̍t-giām lâi kóng, it-poaⁿ che chio̍h sī só͘ kóng ê chài-tāng (payload). Part-Time Scientists be̍h khí-chō ê Goe̍h-kiû thàm-châ-chhia sī ū chi̍t kóa khong-kan, chóng-sī i koh chài chi̍t tâi chu-liāu-pôaⁿ, sī Wikimedia Deutschland Tek-kok Wikimedia Hun-hōe thê-kiong, beh hō͘ Wikipedia sú-iōng--ê.

Khah bô-ài kui-khì theh kui-ê Wikipedia chu-liâu ka siá ji̍p pôaⁿ lāi? In-ūi ē ēng chit ê pôaⁿ téng khong-kan chin iú-hān jî-chhiá khó-lêng liān khǹg ji̍p chi̍t-ê tōa gí-giân pán-pún lóng bô hoat–sīm-chì sī mài hâm le̍k-sú kap mûi-thé tóng-àn. Koh khah tiōng-iàu--ê, sī Wikipedia sī chi̍t hāng chiàⁿ-káng choân-kiû-sèng ê kè-ōe, pēng-chiá kàu taⁿ thê-kiong beh 300 khoán gí-giân ê lōe-iông. Chí iàu nā chi̍t-ê sió-hiáⁿ (snapshot) ê Wikipedia ē-tàng hong chah kòe Goe̍h-kiû, chia-ê lōe-iông chio̍h chhin-chhiūⁿ sī chin-chiàⁿ chit sió-hiáⁿ "só͘-ū jîn-lûi tì-sek ê chóng-ha̍p". Só͘-í, m̄-ná èng-kai ài sàng chhut Wikipedia siā-kûn chok-phín ê phín-chit, mā ài hâm in-ê bûn-hòa to-iūⁿ-sèng, in bô-kâng ê koan-tiám, kap chē khoán siaⁿ-im.

Ài án-chóaⁿ chhòng? Án-chóaⁿ koat-tēng? Ùi Wikimedia Deutschland, gún kám-kak beh koat-tēng chi̍t kiāⁿ thài-khong lú-hêng ê Wikipedia sió-hiáⁿ, siāng hó ê hong-sek sī chiàu ki-pún goân-chek só͘ ín-chhōa: Che sī chi̍t kiāⁿ beh sàng hō͘ thong sè-kài só͘-ū Wikipedia siā-kûn ê chiu-nî lé-bu̍t. Lán tio̍h ná tòng chò choân-kiû ūn-tōng kap wiki ha̍p-chok lâi thó-lūn. Che sī tùi i pún-sin ê chi̍t hāng bû-song thiáu-chiàn, in-ūi kòe-khì chiông-lâi m̄-bat kòe choân-pō͘ Wikipedia siā-kûn kâng-sî kang hong kiò lâi koat-tēng jî-chhiá tī iú-hān ê khong-kan ... kap sî-kan lāi, teh chhù-lí chi̍t hāng kè-ōe. Ūi-tio̍h phòe-ha̍p Goe̍h-kiû thàm-châ-chhia ê chài-mi̍h kî-hān, gún mā ài chiàu chi̍t hāng pian-chi̍p kî-hān lâi khí kang. Gún-ê bo̍k-phiau sī ùi 2016 nî ê Kok-chè Chì-goān-chiá Ji̍t (12 goe̍h 5 hō) chìn-chêng goân-sêng siā-kûn thó-lūn, koat-tēng kap lōe-iông ê chún-pī:

2016 nî 12 goe̍h 5 hō, 3900 bān tiâu bûn-chiong, 300 khoán gí-giân, kúi--a chheng ūi ê pian-chip-chiá. Chi̍t tè hâm 20 GB chu-liāu khong-kan ê ngē-pôaⁿ.

Ùi Meta-Wiki ê pún chām í-keng tī 2016 nî 6 goe̍h hong siat-kè lâi hong-piān chhù-lí Wikimania Esino Lario. Hit chūn gún su-iàu sán-seng chi̍t-ê koan-hē án-chóaⁿ chāi choân-kiû siā-kûn ê chêng-hêng hā pān tāi-chì ê koat-tēng. Che sī chi̍t hāng tōa sū-kia̍p! Chhiáⁿ kòe About kap FAQ toān-lo̍h lâi tha̍k choan-pō͘ ê siông-sè sū-lí.

Lán tio̍h lâi sàng Wikipedia kòe Goe̍h-kiû! Gún tī tng teh thó-lūn ê khó-lêng khí kang hong-àn téng-bīn su-iàu lí-ê ì-kiān kap siūⁿ-hoat. Chhiáⁿ lâi pian-chip!

Mā khòaⁿ-māi