ސްޓިވާރޑުން

This page is a translated version of the page Stewards and the translation is 91% complete.
Shortcut:
S

ސްޓިވާރޑްސް އަކީ ގްލޯބަލް ވިކިމީޑިއާ ކޮމިއުނިޓީއިން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް ބާއްވާ ސްޓިވާޑް އިންތިޚާބުތަކުން ހޮވާ ބައެކެވެ. ސްޓެވާރޑްސް އަކީ ވޮލަންޓިއަރުން، މާނައަކީ އެމީހުން ވިކިމީޑިއާ ފައުންޑޭޝަނަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރެއެވެ. ސްޓިވާރޑްސް އަކީ ވެސް އާބިޓްރޭޓަރުން ނުވަތަ މީޑިއޭޓަރުން ނެއް ނޫނެވެ؛ ކުޑަ ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި އުފެދިފައިވާ ދެބަސްވުމެއް ހައްލުކުރުމަށް، ލޯކަލް ރިޒޮލިއުޝަން މަސައްކަތް ކޮށް، ލޯކަލް ރިޒޮލިއުޝަން ހާސިލް ނުކުރެވޭނަމަ މެޓާ-ވިކިގެ ކޮމެންޓަށް އެދި ފައިލް ކުރާށެވެ.

Stewards
For stewards
Noticeboards

Stewards are a global group of users with complete access to the wiki interface on all public Wikimedia wikis. They have the technical ability to modify all local and global user rights, change the status and name of global accounts, and access any of the permissions available to administrators and bureaucrats. The use of steward rights is restricted by policy; stewards will not use their technical access when there are local users who can use that access, except in emergencies. This enables them to act as administrators and bureaucrats on projects without any local administrators or bureaucrats.

މިހާރު މުޅިއަކު 29 ސްޓިވާރޑުން އެބަ ތިއްބެވެ.

ތާރީޚް

މައިގަނޑު ޟަފްހާ: ސްޓިވާރޑްސް/ތާރީޚް

ސްޓިވާރޓް ގުރޫޕޫ އުފެދިފައިވަނީ 2004 ވަނަ އަހަރު ސޮފްޓްވެއާ ޑެވެލޮޕްމެންޓާއި ސިސްޓަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ޔޫޒާ ރައިޓްސް މެނޭޖްމެންޓް ވަކިކުރުމަށެވެ. ސްޓިވާރޑުންނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ހަމައެކަނި ލިބިފައިވާ ހައްގަކީ ހުރިހަ ޔޫޒާ ރައިޓެއް މެޓަ ވިކީ މެދުވެރިކޮށް ބަދަލުކުރުމެވެ. ސްޓިވާރޑް ގުރޫޕު އުފެދުމުގެ ކުރިން ބިއުރޯކްރެޓުން ނެތް އިކީތަކުގައި ޔޫޒާ ރައިޓްސް ބަދަލުކުރަން ޑެވެލޮޕާއެއް ބޭނުންވެއެވެ.

2008 ވަނަ އަހަރު ސެންޓްރަލްއޯތު އެކްސްޓެންޝަން އުފެދުމަށްފަހު ގްލޯބަލް އެކައުންޓް މެނޭޖް ކުރުމުގެ ޒިންމާއާއި ސްޓިވާރޑުން ހަވާލުވިއެވެ. އަދި 2015 ވަނަ އަހަރު ސިންގަލް-ޔޫޒާ ފައިނަލައިޒޭޝަން ނިމުމަށްފަހު ގްލޯބަލް އެކައުންޓުތަކުގެ ނަން ބަދަލުކުރުމުގެ ޒިނަމާއާއި ސްޓިވާރޑުން ހަވާލުވިއެވެ. މިޒިންމާ އަދާކުރަނީ ގްލޯބަލް ރީނޭމާރސްއާއި އެކުގައެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ އިންތިހާބު ބޭއްވުނީ 2004 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭގެ ފަހުން ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ނުވަތަ ދެފަހަރު އިންތިހާބު ބޭއްވިގެން ދިޔައެވެ. އެންމެ ފަހުން ދެ އިންތިހާބު އެއްއަހަރަކު އޮތީ 2011 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

މެމްބަރަކަށްވުން

މައިގަނޑު ޟަފްހާ: ސްޓިވާރޑްސް/އިންތިހާބު

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް ސްޓިވާރޑުންގެ އިންތިހާބު ތައް ބާއްވާއިރު، ފެބްރުއަރީ މަހު ތިން ހަފްތާއަށް ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދެއެވެ. ސްޓިވާޑުކަމަށް ކުރިމަތިލާާ ކެންޑިޑޭޓުން އެކައުންޓު އެކްޓިވިޓީ ގެ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާން ޖެހޭނެ ކަމައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މަދުވެގެން ތިން މަސް ދުވަސް ވަންދެން ވިކިމީޑިއާ ގެ އެއް ވިކީގައި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ މަގާމު އަދާކުރުމާއި، 600 އެޑިޓް ހަދާފައި ވުމާއި، މިދިޔަ ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 50 އެޑިޓް ހަދާފައި ވާންޖެހޭނެއެވެ. ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވަނީ ވޯޓަކުން ނެވެ. 80% ތާއީދު ބޭނުންވާއިރު މަދުވެގެން 30 ތާއީދު ވޯޓު ހޯދަން ޖެހެއެވެ. ސްޓީވާޑް ރައިޓްސް ހިފެހެއްޓޭނެ މެމްބަރުންގެ އަދަދާއި، ކޮންމެ އިންތިހާބީ ދައުރެއްގައި ވެސް ސްޓިވާޑުކަމަށް ހޮވޭ މެމްބަރުންގެ އަދަދުގައި ވަކި ލިމިޓެއް ނޯވެ އެވެ. ސްޓެވާޑްސް އަށް ސިއްރު މައުލޫމާތުތައް އެކްސެސް ކޮށް، ކަފިކަފިވެފައިވާ ޑޭޓާއަށް އެކްސެސް ވެވޭނެތީ، ސްޓެވާޑްސް އަށް ވެސް ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.

ކަށަވަރުކުރުން

މިހާރު ތިބި ސްޓިވާޑްސް އަކީ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އިންތިހާބުތަކާ އެއް ހަމައެއްގައި ކޮންފާމްވާ ސްޓެވާޑްސް އެކެވެ. މި ކޮންފަމޭޝަންތަކުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާއަކީ ކޮމިއުނިޓީ ކޮމެންޓް ޕީރިއަޑެއް ކަމަށްވާއިރު، މިހާރު ގެ އެއްވެސް ސްޓިވާޑަކާއި އެއްކޮޅަށް ކޮމެންޓް ކުރުމުގެ ނުވަތަ ދެކޮޅަށް ކޮމެންޓް ކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހުރިހާ ފަރާާތަކައްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ. މި ކޮމެންޓްތައް އަމާޒުކުރަންވާނީ، ސްޓިވާރޑް ހުއްދަތައް ބޭނުންކުރުމުގައި، ނުވަތަ ސްޓިވާރޑް ކަމާބެހޭ އެހެން ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެހުއްދަތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ ގެއްލުވާލުމަށެވެ. ކޮމިއުނިޓީ ކޮމެންޓް ޕީރިއަޑް ބަންދުކުރުމަށްފަހު، ހުރިހާ އާ އަދި މިހާރު ތިބި ސްޓިވާރޑުން ނަތީޖާއާ މެދު މަޝްވަރާކުރާނެއެވެ. ސްޓިވާޑުކަމުން ވަކިކުރެވޭނީ މިމަޝްވަރާތަކުގައި އެހެން ސްޓިވާޑްތަކުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް ވޯޓު ދީފިނަމައެވެ.

ސްޓިވާރޑްސްކަމުން ވަކިކުރުން

ސްޓިވާރޑްސްގެ ތެރެއިން ފާއިތުވެދިޔަ 6 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް އަމަލެއް ކޮށްފައި ނުވާ، އަދި މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 10 ފިޅަވަޅަށްވުރެ މަދުން ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ވާނަމަ، އޮޓޮމެޓިކުން ސްޓިވާރޑްސްގެ މަގާމުން ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.

އެކްސެސް

ސްޓިވާރޑުންގެ މައިގަނޑު ޒިންމާއަކީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޓެކްނިކަލް ކަންތައް ކުރުމެވެ.

ގްލޯބަލް އެކައުންޓް މެނޭޖްމެންޓް
 • ގްލޯބަލް އެކައުންޓްތައް ލޮކްކޮށް އަންލޮކްކުރުން
 • ގްލޯބަލް އެކައުންޓްތައް ފޮރުވާ ސަޕްރެސްކުރުން
 • ގްލޯބަލް އެކައުންޓްތަކާއި ލޯކަލް އަންއަޓޭޗްޑް އެކައުންޓްތަކުގެ ނަން ބަދަލުކުރުން
 • އައި.ޕީ އެޑްރެސްތައް ގްލޯބަލީ ބްލޮކްކޮށް އަންބްލޮކްކުރުން
 • login.wikimedia.orgގައި ޗެކްޔޫޒާ އާލާތް ބޭނުންކުރުން (ސްޓެޓިސްޓިކްސް)
ޔޫޒާ ރައިޓްސް މެނޭޖްމެންޓް
 • ކޮންމެ ވިކިމީޑިއާ ވިކީއެއްގައި ކޮންމެ އެކައުންޓެއްގެ ޔޫޒާ ރައިޓްސް ބަދަލުކުރުން
  • ބިއުރޯކްރެޓުން ނެތް ވިކީތަކުގައި ބޮޓް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ، އިންޓަފޭސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަދި ބިއުރޯކްރެޓް ހައްގުތައް ދިނުން
  • ޗެކްޔޫޒާ، އޯވަސައިޓް އަދި އިމްޕޯޓް ހައްގުތައް ދެވެނީ ހަމައެކަނި ސްޓިވާޑުންނަށް
 • ގްލޯބަލް ޔޫޒާ ރައިޓްސް ހަވާލުކުރުމާއި ވަކިކުރުން
 • ގްލޯބަލް ގުރޫޕު ހުއްދައާއި ވިކީސެޓްސް ބެލެހެއްޓުން
އެހެނިހެން
 • Approve, disable, and suppress OAuth application requests
 • Use any administrator, CheckUser, or oversighter access on wikis without local users in those permissions groups
 • Respond to VRT tickets in the stewards' queue, or any of the information queues
 • Delete pages with greater than 5,000 revisions
 • Create and edit global abusefilters

ސްޓިވާރޑުންގެ ޒިންމާތަކުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޓެކްނިކަލްނޫން ކަންތައްވެސް ހުރެއެވެ.

 • ގްލޯބަލް ކޮމިއުނިޓީ ބޭން ރިކުއެސްޓްތައް ބަންދުކޮށް ތަންފީޛު ކުރުން
 • ބައެއް ވިކީ ތަކުގެ އާބިޓްރޭޝަން ކޮމިޓީ އިންތިހާބުތައް ބަލާ މީހުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުން
 • ވިކިމީޑިއާ ފައުންޑޭޝަނުގެ ސްޓާފުންނާއި ކޮމިއުނިޓީއާއި ދެމެދު އޮންނަ އެންމެ ފުރަތަމަ ގުޅުން

ސިޔާސަތުތައް

މައިގަނޑު ޟަފްހާ: ސްޓިވާރޑުންގެ ސިޔާސަތު

ސްޓިވާރޑްސް އަކީ އެމީހުންގެ ހުއްދަތައް ބޭނުންކުރާއިރު ކަނޑައެޅިފައިވާ މުޖުތަމަޢުގެ އުސޫލުތަކަށް ތަބާވާން ޖެހޭ، އަދި އުސޫލުތައް ނެތް ތަނެއްގައި، އޭގެ ބަދަލުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކަށް ތަބާވާންޖެހޭ ބައެކެވެ.

ލޯކަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން ނުވަތަ ބިއުރޯކްރެޓުން އުޅޭ ވިކީތަކުގައި، ސްޓިވާޑްސް އާންމު ގޮތެއްގައި އިމަޖެންސީ ހާލަތުގައި ނޫނީ އެމީހުންގެ އެކްސެސް ބޭނުން ނުކުރާނެ އެވެ. ކްރޮސް-ވިކި އެކްޝަންސް ޕޮލިސީގައި ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ލީވޭއެއް އޮތް ނަމަވެސް މިއީ ވަރަށް މަދުން ނޫނީ އެޕްލައި ކުރެވޭ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ލޯކަލް ކޮމިއުނިޓީ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ސްޓިވާރޑުން އުޅޭ ވިކީތަކުގައި ޔޫޒާ ރައިޓްސް ބަދަލެއް ނުކުރާނެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ގްލޯބަލް ސްކޯޕްގެ ގޮތުގައި ސްޓިވާޑް ރޯލު ދަމަހައްޓައި، އެމީހުންގެ ހޯމް ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ސުޕަ-ޔޫޒަރުންގެ ގޮތުގައި ވުމަށް ހުރަސް އެދެއެވެ. ބިގްޑިލީޓް ހުއްދަ ބޭނުންކޮށްގެން 5000 އަށް ވުރެ ގިނަ މުރާޖައާ ހިމެނޭ ޕޭޖުތައް ޑިލީޓްކުރުން ފަދަ، ލޯކަލް ޔޫޒަރުން ގެ އަތުގައި ނުހިފެހެއްޓި، އަދި ބޭނުން ކުރަން ޖަދަލު ނުކުރާ ބައެއް ހުއްދަތައް އަދިވެސް ސްޓިވާޑްސް އިން އެމީހުންގެ ހޯމް ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި ބޭނުން ކުރެއެވެ.

ސްޓިވާރޑްސް އަކީ އެއްވެސް އިރެއްގައި ފިޔަވަޅެއް އަޅަން މަޖުބޫރުވާ ބައެއް ނޫނެވެ. ވޮލަންޓިއަރުންގެ ހައިސިއްޔަތުން އަބަދުވެސް ރިކުއެސްޓެއް ހޭންޑްލް ކުރުމަށް ޕާސަނަލީ އެކަހެރިވެވިދާނެ އެވެ. އަދި ސްޓުވާޑް ރައިޓްސްގެ ބޭނުން ސިޔާސަތާ އެއްގޮތްވާ ހާ ހިނދަކު، އެ ހައްގުތައް ދެމެހެއްޓުމާއި ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ވެސް އެ މީހުންނަށް އޮވެ އެވެ.

މުއާސަލާތުކުރުން

ސްޓިވާރޑުންނާއި މުއާމަލާތުކުރެވޭނެ ބައިވަރު ގޮތްތައް އެބަހުއްޓެވެ. އެއީ ވަކިވަކިން ނުވަތަ ގުރޫޕެއްގެ ގޮތުގައި:

ސްޓިވާރޑުންގެ އަމިއްލަ ބޭނުމަށްޓަކައި މެއިލިންގް ލިސްޓަކާއި (Stewards-l) ވިކީއެއް (steward.wikimedia.org) ގެންގުޅެއެވެ.

ސްޓިވާޑުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މެންބަރުންގެ ލިސްޓު

Last update: 2023-11-19; total number of stewards: 29

ނަން +/- އައި.އާރް.ސީ. ވަނަން ވާހަކަދައްކާ ބަހުރުވަތައް ހަރަކާތްތެރިވާންފެށީ
Alaa (علاء) Alaa ar, en-4, he-1, es-1 2018-02-28
AmandaNP AmandaNP en, fr-4, es-1 2021-02-26
AntiCompositeNumber AntiComposite en, fr-2 2022-02-26
Base Base uk, ru-4, en-2 2019-02-28
Bsadowski1 Bsadowski1 en 2011-02-28
DerHexer DerHexer de, en-3, grc-3, la-3, es-1 2007-12-21
Elton Elton pt, en-2, es-1 2017-02-28
HakanIST HakanIST tr, en-4, az-3, es-2, de-1 2017-02-28
Hasley mahler es, en-3, ca-2, it-1, pt-1, gl-1 2022-02-26
Hoo man hoo de, en-3, it-1, fr-1 2014-02-28
Jon Kolbert kolbert en, fr-4, de-2 2019-02-28
MarcGarver en, fr-2, it-2, es-1 2013-02-28
MarcoAurelio MarcoAurelio es, en-2, fr-1 2010-03-08
Martin Urbanec Urbanecm cs, en-3 2020-02-28
Masti masti pl, en-4, de-3, ru-2, several -1 2016-02-28
Mykola7 Mykola7 uk, ru-4, en-2, pl-1, de-1 2023-02-26
RadiX RadiX pt, en-3, es-2, fr-2, it-2, gl-1, (sk, sq, ms, hi)-0.5 2015-02-28
Sakretsu Sakretsu it, en-3, ja-2 2020-02-28
Schniggendiller Schniggendiller de, en-3 2019-02-28
Sotiale Sotiale ko, en-2, ja-2 (reading), ja-1 (writing), bi-1, tpi-0.5, eo-1 2020-02-28
Stryn Stryn fi, en-2, sv-1 2015-02-28
Superpes15 Superpes it, en-2, fr-1, es-1, la-1 2023-02-26
Tegel Tegel sv, en-3, da-1 (read), no-1 (read) 2012-02-28
Teles Teles pt, en-3, es-2 2012-02-28
Tks4Fish Tks4Fish pt, en-5, es-2, it-2 2020-02-28
Vermont Vermont en, ru-2, es-1 2022-02-26
Vituzzu Vito it, scn, en-2, fr-2, la-1, es-1, pt-1 2011-10-07
Wim b Wim_b it, en-2 2019-02-28
xaosflux xaosflux en-N, es-1, de-1 2023-02-26

ޗާޓު

User:Jimbo WalesUser:WalterUser:SuisuiUser:RomihaitzaUser:Rdsmith4User:PaginazeroUser:Jon Harald SøbyUser:Jon Harald SøbyUser:AusirUser:AurevillyUser:AscánderUser:YannUser:WaerthUser:SnowdogUser:SjUser:ShizhaoUser:ShizhaoUser:OscarUser:DatrioUser:Danny%7EmetawikiUser:AstroNomer%7EmetawikiUser:MavUser:LooxixUser:KarlWickUser:FantasyUser:ArnoLagrangeUser:AnthereUser:AngelaUser:Andre EngelsUser:Andre EngelsStewards/elections 2006Stewards/elections 2005Stewards/elections 2004
User:Mike.lifeguardUser:Meno25User:Meno25User:MardetanhaUser:LeinadUser:LaaknorUser:KyluUser:ErwinUser:DorganUser:AlexanderpsUser:ZirlandUser:Wojciech PędzichUser:Wojciech PędzichUser:ThogoUser:ThogoUser:SpacebirdyUser:Nick1915User:MilloshUser:LarUser:JusjihUser:JusjihUser:DungodungUser:.anacondaUser:DerHexerUser:ShanelUser:ReduxUser:PathoschildUser:MaxSemUser:Magister MathematicaeUser:M7User:GuillomUser:EffeietsandersUser:Dbl2010User:DarkonekoUser:CspurrierUser:BastiqueStewards/elections 2009Stewards/elections 2007Stewards/elections 2006-2
User:WikitanvirUser:TrijnstelUser:Quentinv57User:QuadellUser:BennylinUser:BencmqUser:AxpdeUser:VituzzuUser:PeterSymondsUser:MatanyaUser:Manuelt15User:Lofty abyssUser:JafeluvUser:Fr33kmanUser:EptalonUser:BarrasUser:Ruslik0User:Bsadowski1User:WutsjeUser:Sir Lestaty de LioncourtUser:MercyUser:MelosUser:JyothisUser:J.delanoyUser:AvrahamUser:MarcoAurelioUser:MarcoAurelioStewards/elections 2011-2Stewards/elections 2011Stewards/elections 2010
User:TBloeminkUser:SPQRobinUser:Shanmugamp7User:SavhUser:Rschen7754User:AjraddatzUser:Hoo manUser:MF-WarburgUser:MathoniusUser:BRUTEUser:AmquiUser:MarcGarverUser:SnowolfUser:PunditUser:MBisanzUser:Luckas BladeUser:ElfixUser:BillinghurstUser:TelesUser:TelesUser:TegelSpecial:MyLanguage/Stewards/Elections 2014Special:MyLanguage/Stewards/Elections 2013Stewards/Elections 2012
User:SjoerddebruinUser:MatiiaUser:HakanISTUser:EltonUser:NahidSultanUser:MastiUser:TaketaUser:PmlineditorUser:LinedwellUser:EinsborUser:EinsborUser:StrynUser:RadiXStewards/Elections 2017Special:MyLanguage/Stewards/Elections 2016Special:MyLanguage/Stewards/Elections 2015
User:XaosfluxUser:Superpes15User:Mykola7User:VermontUser:HasleyUser:AntiCompositeNumberUser:StanglavineUser:Wiki13User:Operator873User:AmandaNPUser:MusikAnimalUser:KrdUser:BRPeverUser:BRPeverUser:Tks4FishUser:SotialeUser:SakretsuUser:Martin UrbanecUser:Wim bUser:SchniggendillerUser:Jon KolbertUser:BaseUser:RxyUser:TheresNoTimeUser:TheresNoTimeUser:-reviUser:CromiumUser:علاءStewards/Elections 2023Stewards/Elections 2022Stewards/Elections 2021Stewards/Elections 2020Stewards/Elections 2019Stewards/Elections 2018

އިތުރައް ބައްލަވާ

މެޓަގައިވާ ސްޓިވާރޑް ލޮގުތައް