This page is a translated version of the page Hubs and the translation is 100% complete.
Latest news about Hubs (Contribute!)


Ugwẹta chi odu ukpẹ udama amonẹ efu ulẹ Wikimedia kuma chatẹko amonẹ efu kọmuniti. Ama chi Ibe ka kwefu Ami Ibe ọna ki Movement dukpẹ echẹnwu le. Ibe kidubi ugwẹta edu ohi t'unweju ekpẹ ukpahiu, ehi ọda udu mẹru Ami kọmuniti kilugbo ma. Idukpẹ k'ama onugo Madu eche ẹnwu tẹgwu elile Iko Kuma chukọlọ ogbegbele ka abẹki Oji ọla ka, chẹnwu Kuma mudu t'iba alu Kuma denwu tẹle abajoi efu Wikimedia Foundation

Alu kidẹ Swati, aka nereju ọmẹmẹlẹ dẹno, ami ukọlọ, abẹki ẹnwu ki chukpẹ k'ugwẹta Che. Ma ka nereju ami ukọlọ kpai ẹnwu ki chukpẹ k'ugwẹta che efu ọtakada ọda ki dejọgba awa. Kpai ekọdufu ami ọda lẹ ọna kiya nẹreju, ami ukọlọ kpai ẹnwu ki chukpẹ Kuma che ma dọmọ akpibe Oji ma. Uwewe ami Ukọlọ ugwẹta ẹwnu etene, oluka abẹki ọla emu dẹ.

Mago ami ugwẹta ugwẹta ru ogbegbele (iba, e.g Central Eastern Europe) kpai amẹrunwu. Ma neke chi ẹche ki nagbada eyi amẹnwu kichẹ dẹ, Ewa dama Ami ujeju amonẹ, abẹki emu ẹnwu titọ todu ẹtẹ ka. Etubi ọda edu ọda lẹ, idukpẹ Kuma chanẹ lefu "ema kpai eka dufu Kuma gbọ amẹnwu ki kọmuniti tene kpai uchẹchu Kuma arẹ.

Idukpẹ kami ugwẹta ki kpẹkọ ukọlọ ojoji ojoji alu kẹwnu ma tene dẹ, egbogijo kpai amẹnwu Kuma nẹ. Ami ukọlọ ma neke du la chi: ọwọ edutọ ọda, êwnu ẹkpẹ (ọkọ ukọlọ eche), ekọ amonẹ ẹwnu, ẹche ẹwnu Dama, ekọ amonẹ alu Kuma neke gbadufu, kpai amẹnwu kibọ. Ami ukọlọ kibo ( ẹgẹnẹ ọkọ ukọlọ eche) ineke tene ẹko unyi ọda. Ami ukọlọ kibọ chẹwnu kami ugwẹta ki ma nunyi ọda ki tọ ubi neke Che kpai Oji ẹwnu k'onẹ tene iche.

ọna wewe

Eduña nwu Ami ugwẹta (fimu)

Ugwẹta ogbegbele

Ugwẹta ogbegbele kpejuru echatẹko Ami ugwẹta ka, eduña tẹnwo amẹnwu kinoji eche, ami ẹnwu ukọlọ, kpai inabali. Ami I've kumadu Kamini "Chẹnwu Kuma f'amẹnwu ki cheju li, ma chatẹko udama omonẹ Kuma ma was Dama ekọ amonẹ ẹwnu, Uma edu nwẹ ẹnomunẹ, kpai eche tẹkwu.

amẹru ugwẹta

Amẹru ugwẹta kpejuru echatẹko ami ugbo kimẹru ugwẹta Chaka. Ujuwe amẹru ugwẹta efu Ibe kumadu lẹ dabu "ejẹnwu ekpejuru kpai ech'ukọlọ efu ulẹ lẹ, ugbo Kuma amẹnu alukate kwefu ohi Kuma nẹ dama". Akanereju Ami Oji ọla Kuma mẹru chi amu Ibe kumadu kiya Boma "ami ugbo Kuma kpejuru", eki ami ujuwe kibọ Kuma dọ dufu chi "ẹtogba ẹnwu, ekọ amonẹ ẹwnu, echẹnwu Dama, etene ẹnwu dufu, kpai ekibọ.

Ọna ka ki amẹru ugwẹta nekedẹ chi ugwẹta ichi ichi. Ichi chi ẹnwu ogbogaga Kiya duña ojoji amonẹ, edu tefu kpai emoji agbagba Ami kọmuniti (Kuma kichi Kate). Ichi chi ẹnwu ogbogaga tile efu amẹnwu ki defy ọna k'amonẹ achẹnwu le efu ulẹ lẹ. Ya chi ikodu kaki ojabẹ ka nẹ Ami ichi kọchaka amonẹ aka kpai ichi ka Kuma ka ojanẹ wẹwẹ.

Amẹnwu ki Che

Ami ujeju lugbo ugwẹta:

Date Event
27 November 2021 Hubs co-creation workshop (event page)
21 February 2022 - 4 March 2022 Hubs Dialogue (findings summary, other languages)
12 March 2022 Hubs Global Conversations (event page)
24 June 2022 - 26 June 2022 Hubs Global Conversations (event page)

Ohiala

Efu ochu ẹkẹla ọdọ 2010, Iberocoop, ẹnwu echedama efu ogbegbele eyi Wikimedia ejodudu, chanẹ. Ami ọdọ kitọ ubi, udama amonẹ wewe la chanẹ, ekibọ chi East, Southeast Asia kpai ajẹdama ọwọ Pacific (2018?) kpai Wikimedia Central and Eastern Europe (2011), WikiConference North America (2016), efu abo kibọ.

Iko 2018–20 ọna ẹwnu eche lẹ, ma du ọtakada ebi nwu ogbegbele kpai amẹru ugwẹta tọgba nwu ma udama abo Kuma kp'ẹnwu ekwu (Gou ọtakada uchanẹ ebi nwu ugwẹta ogbegbele: ọtakada ejodudu, ọtakada ekeji; amẹru ugwẹta: 1, 2), kpai Roles and Responsibilities Working Group lẹ (ma kọ kichukpẹ "Quotiel" lẹ, gou Ami Ibe kidefu ọtakada, ki dodu Ami Ibe kumanẹ kwefu Ami udama ogbegbele kidẹ kwubi).

Edago koji lẹ kpai Amonẹ ekọ ẹnwu Ami udama amonẹ ukọlọ k'ọtakada Ibe nwu ejeju amonẹ nwu ẹtọgba ẹnwu kpai ekonẹ ẹwnu, (go ọtakada, ẹtọgba ẹnwu 1, 2, ekonẹ ẹnwu 1, 2); mamu Ko jefu ki chujuwe ami amẹru ugwẹta. Madabi g'amibe lẹ efu edabi gbọla eyi ẹkẹta ọtakada Taku ma wa alu ukpojiñ efu ochu ẹlu ọdọ 2020. Ọtakada ebi ekibtule Chaka, damanyu kpai ebi ọna Kuma chẹnwule kibọ, abo Kuma kẹdọno efu Wikimedia Foundation du ọwọ tọ.

Iko ele tatẹ ọna Kuma chẹnwule lẹ, ma chi ami oluka wẹwẹ Oji ugwẹta: Go ohi amoluka ugwẹta efu Ochu ẹla, ochu ẹgweji, kpai ochu ejodudu.

Gou onugo