This page is a translated version of the page Hubs and the translation is 100% complete.
Latest news about Hubs (Contribute!)


Habs e la yuori ko tontonzie kaŋa naŋ be a Wikimedia noɔre yeni poɔ naŋ teɛrɛ zagelaa tontoneba lantaa zaga. Bana la a zaga kaŋa a yi Noɔre yeni damane kaŋa ba naŋ mare nu. A habs yeli nimbizeɛ la ka o maŋ ŋmerɛ kpeɛŋu yaare, ka lɛ maŋ tagerɛ nimbiyuo haakela waana ne a lantaa zagere na. A maŋ toɔŋ sonna la toma toŋ velaa a irigyin poɔ bee a yelinyɔgeraa, a gaŋ a mɔdele naŋ be a Wikimedia Foundation poɔŋ.

Pampana eŋ, wuloo naŋ pɛle zaa ba kyibe, tonɔɛ, bee feroo toma a biŋ ko “Habs”. A tonɔɛ aneŋ feroo toma ko habs na wulo yi la a Kyaata Noɔre yeŋloo naŋ waana na. A yi a kyaata naŋ be a yeli noɔ naŋ peɛle na zuiŋ, ana tonɔɛ aneŋ feroo toma dɛme di la te kyaare a. Hub projects mine meŋ gba na baŋ be la a peɛre bɔ yɛlɛ naŋ be sɔre waana, dɛmo diibo bee yelimane biŋ yɛlɛ.

Hubs e la aŋa irigyinal (tɛntɛre zannoo yɛlɛ, aseŋ, Central Eastern Europe) aneŋ dɛndi yɛlɛ. Ana e wo vuuŋ uri ko tonto ziiri naŋ bibe saŋa zaa, a tagera zɔmiŋ yɛlɛ lanataa, bee ka tonton zipaane gba la ka ba maale tonyuo kaŋa yɛlɛ zuiŋ. Ka fooŋ tuuro a sagediibo weɛ, a taa la sɔre ka ŋme lantaa "a wulo kyɛ soorɔ boɔra a zagare aneŋ tonton ziiri a naŋ tona".

Habs taa la sɔre ka a page tonɔɛ te kyaare a boɔbo, koroo, aneŋ a tonton boma. Tonto nɔɛ mine na baŋ la ama: sombo, boma ŋme yaare (grantmaking), paara noba wuloo, tagera zagere lanataa, tɛgenologi baabo, mɛntɔsip, peɛre kaabo aneŋ a taaba mine. Tonɔɛ mine (aŋa grantmaking) boɔbo na la ka tonton ziiri maale ka a ba e faaloŋ gama poɔŋ. A tonɔɛ mine na baŋ be la be a yi a habs kyɛ ba taa tonton zie a yi gama poɔŋ, kyɛ paaŋ waa zagelaa toma yɛlɛ yoŋ.

Tɛɛtɛɛ

habs wuloo piiloo (vidio)

Irigyinal habs

Irigyinal habs maŋ sonna la irigyini mine, a maŋ wulo toma, tonton boma, aneŋ duoro. A rekɔmɛndeesiŋ wulo ka ka tonton boma bibe, ba na wulo la Zɔmeŋ mine zagere bambo te kyaare ne leɛ wulo noba bambo yɛlɛ, haakela de ko noba, aneŋ lantaaloŋ.

Tɛmatike habs

Tɛmatike habs nimbizeeloŋ maŋ te kyaare la globale tɛmatike ziiri. Tɛmatike habs maŋ wulo la a rekɔmandeesiŋ poɔŋ aŋa "allow[ing] tomilimbo aneŋ toma tombo a Noɔre yeŋloo poɔ, saŋa ka ba maŋ nyerɛ zunoɔ ane noɔre yeni tombo poɔŋ". Tɛmatike yelizuri meŋ zaa da wulo la rekɔmandeesiŋ poɔŋ a ta ziiri zaa bambo kpoŋ naŋ be, ka aseŋ mine la "advocacy, capacity building, partnerships, research, aneŋ amine taaba".

A tɛmatike habs kaŋa na baŋ la a kɔkɔre zannoo habs. Kɔkɔre waa la nimbize bone a waa na ne yeŋloo, te zaa boyeni yɛlɛ aneŋ a la areko lankpeɛbo zibilii (ka ba zaa yeli la kɔkɔ yeni). Kɔkɔre la waa ka yipɔge yeli kpoŋ a Noɔre yeŋloo poɔŋ. A waa la yelimeŋa ka paaloŋ zaa maŋ taa la kɔkɔ yaga ka a waa gansɛge kɔkɔɛ, kyɛ ka kɔkɔ yeni kaŋa gba maŋ be paaloŋ yaga poɔŋ.

Yeli waane

yeli waane yoe a kyaare ne habs:

Date Event
27 November 2021 Hubs co-creation workshop (event page)
21 February 2022 - 4 March 2022 Hubs Dialogue (findings summary, other languages)
12 March 2022 Hubs Global Conversations (event page)
24 June 2022 - 26 June 2022 Hubs Global Conversations (event page)

Dakroŋbaŋ

A Gyoone 2010 yuoni poɔ, Iberocoop, Wikimedia irigyinal lantaaloŋ da ŋmaa daweɛ soba. Ka yuomo naŋ da la tu, ba da la ŋmaa la gbulo mine yaga, aŋa a East, Southeast Asia aneŋ a Pacific irigyinal Cooperation (2018?) aneŋ Wikimedia Central aneŋ Eastern Europe (2011), WikiConference North America (2016), ane amine taaba.

A 2018–20 Strategy Process saŋa, a irigyinal yeli boɔbo aneŋ tɛmatike habs ka a ziiri ŋa da waa ne, Ka ziiri la Resource Allocation Working Group (see early draft recommendations for regional hubs: first draft, second draft; thematic hubs: 1, 2), aneŋ a Roles and Responsibilities Working Group (first proposed as part of the "Quotiel" mɔdele, kaa draft rekɔmandeesiŋ, ka o da boɔle enkyere boɔloo a yi a irigyinal lantaaloŋ yɛlɛ poɔ).

A Advocacy aneŋ Capacity Building tonton gbulo da ŋmaa la rekɔmandeesiŋ ko a nimbize tonton ziiri kyaare Advocacy aneŋ Capacity Building, tutaaloŋ poɔ (kaa nyɛ ŋmaabo, advocacy 1, 2, capacity building 1, 2); ka ba paaŋ da de a lantaa aŋa aseŋ mine ko tɛmatike habs. A rekɔmandeesiŋ ŋa ka da leɛ sɛge o a bota neɛ eŋ saŋa draft, sɛre kyɛ ka taabo ta a baaraa soba Mɛrnoɔre 2020 yuoni poɔ. A propozaale zaa, a te laŋ neŋ a stratɛgyi rekɔmandeesiri, ka a Wikimedia Foundation Board of Trustees da sage neɛo nu mare.

A damana emmo saŋa, ba maŋ di dɛmo kpoŋ te kyaare a Habs yɛlɛ: Kaa nyɛ a habs dɛmo duoro a bebie Nyɔgevennebare, Disembare, aneŋ Gyɛnoɔre.

Leɛkaa kyɛ meŋ