ဝီခီမီဒီယာ ပရောစဲစ်ဖိုင်ႏ

This page is a translated version of the page Wikimedia projects and the translation is 51% complete.
A summary of the different Wikimedia communities.

အွဉ်ႏနယ်ချက်တောမ်ႏစာႏရင်ꩻအင်ꩻဖုံႏ

Pages here at Meta describing the content projects, and including, where appropriate, tables of statistics for individual languages:

ဇယား

The Wikimedia Foundation operates eleven content projects that follow the free content model, with their main goal being the dissemination of knowledge.

This page contains links to central pages on each Wikimedia wiki. Please add any missing wikis (see Complete list of Wikimedia projects — many seem to be missing) and fill in any missing links you find.

A short list with links only to each wiki's main page can be found at Complete list of Wikimedia projects . The lists are sorted by project and alphabetically by language code.

Table glossary

To keep the table small, please use abbreviations.

အစွိုးစွိုးအိုင်ကိုမ်မုꩻ
Your local Village pump (VP)
သတင်ꩻ
သတင်ꩻခမ်းကိုလိတ်မဲ့ငါဖုံႏ, ဟော်ꩻထွားသွုပ်ထဲင်း
စီႏခြပ်ဖန်းဖြယ်သားဖုံႏ၊ RfA
List of admins, Requests for Adminship
VfD
Votes for Deletion
Embassy / ambassadors
Embassy page / users who help with cross-language issues (see master list of ambassadors)
Press
Local press room/press releases
အထီအသွီႏ
Featured/Excellent Articles (FA) and Featured Article Candidates (FAC) or whatever procedures you have for quality control
Stats
Local statistics pages if it has one
တယ်ႏစမွူးနီꩻ
When the project was started (use preferably the non-ambiguous and locale-neutral numeric format "yyyy-mm-dd", using Hindu-Arabic digits [0123456789] that almost everyone can read)

See also: the full table at Special:SiteMatrix.

ထွားထဲင်းအသွုပ်