ဝီခီတက္ကသိုလ်ႏ

This page is a translated version of the page Wikiversity and the translation is 100% complete.

ဝီကီတက္ကသိုလ်ႏယို ထွာ ဝီကီမီဒီယာ ဖောန်ဒေးဆဉ်း ပရေားစဲက်တ်တဗာႏ၊ အောဝ်ႏအွောန်ႏထော့သေꩻ ကအီးမာꩻ ဖေႏထွားခြေင်လွေꩻ သွောန်ထူႏအီပညာႏ လိတ်ခြွီဖုံႏရာတာႏသွူ။ ဝီကီတက္ကသိုလ်ႏယို အွောန်ႏဒင်ႏ တရာꩻနွို့ဖေႏစ ၂၀၀၆ ဗာႏနေင်ႏ၊ လာဩဂတ်ကို(အောဝ်ႏခွို့ꩻ တဲမ်းယို့ꩻခါꩻ အွိုး ဝီကီလိတ်ဖွူꩻကို ကထွိုင်ႏထွူခါ)။ အွောန်ႏလွောန်းလင်ꩻဖေႏ ဝီကီတက္ကသိုလ်ႏ အွိုး ဘာႏသာႏငေါဝ်းငွါလို့လို့ဖုံႏတာႏ၊ ပါတွမ်ႏ ပရေားစဲက်တ်တသာဖုံႏနောဝ်ꩻ အောဝ်ႏ Beta Wikiversity ကိုသွူ။

မစ်ဆဉ်(mission)ထာꩻမာꩻ

ဝီကီတက္ကသိုလ်ႏယို ထွာ တဲမ်းမာꩻ၊ နေးထူႏအီထာꩻဖုံႏ သွောန်ထူႏခြေင်ဗဲင်းနေး တွမ်ႏ မာꩻထွေလွောန်ꩻနေးတာႏ။ ဝွေꩻ မူလ ကမဉ်ဖေႏထာꩻ တွမ်ႏ ထာꩻဖြွောန်ဖုံႏနောဝ်ꩻ ယမ်က :

  • တဲမ်းမာꩻ ထွူ ခမ်ꩻထဉ်ႏဒင်ႏဖေႏ လိုꩻသက်ပေႏ သက်တန်လို့လို့ တွမ်ႏ သွောန်ထူႏသား အရန်းရန်းဖုံႏတာႏ လိတ်လာႏ ထွားခြေင်လꩻဖုံႏ၊ ဘာႏသာႏငေါဝ်းငွါအာတာႏ လိတ်ခြွီဖုံႏ။
  • ခမ်ႏထဉ်ႏဒင်ႏဖေႏ သွောန်ထူႏခရာႏ တွမ်ႏ သုတေသန ပရေားစဲက်တ်ဖုံႏ၊ ခမ်ႏထဉ်ႏဒင်ႏဖေႏ ကအောဝ်ႏထွူလဲန်းဒါႏ ထာꩻသွောန်ထူႏအီ တွမ်ႏ ထာꩻသွောန်ထူႏအီ အတသာသာထဲင်း အဗူႏအဗာႏဖုံႏရာ။

ဝီခီတက္ကသိုလ်ႏစာႏရင်ꩻ

ဘာႏသာႏငေါဝ်းငွါ လောင်းလင်ဖုံႏတာႏ ထွားသွော့Multilingual Wikiversity / Wikiversity Beta

တောင်ꩻခါꩻ: လိတ်အိုထာꩻထဲင် ယိုဗာႏနောဝ်ꩻ ထွာနုဲင်း ဘောတ် အောဝ်ႏထဲင်းဖေႏခါꩻ စုမ်ႏနီꩻနီꩻသွူ။

လဉ့်ဖိုင်ႏ