വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റീസ്/ഫീഡ്‌ബാക്കിനുള്ള കോൾ: ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റി തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

പരിഹരിക്കാനുള്ള പ്രശ്നം

The Wikimedia Foundation and the movement have grown over the past ten years, and the Board has largely remained the same in structure and process. In the 2019 governance review, capacity, performance, and lack of representation of the movement’s diversity were noted as concerns.

In 2021, some of these concerns were discussed during the Call for Feedback: Community Board seats. The 2021 Board of Trustees election included updated practices to start to address the concerns listed above. Two additional seats were added to address the Board’s capacity needs. Single transferable voting was used to improve the opportunity for representation of the movement’s diversity. The trustees shared their skills and asked candidates to share theirs to inform voters. Broad and multilingual outreach sought out candidates and voters in many communities on many communication channels.

During this 2022 Call for Feedback we hope to identify additional solutions to reflect the diversity of the movement on the Board. Additionally, we want to use this opportunity to learn from the community about engaging with candidates during the election process.

ഫീഡ്ബാക്ക് ഡിസൈനിനായുള്ള വിളി

With this Call for Feedback, we are taking a different approach that incorporates community feedback from the 2021 process. Instead of leading with proposals, the Call is framed around key questions. The intention is to inspire collective conversation and collaborative proposal development.

Thank you for taking the time to participate in this Call for Feedback and helping to form a more diverse and better performing Board of Trustees.

പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ

  1. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ കൂടുതൽ വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഏതാണ്?
  1. തിരഞ്ഞെടുപ്പുകാലത്ത് സ്ഥാനാർഥികളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
  1. How should affiliates participate in the elections?

പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുക

എങ്ങനെ പങ്കെടുക്കാം

Movement Strategy and Governance staff are able to support conversations in many languages. Discussions are welcome in any language, although we may need to rely on volunteer translators to help summarize languages we do not have on staff. You can find links to conversations in many languages in a table on the Discuss Key Questions page. You can find conversation on the Telegram Board selection chat. Contact a facilitator in your region to plan a community conversation or provide feedback.

ടൈംലൈൻ

  • ഡിസംബർ 23: ഫീഡ്‌ബാക്കിനുള്ള കോളിന്റെ പ്രഖ്യാപനം
  • ജനുവരി 10: ഫീഡ്‌ബാക്കിനുള്ള കോൾ തുറക്കുന്നു
  • ഫെബ്രുവരി 16: ഫീഡ്‌ബാക്കിനുള്ള കോൾ അവസാനിക്കുന്നു
  • ഫെബ്രുവരി 26: ഫീഡ്‌ബാക്കിനായുള്ള കോളിന്റെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു

Each week the Movement Strategy and Governance team will publish a weekly report to capture the feedback and discussion happening during the previous week.

ഉപയോഗപ്രദമായ പശ്ചാത്തല വിവരങ്ങൾ

The Board of Trustees is the governing body for the Wikimedia Foundation, a +450 staff organization supporting an international movement formed by hundreds of projects, communities, and affiliates. The Board’s sole role is to oversee the management of the Wikimedia Foundation. This includes:

  • വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ദീർഘകാല തന്ത്രം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു.
  • Monitoring activities and finances to ensure that finances are healthy, mission-aligned and compliant with legal obligations.
  • വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷന്റെ സി.ഇ.ഒ. നിയമനം, കൈകാര്യം ചെയ്യൽ, ഉപദേശിക്കൽ, നഷ്ടപരിഹാരം നിശ്ചയിക്കൽ.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ബോർഡ് ഹാൻഡ്ബുക്കിൽ ലഭ്യമാണ്.

ഇതും കാണുക