Konsèy Administrasyon Fondasyon Wikimedya/Apèl pou Kòmantè: Eleksyon Konsèy Administrasyon an

Outdated translations are marked like this.

Pwoblèmes pou rezoud

Fondasyon Wikimedya a ak mouvman an te grandi nan dis ane ki sot pase yo, e Konsèy la te lajman rete menm jan an nan estrikti ak pwosesis. Nan revizyon gouvènans 2019 la, yo te remake kapasite, pèfòmans, ak mank reprezantasyon divèsite mouvman an kòm enkyetid.

Nan lane 2021, kèk nan enkyetid sa yo te diskite pandan Apèl pou kòmantè: Plas Konsèy Kominotè. Eleksyon Konsèy Administrasyon 2021 an te gen ladann pratik aktyalizasyon pou kòmanse adrese enkyetid ki endike anwo yo. Yo te ajoute de plas adisyonèl pou adrese bezwen kapasite Konsèy la. Yo te itilize yon sèl vòt transfere pou amelyore opòtinite pou reprezantasyon divèsite mouvman an. Administratè yo te pataje konpetans yo epi yo te mande kandida yo pataje pa yo pou enfòme votè yo. Sensibilisation laj ak plizyè lang te chèche kandida ak elektè nan anpil kominote sou plizyè chanèl kominikasyon.

Pandan Apèl pou Kòmantè 2022 sa a nou espere idantifye solisyon adisyonèl pou reflete divèsite mouvman an sou Konsèy la. Anplis de sa, nou vle pwofite opòtinite sa a pou aprann nan men kominote a sou fason pou patisipe ak kandida yo pandan pwosesis eleksyon an.

Apwòch apèl pou Kòmantè a

Avèk Apèl pou kòmantè sa a, n ap pran yon apwòch diferan ki gen ladan l kòmantè kominote a nan pwosesis 2021 la. Olye pou yo dirije ak pwopozisyon, Apèl la ankadre sou kesyon kle yo. Entansyon an se enspire konvèsasyon kolektif ak devlopman pwopozisyon kolaboratif.

Mèsi paske w te pran tan pou w patisipe nan Apèl pou kòmantè sa a epi w ede n fòme yon Konsèy Administrasyon ki pi divèsifye ak pi bon.

Kesyon kle yo

  1. Ki pi bon fason pou asire plis reprezantasyon divèsifye pami kandida eli yo?
  1. Ki sa ki dwe atann de kandida yo pandan eleksyon an?
  1. Ki jan afilye yo ta dwe patisipe nan eleksyon yo?

Diskite kesyon kle yo

Ki jan ou ka patisipe :

Ekip Estrateji Mouvman ak Gouvènans la kapab sipòte konvèsasyon nan plizyè lang. Diskisyon yo akeyi nan nenpòt lang, byenke nou ka bezwen konte sou tradiktè volontè pou ede rezime lang nou pa genyen nan ekip la. Ou ka jwenn lyen ki mennen nan konvèsasyon nan plizyè lang nan yon tablo nan Paj Diskite sou kesyon kle yo. Ou ka jwenn konvèsasyon sou gwoup TelegramTelegram Board selection chat. Kontakte yon animatè nan rejyon w la pou w planifye yon konvèsasyon nan kominote a oswa pou w bay kòmantè.

Kalandriye

  • 23 Desanm: Anons apèl pou kòmantè
  • 10 janvye: Apèl pou kòmantè ouvè
  • 16 Fevriye: Apèl pou kòmantè fèmen
  • 26 fevriye: Pibliye rapò final Apèl pou kòmantè

Chak semèn ekip Estrateji ak Gouvènans Mouvman an pral pibliye yon rapò chak semèn pou pran fidbakreyaksyon ak diskisyon ki te fèt pandan semèn anvan an.

Enfòmasyon jeneral itil

Konsèy Administrasyon an se kò dirijan Fondasyon Wikimedya, yon òganizasyon ak plis ke 450 anplwaye k ap sipòte yon mouvman entènasyonal ki fòme ak plizyè santèn pwojè, kominote, ak afilye. Sèl wòl Konsèy la se sipèvize jesyon Fondasyon Wikimedya. Sa gen ladann:

  • Patisipe nan etabli estrateji pou tan ki long pou Fondasyon Wikimedya a.
  • Siveyans aktivite ak finans pou asire ke finans yo an sante, ke yo ann amoni ak misyon epi konfòme ak obligasyon legal yo.
  • Anplwaye, jere, konseye, ak fikse konpansasyon pou PDJ Fondasyon Wikimedya a.

Gen plis enfòmasyon ki disponib nan Manyèl Konsèy Administrasyon an.

Gate tou