Všeobecný kodex chování/Projekt

This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/Project and the translation is 95% complete.
Outdated translations are marked like this.
Všeobecný kodex chování

Všeobecný kodex chování byl vytvořen s cílem poskytnout globální základnu přijatelného chování pro celé hnutí bez tolerance k obtěžování. Byl vytvořen na základě spolupráce ve dvou fázích. První fáze zahrnovala vypracování návrhu zásad. Druhá fáze zahrnovala vypracování Pravidel prosazování. Kodex byl ratifikován Správní radou 2. února 2021 a o Pravidlech prosazování se hlasovalo v březnu 2022 v rámci celé komunity. Hlasování ukázalo, že pokyny mají podporu komunity, přičemž v rámci připomínek předložených v tomto procesu bylo identifikováno několik konkrétních oblastí pro zlepšení. Výbor pro komunitní záležitosti Správní rady požádal, aby se některými částmi pokynů zabýval komunitou vedený Revizní výbor. Tento proces zdokonalování je ukončen, přičemž druhé hlasování vedené komunitou je naplánováno na období od 17. ledna do 31. ledna 2023.

Přehled

Všeobecný kodex chování

Všeobecný kodex chování je klíčovou iniciativou v rámci komunitních rozhovorů Wikimedia 2030 a strategického procesu. Strategické skupiny se radily s wikipedisty z globálních komunit. Bylo vypracováno deset doporučení, která mají hnutí nasměrovat k jeho vizi do roku 2030. Jedno z doporučení, "Zajistit bezpečnost a začlenění", zahrnovalo vypracování kodexu chování. Kodex byl vypracován na základě konzultací s komunitami z celého hnutí Wikimedia s ohledem na kontext, stávající místní politiky a také struktury pro prosazování a řešení konfliktů. Předchozí komunitní diskuse o Univerzálním kodexu chování najdete na této stránce.

Konzultace o Všeobecném kodexu chování proběhla ve dvou fázích. V první fázi, která proběhla od června do prosince 2020, se uskutečnil průzkum a rozhovory s komunitami o tom, jak by měl Kodex vypadat. Jejím výsledkem byl návrh Kodexu, který byl schválen Správní radou 2. února 2021. Fáze 2 byla oficiálně zahájena v únoru 2021 a zahrnovala rovněž globální rozhovory a přípravu různých procesů, včetně Pravidel prosazování, společným výborem dobrovolníků a zaměstnanců. Období revize Pravidel prosazování bylo zahájeno v dubnu 2022 s revizním výborem, jehož hlavním cílem je zohlednit zpětnou vazbu komunity z hlasování a implementovat ji do revidovaného dokumentu.

Všeobecný kodex chování – Pravidla

Všeobecný kodex chování je zamýšlen jako soubor zásad, které mají poskytnout univerzální základ přijatelného chování pro celé hnutí Wikimedia a všechny jeho projekty. Označuje očekávané a nepřijatelné chování, a měl by se vztahovat na každého, kdo komunikuje a přispívá do online i offline projektů a prostor Wikimedia. Podívejte se na celý text zásad.

Pravidla prosazování pro Všeobecný kodex chování

Tyto pravidla poskytují rámec pro prosazování Všeobecného kodexu chování. Tyto zásady byly již dříve schváleny Správní radou. Pokyny zahrnují preventivní, reaktivní a vyšetřovací opatření a další kroky přijaté k řešení porušení Všeobecného kodexu chování. O prosazování by se starali především určení funkcionáři, mimo jiné ve všech online i offline projektech Wikimedia, na akcích a v souvisejících prostorách hostovaných na platformách třetích stran. Bylo by tak činěno organizovaně, zavčasu a konzistentně napříč celým hnutím Wikimedia.

Pravidla prosazování pro Všeobecný kodex chování se skládají ze dvou částí:

 • Preventivní činnost
  • Propagace povědomí o Kodexu, doporučení školení a další.
 • Reakční činnost
  • Proces pro nahlašování
  • Zpracování nahlášených porušení
  • Poskytování zdrojů pro nahlášená porušení
  • Vynucování opatření v případě porušení

Bude vytvořen nový globální výbor s názvem Koordinační výbor pro Univerzální kodex chování (U4C). U4C má být konečným rozhodovacím orgánem v případě, že místní orgány nebudou prosazovat Univerzální kodex chování. U4C bude v souladu s dalšími rozhodovacími orgány, jako jsou Arbitrážní výbory a Affiliations Committee. U4C bude zřízen Stavebním výborem. Tento Stavební výbor bude mít členy z řad dobrovolníků, zaměstnanců Nadace Wikimedia a zaměstnanců poboček. Tento Stavební výbor naplánuje kroky nezbytné k tomu, aby U4C fungoval.

Současný stav

Pravidla prosazování byla zveřejněna k posouzení komunitou 6. ledna 2022. Správní rada Nadace Wikimedia zveřejnila 24. ledna 2022 prohlášení na podporu hlasování komunity o navrhovaných Pravidel prosazování pro Všeobecný kodex chování.

Od 7. do 21. března 2022 pak proběhlo komunitní hlasování. Proběhly diskuze a konverzace, jejichž cílem bylo vzdělávat a informovat komunitu o Kodexu a o Pravidlech prosazování, aby bylo zajištěno, že wikipedisté budou mít právo hlasovat.

Hlasování bylo ukončeno a jeho výsledky byly zveřejněny. Po přezkoumání ze strany CAC bylo doporučeno, aby druhý výbor složený především z členů výborů Kodexu (fáze 1) a Pravidel prosazování (fáze 2) revidoval pokyny na základě čtyř oblastí. Tyto oblasti byly určeny prostřednictvím údajů z hlasování a období zpětné vazby: srozumitelnost a přeložitelnost, soukromí podavatele stížnosti a obviněného, školení a potvrzení. Revizní výbor nyní dokončil svou práci. Překlady revidovaného návrhu se připravují pro hlasování na začátku roku 2023.

The second community vote was held from January 17 to January 31, 2023. Based on the results, the Board of Trustees voted to ratify the Enforcement Guidelines on 9 March 2023. Read more on the implementation of the Guidelines and the U4C Building Committee

Časová osa

Extended content
Revize Pravidel prosazování
Událost Datum Stav
Revizní výbor přezkoumává připomínky a připravuje případné změny červen – srpen 2022 Dokončeno
Komunitní konzultace o Pravidlech prosazování září 2022 Dokončeno
Finální revize na základě konzultací říjen – listopad 2022 Dokončeno, probíhá překlad
Komunitní hlasování o navržených pravidlech leden – únor 2023 Nadcházející
Časová osa druhé fáze Všeobecného kodexu chování
Událost Datum Stav
Průzkum klíčových otázek pro prosazování Ratifikace Kodexu Správní radou 2. února 2021 Dokončeno
Lokální komunitní konzultace (shrnutí) leden – květen 2021 Dokončeno
Konzultace s pobočkami (report) únor – duben 2021 Dokončeno
Konzultace s funkcionáři duben – červenec 2021 Dokončeno
Konzultace na wiki (report) Duben – Květen 2021 Dokončeno
Diskuse u kulatého stolu květen – září 2021 Dokončeno
Zpráva o cílových skupinách obtěžování Červen 2021 Publikováno
Příprava a schválení pravidel Výzva k účasti: Návrhový výbor pro druhou fázi březen – duben 2021 Uzavřeno
První návrh Návrhového výboru květen – červenec 2021 Publikováno
Konzultace s komunitou o návrzích na prosazování srpen – říjen 2021 Dokončeno
Návrhový výbor: upřesnění návrhu na prosazování říjen - leden 2022 Dokončeno
Návrh Pravidel prosazování předložen Správní radě leden 2022 Dokončeno
Komunitní ratifikace Pravidel prosazování
Pravidla prosazování zveřejněna k posouzení 24. ledna 2022 Publikováno
Konverzace o Pravidlech prosazování leden 2022 – březen 2022 Dokončeno
Konverzační hodiny #1 4. února 2022 Dokončeno
Konverzační hodiny #2 25. února 2022 Dokončeno
Konverzační hodiny #3 4. března 2022 Dokončeno
Období hlasování o ratifikaci 7. března 2022 – 21. března 2022 Dokončeno
Sčítání hlasů 21. března 2022 – 31. března 2022 Dokončeno
Oznámení výsledků ratifikačního hlasování 5. dubna 2022 Dokončeno
Časová osa první fáze Všeobecného kodexu chování
Událost Datum Stav
Prvotní výzkum a oslovení veřejnosti Zveřejnění souhrn konzultací v místním jazyce 15. června 2020 Dokončeno
Oslovení poboček: průzkumy a rozhovory červen - červenec 2020 Dokončeno
Oslovení komunit a shromáždění zpětné vazby červenec 2020 Dokončeno
Vyplněný a shrnutý průzkum mezi zaměstnanci Wikimedia Foundation červenec 2020 Dokončeno
Navrhování Výzva k účasti: Návrhový výbor červen 2020 Dokončeno
Vybraný Návrhový výbor 17. července 2020 Dokončeno
Návrhový výbor: aktivní fáze přípravy návrhu srpen - září 2020 Dokončeno
Návrh Kodexu pro komunitní připomínky září - říjen 2020 Dokončeno
Revize návrhu Kodexu na základě připomínek komunity 6.-12. října 2020 Dokončeno
Návrh Kodexu předaný Správní radě k přezkoumání, s odkazy na připomínky komunity 13. října 2020 Dokončeno
Neaktuální historie projektu


Historie

Všeobecný kodex chování je klíčovou iniciativou v rámci Wikimedia 2030 komunitních rozhovorů a strategického procesu. Strategické skupiny se radily s wikipedisty z globálních komunit a předložily 10 doporučení, která mají hnutí nasměrovat k jeho vizi do roku 2030. Jedno z doporučení, "Provide for Safety and Inclusion", zahrnovalo vypracování kodexu chování. Kodex je vyvíjen na základě konzultací s komunitami z celého hnutí Wikimedia s ohledem na kontext, stávající místní politiky, jakož i struktury prosazování a řešení konfliktů. Předchozí diskuse komunit o Všeobecném kodexu chování naleznete na této stránce.

Konzultace o Všeobecném kodexu chování proběhla ve dvou fázích. V první fázi, která proběhla od června do prosince 2020, se uskutečnil průzkum a rozhovory s komunitami o tom, jak by měl Kodex vypadat. Jejím výsledkem byl návrh Kodexu, který byl schválen Správní radou 2. února 2021. Fáze 2 byla oficiálně zahájena v únoru 2021 a zahrnovala rovněž globální rozhovory a přípravu různých procesů, včetně Pravidel prosazování, společným výborem dobrovolníků a zaměstnanců. Období revize Pravidel prosazování bylo zahájeno v dubnu 2022 s revizním výborem, jehož hlavním cílem je zohlednit zpětnou vazbu komunity z hlasování a implementovat ji do revidovaného dokumentu.

V letech 2018 až 2020 byli dobrovolníci v rámci Procesu strategie Wikimedia 2030 vyzváni, aby se zabývali tím, jak nejlépe nasměrovat hnutí Wikimedia do budoucnosti. Prostřednictvím pracovních skupin, online diskusí a osobních akcí po celém světě bylo v květnu 2020 zveřejněno 10 doporučení a zásad. Jedním z těchto doporučení bylo "Provide for Safety and Inclusion":

Zavedeme standardy pro celé hnutí pro inkluzivní, přívětivé, bezpečné prostředí bez obtěžování. To nám umožní lépe přilákat a udržet nové a různorodé dobrovolníky a růst jako hnutí.

Klíčovou součástí tohoto doporučení bylo vytvoření Všeobecného kodexu chování. Jeho cílem je poskytnout "univerzální základ přijatelného chování pro celé hnutí bez tolerance k obtěžování". Komunity Wikimedia pracují ve velmi rozmanitých podmínkách a žádný kodex chování nebude schopen pokrýt všechny situace a problémy. Pokud budou podmínky služby aktualizovány tak, aby jej zahrnovaly, budou účastníci a místní projekty požádáni, aby se řídili základními pravidly stanovenými Kodexem a vycházeli z nich.

Podle vyjádření Správní rady má projekt UCoC dvě fáze. První fáze ("Fáze 1") zahrnovala výzkum, dotazníky na komunitu a zúčastněné strany a také zaměstnanci jmenovaný společný výbor dobrovolníků a zaměstnanců, který vypracoval návrh textu UCoC. Navrhovaný text byl předložen správní radě k ratifikaci 13. října 2020. Správní rada představila schválený text dne 2. února 2021.

Druhá fáze ("Fáze 2") projektu byla zahájena 2. února 2021, kdy Správní rada schválila návrh textu Kodexu vypracovaný v první fázi. Druhá fáze projektu se zaměřuje na způsoby prosazování Kodexu. Stejně jako v první fázi zahrnuje určení odpovědnosti a nastínění jasných způsobů prosazování široké zapojení komunit napříč celým hnutím Wikimedia.