മൂവ്മെന്റ് ചാർട്ടർ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി

This page is a translated version of the page Movement Charter/Drafting Committee and the translation is 7% complete.

The Movement Charter Drafting Committee (MCDC) are responsible to draft the Movement Charter.

History

 
Movement Charter Drafting Committee at the Wikimedia Summit 2022.

തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും മറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതികളും സംയോജിപ്പിച്ച് 2021 നവംബർ 1-നാണ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചത്.

അംഗങ്ങൾ

The MCDC includes members from projects, affiliates, and the Wikimedia Foundation. For further detail consult Drafting Committee matrices.

In accordance to a prior agreement, the MCDC members may receive an allowance to offset participation costs. It is US$100 every two months.

Current members of the MCDC (in no particular order, click for more details):

Former members

Supporting staff

Work

The Committee is expected to keep working until the Movement Charter is ratified, which the current timeline forecasts mid 2024.

Contact

മൂവ്‌മെന്റ് ചാർട്ടർ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന്, ദയവായി ഇനിപ്പറയുന്ന ഇമെയിൽ വിലാസം ഉപയോഗിക്കുക: movementcharter wikimedia.org