ಮೂಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್/ವಿಸಯ/ಪಾತ್ರೊಲು ಬೊಕ್ಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲು

This page is a translated version of the page Movement Charter/Content/Roles & Responsibilities and the translation is 100% complete.


← ಮೌಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ತತ್ವೊಗು ಪಿರತಿರ್ಗ್ಲೆ | ಚಾರ್ಟರ್ ವಿಸಯ ಅವಲೋಕನ ಪುಟೊಕ್ಕು ಪಿರತಿರ್ಗ್ಲೆ →

ಉಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್‌‍ದ ಪಾತ್ರೊ ಬೊಕ್ಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಅಧ್ಯಾಯೊದ ಉದ್ದೇಶಿತ ವಿಸಯೊನು ವಿವರಣೆ ಮಲ್ಪುನ "ಉದ್ದೇಶೊಲೆನ ಹೇಳಿಕೆ" ಮಾತ್ರ.

Neverscript.png
MCDC ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ಮಾನವ್‍ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಮೆರೆರ್ದ್ ಪಾತ್ರೊ ಬೊಕ್ಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಅಧ್ಯಾಯೊದ (ಉದ್ದೇಶೊದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ) ಪ್ರಸ್ತುತಿ .
ಪರಿಚಯ

ತಿರ್ತ್‍ದ ಡ್ರಾಫ್ಟ್‌ ದೊಟ್ಟುಗು, MCDC ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ಪಾತ್ರೊಲು ಬೊಕ್ಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲೆದ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅಡಿಪಾಯೊಗಾತ್ರ ತನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶೊಲೆನ್ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಈ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ, ತಿರ್ತ್‍ದ ನಿಜವಾಯಿನ ಉದ್ದೇಶೊ ಮುಟ್ಟ, ಮೂಮೆಂಟ್‍ದ ಚಾರ್ಟರ್‌‍ದ ಕಡೇತ್ತ ಆವೃತ್ತಿದ ಭಾಗವಾದುಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆದ ಸಮಯೊಡು ವಿವರಣೆಯಾದ್ ಮಾತ್ರ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ತ್‍ದೆರ್.

ಪಾತ್ರೊಲು ಬೊಕ್ಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲೆದ ಅಧ್ಯಾಯ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಚಳವಳಿ ದುಲಾಯಿದ ಬಗೆಬಗೆತ್ತ ಪಾತ್ರೊ ಬೊಕ್ಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲೆದ ಅವಲೋಕನೊನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಭಾಗವಹಿಸುನ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅವೆತ್ತ ವಿಭಾಗವಾತ್ಂಡ್. ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಚಳುವಳಿದ ಆಡಳಿತ ಮಾದರಿನ್ ಮರುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘನೆ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಡ್ ನಮ ವಿವಿಧ ಪಾಲುದಾರೆನೊಟ್ಟುಗು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೆರ್.

ಒಟ್ಟಾದ್, ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ತತ್ವೊಲೆದ ಆಚರಣೆಡ್ ಅಳವಡಿಸಾವರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಉಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಬ್‌ಗಳು ಸೂಚಿನೆ ಕೊರ್ತಿನ ಆಂಡ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಲ್ಪಂದಿನ ರಚನೆಲೆ ಇತ್ತಿನ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಚಳುವಳಿದೊಟ್ಟುಗು ಇಪ್ಪುನ ಘಟಕಲೆಗ್ ಪಾತ್ರೊ ಬೊಕ್ಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲೆನ ವಿತರಣೆನ್ ವಿವರಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು.

ನಮನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗ್ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರವೇಶ ತಡೆಗೋಡೆ ಒದಗಿಸಾರೆ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ ನ್ ಸರಳ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಬಾಸೆಡ್ ಬರೆತೆರ್.

ಮೂಮೆಂಟ್‍ದ ಚಾರ್ಟರ್ ಕರಡು ಸಮಿತಿದ ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಧಾರ ದೆತೊನುನ ಅಧಿಕಾರ ಇಜ್ಜಿ, ಆಂಡ ಒರ ಚಳುವಳಿದ ಚಾರ್ಟರ್ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗದ್ ಮಂಜೂರು ಮಲ್ದಿನ, ಅವ್ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ರಚನೆನ್ ಮರುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನೈನ್ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖ್ಯ. ಸರಿಯಾಯಿನ ಅನುಮೋದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ್ ನಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಡಾತ್ಂಡ್.

ಪಾತ್ರೊ ಬೊಕ್ಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪ ತಿರ್ತ್ ಕೊರ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶೊಲೆನ್ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತ್ ಉಂಡು:

  1. ಕರಿನ 20 ವರ್ಸಡ್ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಡ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ನೈರ್ದಾತ್ರ, ಪಾತ್ರೊಲು ಬೊಕ್ಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲು ಅಯ್ಕ್ ಅನುಗುಣವಾದ್ ವಿಕಸನ ಆವೊಡು ಪಂದ್ ಸಮಿತಿಗ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡ್. ಭವಿಷ್ಯೊದ ಪ್ರಗತಿ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾವೀನ್ಯತೆಗ್ ದುಂಬಗ್ ಆ ಸ್ಥಾನನ್ ಕೊರೊಡಾಪುಂಡು.
  2. ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಚಳುವಳಿದ ಅವಲೋಕನನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಪೊಸ ಘಟಕೊಲೆನ್ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುಂಡು: ಹಬ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಅಧ್ಯಾಯ ಈ ಪೊಸ ಘಟಕೊಲೆನ ಆದೇಶನ್ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಲಾ ಕೊರ್ಪುಂಡು, ಏಪ ಬೊಕ್ಕ ಒಲ್ಪ ಅವ್ ಸೂಕ್ತ ಪಂಡ್‍ದ್ ತೋಜುಂಡು. ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗ್ ರಚನೆ, ಕಾರ್ಯೊಲು, ವರ್ಗ ಶ್ರೇಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂವಹನೊಲು ಸ್ಪಷ್ಟತೆನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ನಡತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಪೈಲಾಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಮುದಾಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನೊನ್ ದೆತೊಂದು ಹಬ್ಸ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನೊಗು ನಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಪ್ಪಂದಗ್ ಬರ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಿಲುವುನು ಪರಿಗಣಿಸಾದ್, ಮೂಮೆಂಟ್‍ದ ಚಾರ್ಟರ್‌‍ಡ್ ಮೀಸಲಾತಿ ದೀತಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪುಂಡು.
  3. ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಮೂಮೆಂಟ್‍ಡ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಸ್ತಿತ್ವೊಡುಪ್ಪುನ ಪಾತ್ರೊ ಬೊಕ್ಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲೆನ್ ಭಾಗಶಃ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಉಂದೆನ್ ಮಲ್ಪುನಗ, MCDCದ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ 2030 ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್‌ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಸಂಬಂದಪಟ್ಟಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲೊಲೆರ್ದ್ ಪಿರಾವುದ ಕಾರ್ಯೊನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು.
  4. ನಮ್ಮ ಚಳುವಳಿ ನಿರಂತರವಾದ್ ವಿಕಸನ ಆವೊಂದುಂಡು. MCDC ಪರ್ಯಾಯ ಆಡಳಿತ ರಚನೆಲೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಭವಿಷ್ಯೊದ ಅನ್ವಯೊಲೆನ್ ಅವೆತ್ತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯೊನು ಪರಿಗಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು .
  5. MCDC ಮೂಮೆಂಟ್‍ಗ್ ಪೊಸ ಪಾತ್ರೊ ಬೊಕ್ಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲೆನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು, ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪಿನ ಅಂತರೊನು ದಿಂಜಾದ್ ಅಂಚನೆ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರಿ ಉಂಡು.


← ಮೌಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ತತ್ವೊಗು ಪಿರತಿರ್ಗ್ಲೆ | ಚಾರ್ಟರ್ ವಿಸಯ ಅವಲೋಕನ ಪುಟೊಕ್ಕು ಪಿರತಿರ್ಗ್ಲೆ →