This page is a translated version of the page Bot policy and the translation is 73% complete.
Outdated translations are marked like this.
Kürzel:
BP
Hee di Sigg jitt ene Övverblek övver de Schtandats un Leitlinnije di sesch op de Bot-Projramme beträke, di en ettlijje von de divärse Projäkte beschloße sin — loor och op Sigg Bot Rääjelle ömjesaz — dat kam_mer och jeeweijlß nohkike op enem Wiki singe Sigg „Project:Bot policy“ — di Sigg zeisch entweeder noh hee, udder op däm Wiki sing Rääjelle för de Bot-Projramme.

heh di Sigg es orr_en Rääjel op Meta, enjeschloße de automattesche Zohlohßong un de Bots för divärse Wikkis. Öm ene zohloßong för e Bot-Projramm op Metta ze krejje, jangk op do Sigg Meta:Requests for adminship#Requests for bot flags.

Bots sen Projramme, di automatesch udder hallef-automatesch afloufe, di Sigge em Wiki ändere, ohne udder met winnisch Ennfloß, dä ene Minsch tiräk doh drop nemmp.

Weil ene Bot en öhnlijee Laß op de ẞöövere brenge kann, udder och e Projägg äänßhaf dorjeneijn bränge kann, wann ens jet scheif löüf, doh möße de Bots sesch aan de Räjelle un Leitlinnije hallde, wih se onge opjeschrevve sin.

Dat säht, wi Bots en dä eijnzel zopaß Projäkter jebruch wääde dörrve. Bots, di sesch doh nit draan hallde donn, künne tiräktemang vum Änderonge Maache em Wiki ußjeschloße wääde, bes dä Bedriever vum Bot de Probleeme jelööß hät un dä Bot dohzoh jebraat hät, dä Räjelle wider ze follje.

Rääjelle

Zohjäng för Bots

Ene Bot moß ene extra Zohjang med enem extra Metmaacher_Nahme han. Däm Bot-Bedriiver singe Name deiht et nit, weil keine Minsch dat Kännzeijsche als ene Bot krijje sullt.

Däm Bot sing Metmaacher_Sigg sult kloh un joot seeschbaa saare, dat dat ene Bot es, domet mer dä vun de Minsche ongerscheide kann, un dä Metmaacher, dä dä Bot aam loufe hät, moß doför doh sin, sellver Antwoote ze jävve, wann eine jet aan dä Bot schriiv. Mer darf kein Automate un kein Bots för et Antwoote nämme!

Wann dä Bot nit merke kann, wann Eine imm jät op di Klaafsigg jeschrevve hät, da kann dä Bot_Bedriiver däm Bot sing Klaafsigg op de eije Klaafsigg ömleide.

Berääschtejonge

Mer han ongerscheidlijje Wääje för en enem Wiki ene Zojang un en Zolaßong för e Bot-Projramm ze krejje.

Bot-Projramme en divärse Wikis

Jemeinsam Bots krijje ene Zohjang op alle Wikis, di jemeinsam Bots erinn lohße. Dat möße de einzel Wikis jeeds_ein för sesch esu beschleeße un en de eije Rääjelle zohlohße (Dovun ham_mer en Leß). Öm för dä Zohjang als ene jemeinsame Bot jeeischnet ze sin, moß ene Bot:
 • The bot operator must start a discussion that will last for 2 weeks at Steward requests/Bot status#Global bot status requests;
 • The discussion will be publicized via MassMessage (New global bot discussion), where interested community members and wikis can be subscribed;
 • The bot operator must demonstrate the bot task is welcomed on multiple Wikimedia projects. A good way to show it is to be flagged on 5 or more wikis for a single task;
 • The operator should make sure to adhere to the wiki's preference as related to the use of the bot flag.
 • :* De alljemeine Bots, di op ätlijje Wiki loufe dörve, sin dermet ävver bloß obb_en bejränzte Zahl vun Wikis zojelohße, woh se et Kännzeische als Bot han.

Automatisch zohlohße lohße

Wann op enem Wiki ußdröcklesch zohjelohße es, dat Bots automattesch zohjelohße wääde künne, dann kann ene Bot-Bedriiver för singe Bot tiräk bei de Stewards froore, dat dä loufe darref. Öm dat möjjelesch ze maache, moß:
 • op dä Sigg övver de Bots en dämm Wiki schtonn, dat dat esu jeiht,
 • dä Bot alld oohne et Bot-Känzeische för en Woch udder mieh rejelmääßesch Änderunge jemaat han udder 100 joode Änderunge em Wiki jemaat han, zom Vörzeije,
 • :* dä Bot darf nix wi Lengk zwesche de Schprooche op Zack hallde, udder dubbel Ömleidung oprühme, ävver söns nix.

Zohshtemmung vun de Jemeinschaff enholle

Sönß, wann en enem Wiki en Jemeinschaff liff, di Aandrääsch op Bots beärbeide well, dann moß jede Bot en Älaupneß krijje. Donoh frooch mer en dämm Wiki op dä entschpräschende Sigg, udder wann_t kein extra Sigg doför jitt, op de weeschteschste Klaafsigg em Wiki. Oohn en Älaupneß darref ene Bot oohne et Bot-Kännzeijshe en mansche Wikis jaa nit, en de miihßte nit flöck, nit oohne dat ene Minsch drop aach jitt, un esu wiger, loufe. Wann jenooch Eijneschkeit doh eß, deiht entweder ene Bürrokraat em Wiki, udder ene Steward dämm Bot et Fäähnshe verpaße. De Stewards kam_mer op dä Sigg för Bot-Fähnsche op Metta dröm froore. Wann keij Jemeinschaff vun Metmaachere en enem Wiki ze fenge es, un dat dat vun bovve nit zohtreff, dann moß dä Bot der oohne dat Bot-Fäähnsche loufe, udder dä darref övverhoup nit loufe.

Wadd ene Bot nit donn darf

 • Froochwördijje Änderunge: Bots künne jebruch wääde, öm Änderunge ze maache, woh wall och andere Schriiver aam Wiki henger schtonn. Mer sullt se nimmohlß Änderunge maache lohße, woh mer dröm schtrigge udder sesch explezeere künnt. Wann De medd enem Bot jät maache wells, wat wigger jeiht, wi wat de Jemeineschaff drääht, donn dat eets ens op dä miehtß zopaß Klaafsigg bekalle, öm kloh ze krijje, dat de Andere dakooer sen. Wann Dinge Bot automattesch zohjelohße woodt, darref dä nit övver de Jränze onger „Automatisch zohlohße lohße“ jonn.
 • Daate sammelle: Bots darref mer nit nämme, ömm Daate en Maßße uss em Wiki ze holle, di nit janz diräk för ene beschloße Aufjab jebruch wääde. Doh dronger fälld och Sigge automattesh vun ander Websigge ze holle, wat dohzoh beidraare künnt, dat di Sigg op en schwazze Leß küt, udder der Zohjang op Dooer verbodde weed. Wann De Daate angmaß holle wells, udder ene Schpeejel_ẞööver opsaze wells, dann donn dat endämm dat de Ding eije Kopie vun de Daatebangk eronger läädts, udder en Koppih vun de Daatebangk op Ding eije Websigge deihß.
 • Tippfähler: Keine Bot darf automattesch Tippfähler repareere, ohne en ußdröcklesch Zohshtemmung udder ene Opdraach vun de Jemeinschaff em Wiki. Janz besönders nit en de Sigge mem Enhallt vum Wiki.
  Der Jrond es, dat et en de miehßte Schprooche jaa nit möjjelesch es, Tippfähler eruß ze maache, der oohne derbei e geröddelt Mohß neu Fählere ze maache.

Removal of global bot status

Global bot permissions will be removed:

 • At the bot's operator request
 • If the bot is persistently used to perform tasks that are outside the global bot remit
 • If the bot is found to be inactive, with the following provisions:
  • A global bot account is deemed inactive if it has not made any edits for a whole year on any project that allows global bot access.
  • Before a global bot account's permissions are removed on the basis of inactivity, its operator must be notified at least on their home wiki(s) and at Meta-Wiki.

Reeschlenije

De Bots iere Nahme

Och wann dat fö jewöönlesch nit vörjeschrevve eß, sullt ene Bot janz kloh dat Woot „Bot“ en singem Metmaacher-Nahme hann. Esu kam_mer de Bots leischder vun de Minsche ongerscheide. De miihßte Bots ier Nahme kumme vum Name vum Bedriiver her wie der Pathosbot udder maache et wi der Xenophon (bot).

Änderunge bejrenze, un de Shtoßzigge

Bots, di oohne et Bot-Kännzeijsche loufe, sullte ier Änderunge met Zweschröüm vun mieh wi ein Menutt maache.

Waan se zohjelohße sin un dat passende Känzeische hann, sullte se abseluut nit flöcker wi alle 5 Sekunde, udder 12 mohl en de Menutt, jät änndere.

Bots sullte wann müjjelesch nit en de Schtoßzigge vum Wiki loufe, öm dä ẞööver nit ze belaste, wann de Minsche dä aam miehtste bruche zom Lesse un Schriive. En dä Zigge sullte se met Affshtänd vun 20 Sekunde, udder 3 mohl en de Menutt, un op keine Fall öfter udder flöcker, aam Wiki jet ändere, öm vum ẞööver sing Leistung nit zevell op_ze_bruche.

Dä Bots ier Jeschwendeschkeit kam_mer och automattesch ändere, je nohdämm, wi vill Brassel dä ẞööver jraadt hät — wi doll de nohrangeje Daatebank-ẞöövere henger_heer aam hengke sin — indämm dat mer ene extra Parrameeter aan dä URL för de Zohjreffe nohm ẞööver aanhange deiht. Dohderwääje looer Der em Handbooch der maxlag-Parrameeter aan.

Op dä Bot oppaße!

Ußer wann ußdröcklesch un öffentlesch jesaat woodt, dat ene Bot janz allein (autonohm) leuf, sullt dä Bot_Bedriiver en de Nöhde sinn, wann singe Bot aam werke es, un aff un aan noh Nohreeshte övver Fähler loore, un dä Bot affschallde künne, wann dä nit esu deiht wi jewönsch, udder et kütt eine un deiht sesch beschweere. Wann däm Bot singe Bedriiver nit ze fenge es, do künne Andere dä Bot vom Änderonge maache affhallde, dat dä nix mih am Wiki donn kann, beß dat dat Problehm jejähße es.

Best practices

Please read wikitech:Help:Toolforge/Developing successful tools for strong recommendations that will make life easier for you and for everyone else in the future!

Briefly:

 • Pick a license
 • Publish the code
 • Have co-maintainers
 • Write some documentation

Loor och hee