Universal Code of Conduct/Enforcement draft guidelines review

This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/Enforcement draft guidelines review and the translation is 80% complete.
Univerzálny kódex správania

Abstrakt Návrhu usmernení k presadzovaniu

In this table, you can find an abstract of the full Enforcement draft guidelines review document. It was created to ensure that every member of the community can understand the new guidelines.

WHO will be responsible for enforcing the UCOC?

 • The WMF, designated people such as code enforcement officers, and a new committee called the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (AKA the U4C).
 • The U4C will oversee the process of UCoC enforcement, manage special cases, provide guidance and training, and monitor enforcement of the UCoC.
 • Local and global functionaries[1] will have guidance to know how to enforce the UCoC even if they are not part of the U4C.

HOW will this be done?

 • Local communities, affiliates, and the WMF should develop and conduct training for community members so they can better address harassment and other UCoC violations.
 • The guidelines also lay out recommendations for which parties should address what types of UCoC violations.

WHAT else needs to be done to enforce the UCOC?

 • The draft notes that appeals should be possible and practically available to individuals who were sanctioned for UCoC violations.

HOW can I get involved in the EDGR process?

Introduction

Návrhová komisia pre fázu 2 univerzálneho kódexu správania víta príspevky ohľadom Návrh usmernení k presadzovaniu pravidiel Univerzálneho kódexu správania (UCoC). Táto kontrolná fáza je od 17. augusta 2021 do 17. októbra 2021. Pripomienky sú vítane na diskusnej stránke navrhovanej revízie konkrétnych jazykov, na diskusných stránkach prekladov, v lokálnych diskusiách, v diskusiách za okrúhlym stolom, v diskusných hodinách, prostredníctvom iných dostupných foriem, a mailom ucocproject(_AT_)wikimedia.org.

Do projektu UCoC sa zhromaždili výstupy od komunít Wikimédie. Zhromaždený materiál bol posúdený návrhovým výborom, ktorý bol zloženým z 11 dobrovoľníkov a štyroch zamestnancov nadácie Wikimédie. Stretávali sa niekoľko mesiacov, aby vytvorili návrh usmernení na presadzovanie práv pre komplexnú kontrolu komunity. Zhromaždené výstupy sa použijú na ďalšie spresnenie usmernení.

Môžete si vybrať preferovaný jazyk a formu účasti. Konverzácie budú prebiehať v mnohých jazykoch a v rôznych projektoch Wikimédie. Dobrovoľníci sú potrebný ako pomoc pri organizovaní diskusií v tých projektoch. Facilitátori sledujú viacej kanálov, sú k dispozícii na zodpovedanie otázok a pomôcť pri organizovaní diskusií.

Každé dva týždne sa zosumarizujú diskusie a sa predložia návrhovému výboru. Súhrny sa zverejnia tu.

Návrh usmernení k presadzovaniu

Poznámka od návrhovej komisie

Majte na pamäti, že v tomto dokumente nie sú vo finálnej verzie Usmernenia ku presadzovaniu UCoC a spoločne s Univerzálnym kódexom správania sa budú priebežne hodnotiť a vyvíjať na základe spätnej väzby od komunity. Výbor poskytol tiež komunite otázky, o ktorých by sa, v súvislosti s týmto návrhom, malo premýšľať.

Prehľad

Definovanie presadzovania kódexu

Presadzovania kódexu sa rozumie ako prevencia, odhaľovanie, vyšetrovanie a presadzovanie porušení Univerzálneho kódexu správania. Za presadzovanie kódexu zodpovedajú určení funkcionári, koordinačný výbor pre Univerzálny kódex správania („výbor U4C“ – konečný názov sa určí) a nadácia Wikimedia Foundation. To by sa malo uskutočniť riadne, včas a dôsledne v celom hnutí Wikimédie. V dôsledku toho sa musia s predpismi úplne oboznámiť osoby, ktoré sú poverené uplatňovaním Univerzálneho kódexu správania, ktoré presadzujú.

Presadzovanie UCoC sa uplatňuje prostredníctvom preventívnych úloh a kampaní, vydávaním upozornení a oznámení s cieľom presvedčiť ľudí, ktorý maú znaky problémového správania, aby to dodržiavali; tiež ukladaním technických obmedzení a trestov alebo prijatím ďalších opatrení, ktoré môžu byť potrebné a vhodné. Miestni a globálni funkcionári, ktorí implementujú zásady, kódy, pravidlá a nariadenia do priestorov Wikimédia (online aj offline) by mali porozumieť manažmentu presadzovacej funkcie kódexu a procesom.

Definícia Pracovníka zodpovedného za presadzovanie kódexu (určení sa):

Úradník presadzujúci kódex (definitívny názov sa ešte určí) je dobrovoľník alebo zamestnanec hnutia Wikimédia, ktorý má školenia a technické práva, a ktorého náplňou je predchádzanie, odhaľovanie, vyšetrovanie a presadzovanie porušení Univerzálneho kódexu správania.

Definícia výboru pre presadzovanie kódexu – „výbor U4C“:

Návrhový výbor navrhuje vytvoriť stály výbor, ktorého orgán je zodpovedný za monitorovanie implementácie UCoC, a okrem toho aj byť partnerom pri implementácii UCoC s komunitami Wikimédie a Nadácie Wikimédie.

„Výbor U4C“ monitoruje hlásenia porušujúce UCoC, tiež sa môže zapojiť do ďalšieho vyšetrovania a v prípade potreby odporučiť odporcovi ďalší postup.

Ak prípad obsahuje aj žiadosť o informácie od orgánov činných v trestnom konaní alebo potenciálne právne kroky proti používateľovi alebo nadácii Wikimédia, tak „výbor U4C“ môže požiadať nadáciu Wikimédia o podporu a vzdelávacie materiály ohľadom tej príslušnej sekcie UCoC, ktorá pomôže príslušným komunitným dobrovoľníkom alebo právnickým stranám.

„Výbor U4C“ bude, v prípade potreby, asistovať pri riešení prípadov Nadácií Wikimédie. „Výbor U4C“ bude navyše pravidelne monitorovať a hodnotiť stav presadzovania kódexu a na zváženie môže navrhnúť aj vhodné zmeny UCoC nadácií Wikimédie a komunite.

Po vytvorení stáleho výboru, výbor rozhodne o tom, ako často by sa mal stretávať, a aj o povahe prípadov, ktoré môžu eskalovať. Odporúčame, aby tento výbor riešil nasledujúce typy prípadov, aj keď konečné rozhodnutie je ponechané na nich:

 • Ak neexistuje žiadna miestná štruktúra na riešenie sťažnosti;
 • Tam, kde miestne štruktúry nie sú schopné zvládnuť alebo potrebujú tomuto výboru postúpiť prípady na konečné rozhodnutie;
 • Vážne systémové problémy.

Členovia U4C podpíšu zmluvu o mlčanlivosti, ktorá im poskytne prístup k neverejným informáciám.

Preventívna činnosť (1. a 2. článok UCOC)

Cieľom preventívnej činnosti dať do povedomia používateľom verejných wík Nadácie Wikimédie a ďalších osôb z UCOC, že kódex existuje a podporovať jeho dobrovoľné dodržiavanie.

Odporúčania pre Preklady UCoC na dobrovoľné dodržiavanie:

Pôvodná a právne záväzná verzia UCoC je v angličtine. Preložená by mala byť aj do iných jazykov používaných na projektoch Wikimédie. V prípade akýchkoľvek rozdielov vo význame medzi pôvodnou anglickou verziou a prekladom má prednosť pôvodná anglická verzia.

Odporúčania UCoC dohody medzi zamestnancami komunity a personálom nadácie:

UCoC sa týka všetkých, ktorí interferujú a prispievajú k online a offline projektom a priestorom Wikimédie. Nasledujúce osoby by mali byť povinné (prostredníctvom podpísaného vyhlásenia alebo iného formátu, o ktorom sa rozhodne), že budú rešpektovať a dodržiavať Všeobecný kódex správania:

 • Všetci zamestnanci nadácie Wikimédie, pridružený personál členov rady a dodávatelia;
 • Používatelia s rozšírenými právami, ako napríklad (ale nie iba): systémový operátor, byrokrat, správca, správca rozhrania, checkuser;
 • Každý jednotlivec, zamestnanec nadácie Wikimédie alebo iný subjekt, ktorý chce používať ochrannú známku nadácie Wikimédia v rámci akcie, ako sú (nie len tieto): akcie označené ochrannými známkami Wikimédie (napríklad ich zahrnutím do názvu akcie) a reprezentácia organizácie Wikimédie, komunita alebo projekt na podujatí (ako napríklad, ale nie výslovne len, moderátor alebo operátor stánku);
 • Každý jednotlivec, ktorý hľadá formálne, na alebo mimo wiki zdokumentované združenie Wikimédie (ako napríklad, ale nie výslovne len: jednotlivec alebo skupina jednotlivcov, ktorí sa snažia propagovať a/alebo spolupracovať na podujatí, skupine sponzorovaná Wikimédiou, štúdium, na on-wiki/off-wiki a vo výskumnom prostredí);
 • Každý jednotlivec, ktorý vykonáva povinnosti úradníka pre Presadzovanie kódexu pre UCoC

UCoC odporúčania pre školenia/vzdelávania v komunite:

Miestne komunity, nadácie a pobočky by mali vytvoriť a implementovať školenia pre členov komunity, ktorí by boli schopní identifikovať, riešiť a zmierňovať škody spôsobené obťažovaním. Školenie pre používateľov by malo zahŕňať prinajmenšom pokyny a nástroje na identifikáciu toho, čo sa považuje za neetické správanie, a príručku, ako reagovať v prípade obťažujúceho správania.

 • Školenia s nasledujúce úrovne certifikácie [2]:
  • Úroveň 1: Celkové základné znalosti UCoC
  • Úroveň 2: Schopnosť zvládnuť porušenie UCoC
  • Úroveň 3: Schopnosť zvládnuť odvolanie UCoC
  • Úroveň 4: Podporovať ciele obťažovania vhodnými prostriedkami (pozri Program proti obťažovaniu)
 • Odkaz na UCoC by mal byť prítomný:
  • Na stránke registrácie používateľov;
  • Upraviť potvrdzovanie zmeny stránky, keď neprihlásený používateľ upravuje;
  • Na pätke projektov Wikimédie;
  • Na pätke webových stránkach uznávaných pobočiek a skupín používateľov;
  • Viditeľne zobraziť na osobných podujatiach;
  • Hocikde inde, kde je to podľa uváženia vhodne

Prace týkajúce sa hlásení (3. článok UCOC)

Cieľom prác týkajúcich sa hlásení je poskytnúť možnosti k spracovaniu a podaniu nahlásených prípadov, poskytnúť prostriedky na spracovanie prípadov, poskytnúť definície pre rôzne typy porušení a mechanizmy na vymáhanie, návrhnúť nástroje na hlásenie hlasení, a určiť spôsoby odvolania.

Zásady k spracovaniu a evidovaní nahlásených prípadov

 • Mala by byť možnosť nahlásiť porušenie UCoC podľa typu obťažovania, ako aj bez účasti tretej strany, ktorá incident pozoruje;
 • Prípady by sa mali riešiť skôr mediáciou než administratívnymi sankciami, kedykoľvek je to možné a vhodné;
 • Prípady by sa mali vyriešiť čo v najrozumnejšom časovom rozvhu;
 • V odôvodnených prípadoch môžu mať prípady prioritu;
 • Zjavne neopodstatnené správy (ako napríklad, ale nie výlučne iba: hlásenie v dobrej viere), ktoré sú nedostatočné na vyšetrovanie, by sa mali vyradiť (ID prípadu sa ponechanie v platnosti);
 • Jednoduché prípady (a nielen tie), ako je napríklad jednoduchý vandalizmus, by sa mali vyriešiť úpravou a pravidelnými procesmi, ktoré na wiki existujú, aby sa zvládali narušenia;
 • Prípady by sa mali preposielať alebo postúpiť tam, kde je to vhodné;
 • Prípadné sankcie sa uplatňujú podľa zodpovednosti osoby, ktorá porušila UCoC (platený personál, zvolený alebo vybraný používateľ, dobrovoľník atď.), podľa povahy porušenia a jeho závažnosti;
 • Odvolania by mali byť možné a určené inému orgánu, než ten, ktorý vydal rozhodnutie o odvolaní.

Poskytovanie prostriedkov na spracovanie prípadov

Spoločnosťou ArbComs by mala maximalizované pokryť projekty Wikimédie prostredníctvom týchto navrhovaných opatrení:

 • Zdieľaný ArbCom medzi projektmi rôznych typov v rovnakom jazyku je možnosťou, ktorú výbor odporúča, aby ho projekty považovali za prostriedok na vytvorenie účinnejšieho presadzujúceho systému UCoC pre projekty;
 • Skupine projektov, ktoré sú dostatočne veľké (Aktuálne návrhy metrík na ich meranie môžu zahŕňať: aktívnych používateľov alebo aktívnych sysops. Výbor odporúča, aby tieto podrobnosti vypracovala Nadácia Wikimédia s U4C.), sa dôrazne odporúča, aby mali ArbCom;
 • Zaistiť, aby takýto zdieľaný ArbCom nebol centralizovaný na Wikipédií, a okrem toho mu poskytnúť projektovo neutrálnu doménu, napríklad „id.wikiarbcom.org“;
 • Umožniť viacerým rôznym jazykom zdieľať ArbCom, ak v zúčastnených komunitách existuje podpora pre tieto jazyky.

Druhy porušení a mechanizmy/typy presadzovania

Táto časť bude podrobne uvádzať ešte neúplný zoznam rôznych typov porušení (vyznačených tučným písmom) spolu so spôsobom presadzovania, ktorý sa ich týka.

 • Porušenia zahŕňajúce hrozby akéhokoľvek druhu fyzického násilia:
  • Zaobchádzanie dôverne & bezpečne
 • Porušenia súvisiace so súdnymi spormi alebo právnymi hrozbami
  • Prípady by mali byť urýchlene odoslané právnemu tímu Nadácie Wikimédie, alebo prípadne iným odborníkom, ktorí môžu primerane vyhodnotiť opodstatnenosť hrozieb.
 • Porušenia súvisiace so správou pobočiek
  • Spracováva spoločnosť AffCom
 • Systematické nedodržiavanie UCoC
  • Zaoberá sa „výbor U4C“;
  • Porušenia UCoC presahujúce viac wík bude na administratívnej úrovni riešiť „výbor U4C“
 • Porušenia off-wiki (ako napríklad, ale nielen iba to: edit-a-thons alebo off-wiki príklady – napríklad na iných podobných platformách: platformy sociálnych médií alebo mailové diskusie)
  • Rieši to „výbor U4C“, ak sa mu prípad postúpi organizátormi podujatia alebo miestnymi pridruženými skupinami
 • Porušenia UCoC na On-wiki
  • Cross-wiki porušenia UCoC : Rieši „výbor U4C“, a to buď priamo, alebo na základe odporúčania globálnych sysopov alebo správcov a orgánov, ktoré sa zaoberajú porušovaním UCoC na jednej wiki[3];
  • Porušenia UCoC na jednej wiki: Riešené jednotlivými projektmi Wikimédie v súlade s ich existujúcimi pokynmi (ako napríklad, ale nie nevyhnutne iba: vandalizmus, zaujatosť alebo zavádzanie nesprávnymi informáciami, zneužívanie právomocí, obchádzanie zákazu)

Odporúčania pre nástrojov na oznamovanie a spracovanie

Aby sa znížila technická bariéra pre oznamovanie a spracovanie porušení UCoC, Nadácia Wikimédie má vyvinúť a neskôr udržiavať centralizovaný nástroj pre hlásenie a spracovanie porušení UCoC, ktoré bude implementované ako rozšírenie MediaWiki. Nástroj na oznámenie porušení by mal umožniť sťažovateľovi poskytnúť podrobnosti o porušení UCoC, ako aj podrobnosti o sebe a ostatných zúčastnených členoch komunity.

Správy by mali obsahovať dostatok informácií, aby bolo možné na ich základe konať, alebo poskytnúť užitočný záznam o tontom prípade. To zahŕňa napríklad informácie (a nielen tie):

 • Spôsob, akým oznámujúce správanie porušuje Všeobecný kódex správania;
 • Kto alebo čo bolo poškodené týmto porušením UCoC;
 • Dátum a čas, kedy k tomuto incidentu alebo incidentom došlo;
 • Miesto/miesta, kde k tomuto incidentu došlo;
 • Ďalšie súvisiace informácie, ktoré orgánom činným v trestnom konaní umožnia najlepšie rozhodnúť o záležitosti.

Tento nástroj by mal fungovať podľa zásad „jednoducho používať“, súkromie a anonymita, flexibilita pri spracovaní a transparentne zdokumentované:

Ochrana osobných údajov a anonymita
 • Umožniť, aby sa správy podávali buď verejne (kde si všetky podrobnosti o prípade môže pozrieť široká verejnosť), alebo s rôznym stupňom ochrany osobných údajov (napríklad ak je meno spravodajcu verejnosti skryté; ak používateľské meno akéhokoľvek jednotlivci zapojení do hláseného správania sú skrytí pre verejnosť; a ďalšie potenciálne príklady);
  • Ujasniť si, či zvýšenie súkromia môže obmedziť dostupné možnosti riešenia – napríklad verejná mediácia (ako alternatíva k administratívnym sankciám) nemusí byť kompatibilná so správou, ktorá je úplne súkromná;
 • Povoľujú sa hlásenia, neberúc ohľad na to, či ste prihlásení alebo nie
Spracovanie
 • Povoliť spracovanie správ orgánmi poverenými riešením porušení predpisov UCoC s ohľadom na súkromie;
 • Povoliť zasielanie správ príslušným orgánom;
 • Prepojiť súčasné prípady s predchádzajúcimi prípadmi, ktoré sa týkajú rovnakého príjemcu sťažnosti, vrátane umožneného prepojenia s priebežnými správami podávanými osobne alebo mimo wiki, ktoré porušujú UCoC;
 • Poskytnúť spôsob, ako integrovať alebo dokumentovať osobné hlásenie do rovnakého systému podávania správ;
 • Umožniť osobám, ktoré spracúvajú prípady, odfiltrovať správy od falošných
Transparentná dokumentácia
 • Poskytnúť spôsob, ktorým je možné verejne archivovať všetky prípady, v ktorých sa dá vyhľadávať, a zároveň zachovať súkromie a bezpečnosť v neverejných prípadoch;
 • Priradiť každému prípadu jedinečný verejný identifikátor za účelom verejného sprístupnenia;
 • Počas používania tohto nástroja povoliť na základné štatistiky obmedzený zber údajov, za účelom hlásenia informácií širokej verejnosti o presadzovaní kódexu UCoC, ktorý bude v súlade s našimi zásadami minimálneho zberu údajov a rešpektovania súkromia členov našej komunity.

Jednotlivci poverení presadzovaním UCoC nie sú povinní používať tento nástroj a môžu pokračovať v práci s hocijakými nástrojmi, ktoré považujú za potrebné alebo najvhodnejšie, za predpokladu, že umožňujú riešenie prípadov alebo ich vytváranie podľa rovnakých zásad – jednoduché použitie, súkromie a anonymita, flexibilita pri spracovaní a transparentná dokumentácia.

Odporúčania pre lokálne presadzovacie štruktúry

Pokiaľ je to možné, tak vyzývame existujúce presadzujúce štruktúry, aby prevzali zodpovednosť za prijímanie a riešenie porušení UCoC v súlade s vyššie uvedenými pokynmi. Aby sme zaistili, že presadzovanie UCoC zostane v celom hnutí konzistentné, odporúčame pri riešení porušení UCoC v rozsahu individuálneho projektu uplatňovať nasledujúce zásady.

Školenie a podpora
 • Poskytnutie prostriedkov od Nadácie Wikimédie na preklady, keď správy sú poskytované v jazykoch, s ktorými nie sú oboznámení určení jednotlivci – najmä tam, kde je strojový preklad neadekvátny alebo problematický;
 • Školiace postupy pre funkcionárov a zamestnancov s cieľom naučiť sa uplatňovať správne postupy a porozumieť v praxi UCoC
Spravodlivosť v procesoch
 • Podporné politiky týkajúce sa konfliktov záujmov, ktoré pomáhajú správcom alebo iným osobám určiť, kedy sa majú zdržať hlásenia alebo sa z neho odhlásiť, keď sú úzko zapojení do sporu
 • V súlade s existujúcimi arbitrážnymi postupmi Wikimédie by sa mal ktokoľvek uvedený v spore z prípadu odvolať;

Odporúčame, aby nadácia pracovala na vytvorení systému, v ktorom by sa prispievatelia mohli bezpečne vyjadriť, či sa v konkrétnom projekte cítia bezpečne alebo nie.

Jasná komunikácia medzi miestnymi správcami
 • Priestory, pokyny a povzbudenie pre správcov, aby spolupracovali s inými správcami na podpore kontroly a rozhodovania, najmä ak je problém zložitý (napr. pri probléme, ktorý zahŕňa veľa ľudí alebo kontrolu dlhých histórií stránok)
Transparentnosť postupu
 • Existujúce komunity a/alebo Nadácia Wikimádie by mali poskytnúť dokumentáciu o závažnosti rôznych bežných typov obťažovania, ktoré je možné použiť na zmapovanie rôznych výstupov. Ako podporný prostriedok by to pomohlo správcom alebo iným orgánom presadzujúcim právo, ktorí by používali tieto odporúčania pri svojom hodnotení úrovni závažnosti.

Pre určité diskusie sa sa nemusia vzťahovať Podmienky použitia Wikimédie, a to tie, ktoré sa uskutočňujú mimo projektu v neoficiálnych alebo polooficiálnych priestoroch (napr. Discord, Telegram, atď.). Na ne sa vzťahujú podmienky a pravidlá správania tých konkrétnych sociálne sieťách alebo diskusných platforiem. Správanie Wikimédianov v týchto sieťach a platformách však možno akceptovať ako ďalší dôkaz v správach o porušení UCoC. Odporúčame, aby priestory mimo projektu vytvorili usmernenia, ktoré odrádzajú od prenášania konfliktov z wiki na platformy tretích strán.

Odporúčania, ako spracúvať odvolania

Jednotlivci, u ktorých sa zistí porušenie UCoC, by mali mať možnosť sa odvolať. Odvolanie je možné podať buď proti rozhodnutiu (napr. či došlo k porušeniu UCoC alebo nie), proti spôsobu (akým bolo vyšetrovanie vedené) alebo proti sankciám uvaleným na jednotlivcov v dôsledku ich porušenia (porušení) UCoC. Odvolania by mala vybavovať tretia strana, ktorá nebola zapojená do počiatočného procesu presadzovania práv a určenie tejto tretej strany by malo byť založené na týchto faktoroch:

 • Závažnosť počiatočného porušenia UCoC;
 • Akákoľvek predchádzajúca história porušení UCoC zo strany príslušných osôb;
 • Prísnosť sankcií voči osobe, ktorá porušuje UCoC;
 • Dopad a škoda, ktoré porušenie UCoC spôsobilo jednotlivým jednotlivcom, akým redaktorom a projektu ako celku

Miestne orgány činné v trestnom konaní sa môžu rozhodnúť, či zvážia pri rozhodovaní ďalšie faktory alebo ich dôležitosť a či príjmu alebo neprijmú odvolanie. Konkrétne logistické detaily odvolacieho postupu sú pre každý projekt ponechané na ich vlastné rozhodnutie. V prípade, že tretia strana posudzujúca odvolanie nehovorí v jazyku, v ktorom bolo riešené pôvodné porušenie, tak by mala získať podporu prostredníctvom prekladu od miestnych orgánov, ktorý presadzujú práva.

Do budúcna

Majte na pamäti, že usmernenia k presadzovaniu UCoC, ktoré sú načrtnuté v tomto dokumente sú vo vývoji a spolu s univerzálnym kódexom správania sa bude priebežne hodnotiť a vyvíjať v závislosti od spätnej väzby komunity. Výbor tiež poskytol komunite otázky, o ktorých by mal uvažovať v súvislosti s týmto návrhom.

Počas prechodného obdobia trvajúceho 1 rok bude, pod dohľadom „U4C výboru“, prebiehať experimentálny vývoj s nástrojmi pre podávanie hlásení. Po roku je možné uskutočniť doladenie, ktoré sa môže vykonať pomocou pozorovaní, ktorých cieľom bude prispôsobenie nástroje pre podávania hlásení a presnejšie definovať úlohy Výboru pre presadzovanie.

Neuzavreté otázky pre komunitu

 • Rozviť: Kam majú smerovať sťažnosti a ktoré inštancie/orgány/sudcovia ich majú spracovať.
 • Odvolací poriadok (po odpovedi na predchádzajúcu otázku „Kam smerujú sťažnosti“).
  • Mal by výbor U4C rozhodovať aj o jednotlivých prípadoch a vybavovať odvolania?
  • Kedy by mal mať niekto možnosť podať odvolanie ohľadom porušenia UCoC?
  • Aké typy postupov alebo dôkazov chceme mať pred podaním odvolania?
  • Kto by mal mať na starosti odvolacie procesy?
  • Ako často umožniť niekomu, aby sa mohol odvolať proti rozhodnutiu o porušení UCoC?
 • Do akej miery by mali mať voľnú ruku jednotlivé projekty Wikimédie, keď presadzujú UCoC?
 • Ako sa budú ľudia vyberať do výboru U4C?
  • Náš súčasný odporúčaný zoznam používateľov zahŕňa (ale nie je obmedzený iba na tieto): CheckUsers, dozorcov, byrokratov, správcov miestnych projektov, členov rozhodcovského výboru, zamestnancov nadácie Wikimédia, pobočky, atď.
  • Mala by vytvoriť dočasná rada, kým nevznikne „U4C“ rada?
 • Mali by sa globálne výbory pre správanie, napríklad Správna rada pre technický kódex, zlúčiť do navrhovaného U4C?

Referencie

 1. Users with advanced permissions, such as, but not limited to: administrators, bureaucrats etc.
 2. Pod Úrovňou školenia by sa nemala rozumieť, že sú to ako nejaké stupne dôvery v komunitu, ktoré sú potrebné na vykonávanie uvedených činností v rámci školenia.
 3. Ďalšia diskusia s týmito skupiny, najmä správcovia a globálnymi správcami, je nevyhnutná pred prijatím konečného rozhodnutia.