Powszechne Zasady Postępowania - Przegląd projektu wytycznych dotyczących egzekwowania

This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/Enforcement draft guidelines review and the translation is 100% complete.
Powszechne Zasady Postępowania

Streszczenie projektu wytycznych dotyczących egzekwowania

W tej tabeli znajdziesz abstrakt z projektu wytycznych dotyczących egzekwowania. Został on stworzony w celu zapewnienia każdemu członkowi społeczności możliwości zapoznania się z oraz zrozumienia nowych wytycznych.

KTO będzie odpowiedzialny za egzekwowanie PZP?

 • "Komitet PZP" będzie nadzorować proces egzekwowania PZP, zarządzać i rozpatrywać szczególne przypadki, zapewniać wytyczne i szkolenia oraz monitorować egzekwowanie PZP w projektach.
 • Lokalne i globalne osoby funkcyjne[1] będą w posiadaniu wskazówek, jak należy egzekwować PZP, nawet jeśli nie są częścią "Komitetu PZP".

JAK zostanie to osiągnięte?

 • Niektóre osoby będą musiały wyraźnie zadeklarować, że będą przestrzegać PZP.
 • Wytyczne opisują również rekomendacje wyznaczające, kto zajmuje się konkretnymi typami naruszeń PZP.

CO jeszcze należy zrobić, aby egzekwować PZP?

 • Wersja robocza zaznacza, że apelacje powinny być możliwe oraz praktycznie możliwe dla osób, które zostały usankcjonowane za naruszenia PZP.

JAK mogę się przydać w procesie wdrażania EDGR?

Wprowadzenie

Grupa robocza ds. PZP oczekuje komentarzy na temat wersji roboczej wytycznych dotyczących egzekwowania Powszechnych Zasad Postępowania.

Okres zbierania komentarzy społeczności zaplanowano między 17 sierpnia 2021 a 17 października 2021. Osoby komentujące są zachęcane do wzięcia udziału w rozmowie na stronie dyskusji wersji roboczej w dowolnym języku, w dyskusjach lokalnych prowadzonych w projektach, podczas spotkań ze społecznościami, podczas spotkań z personelem WMF, za pośrednictwem innych form kontaktu lub pocztą elektroniczną na adres ucocproject(_AT_)wikimedia.org.

Komentarze ze strony społeczności Ruchu Wikimedia były zbierane przez cały czas trwania procesu tworzenia PZP. Grupa robocza, złożona z 11 wolontariuszy i czterech pracowników Wikimedia Foundation, zapoznała się z całym zebranym materiałem. Grupa spotykała się wielokrotnie w ciągu ostatnich kilku miesięcy, aby opracować wstępne wytyczne dotyczące egzekwowania PZP oraz przygotować je do konsultacji ze społecznością. Zebrane komentarze zostaną wykorzystane do dalszych prac nad zasadami egzekwowania.

Możesz wybrać preferowany język i sposób uczestnictwa w dyskusji. Rozmowy będą prowadzone w wielu projektach Wikimedia, w możliwie największej liczbie języków. Do pomocy w organizacji dyskusji na temat ich projektów zaproszeni są wszyscy chętni wolontariusze. Facylitatorzy będą doglądać wielu kanałów i mogą odpowiadać na pytania społeczności, a także pomagać w organizacji wydarzeń oraz dyskusji.

Dyskusje będą podsumowywane i przedstawiane grupie roboczej co dwa tygodnie. Podsumowania zostaną opublikowane tutaj.

Projekt wytycznych dotyczących egzekwowania PZP

Wiadomość od Grupy Roboczej

Proszę pamiętać, że Zasady Egzekwowania PZP przedstawione w tym dokumencie są iteracyjne i będą stale oceniane i ewoluowane wraz z opiniami społeczności, tak samo jak same Powszechne Zasady Postępowania. Grupa przedstawiła również pytania do rozważenia przez społeczność.

Przegląd

Definicja Egzekwowania PZP

Egzekwowanie Powszechnych Zasad Postępowania (PZP) to zapobieganie, wykrywanie i badanie jego naruszeń oraz egzekwowanie jego postanowień. Egzekwowanie PZP jest obowiązkiem wyznaczonych osób funkcyjnych, Komitetu Koordynacyjnego Powszechnych Zasad Postępowania ["Komitet PZP" – ostateczna nazwa do ustalenia] oraz Wikimedia Foundation.

Powinno to być zrobione we właściwy sposób, na czas, konsekwentnie w całym Ruchu Wikimedia. W związku z tym, osoby odpowiedzialne za egzekwowanie Powszechnych Zasad Postępowania muszą być w pełni zaznajomione z przepisami, które egzekwują.

Egzekwowanie PZP odbywa się poprzez działania i kampanie prewencyjne, wydawanie ostrzeżeń i zawiadomień w celu skłonienia osób z objawami problematycznego zachowania do przestrzegania PZP, nakładanie blokad i kar lub podejmowanie dodatkowych kroków, które mogą być konieczne i właściwe. Lokalni i globalni funkcjonariusze, którzy wdrażają polityki, kodeksy, zasady i regulacje w przestrzeniach Wikimedia, zarówno online, jak i offline, powinni rozumieć zarządzanie funkcją egzekwowania zasad oraz tego procesem.

Osoba funkcyjna ds. egzekwowania PZP (nazwa do ustalenia, np. "Nadzorca PZP") – Definicja:

[Osoba funkcyjna ds. egzekwowania PZP – nazwa do ustalenia] to wolontariusz lub członek personelu Ruchu Wikimedia, który przeszedł szkolenie, posiada możliwości techniczne, oraz którego obowiązkiem jest zapobieganie, wykrywanie i badanie naruszeń Powszechnych Zasad Postępowania i egzekwowanie postanowień Powszechnych Zasad Postępowania.

Komitet Koordynacyjny Powszechnych Zasad Postępowania [„Komitet PZP”] – Definicja

Grupa robocza sugeruje utworzenie stałego komitetu jako organu odpowiedzialnego za monitorowanie wdrażania PZP, który byłby partnerem we wdrażaniu PZP dla społeczności Wikimedia i Wikimedia Foundation.

"Komitet PZP" monitoruje doniesienia o naruszeniach Powszechnych Zasad Postępowania, może prowadzić dodatkowe dochodzenia i w stosownych przypadkach zaleci swoim partnerom odpowiedni sposób postępowania.

Gdy sprawa dotyczy prośby o informacje od organów ścigania lub potencjalnych działań prawnych przeciwko Wikimedia Foundation lub użytkownikowi, „Komitet PZP” może poprosić o pomoc i materiały edukacyjne od WMF, aby pomóc odpowiednim wolontariuszom lub osobom prawnym w zakresie odpowiedniej sekcji PZP.

W razie potrzeby "Komitet PZP" pomoże Wikimedia Foundation w prowadzeniu konkretnych spraw. Ponadto "Komitet PZP" będzie regularnie monitorować i oceniać stan egzekwowania Powszechnych Zasad Postępowania i może zasugerować do decyzji społeczności oraz Wikimedia Foundation odpowiednie zmiany w PZP.

Po utworzeniu, komitet zadecyduje, jak często powinien się zbierać, oraz o charakterze spraw, które można do niego eskalować. Zaleca się, aby ten komitet podejmował się następujących rodzajów spraw, chociaż ostateczna decyzja należy do niego:

 • Jeżeli nie istnieje lokalna struktura do rozpatrywania apelacji;
 • Gdy struktury lokalne nie są w stanie zająć się sprawą lub muszą ją eskalować do komitetu w celu podjęcia ostatecznej decyzji;
 • Poważne problemy systemowe w projekcie/społeczności.

Członkowie "Komitetu PZP" podpiszą umowę o zachowaniu poufności, aby zapewnić im dostęp do informacji niejawnych.

Działania prewencyjne (art. 1 i 2 PZP)

Celem działań prewencyjnych jest uświadomienie użytkownikom publicznych projektów prowadzonych przez Wikimedia Foundation (oraz innych obejmowanych przez PZP), że Powszechne Zasady Postępowania istnieją, oraz promowanie dobrowolnego ich przestrzegania.

Rekomendacja dotycząca tłumaczeń Powszechnych Zasad Postępowania

Językiem oryginalnym i prawnie wiążącym Powszechnych Zasad Postępowania jest język angielski. PZP powinny zostać przetłumaczony na inne języki najczęściej używane w projektach Wikimedia. W przypadku jakichkolwiek różnic znaczeniowych między oryginalną wersją angielską a tłumaczeniem, pierwszeństwo ma oryginalny tekst w języku angielskim.

Rekomendacja dotycząca zastosowania Powszechnych Zasad Postępowania wobec społeczności i pracowników organizacji Wikimedia

PZP dotyczą wszystkich, którzy wchodzą w interakcje i wnoszą wkład do projektów i przestrzeni Wikimedia, zarówno online, jak i offline. Następujące osoby powinny być zobowiązane do potwierdzenia (poprzez podpisane oświadczenie lub inny format [do ustalenia]), że będą szanować i stosować się do Powszechnych Zasad Postępownia:

 • pracownicy (stali i tymczasowi) i członkowie organów Wikimedia Foundation oraz organizacji afiliowanych
 • użytkownicy z zaawansowanymi uprawnieniami, tacy jak m.in.: administratorzy, biurokraci, stewardzi, administratorzy interfejsu, checkuserzy, rewizorzy;
 • każda osoba fizyczna, pracownik Wikimedia Foundation lub inna osoba, która chce używać znaku towarowego Wikimedia Foundation w wydarzeniu, takim jak między innymi: wydarzenia oznaczone znakami towarowymi Wikimedia (np. poprzez umieszczenie ich w tytule wydarzenia) lub reprezentacja organizacji Wikimedia , społeczność lub projekt podczas wydarzenia (np. prezenter lub operator stoiska);
 • każda osoba, która stara się o formalne, udokumentowane powiązanie (takie jak między innymi: osoba lub grupa osób, która chce promować i/lub współpracować z wydarzeniem lub grupą sponsorowaną przez Wikimedia , prowadzić badania online lub offline w społeczności lub projektach Wikimedia) z Wikimedia online lub offline;
 • każda osoba, która pełni obowiązki osoby funkcyjnej ds. egzekwowania PZP

Rekomendacja dotycząca szkoleń/treningów członków społeczności

Lokalne społeczności, Wikimedia Foundation i organizacje afiliowane powinny opracować i wdrożyć system szkoleń dla członków społeczności, aby móc identyfikować, zajmować się i łagodzić szkody spowodowane nękaniem. Szkolenie dla użytkowników powinno obejmować co najmniej wytyczne i narzędzia do identyfikacji zachowań uznawanych za nieetyczne oraz podręcznik, jak należy reagować, gdy jest się celem nękania.

 • Szkolenie będzie miało następujące poziomy certyfikacji[2]:
  • Poziom 1: Ogólna podstawowa wiedza o PZP
  • Poziom 2: Umiejętność radzenia sobie z naruszeniem PZP
  • Poziom 3: Umiejętność rozpatrzenia odwołania w sprawach związanych z PZP
  • Poziom 4: Umiejętność wspierania celi nękania za pomocą odpowiednich środków (patrz Anti Harassment Program)
 • Link/tekst do Powszechnych Zasad Postępowania powinien być dostępny:
  • na stronie rejestracji nowych użytkowników,
  • w oknie edycji dla niezalogowanych użytkowników,
  • w stopce projektów Wikimedia,
  • w stopce stron organizacji afiliowanych Wikimedia Foundation,
  • w widocznym miejscu podczas spotkań na żywo,
  • w innych miejscach uznanych za odpowiednie.

Działania responsywne (art. 3 PZP)

Celem działań responsywnych jest zapewnienie: ścieżek przetwarzania i składania nowych spraw; zasobów do ich rozpatrywania; definicji różnych rodzajów naruszeń i mechanizmów egzekwowania oraz sugestii dotyczących narzędzi służących zgłaszania spraw i możliwych ścieżek odwołań od decyzji.

Zasady rozpatrywania i składania spraw

 • Zgłaszanie naruszeń PZP powinno być możliwe zarówno przez osobę będącą celem nękania, jak i przez każdą niezaangażowaną osobę trzecią, która była świadkiem incydentu;
 • Gdy tylko jest to możliwe i właściwe, sprawy powinny być rozwiązywane w drodze mediacji, a nie sankcji administracyjnej;
 • Sprawy powinny być rozwiązywane w możliwie rozsądnym terminie;
 • Sprawy mogą być traktowane priorytetowo w uzasadnionych przypadkach;
 • Oczywiście nieuzasadnione zgłoszenia (m.in. zgłoszenie fałszywe lub w złej wierze), w których brak potrzeby dochodzenia należy odrzucić (zachowując identyfikator sprawy);
 • Proste przypadki (m.in. prosty wandalizm), powinny być rozwiązywane poprzez normalne edycję i regularne procesy, które już istnieją na wiki;
 • W stosownych przypadkach sprawy powinny być przekazywane lub eskalowane;
 • Ewentualne sankcje są nakładane biorąc pod uwagę obowiązki osoby, która naruszyła PZP (pracownik, wybrany lub wyznaczony użytkownik, wolontariusz itp.), charakter naruszenia i jego powagę;
 • Odwołania powinny być (w miarę możliwości) rozpatrywane przez inny organ niż ten, który wydał zaskarżoną decyzję.

Zapewnienie zasobów do przetwarzania zgłoszeń

Liczba projektów pod jurysdykcją Komitetów Arbitrażowych powinna zostać możliwie zmaksymalizowana, poprzez poniższe proponowane rozwiązania:

 • Grupa robocza zaleca utworzenie wspólnych Komitetów Arbitrażowych wśród projektów różnych typów w tym samym języku w celu stworzenia bardziej efektywnego systemu egzekwowania projektów UCoC;
 • Projekty, które są wystarczająco duże (wskaźniki pomiarów mogą obejmować m.in. liczbę aktywnych użytkowników lub aktywnych administratorów)[3] są zachęcane do posiadania własnego Komitetu Arbitrazowego;
 • Należy podjąć starania, aby wspólne Komitety Arbitrażowe nie były scentralizowane przy projektach Wikipedia. Proponuje się używanie neutralnej domeny, na przykład xx.wikiarbcom.org;
 • Utworzenie Komitetu Arbitrażowego dla projektów prowadzonych w różnych, ale zbliżonych do siebie językach, jeśli istnieje poparcie dla takiego rozwiązania w społecznościach.

Rodzaje naruszeń i mechanizm egzekwowania / grupy

Ta sekcja zawiera szczegółową (ale nie finalną) listę różnych rodzajów naruszeń (zaznaczonych pogrubioną czcionką) wraz z mechanizmem egzekwowania, który się do nich odnosi.

 • Naruszenia związane z groźbami jakiejkolwiek formy przemocy fizycznej:
  • Obsługiwane przez Trust & Safety
 • Naruszenia związane z groźbami prawnymi
  • Sprawy należy niezwłocznie przesyłać do zespołu prawnego Wikimedia Foundation lub, w stosownych przypadkach, do innych specjalistów, którzy mogą odpowiednio ocenić zasadność zagrożeń
 • Naruszenia dokonane przez organizacje afiliowane
  • Obsługiwane przez AffCom (Komitet Afiliacyjny)
 • Systematyczne nieprzestrzeganie UCoC
  • Obsługiwane przez "Komitet PZP"
  • Międzyprojektowe naruszenia PZP również będą obsługiwane przez "Komitet PZP"
 • Naruszenia poza projektami Wikimedia (przykłady: spotkania osobiste, hekatony (edytony) lub inne platformy podobne do: mediów społecznościowych, list dyskusyjnych etc)
  • Obsługiwane przez "Komitet PZP" po zgłoszeniu ofiary, organizatora wydarzenia lub lokalnego afilianta
 • Naruszenia w projektach Wikimedia
  • Naruszenia w wielu projektach Wikimedia Obsługiwane przez "Komitet PZP", bezpośrednio lub przez skierowanie od globalnych administratorów lub stewardów oraz od organów zajmujących się naruszeniami PZP w jednym z projektów[4];
  • Naruszenia w jednym projekcie Wikimedia Obsługiwane przez poszczególne projekty Wikimedia zgodnie z ich istniejącymi wytycznymi (przykłady takie jak m.in. wandalizm, wprowadzanie stronniczości lub nieprawidłowych informacji, nadużycie władzy, uchylanie się od blokady, nieprzestrzeganie zasad projektu)

Rekomendacja dotycząca narzędzi służących do zgłaszania i procedowania spraw

Aby zmniejszyć techniczne bariery zgłaszania i przetwarzania naruszeń PZP, scentralizowane narzędzie do zgłaszania i przetwarzania naruszeń PZP zostanie opracowane i później utrzymywane przez Wikimedia Foundation jako rozszerzenie MediaWiki. Narzędzie do zgłaszania powinno umożliwiać składającemu skargę z podaniem szczegółów danego naruszenia, a także informacji o sobie i innych zaangażowanych członkach społeczności.

Zgłoszenia powinny zawierać wystarczającą ilość informacji, aby były przydatne do podjęcia działań lub stanowić przydatną dokumentację dla danej sprawy. Obejmuje to informacje takie jak:

 • Sposób, w jaki zgłoszone zachowanie narusza Powszechne Zasady Postępowania;
 • Kto lub co zostało poszkodowane przez to zachowanie;
 • Data i godzina wystąpienia incydentu;
 • Lokalizacje, w których miał miejsce incydent;
 • Inne istotne informacje umożliwiające organom egzekucyjnym możliwie najlepsze rozstrzygnięcie sprawy.

Narzędzie powinno działać zgodnie z zasadami łatwości użytkowania, prywatności i anonimowości, elastyczności w przetwarzaniu informacji oraz transparentna dokumentacji:

Prywatność i anonimowość
 • Narzędzie powinno zezwalać na składanie zgłoszeń publicznie (wszystkie szczegóły sprawy są widoczne dla ogółu społeczeństwa) lub z różnym stopniem prywatności (na przykład, gdy imię i nazwisko osoby zgłaszającej jest ukryte; gdy nazwa użytkownika dowolnej osoby zaangażowane w zgłoszone zachowanie są ukryte przed opinią publiczną oraz inne potencjalne wrażliwe informacje);
  • Narzędzie powinno przypominać, że zwiększenie prywatności może ograniczyć dostępne opcje rozwiązania problemu – na przykład publiczna mediacja jako alternatywa dla sankcji administracyjnych może nie być kompatybilna z całkowicie prywatnym zgłoszeniem;
 • Narzędzie powinno zezwalać na sporządzanie raportów niezależnie od tego, czy użytkownik jest zalogowany, czy wylogowany
Przetwarzanie zgłoszeń
 • Narzędzie powinno zezwalać na przetwarzanie zgłoszeń w sposób prywatny przez organy odpowiedzialne za rozwiązywanie naruszeń PZP;
 • Narzędzie powinno zezwalać na przekazywanie raportów do innych organów;
 • Narzędzie powinno zezwalać na łączenie bieżące sprawy z poprzednimi sprawami dotyczącymi tego samego użytkownika, w tym umożliwienie powiązania zgłoszeń dokonanych osobiście lub poza wiki z bieżącymi zgłoszeniami naruszeń PZP;
 • Provide a way to integrate or document an in-person report into this same reporting system;
 • Narzędzie powinno pozwalać osobom, które rozpatrują sprawy, odfiltrować zgłoszenia w złej wierze.
Transparentna dokumentacja
 • Narzędzie powinno zezwalać na publiczną archiwizację wszystkich spraw w sposób umożliwiający ich wyszukiwanie, przy jednoczesnym zachowaniu prywatności i bezpieczeństwa w sprawach niepublicznych;
 • Narzędzie powinno zezwalać na przypisanie każdej sprawie niepowtarzalnego identyfikatora publicznego w celu jego publicznej widoczności;
 • Narzędzie powinno zezwalać na na ograniczone zbieranie danych na temat podstawowych statystyk dotyczących korzystania z tego narzędzia, w celu informowania opinii publicznej o egzekwowaniu PZP, zgodnie z naszymi (Ruch Wikimedia) zasadami minimalnego gromadzenia danych i poszanowania prywatności członków naszej społeczności

Osoby odpowiedzialne za egzekwowanie Powszechnych Zasad Postępowania nie są zobowiązane do korzystania z tego narzędzia i mogą kontynuować pracę z dowolnymi narzędziami, które uznają za niezbędne lub odpowiednie, pod warunkiem, że pozwalają na prowadzenie lub tworzenie spraw zgodnie z tymi samymi zasadami związanymi z łatwością użytkowania, prywatnością i anonimowością, elastycznością w przetwarzaniu informacji oraz transparentną dokumentacją.

Rekomendacja dotycząca lokalnych struktur egzekwowania

Tam, gdzie to możliwe, zalecane jest, aby istniejące struktury wzięły odpowiedzialność za przyjmowanie i postępowanie w przypadku naruszeń PZP, zgodnie z powyższymi wytycznymi. Aby upewnić się, że egzekwowanie PZP pozostaje spójne w całym ruchu, zalecamy stosowanie następujących zasad podczas postępowania z naruszeniami PZP w skali pojedynczego projektu.

Szkolenia i wsparcie
 • Wikimedia Foundation powinna zapewnić środki tłumaczenia zgłoszeń, gdy są one dostarczane w językach, z którymi osoby funkcyjne nie są zaznajomione, zwłaszcza gdy tłumaczenie maszynowe jest niewystarczające;
 • Powinnien być dostępny proces szkoleniowy dla osób funkcyjnych i personelu, aby dowiedzieć się, jak stosować odpowiednie procesy i stosować Powszechne Zasady Postępowania w praktyce.
Uczciwość procesu
 • Powinny zostać utworzone zasady dotyczące konfliktów interesów, które pomagą administratorom lub innym osobom funkcyjnym, kiedy należy wstrzymać się lub wycofać z zajmowania zgłoszeniem, gdy jest się blisko zaangażowanym w spór
 • Zgodnie z zasadami arbitrażu projektów Wikimedia, każda osoba wymieniona w sporze (lub we wniosku) powinna wycofać się ze sprawy i nie brać w niej udziału;

Zaleca się, aby Wikimedia Foundation pracowała nad stworzeniem systemu, w którym użytkownicy mogą bezpiecznie wyrażać, czy czują się bezpiecznie w danym projekcie, czy nie.

Przejrzysta komunikacja między administratorami
 • Dostępne powinny być przestrzenie, wytyczne i zachęty dla administratorów do wspólnej współpracy z innymi administratorami w celu ich wspierania i wspólnego podejmowania decyzji, zwłaszcza gdy problem jest złożony (np. dotyczy wielu osób lub obejmuje przeglądanie długiej dokumentacji)
Przejrzystość procesów
 • Istniejące społeczności i/lub Wikimedia Foundation powinny dostarczyć dokumentację dotyczącą powagi i częstotliwości występowania różnych, powszechnych rodzajów nękania, wraz z działaniami podjętymi w tych sprawach. Pomogłoby to we wspieraniu administratorów lub innych organów egzekwowania PZP w samodzielnym określeniu odpowiedniej reakcji na nowe zgłaszane sprawy.

W przypadku rozmów związanych z Wikimedia, które odbywają się poza projektem w nieoficjalnych lub półoficjalnych przestrzeniach (np. Discord, Telegram, spotkania na żywo itp.), Warunki Użytkowania (Terms of Use) mogą nie mieć zastosowania. Takie rozmowy są objęte warunkami korzystania i zasadami postępowania danego portalu społecznościowego lub platformy dyskusyjnej. Niemniej jednak zachowanie Wikimedian w tych sieciach i platformach można zaakceptować jako dodatkowy dowód w sprawach o naruszeniach Powszechnych Zasad Postępowania. Sugerujemy, aby każda przestrzeń związana z Wikimediami, ale będąca poza projektami utworzyła wytyczne, które zniechęcają do przenoszenia konfliktów Wikimedian do tych przestrzeni.

Rekomendacja dotycząca procesu odwoławczego

Osoby, co do których stwierdzono, że naruszyły Powszechne Zasady Postępowania, powinny mieć możliwość odwołania się od ewentualnego wyroku/kary. Odwołania mogą być wnoszone zarówno od:

 • decyzji, czy doszło do naruszenia PZP
 • sposobu prowadzenia dochodzeń
 • sankcji nałożonych na jednostki w wyniku ich naruszenia PZP. Odwołania powinny być rozpatrywane przez stronę trzecią, która nie była zaangażowana w początkowy proces, a ustalenie tej strony trzeciej powinno opierać się na następujących czynnikach:
 • Powaga naruszenia Powszechnych Zasad Postępowania;
 • Wszelkie wcześniejsze przypadki naruszeń PZP ze strony zaangażowanych osób;
 • Surowość sankcji wobec osoby dopuszczającej się naruszenia PZP;
 • Wpływ i szkody spowodowane naruszeniem PZP dla konkretnych osób, grup użytkowników i projektu jako całości

Lokalne organy mogą zdecydować się na rozważenie dodatkowych czynników lub ich znaczenia przy podejmowaniu decyzji o wniesieniu lub dopuszczeniu odwołania. Konkretne szczegóły procesu odwoławczego dla każdego projektu pozostawia się do ich własnej decyzji. W przypadku, gdy osoba trzecia rozpatrująca odwołanie nie posługuje się językiem, w którym zajęto się pierwotnym naruszeniem, powinna otrzymać wsparcie w zakresie tłumaczenia od lokalnych organów.

Patrząc w przyszłość

Proszę pamiętać, że Zasady Egzekwowania PZP przedstawione w tym dokumencie są iteracyjne i będą stale oceniane i ewoluowane wraz z opiniami społeczności, tak samo jak same Powszechne Zasady Postępowania. Grupa przedstawiła również pytania do rozważenia przez społeczność.

Testy związane z narzędziami do zgłaszania nadużyć oraz z Komitetem PZP będą miały miejsce w okresie przejściowym trwającym 1 rok od wejścia w życie Wytycznych dotyczących egzekwowania Powszechnych Zasad Postępowania. Po zakończeniu roku, na podstawie obserwacji, dokonane zostaną korekty w celu dostosowania narzędzi oraz dokładniejszego określenia zadań Komitetu PZP.

Pytania otwarte skierowane do społeczności

 • Eskalacja: Gdzie trafiają skargi, jaka instancja/organ/sędzia ma je rozpatrzyć?
 • Regulamin odwołań (po udzieleniu odpowiedzi na poprzednie pytanie „Dokąd trafiają apelacje?”).
  • Czy "Komitet PZP" powinien również decydować o indywidualnych sprawach lub rozpatrywać ewentualne odwołania?
  • Kiedy ktoś powinien mieć możliwość złożenia odwołania w sprawie naruszenia PZP?
  • Jakiego rodzaju zachowania lub dowody chcielibyśmy zobaczyć przed ewentualnym wniesieniem odwołania?
  • Kto powinien zajmować się procesem odwoławczym?
  • Jak często ktoś powinien mieć możliwość odwołania się od decyzji o naruszeniu PZP?
 • W jakim stopniu poszczególne projekty Wikimedia powinny mieć możliwość decydowania o tym, w jaki sposób egzekwują one Powszechne Zasady Postępowania?
 • W jaki sposób należy wybrać osoby do Komitetu PZP?
  • Nasza obecna lista rekomendowanych użytkowników obejmuje, ale nie ogranicza się do: Checkuserów, rewizorów, biurokratów, administratorów lokalnych projektów, członków Komitetów Arbitrażowych, pracowników Wikimedia Foundation i organizacji afiliowanych itp.)
  • Czy należy utworzyć tymczasowy komitet na czas tworzenia Komitetu PZP?
 • Czy globalne komitety postępowania, takie jak Technical Code of Conduct committee, powinny zostać połączone w proponowany "Komitet PZP"?

Przypisy

 1. Użytkownicy z zaawansowanymi uprawnieniami, tacy jak, ale nie tylko: administratorzy, biurokraci itp.
 2. Posiadanie konkretnego certyfikatu nie powinno być interpretowane jako posiadanie poziomu zaufania społeczności wymaganego do wykonywania działań objętych szkoleniem.
 3. Grupa robocza zaleca, aby te szczegóły zostały opracowane przez Wikimedia Foundation we współpracy z Komitetem PZP
 4. Dalsza dyskusja z tymi grupami, w szczególności stewardami i globalnymi administratorami, jest konieczna przed podjęciem ostatecznej decyzji decyzja.