Stewards/elections 2011/votes/Mentifisto

Warning
English: The 2011 steward elections are finished. No further votes will be accepted.
Suomi: Vuoden 2011 ylivalvojien vaalit on loppu. Uusia ääniä ei hyväksytä enää.
العربية: انتخابات المضيفين لعام 2011 انتهت. لا أصوات أخرى سيتم قبولها.
Deutsch: Die Stewardwahlen 2011 sind beendet. Weitere Stimmen können nicht mehr berücksichtigt werden.
Español : Las elecciones a Steward del año 2011 han concluído. No se aceptan más votos.
فارسی: .رای‌گیری در مورد انتخابات ویکیبدهای جدید پایان یافته است.رای‌های جدید مورد قبول واقع نخواهد شد. [update needed: en]
Français : Les élections Steward de 2011 sont terminées. Il n'est plus possible de voter.
Gaeilge: Tá na toghcháin Maoir 2011 dúnta anois. Ní féidir aon vótaí eile a glacadh as an am seo amach.
Galego: Xa remataron as eleccións a steward do ano 2011. Non se aceptarán máis votos.
Alemannisch : D Stewardwahle 2011 sin umme. Du chasch nimmi abstimme.
עברית: בחירות הדיילים לשנת 2011 הסתיימו. הצבעות נוספות לא תתקבלנה. [update needed: en]
Magyar: A választás lezárult, további szavazatokat nem fogadunk el. [update needed: en]
Italiano: Le elezioni del 2011 a Steward sono terminate. Nessun voto ricevuto dopo questa data sarà preso in considerazione.
日本語: 2011年のスチュワード選挙は終わりました。今後の投票は受け付けられません。
Nederlands: De stewardsverkiezingen van 2011 zijn gesloten. U kunt niet meer stemmen.
Polski: Wybory stewardów w 2011 roku zakończyły się. Nowe głosy nie będą akceptowane.
Português : As eleições para Steward de 2011 estão encerradas. Nenhum voto lançado a partir desta data será computado.
Русский: Выборы стюардов — 2011 завершены. Дальнейшие голоса не будут приняты.
Svenska: 2011 års val av stewarder är avslutat. Ingen ytterligare röstning kommer att accepteras.
中文: 2011年监管员选举已经结束。逾期投票将会作废 [update needed: en]
中文(简体)‎: 2011年监管員选举已经结束。逾期投票将会作废 [update needed: en]
中文(繁體)‎: 2011年監管員選舉已經結束。逾期投票將會作廢 [update needed: en]
Tiếng Việt: Cuộc bầu cử tiếp viên năm 2011 đã kết thúc. Không có phiếu bầu nào tiếp tục được chấp nhận.
Ελληνικά: Οι εκλογές επιτρόπων για το 2011 έχουν τελειώσει. Δεν γίνονται δεκτές άλλες ψήφοι. [update needed: en]
Türkçe: 2011 kâhya seçimleri tamamlanmıştır. Daha fazla oy kabul edilmeyecektir.
Azərbaycanca: 2011 stüard seçkiləri tamamlanmışdır. Daha səslər qəbul olunmur.

MentifistoEdit

Mentifisto talk · contribs · SULutil (accounts) / stalktoy · globalcontribs · crosswiki-ness · confirm eligibility
translate: translation help, statement, template, headings

English:
 • Languages: mt, en-4, it-2 (at a very basic level I can also understand most Romance languages)
 • Personal info: Hello all. I have been editing for around four and a half years, and I can mostly be found contributing to maintenance across multiple wikis. That includes administrating enwp, meta, commons, and some other smaller sites, along with assisting as a checkuser on simple. I mainly help clear deletion backlogs and blocking vandals, in addition to stopping spammers. This led me to partaking in similar cross-wiki work, where I have been active for about a year and a half, and during last year as a global sysop (you are welcome to check my performance).

  I would find the steward tools useful in my work, as I would be able to act in emergencies (e.g. rampant vandalism on several sites), as well as giving support to wikis that need it.

  I am happy to clarify any concerns you may have. Thank you.
bosanski:
 • Jezici: mt, en-4, it-2 (at a very basic level I can also understand most Romance languages)
 • Lične informacije: Pozdrav svima. Doprinosim oko četiri i po godine i moj se rad uglavnom svodi na održavanje različitih projekata. To uključuje administratorske poslove na Wikipediji na engleskom, Meti, Commonsu i nekoliko manjih projekata, te također CU provjere na na Wikipediji na jednostavnom engleskom. Uglavnom pomažem pri brisanju i blokiranju vandala, te zaustavljanju spamera. Ovo me dovodi do slične aktivnosti kroz projekte, gdje sam aktivan oko godinu i po, a u prošloj godini sam obavljao i poslove globalnog administratora (ovo možete ovdje provjeriti).

  Stjuardski alati bi mi bili od koristi, jer bi time bio u mogućnosti da brže reagujem u slučaju potrebe (kao primjer ozbiljni vandalizam na više projekata), te da pružim podršku wikijima kojima je potrebna.

  Rado ću razjasniti moguće nedoumice. Hvala Vam.
Deutsch:
 • Sprachen: mt, en-4, it-2 (at a very basic level I can also understand most Romance languages)
 • Informationen zur Person: Hallo an alle. Ich bin seit etwa viereinhalb Jahren am Editieren und kann meist bei „Wartungsarbeiten“ (maintenance) auf verschiedenen Wikis angetroffen werden. Das schließt Administratorenstatus auf en-WP, Meta, Commons und einigen kleineren Wikis ein, nebst CheckUser-Rechten auf der Wikipedia auf Simple English (= „einfaches Englisch“). Ich helfe hauptsächlich dabei, angesammelte Löschanträge zu erledigen, Vandalen zu sperren und Spammer zu stoppen. Das hat mich dazu gebracht, an ähnlichen Crosswiki-Tätigkeiten teilzunehmen, bei denen ich jetzt etwa anderthalb Jahre aktiv bin, das letzte Jahr davon als globaler Administrator (ihr könnt sehr gerne meine Leistungen überprüfen).

  Ich fände die Steward-Werkzeuge bei meiner Arbeit nützlich, da ich in Notfällen (z. B. wildgewordenem Vandalismus auf mehreren Wikis) handeln könnte und auch den Wikis, die es brauchen, meine Unterstützung geben könnte.

  Falls ihr irgendwelche Bedenken haben solltet, würde ich mich freuen, zur Klärung beitragen zu können. Danke.
suomi:
 • Kielet: mt, en-4, it-2 (at a very basic level I can also understand most Romance languages)
 • Henkilökohtaiset tiedot: Hei kaikki. Olen muokannut noin neljän ja puolen vuoden ajan, ja minut löytää enimmäkseen ylläpitotoimien parissa useassa wikissä. Tähän kuuluu ylläpitäjänä toimiminen enwp:ssä, metassa, commonsissa ja joillakin pienemmillä sivustoilla sekä auttaminen osoitepaljastimen käyttäjänä selkokielisessä Wikipediassa. Autan enimmäkseen kerääntyneiden poistotehtävien tekemisessä ja vandaalien estämisessä sekä spam-tunnusten torjunnassa. Tämän johdosta aloin tehdä myös wikienvälistä työtä, jossa olen ollut aktiivinen noin puolitoista vuotta, ja viimeisen vuoden globaalina ylläpitäjänä (voitte vapaasti tarkistaa mitä olen saanut aikaan).

  Ylivalvojien työkaluista olisi työssäni hyötyä, koska pystyisin toimimaan hätätilanteissa (esim. monilla sivustoilla meneillään olevaan vandalismiin) sekä voidakseni tukea wikejä jotka sitä tarvitsevat.

  Vastaan mielelläni kysymyksiinne mahdollisten epäselvyyksien selventämiseksi. Kiitos.
français:
 • Langues : mt, en-4, it-2 (at a very basic level I can also understand most Romance languages)
 • Renseignements personnels : Bonjour à tous. Je contribue depuis près de quatre ans et demi, je consacre la plupart de mon temps à la maintenance à travers plusieurs wikis. Je possède les casquettes d'administrateur sur la WP anglaise, sur Meta, sur Commons, et quelques autres sites plus petits, en plus d'être un checkuser sur WP simple. J'ai surtout aidé aux blocage des vandales, en plus de stopper les spammeurs. Cela m'a amené à un projet similaire cross-wiki de travail, où j'ai été actif pendant environ un an et demi, et au cours de l'année dernière en tant que sysop mondial (je vous invite à regarder mes actions).

  Je voudrais disposer les outils utiles pour mon travail, qui me permettront d'agir en cas d'urgence (par exemple le vandalisme sévit sur plusieurs sites), ainsi que de donner un soutien aux wikis qui en ont besoin.

  Je serais heureux de clarifier toute question que vous pourriez avoir. Je vous remercie.
עברית:
 • שפות: mt, en-4, it-2 (at a very basic level I can also understand most Romance languages)
 • מידע אישי: דיבור כאן
Bahasa Indonesia:
 • Bahasa yang dikuasai: mt, en-4, it-2 (at a very basic level I can also understand most Romance languages)
 • Informasi pribadi: tuliskan pernyataan Anda di sini
italiano:
 • Lingue: mt, en-4, it-2 (at a very basic level I can also understand most Romance languages)
 • Informazioni personali: Ciao a tutti. Da circa quattro anni e mezzo contribuisco come editore e revisore, e nel lavoro di manutenzione di diversi progetti wikimedia. Infatti sono amministratore su enwp, meta, commons, e altri progetti minori, e checkuser in simple wiki. Il mio aiuto è soprattutto nella pulizia del registro delle pagine in cancellazione, nel blocco dei vandali, e nel fermare gli spammer. Questo mi ha portato a partecipare prima al Small Wiki Monitoring Team, dove sono stato attivo per circa un anno e mezzo, e durante l'ultimo anno come global sysop (siete pregati di controllare i miei contributi).

  Sarebbe utile avere le funzioni di steward nel mio lavoro, per essere capace di affrontare adeguatamente le emergenze (es. vandalismi che imperversano in diversi progetti), e nel offrire supporto ai progetti che ne necessitano.

  Sono contento di chiarire qualsiasi vostro dubbio. Grazie.
日本語:
 • 言語: mt, en-4, it-2 (at a very basic level I can also understand most Romance languages)
 • 候補者の情報: 所信はこちら
Nederlands:
 • Taalvaardigheid: mt, en-4, it-2 (at a very basic level I can also understand most Romance languages)
 • Persoonlijke informatie: Hallo allemaal. Ik bewerk sinds ongeveer 4,5 jaar en ik draag vooral bij aan onderhoudswerk op meerdere wiki's. Daaronder valt het beheren van en:wiki, meta, commons en enkele kleinere projecten, evenals het als checkuser ondersteunen van de Eenvoudig Engels-wiki . Ik help vooral bij het wegwerken van achterstanden in te verwijderen pagina's en het blokkeren van vandalen, en het stoppen van spammers. Dit bracht me ertoe om deel te nemen in vergelijkbaar cross-wiki-werk, wat ik nu ongeveer 1,5 jaar heb gedaan, waarvan het afgelopen jaar als global sysop (indien gewenst kunt u mijn activiteiten bekijken).

  De stewardstools zouden nuttig zijn bij mijn werkzaamheden, omdat ze me in staat stellen om in te grijpen bij noodgevallen (bv. ongebreideld vandalisme op verschillende sites), evenals bij het ondersteunen van wiki's die dat nodig hebben.

  Graag geef ik desgewenst nadere toelichtingen. Dank u.
português:
 • Línguas: mt, en-4, it-2 (at a very basic level I can also understand most Romance languages)
 • Informações pessoais: Olá a todos. Eu edito há cerca de quatro anos e meio, e posso ser encontrado principalmente contribuindo para a manutenção de várias wikis. Isso inclui administração da en.wp, meta, commons e outros sites menores e assitência como checkuser na simple.wp. Eu, principalmente, ajudo a limpar as listas de páginas para eliminar e bloqueio vândalos, além de parar a ação de spammers. Isso me levou a participar de um trabalho cross-wiki semelhante, onde eu estive ativo por cerca de um ano e meio, e durante ano passado, como global sysop (se sinta à vontade para ver meu desempenho).

  As ferramentas de steward seriam útil no meu trabalho, na medida em que eu seria capaz de agir em emergências (vandalismo desenfreado em vários sites, por exemplo), assim como dar minha ajuda a wikis que precisarem.

  Ficarei feliz em esclarecer qualquer dúvida que você possa ter. Obrigado.
русский:
 • Языки: mt, en-4, it-2 (at a very basic level I can also understand most Romance languages)
 • Личная информация: Всем привет. Я редактирую уже около 4,5 лет, и мой вклад в основном связан с обслуживанием различных вики. Сюда входит администрирование enwp, meta, Викисклада и некоторых других небольших сайтов, также как и чекъзинг в simple. В основном я занимаюсь очередью запросов к удалению и блокировкой вандалов, вдобавок к борьбе со спамерами. Это привело меня в SWMT, где я активен в течение около полутора лет, последний год - в качестве глобального администратора (добро пожаловать в мою статистику).

  Я думаю, что инструменты стюарда будут полезны в моей работы, так как я смогу действовать в экстренных случаях (например, безудержный вандализм на нескольких сайтах) и помогать разделам, которые в этом нуждаются.

  Я рад разъяснить любые моменты, которые вас заинтересуют. Спасибо.
српски / srpski:
 • Језици: mt, en-4, it-2 (at a very basic level I can also understand most Romance languages)
 • Лични подаци: Здраво свима. Ја доприносим око четири и по године и углавном учествујем у одржавању на различитим викијима. То укључује администраторске послове на Википедији на енглеском језику, Мети, Остави и на неколико других мањих пројеката, као и чекјузеровање на Википедији на једноставном енглеском. Углавном помажем око брисања и блокирања вандала, као и у заустављању спемера. Ово ме доводи до сличне cross-wiki активности, где сам активан око годину и по дана, а током претходне године сам обављао дужност глобалног администратора (можете слободно ово проверити).

  Стјуардске алатке би ми биле корисне за обаљање посла, јер бих био у могућности да реагујем у случају нужде (нпр. у случају озбиљног вандализма на неколико пројеката), као и да пружим подршку викијима којима је она потребна.

  Радо ћу разјаснити све недоумице које имате. Хвала Вам.

Questions: See Stewards/elections 2011/Questions#Mentifisto

  YesEdit

 1.   Support Mardetanha talk 00:04, 7 February 2011 (UTC)
 2. --თოგო (D) 00:09, 7 February 2011 (UTC)
 3. --Hoo man (talk) 00:10, 7 February 2011 (UTC)
 4.  fetchcomms 00:12, 7 February 2011 (UTC)
 5. DerHexer (Talk) 00:29, 7 February 2011 (UTC) Yeah!
 6. SJ · talk | translate 00:51, 7 February 2011 (UTC)
  I supported last year and will do so again. 1ForTheMoney 01:30, 7 February 2011 (UTC) (vote ineligible [1]: no SUL account, links from meta to enwiki but not vice versa)
 7. FASTILY (TALK) 01:52, 7 February 2011 (UTC)
 8. -- Maximillion Pegasus 03:06, 7 February 2011 (UTC)
 9.   Support --Cekli829 05:14, 7 February 2011 (UTC)
 10. fr33kman 05:20, 7 February 2011 (UTC)
 11. WWGB 05:24, 7 February 2011 (UTC)
 12. --Jan eissfeldt 08:16, 7 February 2011 (UTC)
 13. — Tanvir • 09:25, 7 February 2011 (UTC)
 14.   SupportBruTe talk 09:49, 7 February 2011 (UTC)
 15.   Support --Jacob 02:00, 11 February 2011 (UTC)
 16. SWATJester Son of the Defender 10:27, 7 February 2011 (UTC)
 17. Enzo^ 11:22, 7 February 2011 (UTC)
 18.   Support mickit 11:32, 7 February 2011 (UTC)
 19. OlEnglish (Talk) 11:42, 7 February 2011 (UTC)
 20. Jc iindyysgvxc 12:03, 7 February 2011 (UTC)
 21. Ciphers 12:37, 7 February 2011 (UTC)
 22.   Support. Helpful with cross-wiki work. Ruy Pugliesi 12:47, 7 February 2011 (UTC)
 23. For the same reasons I supported him last year; nothing more to add. Pmlineditor (t · c · l) 13:54, 7 February 2011 (UTC)
 24.   Sasan700 14:07, 7 February 2011 (UTC)
 25.   Support
  ⋙–Berean–Hunter—► ((⊕)) 15:57, 7 February 2011 (UTC)
 26.   Support - εΔω 16:01, 7 February 2011 (UTC) It's time to remember his timely anti-vandal contribution last year.
 27.   Support --Usien 16:32, 7 February 2011 (UTC)
 28. --Flopy 16:52, 7 February 2011 (UTC)
 29.   Support VR-Land 16:54, 7 February 2011 (UTC)
 30. RafaAzevedo 17:26, 7 February 2011 (UTC)
 31. Mentifisto is a great administrator on the English Wikipedia. He's qualified and trustworthy enough for this technical feature. Master&Expert 17:49, 7 February 2011 (UTC)
 32. yes--Nick1915 - all you want 18:27, 7 February 2011 (UTC)
 33.   Support CasteloBrancomsg 19:04, 7 February 2011 (UTC)
 34.   Support --WizardOfOz talk 19:11, 7 February 2011 (UTC)
 35.   Support mc10 (t/c) 19:38, 7 February 2011 (UTC)
 36.   Support - Experienced and trustworthy user. Ottava Rima (talk) 20:21, 7 February 2011 (UTC)
 37. Davecrosby uk 20:32, 7 February 2011 (UTC)
 38. Sure. Trijnstel 20:40, 7 February 2011 (UTC)
 39.   Support - I opposed last year, but feel Mentifisto has adequately address my concerns. Tiptoety talk 21:15, 7 February 2011 (UTC)
 40. Lolsimon 00:12, 8 February 2011 (UTC) Good luck!
 41. Eddylandzaat 01:30, 8 February 2011 (UTC)
 42.   Support -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 04:42, 8 February 2011 (UTC)
 43. Jafeluv 10:06, 8 February 2011 (UTC)
 44.   Support Cherurbino 10:37, 8 February 2011 (UTC)
 45. --Gordonrox24 | Talk 12:18, 8 February 2011 (UTC)
 46. Kenrick95 12:24, 8 February 2011 (UTC)
 47.   Support Willking1979 13:54, 8 February 2011 (UTC)
 48. Carolmooredc 14:47, 8 February 2011 (UTC)
 49.   Support --Der Typ ausm ruhrpott 15:01, 8 February 2011 (UTC)
 50. Same as the last year — NickK 16:55, 8 February 2011 (UTC)
 51.   Support -- Ken g6 21:08, 8 February 2011 (UTC)
 52.   Support Glavkos 22:09, 8 February 2011 (UTC)
 53.   Support - Romaine 23:55, 8 February 2011 (UTC)
 54. Teles (Talk @ C G) 00:27, 9 February 2011 (UTC)
 55.   Support--Shizhao 00:34, 9 February 2011 (UTC)
 56. ThiagoRuiz 00:49, 9 February 2011 (UTC)
 57.   Support Junius 03:15, 9 February 2011 (UTC)
 58. --Nolispanmo 09:55, 9 February 2011 (UTC)
 59.   Support--Jusjih 10:03, 9 February 2011 (UTC)
 60.   Support...Modernist 13:17, 9 February 2011 (UTC)
 61.   Support Jon Harald Søby 14:45, 9 February 2011 (UTC)
 62.   Support -- Neelix 17:26, 9 February 2011 (UTC)
 63.   Support. Alex Pereira falaê 17:31, 9 February 2011 (UTC)
 64. --Roberto Segnali all'Indiano 21:07, 9 February 2011 (UTC)
 65.   Support --Neozoon 21:44, 9 February 2011 (UTC)
 66.   Support Glad to see you among stewards, finally :) --Millosh 23:21, 9 February 2011 (UTC)
 67.   Support Alchimista 00:18, 10 February 2011 (UTC)
 68.   Support -- Avi 03:22, 10 February 2011 (UTC)
 69.   Support - has my support and confidence. This vote is in my personal capacity and not as official statement of the Foundation...--Philippe 05:40, 10 February 2011 (UTC)
 70.   SupportAncient Apparition 06:57, 10 February 2011 (UTC)
 71.   Support Glad to know you can understand most of the Romance languages and that you speak an underrepresented language. Your credentials seem good. Good luck! Capsot 11:56, 10 February 2011 (UTC)
 72.   Support --Lucas Nunes 12:08, 10 February 2011 (UTC)
 73. Support. Tiderolls 12:50, 10 February 2011 (UTC)
 74.   Support - Hard Sin 19:05, 10 February 2011 (UTC)
 75.   Support - ESanchez013 19:42, 10 February 2011 (UTC)
 76. Christian Giersing 21:45, 10 February 2011 (UTC)
 77.   Support - Razimantv 23:24, 10 February 2011 (UTC)
 78.   Support --Jacob 02:02, 11 February 2011 (UTC)
 79. --Holder 08:45, 11 February 2011 (UTC)
 80.   Support--Vssun 14:01, 11 February 2011 (UTC)
 81.   Support --Tomo suzuki 15:28, 11 February 2011 (UTC)
 82. Marauder09   Long live the thrash Marauder09 17:41, 11 February 2011 (UTC)
 83.   Support Comte0 00:41, 12 February 2011 (UTC)
 84.   Support --Gamma127 00:48, 12 February 2011 (UTC)
 85.   Support basing on an overview of all candidates for the election. Gryllida 10:58, 12 February 2011 (UTC)
 86.   Support -- Bertrand GRONDIN   → (Talk) 11:02, 12 February 2011 (UTC)
    Support Sympatico 15:40, 12 February 2011 (UTC)
  Sympatico ineligible to vote. –Juliancolton | Talk 17:41, 12 February 2011 (UTC)
 87.   Support sure - Woodwalkertalk 18:54, 12 February 2011 (UTC)
 88.   Support Good luck --Brandon5485 22:03, 12 February 2011 (UTC)
 89.   Support. --Bff 22:26, 12 February 2011 (UTC)
 90.   Support --Zeljko 03:15, 13 February 2011 (UTC)
 91.   Support Banaticus 09:57, 13 February 2011 (UTC)
 92. Support -- Quentinv57 (talk) 10:32, 13 February 2011 (UTC)
    Support --Midnight bird 14:04, 13 February 2011 (UTC) (vote ineligible[2]: does not have 50 edits between 01 August 2010 and 31 January 2011) Shanel 00:47, 28 February 2011 (UTC)
 93.   Support --Guerillero 20:16, 13 February 2011 (UTC)
 94.   Support  – mike@meta:~$  22:23, 13 February 2011 (UTC)
 95.   Support Angrense 22:43, 13 February 2011 (UTC)
 96.   Support Steven Walling (talk) 00:32, 14 February 2011 (UTC)
 97.   Support --T137 14:42, 14 February 2011 (UTC)
 98.   Support Jón 16:41, 14 February 2011 (UTC)
 99. Foxie001 17:57, 14 February 2011 (UTC)
 100.   Support Ok.! --Floflo 22:17, 14 February 2011 (UTC)
 101.   Support Experienced candidate. Will be helpful. --Mercy 14:07, 15 February 2011 (UTC)
 102. Njaelkies Lea 18:29, 15 February 2011 (UTC)
 103.   Support. I am also in favor. The Mysterious El Willstro 03:28, 16 February 2011 (UTC)
    Support Gott wisst 05:58, 16 February 2011 (UTC) (vote ineligible [3]: does not have 600 edits before 01 November 2010) Shanel 00:47, 28 February 2011 (UTC)
 104.   Support. Sounds all right. Yellowcard 13:39, 16 February 2011 (UTC)
 105.   Support - manada spirit. Spoladore 16:31, 16 February 2011 (UTC)
 106.   Support Walkerma 16:41, 16 February 2011 (UTC)
 107. Support. AGK 20:22, 17 February 2011 (UTC)
 108.   Support - No general concerns here --Visik 01:21, 18 February 2011 (UTC)
 109.   Support good candidate WormTT 10:25, 18 February 2011 (UTC)
 110.   Support Udufruduhu 21:01, 18 February 2011 (UTC)
 111.   Support Ronhjones 22:49, 18 February 2011 (UTC)
 112. --Sergey Semenovtalk 03:02, 19 February 2011 (UTC)
 113.   Support --Slon02 05:59, 19 February 2011 (UTC)
 114.   Support --Poco a poco 16:58, 19 February 2011 (UTC)
 115.   Support --Kiran Gopi 05:16, 20 February 2011 (UTC)
 116. Elvaube 09:55, 20 February 2011 (UTC)
 117.   Support It was a good candidacy in my opinion last year, and my opinion hasn't changed. VonTasha 11:08, 20 February 2011 (UTC)
 118.   Support Grunny (talk) 05:31, 21 February 2011 (UTC)
 119.   Support --Dispe 14:30, 21 February 2011 (UTC)
 120.   Support William Avery 16:27, 21 February 2011 (UTC)
 121.   Support Zyephyrus 20:04, 21 February 2011 (UTC)
 122. ...Aurora... 10:27, 22 February 2011 (UTC)
 123.   Support -- Alexf 17:25, 23 February 2011 (UTC)
 124.   Support Béria Lima msg 17:27, 23 February 2011 (UTC)
 125.   Support JoshuaZ 16:13, 24 February 2011 (UTC)
 126.   Support vvvt 08:33, 25 February 2011 (UTC)
 127.   Support Seddon 13:05, 25 February 2011 (UTC)
 128. Blanket   Support for all candidates as opposition to the blanket opposition by User:Riffic, in support of open balloting. --Yair rand 21:41, 25 February 2011 (UTC)
 129.   Support Kubek15T C 14:55, 26 February 2011 (UTC)
 130. Yes --Dalibor Bosits © 17:55, 27 February 2011 (UTC)
 131. LeinaD (t) 19:18, 27 February 2011 (UTC) :-)
 132.   Support, as per Master&Expert (above), however I think Bluerasberry's remark (below) is noteworthy. –Tommy Kronkvist, 20:59, 27 February 2011 (UTC).
 133.   Support Karol007 22:09, 27 February 2011 (UTC)
 134.   Support masti <dyskusja> 22:16, 27 February 2011 (UTC)

  NoEdit

 1. --Skydrinker 12:48, 8 February 2011 (UTC)
 2. Blanket 'NO' votes for all candidates as a form of protest against open balloting. riffic 18:06, 11 February 2011 (UTC)
 3.   Oppose I do not find your user pages to be organized well enough to quickly present information about you. Stewards need to be eminently open and reachable and I think you need to stream yourself to become ready to handle client requests for help. Also I think the answer you gave to the question about how you improved since last year failed to respond to the question being asked - I was expecting you to detail some specifics. Blue Rasberry (talk) 03:14, 27 February 2011 (UTC)
 4.   Oppose. A botcher[4], who make numerous edits in Wikipedia in his "native language" being reluctant to make real contributions (at least, visible). I do not trust, as previous time. Incnis Mrsi 22:07, 27 February 2011 (UTC)

  NeutralEdit

 1. Diego Grez return fire 18:21, 7 February 2011 (UTC)
 2. rubin16 17:55, 9 February 2011 (UTC)
 3. --Soenke Rahn 11:10, 19 February 2011 (UTC)
 4.   Neutral Rubicon 12:11, 22 February 2011 (UTC)