മൂവ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി/ഇനിഷ്യെറ്റീവ്സ്

This page is a translated version of the page Movement Strategy/Initiatives and the translation is 38% complete.

This is a simplified version of the list of initiatives (those being: the key outcomes, changes or actions) embedded in the Wikimedia 2030 Movement Strategy recommendations. Initiatives from this list are part of the Movement Strategy implementation.

സംരംഭങ്ങളുടെ വിഷ്വൽ അവതരണം.

പട്ടിക

This is a summary list of initiatives, which is meant to be easy to read and translate. You may refer to the complete table for the original list or for further details.

For recent updates in the initialives listed below check the changes related to the initiatives category.

ശുപാർശ സംരംഭങ്ങൾ
1. നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സുസ്ഥിരത വർദ്ധിപ്പിക്കുക
 
1 സംതൃപ്തിയും ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ചിട്ടയായ സമീപനം
2 പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ലാത്ത കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്കുള്ള ധനസഹായം
3 വിക്കിമീഡിയ പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വർദ്ധിച്ചു
4 ലോക തലത്തില്‍ വരുമാനം കണ്ടെത്താനുള്ള നയവും ധനസമാഹരണ മാര്‍ഗങ്ങളും
5 എന്റർപ്രൈസ് ലെവൽ API വികസിപ്പിക്കുക
6 മൂന്നാം കക്ഷി ആവാസവ്യവസ്ഥകളുടെ ഇടപെടൽ
7 പ്രസ്ഥാനത്തിനുള്ള വരുമാനം
8 പാരിസ്ഥിതിക സുസ്ഥിരതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായ രീതികളോട് ചേരുക
2. ഉപയോക്തൃ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുക
 
9 Methodology to improve the Wikimedia platform UX research, design, testing and community engagement
10 ഉൽപ്പന്ന രൂപകല്പനക്കും UX-നും ചുറ്റുമുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇടപെടൽ
11 Adaptable UX to various devices
12 Compatibility with Accessibility Guidelines
13 പുതുമുഖങ്ങൾക്കുള്ള വിജ്ഞാനവിഭവങ്ങൾ
14 പിയർ-ടു-പിയർ ഇടങ്ങൾ
15 Platform functionality and documentation standards
16 Cross-project tool development and reuse
17 Partnerships to develop Wikimedia API
3. Provide for Safety and Inclusion
 
18 പെരുമാറ്റച്ചട്ടം
19 സ്വകാര്യ സംഭവങ്ങള്‍ അറിയിക്കല്‍
20 ആരോഗ്യകരമായ സമൂഹാന്തരീക്ഷം
21 Develop a safety assessment and execution plan - technical, human, and legal support processes
22 Local capacity development for advocacy
23 Built-in platform mechanisms for safety
4. Ensure Equity in Decision-Making
 
24 മൂവ്മെന്റ് ചാർട്ടർ
25 ഗ്ലോബൽ കൗൺസിൽ
26 Regional & thematic hubs
27 Flexible resource allocation framework
28 ബോർഡ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഭരണത്തിനുമുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ
5. Coordinate Across Stakeholders
 
29 Living documents to define responsibilities for specific areas of work
30 Enhance communication and collaboration capacity with partners and collaborators
31 Technology Council (for improved communication, coordination and support)
6. Invest in Skills and Leadership Development
 
32 Global approach for local skill development - gathering data, matching peers, mentorship, recognition
33 നേതൃത്വ വികസന പദ്ധതി
34 നൈപുണ്യ വികസന ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ
7. Manage Internal Knowledge
 
35 Facilitate a culture of documentation
36 ഒരു പ്രസ്ഥാന വ്യാപകമായ വിജ്ഞാന അടിത്തറ സ്ഥാപിക്കുക
8. Identify Topics for Impact
 
37 Identify the impact of Wikimedia projects & content
38 Identify the effects and mitigations of misinformation and disinformation
39 Bridge gaps in high-impact content
40 Build capacity to improve high-impact content in underrepresented communities
9. Innovate in Free Knowledge
 
41 Identifying policies that hinder knowledge equity
42 Policies for experimentation with projects for knowledge equity
43 Continuous experimentation, technology, and partnerships for content, formats, and devices
10. Evaluate, Iterate, and Adapt
 
44 Monitoring, evaluation and learning at all levels with support and mutual accountability
45 Develop a comprehensive evaluation system for Movement activities and structures - including technology, coordination, capacity, policies and governance
46 Iterative change processes
47 Adaptive Policies (flexible policies, structures, budgeting and planning to adapt to global changes)

Change log

* October 2022 changes:

    • The three sub-parts of initiative 9. Community engagement around product design and UX are separated (now comprising initiatives 9 to 11).
    • Previous initiative 18. Baseline of community responsibilities is renamed to Healthy community atmosphere to better reflect the text of the recommendation.

** Initiative 23. Interim Global Council is removed, as it is not being implemented anymore. The Movement Charter is still expected to establish the Global Council. ** Initiatives of the recommendation Identify Topics for Impact are significantly-restructured to better reflect the content of the recommendation:

      • Initiative 36C. Identifying impactful topics is merged into 37. Identify the impact of Wikimedia projects & content.
      • Initiative 37A. List of high-impact topics is merged into 37. Identify the impact of Wikimedia projects & content.

*** Initiative 37B. Bridging content gaps is split into: 39. Bridge gaps in high-impact content and 40. Build capacity to improve high-impact content in underrepresented communities.