સમુદાય ઇચ્છાસૂચિ તપાસ

This page is a translated version of the page Community Wishlist Survey and the translation is 40% complete.
Like in Aladdin and the Wonderful Lamp, the Wishlist makes Wikimedia community wishes come true!

The Community Wishlist Survey is an annual survey run by the Wikimedia Foundation's Community Tech team. The Community Tech team is focused on meeting the needs of active Wikimedia editors for improved, expert-focused curation and moderation tools. The creation of the Community Tech team is a direct outcome of requests from core contributors for improved support for moderation tools, bots, and the other features that help the Wikimedia projects succeed.

In November, 2015, Community Tech conducted the first cross-project Community Wishlist Survey, to help identify the features and fixes that are most important to Wikimedia editors. We invited contributors from all Wikimedia projects to submit proposals for the Community Tech team. After two weeks of collecting proposals, we asked them to vote on the proposals they were most interested in. The process has been repeated every year since.

Current projects

Projects Project status
Copy and paste from diffs
   Done
(Un)delete associated talk page
   Done
Warn when linking to disambiguation pages
   Done
Real Time Preview for Wikitext
   In development
Generate Audio for IPA
   In development
Bibliographic bot for Wikidata
Declined

See also: Community Wishlist Survey 2021 · 2021 results

Updates

May 3, 2022: Real Time Preview launching to partner projects

We have launched a version of the Realtime preview feature to Polish Wikipedia. Its community has agreed to partner with us and give us feedback on how to improve it before we launch to the rest of the users. Please find our complete Release Plan. Read more

February 15, 2022: CWS 2022 results

The Community Wishlist Survey 2022 is over! We would like to thank everyone who participated in this year's edition and express our special gratitude to those who made outstanding contributions to the survey below the results. We could not have done it without all of you!

Curious about what happens next? Learn about our prioritization process and check out the ranking of prioritized proposals for this year. Read more

November 8, 2021: Warn when linking to disambiguation pages

We have an update about the wish. We have finished user tests. Read more


Past editions and projects

Edition Results Projects Project status
2020 2020 results Ebook Export Improvement
   Done
OCR Improvements
   Done
Migrate Wikisource specific edit tools from gadgets to Wikisource extension
   Done
Inter-language link support via Wikidata
   Done
Insert attestation using Wikisource as a corpus
2019 2019 results Page Curation and New Pages Feed improvements
   Done
Night mode
   Not done
Password Reset Update
   Done
E-Book Export Reliability
   Done
VisualEditor: Allow references to be named
   Not done
Put mw.toolbar back
   Not done
Watchlist Expiry
   Done
Article reminders
   Not done
Section Name in Diff
   Done
2FA available for all concerned editors
   Not done
2017 2017 results Map improvements
   Done
Ping users from the edit summary
   Done
Event Metrics
   Done
Who Wrote That tool
   Done
Template wizard
   Done
Deploy Article Alerts to other languages
   Not done
Auto-save edits
   Done
Thanks notification for log entries
   Done
SVG translation
   Done
Commons deletion notification bot
   Done
2016 2016 results Global gadgets
   Not done
Edit summary length for non-Latin languages
   Done
Section heading URLs for non-Latin languages
   Done
Global preferences
   Done
Rewrite XTools
   Done
Wikitext editor syntax highlighting
   Done
Warning on unsuccessful login attempts
   Done
Automatic archive for new external links
   Not done
Fix Mr. Z-bot’s popular pages bot
   Done
User rights expiration
   Done
2015 2015 results Migrate dead external links to archives
   Done
Improved diff comparisons
   Done
Central repository for gadgets, templates and Lua modules
   Not done
Cross-wiki watchlist
   Not done
Numerical sorting in categories
   Done
Allow categories in Commons in all languages
   Not done
Pageview stats tool
   Done
Global cross-wiki user talk page
   Not done
Improve the plagiarism detection bot
   Done
Add a user watchlist
   Not done

Summary of results by edition

This table includes both accepted and rejected proposals.

શ્રેણી Proposals in top 10 Most votes for a proposal
૨૦૧૫ ૨૦૧૬ ૨૦૧૭ ૨૦૧૯ કુલ
પ્રબંધકો અને કારભારીઓ ૮૬
Admins and patrollers ૧૫૭
Anti-harassment ૧૧૮
Bots and gadgets ૧૧૧
શ્રેણીઓ ૮૪
Citations ૧૦૮
સંપાદન ૧૨૭
નકશાઓ ૫૯
Miscellaneous ૧૫૪
મોબાઈલ અને એપ્સ ૫૫
Moderation tools
Moderation and admin tools (2015)
૮૪
Multimedia and Commons
combined in 2017
૯૪
સૂચનાઓ ૧૦૧
Programs and events ૧૧૧
વાંચન ૧૩૦
શોધ ૧૧૦
ખાસ પાનાંઓ ૨૨
ચર્ચા પાનાંઓ ૬૬
ઢાંચાઓ ૮૭
ધ્યાનસૂચિઓ ૧૦૪
વિકિડેટા ૬૮
WikiProjects ૭૨
વિકિસ્રોત ૧૧૩
વિકિવિદ્યાલય
વિકિકોશ ૪૦

આ પણ જુઓ