វិគីទិន្នន័យ

This page is a translated version of the page Wikidata and the translation is 50% complete.
Outdated translations are marked like this.

វិគីទិន្នន័យ (www.wikidata.org) មានគោលបំណងក្នុងការបង្កើតឲ្យមាននូវ មូលដ្ឋានចំណេះដឹងសេរីមួយស្ដីអំពីពិភពលោក ដែលអាចអាន-មើល ក៏ដូចជាកែប្រែសម្រួលដោយមនុស្សព្រមទាំងម៉ាសុីន។ វានឹងផ្ដល់នូវទិន្នន័យជាភាសាទាំងឡាយនៃគម្រោងវិគីមេឌានានា ហើយអនុញ្ាតឲ្យមានការទាញយកទៅប្រើប្រាស់បានយ៉ាងងាយស្រួលនៅក្នុងគ្រប់គម្រោងទាំងអស់ ដូចអ្វីដែលវីគីមេឌា Commons និងមុខងាររបស់ខ្លួនធ្វើលើឯកសារពហុមេឌា។ វិគីទិន្នន័យ គឺជាគម្រោងថ្មីមួយទៀតនៃមូលនិធិវិគីមេឌា។

It enables central management of interwiki links located in the sidebar, between projects' language versions and across projects covering given subjects, which was previously implemented through individual interwiki links at page bottoms.

The initial development of the project is funded with a generous donation by the Allen Institute for Artificial Intelligence [ai]2, the Gordon and Betty Moore Foundation, and Google, Inc.

ព័ត៌មានបន្ថែម

ឥទ្ធិពលទៅលើវិគីភីឌា

យើងកំពុងធ្វើការងារលើចំនុចធំៗទាំង៣ ដូចខាងក្រោម៖

  1. Centralizing តំណភ្ជាប់ភាសា
  2. ការផ្ដល់នូវ a central place សម្រាប់ទិន្នន័យប្រអប់ព័ត៌មាន សម្រាប់វិគីភីឌាទាំងអស់
  3. ការបង្កើត និងបន្ទាន់សម័យ អត្ថបទបញ្ជីដោយយោងតាមនិទ្នន័យនៅក្នុងវិគីទិន្នន័យ

ស្ថានភាព

We are posting regular summaries of the activities around Wikidata on Status updates.

Size

Wikidata is currently the largest Wikimedia project, with over 100 million content pages.