Universal Code of Conduct/Drafting committee/Phase 2 meeting summaries/ca

This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/Drafting committee/Phase 2 meeting summaries and the translation is 100% complete.
Codi Universal de Conducta

Aquesta pàgina conté els resums de les reunions del Comitè Redactor de la Fase 2 del Codi Universal de Conducta.

2021

1a sessió - 13 de maig

El comitè redactor, el personal de la Fundació Wikimedia i el facilitador del procés es van reunir per crear un espai segur per construir l'alineació, conèixer els objectius i els processos i començar a establir l'escenari perquè el comitè pugui redactar les directrius per aplicar el Codi de Universal de Conducta per al moviment Wikimedia.

En aquesta primera sessió de redacció, el comitè es va conèixer millor, va conèixer la feina feta a la primera fase, la investigació i les consultes realitzades amb les comunitats fins ara a la segona fase, però també la feina en curs. També van explorar les regles i les expectatives del seu propi treball al comitè.

2a sessió - 18 de maig

El comitè redactor va discutir i va sol·licitar les esmenes finals a l'acord sobre l'espai segur per a les seves futures col·laboracions. Com que alguns membres van oferir més suggeriments, s'implementaran i els membres tornaran a votar sobre aquestes esmenes a la propera reunió.

Els membres del comitè també van debatre sobre els materials de lectura proporcionats que els ajudaran a redactar directrius d'aplicació del Codi Universal de Conducta.

La interseccionalitat de l'aprenentatge i la seva influència en el UCoC van ser una part important de la segona reunió. Els membres van aprendre com la interseccionalitat influeix en el seu propi comportament i en el seu comportament envers els altres. Com els reptes i privilegis relacionats amb les identitats de gènere, la ubicació, l'estatus socioeconòmic i altres factors com l'educació connecten i influeixen en l'aplicació del UCoC, van ser l'última part del debat.

3a sessió - 27 de maig

Els membres assistents del comitè redactor han acordat per unanimitat l'acord modificat sobre l'espai segur per a les seves col·laboracions i també sobre una manera d'incloure aquells membres que no són presents a la convocatòria. Els membres també van discutir sobre com evitar les infraccions d'aquest acord i què es pot fer en cas d'aquestes infraccions.

Els membres del comitè van discutir els biaixos implícits i com impacten en el procés de presa de decisions, així com els mecanismes d'aplicació del Codi Universal de Conducta. Reconeixen que els biaixos implícits poden conduir a la discriminació i que l'acceptació de biaixos no impedeix objectivar. En un mòdul interactiu de presa de decisions, els membres del comitè van participar en l'experiència de com funcionen diferents estils de presa de decisions i com es poden utilitzar en la redacció de les directrius d'aplicació del UCoC.

4a sessió - 1 de juny

Els membres del comitè de redacció van participar en una sessió informativa seguida d'un període de preguntes i respostes amb Maggie Dennis, la vicepresidenta de Resiliència i Sostenibilitat de la Comunitat. A la sessió, la Maggie va compartir les seves opinions sobre diversos aspectes del UCoC, va donar una visió general del panorama legal i professional de la zonificació de les necessitats i expectatives d'aplicació des de la seva perspectiva professional.

A la segona part de la reunió, es va presentar al comitè redactor diferents plantilles que es poden utilitzar per ajudar a redactar les directrius d'aplicació i els procediments d'avaluació. Els membres del comitè van discutir diverses plantilles i van fer comentaris i suggeriments. També se'ls va animar a presentar els seus propis models adequats.

5a sessió - 10 de juny

Els membres del comitè redactor van rebre una àmplia introducció a les tasques asíncrones que realitzaran en subgrups els propers dies. També se'ls va informar sobre la càrrega de treball i el temps previst per a futures sessions. Els membres del comitè també van discutir la programació de col·laboracions entre membres als seus subgrups i quines són les millors eines i plataformes adequades per treballar junts.

A la darrera part de la sessió, els membres van discutir diferents plantilles de redacció en els seus propis subgrups. Després de la sessió, van compartir les seves aportacions amb altres membres del grup i van presentar les seves preferències sobre diferents plantilles de redacció que volen utilitzar per redactar directrius d'aplicació del Codi Universal de Conducta.

6a sessió - 15 de juny

La membre del comitè redactor i treballadora Claudia Lo va presentar breument el la recerca sobre els objectius de l'assetjament als membres participants del comitè. Va parlar sobre el mètode de recerca, el coneixement que se'n va obtenir, les preocupacions sobre privadesa i transparència de les persones que van participar a l'enquesta i les principals conclusions. També va respondre a les preguntes i comentaris que van fer altres membres.

Civvì, membre de la fase 1 del comitè redactor, va ser convidada a compartir les seves experiències al comitè i parlar sobre com va anar el seu procés i els reptes. Va compartir com el comitè va començar a redactar el UCoC i va preparar l'esborrany final per presentar-lo a la comunitat.

Basant-se en les experiències compartides de la primera meitat de la reunió i les recomanacions sobre l'elaboració de temes de l'equip facilitador, els membres del comitè redactor van acordar començar a redactar els temes escollits als seus propis subgrups.

7a sessió - 24 de juny

Durant la setmana, els membres del comitè redactor van fer una feina asíncrona en subgrups; durant la reunió, els membres van començar a llegir i comentar la feina dels altres grups. Al final de la reunió, els membres van decidir fusionar els documents en què treballaven tots els subgrups en un de sol i treballar col·lectivament en l'esborrany de directrius d'aplicació del Codi Universal de Conducta.

Cada grup va compartir el mètode de treball, els problemes i els resultats de manera que els membres dels altres subgrups tinguessin informació sobre la feina feta a cada grup.

8a sessió - 29 de juny

Durant la setmana tots els documents dels subgrups es van fusionar en un de sol, els membres del comitè redactor van treballar col·lectivament en aquest document afegint comentaris a les seccions escrites pels altres subgrups.

A la segona part de la reunió es van dividir de nou en subgrups per tractar i debatre els comentaris i preguntes aportats durant el treball col·lectiu en el document en què van treballar originalment. Algunes preguntes o comentaris han de ser abordats pel comitè en general, van acordar llistar-los i discutir-los en la propera sessió.

9a sessió - 8 de juliol

Al començament de la reunió, els membres del comitè van debatre qüestions sobre l'aplicació que havien aparegut com a crucials en reunions anteriors i que no s'havien resolt en el treball asíncron. Això incloïa la qüestió de com es pot educar als wikimedistes sobre el UCoC, com es poden protegir millor els projectes i els seus voluntaris en els casos en què un organisme extern, ja sigui un grup, un govern o activistes, intenta influir en el projecte i de quina manera diferent els organismes poden col·laborar i quines dades es poden intercanviar entre ells si cal. El comitè també va discutir el terme local en relació amb afiliats mundials i col·laboracions en línia entre diversos projectes.

A la segona part de la reunió, els membres del comitè van començar a treballar en el document combinat, resolent comentaris i traslladant el text a una nova estructura. Es va decidir que un membre del grup crearia un nou document sense comentaris i material addicional, en el qual els membres del comitè podrien destacar aquelles àrees on el grup ja té consentiment, aquelles que necessiten més discussió, així com les llacunes que cal omplir.

10a sessió - 13 de juliol

A la primera part de la reunió, els membres del comitè redactor van organitzar la seva participació en els següents passos del procés per decidir qui s'encarregaria de les diferents activitats per tenir un esborrany preparat per a la revisió de la comunitat.

La resta de la reunió es va dedicar a abordar algunes parts del document que necessiten més discussió. Un punt important és el nivell d'"universalitat" de l'aplicació i com diferents comunitats podrien o haurien de fer front a les violacions del codi de conducta.

11a sessió - 22 de juliol

Els membres del comitè van examinar detalladament el text de l'esborrany, els facilitadors van destacar en diferents colors les parts que necessiten més discussió i les parts que semblen més completes, les parts amb més prioritat es van discutir a fons.

Un altre tema de la reunió es va referir a les millors maneres de buscar comentaris de la comunitat i com organitzar les fases de recopilació i resum dels comentaris i la seva incorporació a l'esborrany d'aplicació.

12a sessió - 27 de juliol

La part principal de la reunió es va dedicar a abordar algunes de les darreres preguntes i a resoldre algunes qüestions controvertides i complexes.

El comitè va començar a enumerar algunes qüestions específiques que creuen que haurien de ser discutides per la comunitat. Els membres van acordar reunir-se de nou durant la setmana per a treballar en grup addicional per tal de completar l'esborrany de revisió de la comunitat.

13a sessió - 5 d'agost

El comitè redactor va passar-se tota la reunió resolent els darrers comentaris del document, buscant una redacció millor en parts que no consideraven prou clares i afegint detalls a algunes frases difícils.

També van discutir i reorganitzar les preguntes per deixar obertes les discussions de la comunitat i com incorporar millor els comentaris de la comunitat a l'esborrany.

14a sessió - 18 d'octubre

Els membres del Comitè Redactor es van tornar a reunir després del descans, la primera part de la reunió es va dedicar a actualitzar la comissió amb explicacions sobre el procés, principalment els terminis. Després d'això, se'ls va preguntar als membres fins a quin punt estan al dia dels resums dels comentaris provinents de les diferents parts del Moviment.

La segona part de la reunió es va dedicar a enumerar i descriure les diferents parts de l'esborrany que calen ser revisades, a dividir els grups que s'encarregaran de la revisió i actualització i a debatre les possibles maneres d'abordar aquesta activitat.

15a sessió - 28 d'octubre

Els membres van repassar el treball setmanal, es van discutir les funcions del comitè U4C, els comitès d'arbitratges i altres funcions globals i es van discutir diferents formes de possibles comitès d'arbitratges entre projectes.

També es va discutir el paper del comitè U4C i la relació amb el Comitè d'Afiliacions i la resolució de conflictes entre afiliats, així com la relació amb els comitès d'arbitratge existents.

Es van discutir i efectuar alguns canvis al document.

16a sessió - 2 de novembre

Durant aquesta sessió, el comitè va discutir algunes de les preguntes obertes i els comentaris rebuts durant la ronda de comentaris de la comunitat.

Es va discutir la definició de "wiki petita" i les vulnerabilitats d'aquests projectes, les formes com es pot ajudar i assistir a aquests projectes. També es van discutir les maneres en què el comitè U4C interactua amb les comunitats i alguns procediments d'acció.

A la segona part d'aquesta sessió, el comitè va fer alguns canvis i correccions en el llenguatge del document.

17a sessió - 11 de novembre

Durant aquesta sessió, els membres del comitè redactor van discutir sobre el procés d'apel·lació de la part del procés que s'ha de traslladar a escala local. També es van discutir les interaccions entre les polítiques locals, les existents i les noves que puguin crear els projectes i el CUdC.

El comitè va decidir que en algunes parts el llenguatge del document és molt tècnic i que per a algunes parts s'haurien de crear resums.

18a sessió - 16 de novembre

A la primera part de la reunió, els membres del comitè de redacció van discutir les novetats sobre l'inici del procés de ratificació i l'edició de l'esborrany final.

A la segona part de la reunió, els membres del comitè redactor van prendre coneixement de diverses qüestions d'alta prioritat i van arribar a un consens sobre algunes d'elles. Els membres es van oferir per treballar en el perfeccionament del llenguatge de l'esborrany.

19a sessió - 25 de novembre

A la primera part de la reunió, els membres del comitè redactor es van centrar en la resolució dels comentaris de baixa prioritat a l'esborrany de les directrius. A la segona part, es van discutir preguntes sobre la ratificació, així com la idea d'un resum i la millor manera de crear-lo.

20a sessió - 30 de novembre

Els membres del comitè redactor van discutir les opcions del procés de ratificació i van expressar-ne les opinions. Es va dedicar temps a decidir el procés d'edició final de l'esborrany.

21a sessió - 9 de desembre

A la primera part de la reunió es va discutir el procés de finalització de les pautes i el calendari d'aplicació. El comitè va plantejar una nova ampliació del termini. Tot seguit, els membres del comitè van revisar els comentaris de prioritat baixa, mitjana i alta. El comitè va revisar i va acceptar els comentaris, a més de fer alguns canvis en la redacció perquè soni com una sola veu. També van identificar els últims temes urgents que caldrà discutir a la darrera reunió, i van remetre al grup redactor algunes qüestions de menor prioritat relatives a la redacció.


22a sessió - 14 de desembre

A la primera part de la reunió, es va anunciar una ampliació del termini fins a principis de gener i es van organitzar els passos següents per tancar les últimes discussions sobre el contingut. Després, els membres del comitè van treballar en els comentaris oberts que quedaven, van tancar tots els que van poder i van prendre diverses decisions sobre els darrers temes urgents que quedaven.

23a sessió - 23 de desembre

A la primera part de la reunió, Maggie Dennis es va unir a l'equip per donar un discurs d'"agraïment" als membres del comitè. Els membres van treballar per tancar els comentaris oberts. A la segona part de la sessió, els membres es van posar d'acord sobre el Comitè de Creació, entre altres punts que es van discutir i acordar. També van crear un document en què es guardaven els suggeriments perquè el Comitè de Creació els tingués en compte.

2022

24a sessió - 6 de gener

A la reunió final del comitè redactor, es van discutir i integrar els suggeriments després de la revisió del departament jurídic. El comitè també va resoldre totes les preguntes pendents del document. Les pautes actualitzades es traduiran i es presentaran a la comunitat a finals de gener del 2022.