പ്രത്യേക ആഗോള അനുമതികൾ

This page is a translated version of the page Special global permissions and the translation is 23% complete.
Shortcut:
WM:SGP
This page documents global permissions with global scope that are based on Wikimedia Foundation policies and logistical necessity.

This user right was created on 27 ഫെബ്രുവരി 2009 for User:Jimbo Wales. It was originally equivalent to the Steward group, and has since lost most of its permissions.

The global flow creator global group allows users to create Flow pages on any WMF wiki on which it is installed, as well as several miscellaneous rights. It contains only several WMF staff, and is not in active use since Flow is not being actively developed.

The Ombuds commission is a small, board-selected group directed to investigate allegations of CheckUser abuse.

This group has the checkuser-log right globally, in order to view CheckUser logs at any Foundation-hosted project.

Recursive export is a global group that allows the user to export pages with linked pages beyond the limit applied to normal users. The right is only assigned to users who have a demonstrable need and can be trusted to use it correctly as it can apply a heavy load to the Wikimedia servers.

Before the creation of the group the right was only available to system administrators.

Wikimedia Foundation staff members are those employees of the Foundation with both the need for rights beyond those of normal users on a global scale and the technical ability to use them.

System administrators handle the technical management of the servers which host our projects. As these individuals have the technical ability and permission to effect changes, the Sysadmin global group was implemented to encourage them to do so more easily and in a more transparent manner.

The wmf-email-block-override global group includes only the sboverride right. Its sole member is Maryana Iskander, CEO of the Wikimedia Foundation.

WMF ഗവേഷകർ എന്നത് മുഴുവൻ ആഗോള സ്റ്റാഫ് അനുമതി പാക്കേജ് ആവശ്യമില്ലാത്ത, നിർദ്ദിഷ്ട നിയമ ഗവേഷണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന NDA'd സ്റ്റാഫുകൾക്കും കരാറുകാർക്കും താൽക്കാലിക ആഗോള അവകാശം നൽകുന്നതിനായി വിക്കിമീഡിയ ഫൗണ്ടേഷൻ ലീഗൽ ആന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അഡ്വക്കസി ടീം സൃഷ്ടിച്ച അവകാശം ആണ് . കുറഞ്ഞ ആക്സസ് എന്ന തത്വത്തിന് കീഴിൽ, ആവശ്യം ഒന്നിലധികം തവണ വന്നതിനാൽ ഗ്രൂപ്പിനെ കൂടുതൽ സ്ഥിരമായ ആഗോള ഗ്രൂപ്പായി പരിവർത്തനം ചെയ്തു. ഈ അവകാശം ഡബ്ല്യുഎംഎഫ് സ്റ്റാഫുകൾക്കോ കരാറുകാർക്കോ നൽകാം (ശാശ്വതമായോ താൽക്കാലികമായോ). ഇവർക്ക് ഇല്ലാതാക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട വാചകങ്ങളും ലോഗുകളും വായിക്കാൻ മാത്രം സാധിക്കും, എന്നാൽ പൂർണ്ണ സ്റ്റാഫ് പാക്കേജ് അവകാശങ്ങൾ ഇല്ല. അംഗീകൃത ഗവേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നീക്കംചെയ്ത ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് API‍‍ ആക്സസ് ആവശ്യമുള്ള NDA'd മൂന്നാം കക്ഷി ഗവേഷകരും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

സുതാര്യത

The Meta-Wiki hosts the global rights log, where any user (registered or not) may view the creation and deletion of global groups and the changes to their permissions. A detailed description of the various rights may be found on MediaWiki.org. Please note that some rights are detailed in the appropriate extension page there.

Two-factor authentication

The Wikimedia Foundation made two-factor authentication (2FA) mandatory for selected global user roles in December 2018. The requirement is recorded at the top of various Meta-Wiki pages as imposed by "the Wikimedia Foundation"; the addition of that text was itself the announcement (by a Foundation employee). No broader announcement was made and the requirement is enforced by manual audits.

ഇതും കാണുക