Người được miễn cấm IP

This page is a translated version of the page IP block exempt and the translation is 81% complete.

Những người dùng được trao cờ miễn cấm IP (nhóm người dùng 'ipblock-exempt') không bị ảnh hưởng bởi các tác vụ tự động cấm, cấm địa chỉ IPcấm theo dãy. Họ cũng được miễn cấm proxy và cấm Tor. Quyền này được tự động gán cho những bảo quản viên, tuy nhiên cờ miễn cấm IP phải được thêm riêng để cho phép sửa đổi từ các địa chỉ IP bị ảnh hưởng bởi tác vụ cấm Tor.

Cũng có một nhóm toàn cục có khả năng ghi đè lên tác vụ cấm IP toàn cục. Xem Người được miễn cấm toàn cục để biết thêm thông tin.

Trong lịch sử, những bảo quản viên sẽ "cấm mềm" để cho phép những biên tập viên đã đăng nhập từ địa chỉ IP có thể tiếp tục sửa đổi, trong khi không cho phép các sửa đổi vô danh hay đăng ký tài khoản người dùng. Với cờ này, điều đó sẽ không cần thiết nữa.

Làm sao để có cờ này

Để có được cờ và trở thành người được miễn cấm IP trong tất cả dự án của Wikimedia, trước tiên phải yêu cầu một tiếp viên. Quá trình quyết định ai nên hay không nên được gán quyền người dùng này được mô tả ở Không dùng proxy mở.

Để có được sự miễn cấm bởi cấm toàn cục một người phải yêu cầu cho các tiếp viên tại Steward requests/Global permissions.

Note: that an exemption granted by a steward will only circumvent a global block placed by stewards. An global exemption will not circumvent a local block placed at a wiki by a local administrator. Blocks at wikis (local blocks and local exemptions) override global actions for that wiki.

Sự tương tác của cờ miễn cấm địa phương và toàn cục

Blocks and exemptions work differently depending on where they are imposed, and by whom they are imposed.

Cấm địa phương

  • Một lệnh cấm địa phương chỉ hoạt động ở một wiki.
  • Các lệnh cấm địa phương được đưa ra bởi các bảo quản viên địa phương.
  • A local block exemption only overrides the block at the one wiki, and it exempts all blocks placed.

Cấm toàn cục

So sánh của cấm địa phương/toàn cục và cờ miễn cấm địa phương/toàn cục.
Lệnh cấm được đưa ra bởi Bảo quản viên địa phương
(cấm địa phương)
Tiếp viên
(cấm toàn cục)
Loại miễn cấm
Người được miễn cấm IP địa phương được bỏ cấm được bỏ cấm
Người được miễn cấm IP toàn cục bị cấm được bỏ cấm
Không được miễn bị cấm bị cấm

Xem thêm