This page is a translated version of the page GLAM School/Questions and the translation is 100% complete.

Na této stránce jsou uvedeny otázky, které se používají v průzkumu a rozhovorech. Můžete pomoci jejich překladem do vašeho jazyka. Umožní to distribuci průzkumu ve vašem místním kontextu. Můžete také navrhnout změny v otázkách průzkumu komentářem na diskusní stránce.

Úvod

Odpovědí na otázky souhlasíte se zveřejněním svých odpovědí jako CC0 na adrese https://meta.wikimedia.org/wiki/GLAM_School/Interviews. Odpovědi budou anonymní, pokud neudělíte svolení ke spojení vašeho jména s vašimi odpověďmi. Po odeslání formuláře se vám zobrazí odkaz, na který se můžete vrátit a své odpovědi upravit. Nebudete tak muset vyplnit celý dotazník najednou. V průběhu výzkumu můžeme také přidat nové otázky, o čemž budeme informovat všechny respondenty, kteří již odpověděli.

Odpovědí nám udělujete svolení k uložení vaší e-mailové adresy spojené s vašimi odpověďmi. Bude uložena pouze po dobu trvání studie. Kontaktní osobou pro tuto studii je Susanna Ånäs na adrese AvoinGLAM, susanna.anas@gmail.com, https://www.avoinglam.fi/.

Otázky si můžete přečíst a pomoci s překladem průzkumu do vašeho jazyka na adrese Special:Translate/GLAM School/Questions.

E-mail *

Jak byste chtěli přispět ke studii?

 • Rád/a bych si rezervoval/a rozhovor
 • Rád/a bych odpověděl/a prostřednictvím tohoto dotazníku

Jaké jsou vaše hlavní obavy týkající se posílení postavení dobrovolníků a profesionálů GLAM při přispívání do otevřeného ekosystému a platforem Wikimedia? *

Prosím, odpovězte na tuto otázku, i kdybyste s námi chtěli později vést samostatnou diskusi, byť jen krátkou.

Vaše jméno

Anonymní odpovědi *

 • Přeji si zůstat v anonymitě
 • Mohu být spojen se svými odpověďmi

Definujete sám sebe jako

Možnosti jsou popsány na stránce GLAM School/Definitions.

 • GLAM profesionál (GLAM = galleries, libraries, archives and museums)
 • Otevřený zastánce GLAM
 • Přispěvatel do GLAM-Wiki
 • Dobrovolník Wikimedie
 • Neprofesionál pracující s kulturním dědictvím
 • Vývojář nebo technologický profesionál
 • Vědecký pracovník
 • Tvůrčí pracovník
 • Tvůrce politiky
 • Výkonný pracovník
 • Ostatní:

Vaše instituce nebo komunita

Definujete svou instituci nebo komunitu jako

Možnosti jsou popsány na stránce GLAM School/Definitions.

 • Pobočka Wikimedia
 • Pobočka Creative Commons
 • Pobočka nebo skupina Open Knowledge
 • Pobočka nebo skupina OpenStreetMap
 • Jiná nevládní organizace
 • Archiv
 • Muzeum nebo galerie
 • Knihovna
 • Vysílací společnost nebo jiná mediální společnost
 • Vzdělávací instituce nebo projekt
 • Vládní organizace
 • Poskytovatel technologií
 • Jiný podnik
 • Neregistrovaná zájmová skupina
 • Financující subjekt nebo nadace
 • Jiné:

Země

Kdo by měl být zapojen?

Kdo jsou lidé a organizace, kteří by se měli podílet na přispívání materiálů kulturního dědictví do otevřeného ekosystému? Jak je nejlépe zapojit nebo jim usnadnit práci? Jak dosáhnout toho, aby se práce GLAM stala nezbytnou součástí ochrany kulturního dědictví v celosvětovém měřítku? Přidejte několik postřehů o některé z uvedených skupin. Kteroukoli z částí můžete vynechat, přidat novou nebo se k doplnění odpovědí vrátit později.

GLAM profesionálové

Jak může profesionál v oboru GLAM přispět k otevřenému ekosystému? Jaké potřeby slibuje otevřený ekosystém řešit a jak dobře jsou tyto potřeby naplňovány? Co by potřeboval jednotlivý odborník, aby ve své instituci získal silnější argument pro přechod na otevřený systém? Jaký typ vzdělávání by instituce nejlépe podpořila?.

Otevřená komunita GLAM

Jak spolu jednotlivé komunity GLAM souvisejí a jak by mohly více spolupracovat?' Které globální struktury pomohou a která lokální spolupráce mezi sítěmi je plodná?

Komunita GLAM-Wiki

Lidé z hnutí Wikimedia, kteří pracují s obsahem GLAM jako přidružení členové, dobrovolníci, rezidenční wikipedisté, vývojáři a všichni, kdo mají vztah ke skupině.

Další dobrovolníci Wikimedie

Jak nejlépe spolupracovat s komunitami Wikimedia v jednotlivých projektech Wikimedia? Jak vzdělávat a zapojovat dobrovolníky do problematiky GLAM, aby byli schopni vytvářet partnerství a spolupracovat na přizpůsobení projektů tak, aby lépe přijímaly příspěvky GLAM.

Komunity obsahu

Jak by mohli být neinstitucionální správci kulturního dědictví, místní komunity, památková sdružení, skupiny s archivy atd. lépe informováni o možnostech, které otevřené ekosystémy nabízejí?

Vývojáři technologií

Jak usnadnit cestu k tomu, aby se člověk stal technickým přispěvatelem do otevřeného ekosystému? Jak vytvořit zplnomocněnou komunitu technických přispěvatelů a zastánců GLAM, kteří budou spolupracovat? Jak sladit projekty, kterým chybí technické kompetence, s technickými zdroji? Vezměte si jako příklad sami sebe: Co byste mohli poskytnout, co byste potřebovali?

Vědci

Výzkumní pracovníci a studenti, účastnící se studií a mezioborových programů v oblasti kultury a humanitních věd, udržitelnosti, komunikace, technologií, designu atd.

Pedagogové

Ostatní pedagogové, jako jsou odborníci na základní vzdělávání nebo informální učení, odborníci na učení.

Kreativci

Tvůrčí pracovníci, designéři, umělci atd. v jakémkoli oboru. Jak otevřený přístup ke kulturnímu dědictví usnadňuje práci tvůrčích pracovníků? Jak budou kreativci vnímat otevřené licencování jako příležitost

Tvůrci politik

Co mohou tvůrci politik udělat pro to, aby se zasadili o otevřený přístup ke kulturnímu dědictví? Jak mohou být více informováni a vidět výhody? Jak mohou lépe přispívat do diskusí a komunikovat s širší komunitou GLAM?

Přidejte chybějící kategorii a vysvětlete její důvod

Hlubší zapojení

Popište, jak se může člověk zapojit do zpřístupňování materiálů kulturního dědictví v otevřeném ekosystému.

Pojmenujte tu osobu (nebo osobnost)

Můžete to být vy, někdo, koho znáte nebo koho si představujete.

Vyprávějte příběh

Zamyslete se nad tím, jak příběh probíhá: co člověka přiměje k tomu, aby se více seznámil s přispíváním a využíváním otevřených zdrojů, jaké jsou první kroky, jaké překážky se objevují a jak je lze překonat. Můžete to být vy, osoba, kterou znáte, nebo kterou si představujete. Uveďte nějaké základní informace o této osobě: profese, profesní zkušenosti, zájmy atd.

Můžete odkazovat na obrázek

Propojte obrázek, který ilustruje váš příběh.

Studijní zdroje

Existuje jasná potřeba sdílených vzdělávacích zdrojů. Není však jasné, jak by měly být strukturovány a kde by měly být umístěny.

Jaké zdroje by měly být k dispozici?

Řekněte, které z nich považujete za obzvlášť užitečné nebo které byste rádi viděli vyráběné, standardizované, lokalizované a krásně provedené. Můžete myslet na výukové programy, videa, podcasty, blogy, webové stránky, glosáře, bibliografie, kurzy, MOOC, sdílené kalendáře atd.", abychom uvedli příklady.

Jaká témata by měly pokrývat?

Která témata považujete za zvlášť důležitá? Můžete se zamyslet nad tématy od etiky po technologie a nad vším mezi tím.

Jak by vypadalo centralizované centrum vzdělávacích zdrojů?

Na jaké platformě by takový zdroj mohl existovat? Jaké jsou požadavky, například na přístupnost nebo překlady? Jak je to s interaktivními zdroji, videem, sylaby atd.?

Co by se mělo vytvořit a na co by se mělo navázat?

Kola by se neměla znovu vynalézat. Jak co nejlépe využít to, co existuje roztroušené po internetu, a co by se mělo (znovu)vytvořit kvůli replikovatelnosti? Uveďte prosím také zdroje, o kterých si myslíte, že je cenné je sdílet.

Učební plány

Jak by mohl vypadat kurz nebo učební plán pro výuku dovedností GLAM? Ve svých odpovědích si prosím povšimněte, o jakou skupinu účastníků se jedná, zda máte na mysli například dobrovolníky nebo profesionály v oblasti GLAM.

Jak by měla vypadat učební osnova GLAM?

Jaké předměty obsahuje učební osnova GLAM? Jaké jsou základy, kterým by měl každý rozumět, jaké jsou odbočné cesty?

Metody řízeného učení

Jaký druh řízených vzdělávacích akcí by bylo užitečné uspořádat celosvětově nebo pro místní účastníky, jako jsou kurzy, MOOC nebo mistrovské kurzy, a pro jaké cílové skupiny? Jak je lokalizovat a replikovat v různých kontextech?

Nezávislé učení

Jak by se taková zkušenost dala přizpůsobit samostatnému učení? Mohly by se k tomu využít projekty OER?

Kvalifikace

Která témata vyžadují certifikaci nebo ověření dovedností souvisejících s otevřeným přístupem ke kulturnímu dědictví a s používáním otevřených platforem a nástrojů? Proč je kvalifikace v těchto oblastech důležitá? O jakých kvalifikacích by se dalo uvažovat: certifikát, odznaky, matice úspěchů...

Modelové projekty a případové studie

Dejte nám vědět o svých úspěšných modelech učení, výuky a zdůvodňování problematiky GLAM

Můžete stručně vysvětlit jeden nebo více úspěšných modelů. Řekněte, proč si myslíte, že byl model úspěšný. Podělte se také o to, zda jste vy nebo někdo jiný vytvořil jeho varianty.

Nové formáty pro spolutvorbu

Práce GLAM má nevyužitý potenciál, pokud se spojí s různými prvky studia a ochrany kulturního dědictví. Přemýšlejte o těchto průnicích a neváhejte si představit něco, co zatím neexistuje.

Popište nový formát společného vzdělávání

Přemýšlejte o neformálních prostorech, míchání různých skupin účastníků a míst, střídání rolí, používání různých způsobů a časových rámců.

Nově se objevující problémy

Komunita GLAM čelí novým výzvám v oblasti otevřeného přístupu ke kulturnímu dědictví. Například některá muzea jsou ochotna své sbírky spíše zpeněžit, než je zpřístupnit k dalšímu využití. Držitelé práv jsou zaskočeni, když je obsah, který otevřeně uvolnili, používán k tréninku umělé inteligence. Domorodé komunity se cítí utlačovány, když jsou jejich tradiční znalosti volně využívány, protože nejsou chráněny autorským právem.

Na jaké nové problémy byste chtěli upozornit?

Napište o jednom nebo více. Pokud je to možné, uveďte také něco o důvodech či situačním rámci.

Jaké by byly smysluplné způsoby diskuse o nových problémech v komunitě GLAM?

Jaké komunity, platformy a formáty by nejlépe usnadnily plodné diskuse a navrhování řešení těchto problémů?

Diverzita, rovnost a začlenění (DEI = Diversity, equity and inclusion)

How should DEI be taken into account in GLAM activities and in the learning experiences?

DEI v předmětu příspěvků GLAM

Jak odstranit obsahové mezery v materiálech GLAM? Jak oslovit a zapojit tyto obsahové komunity?

DEI v praxi GLAM

Jak najít rovnováhu mezi zpřístupněním a ochranou citlivých kulturních aspektů materiálů případně nedostatečně zastoupených komunit? Jaké pokyny by byly potřeba pro práci s citlivými materiály? Jak lze dobrovolníky a obhájce seznámit s citlivými kulturními aspekty a jak je lze vyjednat v každodenní praxi otevřených projektů?

DEI jako součást tvorby výukových materiálů

Jak by se měly při tvorbě výukových materiálů zohlednit různé schopnosti? Jak se řeší kulturní aspekty a různé jazyky?

Vytváření komunity

Jak se mohou různé komunity v širším prostředí GLAMu spojit?

Kanály

Které kanály existují, jaká jsou jejich omezení a jak vytvořit maximální křížení?

Události

Jaké akce vítají účastníky napříč odvětvími, kde se mohou komunity promíchat? Jak rozšířit dosah účastníků těchto akcí?

Ostatní

Jaké další způsoby, které podporují vytváření společenství přes různé bariéry, vás napadají?

Dopady

Jaký dopad musí mít projekty GLAM na různé zúčastněné strany? Jak lze tyto důkazy shromažďovat a sdělovat?

Vliv

Jaký vliv mají projekty GLAM? Co musí sdělovat různým zúčastněným stranám?

Vyhodnocení

Co je třeba hodnotit a pro jaké účely? Jak to lze sdělit?