Fundraising 2008/core messages/missing/vi

 1. Tìm hiểu thêm
 2. Video
 3. Lời bình luận trực tiếp từ những người góp tiền trên khắp thế giới
 4. Quyên góp và ghi tên bạn vào danh sách!
 5. Cuộc quyên góp trước
 6. Cuộc quyên góp sau
 7. Khác
 8. Chép đoạn mã ở dưới để nhúng nút này vào website của bạn.
 9. Mở rộng
 10. Thu nhỏ
 11. Xin bạn quyên góp ít nhất {xx} {currency code}.