Fundraising 2008/core messages/missing/vi

Need help? See the Translation FAQ or Meta:Babylon. All translators should also subscribe to translators-l to be kept up-to-date (and to ask questions).

 1. Tìm hiểu thêm
 2. Video
 3. Lời bình luận trực tiếp từ những người góp tiền trên khắp thế giới
 4. Quyên góp và ghi tên bạn vào danh sách!
 5. Cuộc quyên góp trước
 6. Cuộc quyên góp sau
 7. Khác
 8. Chép đoạn mã ở dưới để nhúng nút này vào website của bạn.
 9. Mở rộng
 10. Thu nhỏ
 11. Xin bạn quyên góp ít nhất {xx} {currency code}.