Fundraising 2008/core messages/missing/ksh

 1. Hee kannns De mieh lesse
 2. Viddeo
 3. Süch Der de Kommentaare vun andere Jevver en der Welt aan, Laif!
 4. Jif un donn Dinge Name op de Leß!
 5. Fröher Beidräsch
 6. Neuer Beidräsch
 7. Selvs enjevve
 8. Öm dä Knopp en Ding Websigg erin ze krijje, donn kopeere, wat hee dronger shteiht.
 9. Usklappe
 10. Kleijn maache
  ↓New addition on 2008-11-27
 11. Donn winnischßtens {xx} {currency code} jevve.