Tauler d'anuncis de la Junta de la Fundació Wikimedia/Maig de 2020 - Junta Directiva sobre la cultura saludable de la comunitat, la inclusivitat i els espais segurs

Declaració sobre la cultura saludable de la comunitat, la inclusivitat i els espais segurs

L'assetjament, les actituds tòxiques i la falta de respecte en el moviment Wikimedia són contraris als valors que compartim, i resulten perjudicials per a la nostra visió i missió. Afecten negativament la nostra capacitat per sumar, compartir i distribuir el coneixement lliure. De manera immediata, danyen el benestar dels i de les wikimedistes, i suposen una amenaça per a la salut i l'èxit dels projectes Wikimedia, a llarg termini. La Junta no creu que hàgim progressat prou en la creació d'espais acollidors, inclusius i lliures d'assetjament en què la gent pugui contribuir de manera productiva i debatre de manera constructiva.

Reconeixent la urgència d'aquests temes, la Junta insta la Fundació Wikimedia a millorar de forma directa la situació en col·laboració amb les nostres comunitats. Això ha d'incloure el desenvolupament de pràctiques i eines sostenibles que eliminin l'assetjament, la toxicitat i la falta de respecte, i al mateix temps haurà de promoure la inclusivitat, incentivar un discurs respectuós, que redueixi els perjudicis soferts per a les persones participants, protegeixin els projectes de la desinformació i de les persones malfactores, i promoguin la confiança en els nostres projectes.

Específicament, la Fundació ha de:

  • Desenvolupar i introduir un Codi de Conducta Universal (UCoC) que haurà de ser un conjunt mínim de normes vinculant en tots els projectes de Wikimedia.
    • La primera fase, que abasta les directrius per als esdeveniments presencials i virtuals, els espais tècnics i tots els projectes i wikis de Wikimedia, i que es desenvolupa en col·laboració amb les comunitats internacionals de Wikimedia, es presentarà a la Junta per a la seva ratificació abans del 30 d'agost de 2020.
    • La segona fase, en la qual s'esbossen vies d'aplicació clares, i que s'haurà de perfeccionar amb aportacions desenvolupades de les comunitats de Wikimedia, es presentarà a la Junta per a la seva ratificació a finals del 2020;
  • Prendre mesures per prohibir, sancionar o limitar d'alguna manera l'accés de les persones participants en el moviment Wikimedia que no compleixin amb aquestes directrius i les condicions d'ús;
  • Col·laborar amb les persones responsables de la comunitat per crear i perfeccionar un procés d'examen retroactiu[1] dels casos presentats per les parts interessades, excloent els casos que plantegen riscos jurídics o d'altres riscos greus; i
  • Augmentar significativament el suport i la col·laboració amb els responsables de la comunitat que s'encarreguen principalment de fer complir les directrius de manera que es doni prioritat a la seguretat personal d'aquestes persones responsables.

Fins que s'apliquin aquestes directrius, la Junta dóna instruccions a la Fundació perquè adopti i apliqui polítiques per reduir la fustigació i la toxicitat en els nostres projectes i minimitzar els riscos legals per al moviment, en col·laboració amb les comunitats, sempre que sigui possible. Fins que aquestes dues fases del UCoC estiguin completes i operatives, haurà d'estar en vigor un procés de revisió provisional en què participaran els i les responsables de la comunitat. En aquest període interí, el Comitè de Producte de la Junta també assessorarà l'equip de Confiança i Seguretat.

Amb aquesta finalitat, la Junta ordena, a més a més, a la Fundació, en col·laboració amb les comunitats, perquè faci inversions addicionals en la capacitat de Confiança i Seguretat, que inclouen, entre altres coses: el desenvolupament de les eines necessàries per ajudar al nostre voluntara i personal, la investigació per donar suport a les decisions basades en dades, el desenvolupament de mètriques clares per mesurar l'èxit, el desenvolupament d'eines i materials de capacitació (incloent-hi la creació de capacitats de les comunitats al voltant de la sensibilització sobre l'assetjament i la resolució de conflictes), i les consultes amb persones expertes internacionals sobre l'assetjament, la salut de la comunitat i els drets dels infants, així com la contractació addicional.

Els esforços anteriors es duran a terme en coordinació i col·laboració amb els socis pertinents que existeixen en el moviment, per tal d'augmentar l'eficàcia de la gestió comunitària de les normes de conducta i comportament, i reduir la necessitat d'actuar a llarg termini de la Fundació. L'objectiu comú de la Junta i la Fundació és que aquests esforços promoguin un moviment Wikimedia sostenible i donin suport, més que de substituir, models eficaços de governança comunitària.

Instem a totes les persones membres de les comunitats Wikimedia a col·laborar de manera que modelin els valors Wikimedia d'obertura i inclusivitat, a ser proactius en la creació d'una cultura segura i acollidora per a tothom, a posar fi als comportaments hostils i tòxics, a donar suport a qui ha estat objecte de tals comportaments, a ajudar a les persones de bona fe a aprendre a contribuir, i a ajudar a establir expectatives clares.

En nom de la Junta, Raystorm (discussió) 21:50, 22 de maig de 2020 (UTC)  1. Per aclarir: vol dir que la revisió ocorre després de l'acció, i no com una condició prèvia per prendre mesures