VisualEditor/Rondschrihve/2015/Dezämber

This page is a translated version of the page VisualEditor/Newsletter/2015/December and the translation is 90% complete.
Outdated translations are marked like this.


Liß dadd en ene anndere SchprohchHeh dat Rondschrihve en divärse Schprohche abbonnehre

Dä VisualEditor

Hadd_Er jewoß?

E neu, eijfacher Süstehm zom Beärbeijde sull blohß eijne eijnheitlijje Knopp zom Beärbejde behde. Wam_mer en Sigg ens opjemaat hät, kam_mer zwesche dem VisualEditor unn_em Wikkitäxt-Beärbeijde hen und häe wääßele.

E Beld vum Belscherrem met dä Ußwahl zom Ömmschallde vum Wikkitäx-Beärrbeijde op der VisualEditor.

Wä leever zwai Knöpp för et Beärbeijde hät, kann dadd en singe päsöhnlejje Ennschtällonge esu säze, udder en enem Finnstersche et näx Mohl woh mer em VisualEditor es. Dat sin de Müjjeleschkeijte, di mer hät:

E Beld vum Belscherrem med ene Ußwahl en dä Äxtrasigg met de Enschtällonge.

Em Momang plahne mer, der Schtandadd esu enzeschtälle, dat dä Knopp zom Beärrbeijde dat deihjt, wat mer zeläz beim Beärbeijde enjeschtallt jehat hatt.

Mer kann em Handbohch lässe, ud edd och övversäze hällve, woh me mih övver der VisualEditor fengk.

Zigg em läzde Rondschrihve, hät dem VisualEditor sing Ärbeidsjropp en Aanzal Fähler reparrehrd un et Wärzüsch för mattemahesche Formelle enzejävve ußjebout. Dänne iere Ärbeidsplahn fengk mer em Phabricator. Ehr weeschteschste Saache sin em Momang de Öngerschtözong för esu en Schprohche wi Japahnesch udder Arrahbesch ze verbäßere, un Wärkzüsch för Formelle, Jraffeke, Beldderjalerihje un för et Huhlahde ze schaffe.

Köözlesch verbäßert

Mer kann vum Wikkitäx-Beärrebeijde noh_m VisualEditor ömschallde, wam_mer ald mem Änndere aangefange hät. Et Beärrbeijde vun de mattemahtesche Formelle met LaTeX wohd öhndlesch ußjebout. (T118616) Mer kann jäz de Formelle sinn, wam_mer dä Quällkohd em LaTeX änndere deihjt. Mer kann op Knöpp dröke, öm de reeschtejje LaTeX-Kohd för en jannze Hääd Sümbohle ennzeföhje.

Ännderonge, di noch kumme sulle

Dat Projäk med blohß einem Knopp för et Änndere kombinehrd di Knöpp „Edit“ un „Edit source“ en ene eijnzelne Knopp „Edit“, wi_j_et alld op dä Wäbsigge för de Mobiljerähte es. (T102398, T58337) Initially, the "Edit" tab will open whichever editing environment you used last time. Your last editing choice will be stored as a cookie for logged-out users and as an account preference for logged-in editors. Logged-in editors will be able to set a default editor in the Editing tab of Special:Preferences in the drop-down menu about "Editing mode:".

Aanfang 2016 weed dä VisualEditor alle Metschrihver en heh dä Wikkipehdijas aanjebodde: Amharesch, Bujinehsesch, Min-Dong, Krih, Manx, Hakkahnesch, Armehnesch, Je'orrjesch, Ponntesch, Serbokrowahtesch, Tijrinnjahnesch, Mingjrellahnesch, Suhang, and Min-Nan. (T116523) Please post your comments and the language(s) that you tested at the feedback thread on mediawiki.org. The developers would like to know how well it works. Please tell them what kind of computer, web browser, and keyboard you are using.

Em Johr 2016 wähde de Rökmäldongs_Klaafsigge för der VisualEditor uß ville Wikkipehdijas op mediawiki.org ömmjeleijdt. (T92661)

Müjjeleschkeijte zom Ußprobehre

  • Please try the new system for the single edit tab on test2.wikipedia.org. You can edit while logged out to see how it works for logged-out editors, or you can create a separate account to be able to set your account's preferences. Sidd Esu johd un dohd Ühr Jedanngke övver et Süßehm med blohß einem Knopp för et Änndere op di Klaafsigg op mediawiki.org udder dohd Üsch för en fomälle Befochschong enndrahre (tip „blohß eine Knopp för et Änndere“ beij dä Frohch övver annder Tehme woh De draan entreßehrd bes) Et neuje Süßtehm es noch nit fähdesch, un Ühr Beijdrähsch künne ed Äjebneß beenfloße. De Ärbeidsjropp es besönders aan Ühre Jedangke övver de Ußwahle en de päsöhnlesche Ennschtällonge entressehrd. De aktoälle Ußwahle en Extra:Enschtällonge sin:
    • Remember my last editor,
    • Always give me the visual editor if possible, 
    • Always give me the source editor, un 
    • Show me both editor tabs. (Dadd_es der Zohschtand för Metmaacher, di ald der VisualEditor aam bruche sin. Nix dovun weed aanjezeijsch wam_mer der VisualEditor en dämm Wikki ußjeschalldt hät)
  • Künnd_Er Korrejahnesch udder Jappahnesch? Lässe udder tippe? Der Schprohchetäschneker David Chan bruch Lück, di weße wat för en Wärkzüsch de Minsche bruche, öm en beschtemmpte Schprohche aam Kompjuhter ze schrihve. Wää Jappahnesch udder Korrejahnesch schpresch, kann em hällfe, de Ongerschtözong för di Schprohche ze pröhve. Sidd esu jood un dohd üsch de Wönsch op dä Sigg övver wat jepröhve wähde sull aan, ovv_Er hällfe künnd, un doht dat kunnd om Phabricator (för Korrejahnesch, udder för Jappahnesch) ov en de Wikkipehdija (för Korrejahnesch, udder för Jappahnesch).

Wann De dat heh nit en Dinge eije uddeer inge leefste Schprohch liß, dann donn ons hällefe un övversäz jäz. Donn Desch för e Abbonnemang vun der Övversäzer ier Mailingleß enndrahre udder schrihv ons, esu dat mer Der Bescheijd schrihve künne, wann de nähkst Üßjahb parraht schteiht. Thank you!