ಮೂಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್/ಇಸಯ/ಅನುಬಂದೊ

This page is a translated version of the page Movement Charter/Content/Glossary and the translation is 90% complete.

ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಲು

ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಲು ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನೊ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತಿನ, ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್‌ಡ್ ಪಾಲ್ ದೆತೊಂಬುನ ಒಂಜಿ ಗಟಕ. ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿದ ಸಲಹೆನ್ ಆದಾರಿತ್‌ದ್ ಈ ಗಟಕೊನು ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ ಬಗೆತ್ತ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಂಗಸಂಸ್ತೆಲು ಉಲ್ಲ ಅವು:

 • ಅಧ್ಯಾಯೊಲು - ವಿಕಿಚಳುವಳಿಗ್ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ಪುನ, ಚಳುವಳಿನ್ ಪ್ರತಿನಿದಿಸಾವುನ, ಲಾಬದಾಸೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಸ್ತೆ. ಒಂಜಿ ಬೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಸೊದುಲಾಯಿಡೆ ಇತ್ತ್‌ದ್, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟೊಡು ವಿಕಿಚಳುವಳಿಗ್ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ಪುನ ಸಂಸ್ಥೆ.
 • ಇಸಯಾದಾರಿತ ಸಂಸ್ಥೆಲು - ಸ್ವತಂತ್ರ, ಲಾಬದಾಸೆದಾಂತಿನ, ವಿಕಿಚಳುವಳಿನ್ ಪ್ರತಿನಿದಿಸಾವುನ, ಒಂಜಿ ಇಸಯೊನ್ ದೀವೊಂದು ಐತ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ದೇಸೊ, ಬೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಸೊಡು ಬೇಲೆಮಲ್ಪರ ಉಂಡಾತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ಸಂಸ್ತೆಲೆಗ್ ಆ ಇಸಯೊಗು ಸಮಂದಪಟ್ಟ್‌ದ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬೇಲೆ, ಪ್ರಚಾರ ಬುಕ್ಕ ಪಣವುಸಾಯ ಕೇಣುನಗ ಆ ಪುದರ್‌ಡೇ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನೊದೊಟ್ಟುಗು ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪುವ.
 • ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರೆರೆ ಕೂಪೆಲು - ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಮುಕ್ತವಾದಿಪ್ಪುನ, ಉಂಡುಮಲ್ಪರ ಸುಲಬವಾಯಿನ, ಸಂಪರ್ಕಿಸಾವರ ಒರಿ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ತೆ. ಈ ಸಂಸ್ತೆದ ಸದಸ್ಯೆರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯೋಜನೆಲೆಡ್ ಪಾಲ್ ದೆತೊಂದಿಪ್ಪುವೆರ್. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯೋಜನೆಲೆನ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪರ ಈ ಕೂಪೆಲೆನ್ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಗಲಸುಂಡು.
 • ಬೇತೆ ಪ್ರಕಾರೊದ ಅಂಗಸಂಸ್ತೆಲು - ಜಾಗತಿಕ ಮಂಡಳಿ ಬುಕ್ಕ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನೊ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರ್ತಿನವು.

ಚಾರ್ಟರ್

ಉಂದು ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್‌ದ ಸನ್ನದು ಪನೊಲಿ. ಚಳುವಳಿದ ಪಾತ್ರ ಜಬದಾರಿ, ಹಕ್ಕ್ ಬುಕ್ಕ ಮೌಲ್ಯೊಲೆನ್ ತೆರಿಪಾವುನ ದಾಕಲೆ.

ವಿಸಯೊಲು

ನೋಂದಣಿ ಮಲ್ತಿನ ಅತ್ಂಡ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಬಳಕೆದಾರೆರ್, ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಬಳಕೆದಾರೆರೆ ಇಂಟರ್‌ಫೇಸ್ ಗಲಸ್‌ದ್ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಬದಲಾವಣೆ- ಸೇರಾಯಿನ, ದೆತ್ತಿನ, ಬದಲ್ತಿನ, ಪರಿಷ್ಕರಿಸಾದಿನ, ಸಂಪಾದಿ ಮಲ್ತಿನೆಕ್ ಇಸಯೊ ಪನ್ಪೆರ್.

ಕೊಡುಗೆದಾರೆರ್

ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಡ್ ಇಸಯ ಸೇರಾವುನಕ್ಲು, ಸೇರಾವುನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ದೆತೊಂದಿನಕ್ಲು, ಅತ್ಂಡ ಇಸಯ ಸೇರಾವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ರೂಪೊಡು ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ಪುನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಕೊಡುಗೆದಾರೆರ್ ಪನೊಲಿ.

ಪಾಲ್

 
ಪಾಲ್ ಬುಕ್ಕ ಸಮಾನತೆದ ನಡುಟು ಇಪ್ಪುನ ವ್ಯತ್ಯಾಸೊ.

ಸೇವೆ ಸಂದಾವುನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯೊನ್ ಆದಾರಿತ್‌ದ್ ಒರಿಯಗ್ ಜಬದರಿನ್ ಕೊರ್ಪುನ- ಪನ್ನಗ, ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗ್ ಆಯನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ತಾಕತ್ ಬುಕ್ಕ ಅದ್ವಾನೊಗು ತಕ್ಕ ಸೇವೆ ಸಂದಾವುನ ಅವಕಾಸೊ ಕೊರ್ಪುನೆಕ್ ಪಾಲ್(ಈಕ್ವಿಟಿ) ಪನೊಲಿ.

ಪಾಲ್ ದೆತೊಂಬುನ ಪಿದಯಿದಕ್ಲು

ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್‌ದ ಪಿದಯಿದ ಗಟಕೊಲು. ಮೊಕ್ಲು ವಿಕಿ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್‌ದ ಮೌಲ್ಯೊ ಬುಕ್ಕ ದ್ಯೇಯೊಗು ತಕ್ಕ ಇತ್ತ್‌ದ್ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್‌ದ ಉಲಾಯಿಡ್ ಒಂಜಿ ಅತ್ಂಡ ಎಚ್ಚ ಮಧ್ಯಸ್ತೆರ್‌ನ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರ್‌ದ್ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ಪ. ನೇನ್ ಸೀದೊಡು ಗಲಸರ ಇಜ್ಜಿ.

ಪಣವು ಸಾಯೊದ ಪ್ರಾಯೋಜಕೆರ್

ಪಣವುದ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲೆನ ಪರವಾದ್ ಪಣವುನ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಣವುದ ಪ್ರಾಯೋಜಕೆರ್. ಈ ಸಂಸ್ತೆ, ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ, ಒಂಜಿ ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ/ಲಾಬದಾಸೆ ದಾಂತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಂದ್ ನೋಂದಣಿ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೊಡು. ಅತ್ತಂದೆ ಅನುದಾನ ಕೊರ್ಪುನ ಸಂಸ್ಥೆ ಪನ್ಪಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅಗತ್ಯದ ಮಾನದಂಡೊಲೆಗ್ ಸರಿಯಾದ್ ಇಪ್ಪೊಡು.

ಮುಕ್ತ ಗೇನೊ

ಮುಕ್ತ ಗೇನೊ (ಅತ್ಂಡ ಪುಕ್ಕಟೆ ಗೇನೊ) ಪನ್ನಗ, ಆ ಗೇನೊ-ಮಾಹಿತಿಗ್ ಎಚ್ಚ ಕಾಸ್ ಕೊರಂದೆ ಪುಕ್ಕಟೆ ಆದ್ ಗಲಸರ ತಿಕ್ಕುನ, ಆ ಗೇನೊದ ಗುರ್ಕಾರ್ತೆ ಇಪ್ಪುನ ಸಂಸ್ಥೆ, ನರಮಾನಿ, ಅತ್ಂಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನೊದ ಒಪ್ಪಿಗೆದಾಂತೆ ಗಲಸರ ತಿಕ್ಕುನ ಗೇನೊ-ತಿಳುವಳಿಕೆ.

ಪಣವು ಒಟ್ಟಾಯಿಸಾವುನ

ಪಣವು ಒಟ್ಟಾಯಿಸಾವುನ ಪಂಡ, ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆನ್ ಸುರು ಮಲ್ಪರ, ದುಂಬರಿಪಾಯರ ಕಾಸ್‌ದ ಬೆರಿಸಾಯ ದೆತೊಂಬುನ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡ್ದ್, ಅತ್ಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆಡ್‍ದ್ ಕಾಸ್ ಒಟ್ಟಾಯಿಸಾವರ ಬೋಡಾದ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆಲೆನ್ ಒಟ್ಟಾದ್ "ಪಣವು ಒಟ್ಟಾಯಿಸವುನ" ಪನೊಲಿ.

ಅಂಗಸಂಸ್ತೆಲು ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರೊಲು ನಡಪಾವುನ ನಿದಿಸಂಗ್ರಹೊನು ಸ್ತಳೀಯವಾದ್ ಸಂಘಟಿತ ನಿದಿಸಂಗ್ರಹ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಡಪಾವುನ ನಿದಿಸಂಗ್ರಹೊನು ಜಾಗತಿಕವಾದ್ ಸಂಘಟಿತ ನಿದಿಸಂಗ್ರಹ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ್ ಇಪ್ಪುನ

ವೈವಿದ್ಯತೆನ್ ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡುನ ಪರಿಸ್ತಿತಿಲೆನ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಾವರೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌, ನೀತಿಲು ಬುಕ್ಕ ರಚನೆಲೆನ್ ಮಲ್ಪುನ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಬುಕ್ಕ ಗುಂಪುಲೆರ್ದ್ ಹೊಪಿದಾಯಿ ದೀಪುನ ಬುಕ್ಕ ತಾರತಮ್ಯೊನ್ (ಉದಾರ್ಮೆಗ್. ಪ್ರಾಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ಗೊ, ಜನಾಂಗೀಯತೆ, ದರ್ಮ, ಲಿಂಗ, ಲೈಂಗಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನನಲಾತ್) ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಿನ ಕ್ರಿಯೆ .

ಚಳುವಳಿ/ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಚಳುವಳಿ

"ಚಳುವಳಿ" ಅತ್ತ್ಂಡ "ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಚಳುವಳಿ" ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಸೈಟ್‌ಲು ಬುಕ್ಕ ಯೋಜನೆಲೆನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುನ ಜನಕುಲು, ಸಂಸ್ತೆಲು, ಚಟುವಟಿಕೆಲು ಬುಕ್ಕ ಮೌಲ್ಯೊದ ಸಂಪೂರ್ಣತೆನ್ ತೋಜಾವುಂಡು.

ಯೋಜನೆಲು

ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾಡ್ ಜ್ಞಾನದೊ ಬಗೆಟ್ ಯೋಜನೆಲು ಉಲ್ಲ(ಉದಾರ್ಮೆಗ್. ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ, ವಿಕ್ಷನರಿ, ವಿಕಿಡೇಟಾ, ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಕಾಮನ್ಸ್ ನನಲಾತ್). ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನೆಲು ಪ್ರಾತಮಿಕವಾದ್ ಜ್ಞಾನ ಯೋಜನೆದ ಬಾಷಾ ರೂಪಾಂತರವಾತ್ಂಡ್ (ಉದಾರ್ಮೆಗ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ, ಟರ್ಕಿಶ್ ವಿಕ್ಷನರಿ). ಕೆಲವು ಜ್ಞಾನೊಗ್ ಸಂಬಂದಪಟ್ಟಿನ ಯೋಜನೆಲು ಕ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಲು ಇಪ್ಪುಜ, ಆಂಡ "ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್" ಬುಕ್ಕ "ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನೆ" ರಡ್ಡ್ ಲಾ ಆದಿಪ್ಪೊಲಿ. ಮೆಟಾ-ವಿಕಿ ಬುಕ್ಕ ಮೀಡಿಯಾವಿಕಿದಂಚಿನ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಸಮುದಾಯೊಗ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವಾದ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಾವುನ ಯೋಜನೆಲಾ ಉಲ್ಲ.

ಆದಾಯ ಉತ್ಪಾದನೆ

 • ಆದಾಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಚಳುವಳಿದ ಒಂಜಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ಎಚ್ಚ ಅಂಶೊಲು ಬೆಂಬಲಿಸಾವುನ ಕಾಸ್ ನ್ ಪಡೆಪುನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾತ್ಂಡ್. ಆದಾಯ ಉತ್ಪಾದನೆದ ಕೆಲವು ಉದಾರ್ಮೆಲು:
 • ಬಂಡವಾಳ
  • ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಸೊನು ಬೆಂಬಲಿಸಾವುನ ಮೂಜನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಒದಗಿಸಾಯಿನ ಅನುದಾನೊಲು ಇಪ್ಪುಲೆಕ
 • ಅಂಗಸಂಸ್ತೆಲೆಗ್ ಸದಸ್ಯತ್ವೊ ಶುಲ್ಕೊಲು
 • ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸ್

ಒಂದು ಸಂಸ್ತೆ ಅತ್ತ್ಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶುಲ್ಕ ಇಪ್ಪಂದೆ ಅತ್ತ್ಂಡ ರಿಯಾಯಿತಿ ಶುಲ್ಕ ವಿದಿಸಾವುನ ಮೂಲಕ ಸೇವೆ ಅತ್ತ್ಂಡ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಲೆನ್ ಒದಗಿಸಾದ್ ಆದಾಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗ್ ಸಂಬಂದಪಟ್ಟಿನವು ಆತ್ತ್ಂಡ ದೇಣಿಗೆ-ರೀತಿದ. ಉದಾರ್ಮೆಲು ಇಪ್ಪೊಲಿ:

 • ಸಬೆ ಕೊಟಡಿಲು ಅತ್ತ್ಂಡ ಕಚೇರಿದ ಜಾಗೆ
 • ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್
 • ಆರ್ಕೈವಲ್ ವಸ್ತುಲೆಗ್ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಸ

ಸಂಪನ್ಮೂಲೊಲು

Resources are a stock or supply of money, materials, staff, knowledge and other assets that can be drawn on by a person or organization in order to function effectively. (Oxford Dictionary)

In the case of the Wikimedia movement, resources include:

 • Monetary assets obtained by revenue generation
 • Human resources, including the very large number of volunteers who drive the movement, and the small number of paid staff who support the volunteers
 • The reputation of the Wikimedia movement and its projects and activities as a source of information made available to the world without charge
 • ಸ್ವಯಂಸೇವಕೆರ್ ಅಬಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಾಯಿನ ಬುಕ್ಕ ನಿರ್ವಹಿಸಾವುನ ಯೋಜನೆಲೆನ ಇಸಯ
 • ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಬುಕ್ಕತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ದ ವಿಸಯೊ ಇಪ್ಪುನ ಬೌತಿಕ ಸಂಗ್ರಹನೆ
 • The educational and informational documentation to support the projects and other movement activities.

ಮದ್ಯಸ್ತಗಾರೆರ್

ವೊವ್ವೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ಗುಂಪು, ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾದಿಪ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ಇಪ್ಪಂದೆ ಉಪ್ಪಡ್, ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಮಾನವ, ಕಾಸ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಬೇತೆ ಬಂಡವಾಳೊಲೆನ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪುನ, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಉದ್ದೇಸೊದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರೊದ ಮಿತ್ತ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೂರೊಲಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ಆ ಉದ್ದೇಸೊದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರೊರ್ದ್ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದುಪ್ಪುಂಡು.

ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಡ್, ಆಂದೋಲನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನೊನು ಪೂರೈಸುನ ಪಾಲ್‍ನ್ ಪಡೆದುಪ್ಪುನ ಪ್ರತಿಒರಿಲಾ ಮದ್ಯಸ್ತರಾದುಪ್ಪುವೆರ್. ಎಚ್ಚ ನಿಕರವಾದ್, ಪದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬುಕ್ಕ ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಸಮುದಾಯೊಲು, ಅಂಗಸಂಸ್ತೆಲು ಬುಕ್ಕ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ನಂಚಿನ ಸಂಗಟಿತ ಗುಂಪುಲು ಬುಕ್ಕ ಪಾಲುದಾರೆರ್ ಬುಕ್ಕ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರದಂಚಿನ ನಮ್ಮ ವಿಶಾಲ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ತ ಸದಸ್ಯೆರ್ ನೆಟ್ಟ್ ಉಲ್ಲೆರ್.

ಅದೀನತೆ

ಅದೀನತೆದ ತತ್ವೊ ನಿರ್ದಾರ ದೆತೊನುನ ಅದಿಕಾರೊನು ಉತ್ತಮವಾದ್ ದೀಪೆರ್ (ಎ) ಪಲಿತಾಂಸೊಲೆಗ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು; ಬುಕ್ಕ (ಬಿ) ಸೂಕ್ತವಾಯಿನ ಮುಟ್ಟೊದ ಪಲಿತಾಂಸೊಲೆನ್ ಉಂಡುಮಲ್ಪಿನ ಕ್ರಮೊಲೆನ್ ಒಲ್ಪ ದೆತೊನೊಡಾಪುಂಡು ಪಂದ್ ತೂಪೆರ್.

ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಫೌಂಡೇಶನ್

WMF ಪಂದ್ಲಾ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಲೆನ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಿನ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ಡುಪ್ಪುನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಬ ಇಪ್ಪಂದಿನ ಸಂಸ್ತೆ, ಅವೆತ್ತ ಆದಾರವಾದುಪ್ಪುನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೂಲಸೌಕಾರ್ಯೊಗ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಗಟಕೊಲು ಬುಕ್ಕ ಕೊಡುಗೆದಾರರೆಗ್ ವ್ಯಾಪಕವಾದ್ ಬೆಂಬಲನ್ನಕೊರ್ಪುಂಡು . WMF ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಲು ಬುಕ್ಕ ಸಂಬಂದಿತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಲೆನ ಕಾನೂನು ಹೋಸ್ಟ್ ಆತ್ಂಡ್. ಉಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ್ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ಗ್ ಸಂಬಂದಪಟ್ಟಿನ ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಲ್ ಉಂಡು, ಅಂಚನೆ ವಿಕಿಮೀಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಗ್ ಸಂಬಂದ ಪಟ್ಟಿನ ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಲ್ ಉಂಡು.

ವಿಕಿಮೀಡಿಯನ್ಸ್

ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಡ್, ವಿಕಿಮೀಡಿಯನ್ ಪಂಡ ಆಂದೋಲನದ ದ್ಯೇಯೊಗ್ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ಪಿನಾರ್. ಅವ್ ಸಂಪಾದಕರಾದುಪ್ಪೊಲಿ, ಮೀಡಿಯಾವಿಕಿ ಡೆವಲಪರ್ ಆದುಪ್ಪೊಲಿ, ಕ್ಯುರೇಟರ್ ಆದುಪ್ಪೊಲಿ, ಸಂಗಟಕರಾದುಪ್ಪೊಲಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾದುಪ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ಆಂದೋಲನದ ಚಟುವಟಿಕೆಲೆದ ಸಮಯೊಡ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪಿನ ಏರಾಂಡಲಾ ಆದುಪ್ಪೊಲಿ.

ಎಚ್ಚದ ಓದುಗ್