Kyaata yeŋloo /poɔ yɛlɛ /yelibie Mono

This page is a translated version of the page Movement Charter/Content/Glossary and the translation is 100% complete.

Zɔmin tonton ziiri

Movement affiliates waa la tonton ziiri naŋ ba a Wikimedia Noɔre yeŋloo poɔ ka neɛ zaa baŋ o gama poɔŋ: gbɛɛ yaga a Wikimedia Foundation, bee (a yi 2026 gɛrɛ) a yi a Wikimedia Foundation sɛŋ saŋa na ka o da nyɛ kpaarebo yi a Globale Kansele zie. Noɔre yeŋloo zɔmin tonton ziiri anaare la bibe:

 • Kyapetare – Sage laneŋ a someŋa zagelaa toma naŋ are ko a Wikimedia Noɔre yeŋloo aneŋ Noɔre yeŋloo tonton ziiri mine a donɛɛ lamboe zaa, ka o nimbizeeloŋ ta kyaare gyieografe yɛlɛ. Kyapetare bee paaloŋ/paaloŋ kyɛlee tonton ziiri maŋ tona ne la yuori ŋa naŋ wulo a Wikimedia yɛlɛ aneŋ ka a la taa a Wikimedia magere mine ba toma poɔŋ, gbamgbale la be, aneŋ libi bɔ yɛlɛ poɔ.
 • Tɛmatike tonton ziiri– Sage laneŋ a someŋa zagelaa toma naŋ are ko a Wikimedia Noɔre yeŋloo aneŋ sombo toma maŋ e la nimbizeɛ te kyaare yelibiri kaŋa, yelizu, yeli zanne gbuli bee yɛlɛ mine naŋ peɛle bee gaŋ paaloŋ zaane aneŋ irigyine gba. Tɛmatike tonton ziiri maŋ tona ne la yuori ŋa naŋ wulo a Wikimedia yɛlɛ aneŋ ka a la taa a Wikimedia magere mine ba toma poɔŋ, gbamgbale la be, aneŋ libi bɔ yɛlɛ poɔ.
 • Wikimedia User Groups – Open membership groups neŋ a nyɔge zɔ ne neɛ aneŋ progyɛre dakroŋbaŋ yɛlɛ, ba maale la o ka o yɛlɛ waa mɔlɔ lɛ. User groups na baŋ bee koŋ baŋ de laŋ kyɛ taa sɔre beɛlaŋ yi a Wikimedia magere ko gbamgbale yɛlɛ aneŋ progyɛre.
 • Zɔmin tonton ziiri mine parɛɛ-ka a Globale Kansele aneŋ a Wikimedia Foundation mare nu.

Kyaata

A kyaata ŋa ko a Wikimedia Noɔre yeŋloo. O waa gane naŋ wulo a tonɔɛ, feroo toma, zunɔre, aneŋ sagediibori yuo mine ko a Noɔre yeŋloo.

Poɔ yɛlɛ

Boma la boma zaa naŋ paare, iri bare, leɛ maale sɛge, leɛ maale kaa, leɛre, saaŋ bare, bee amine kaŋa maale eŋ a yi Toma daana naŋ rɛgisti bee ba rɛgisti a maŋ tona neŋ toma daana niŋe naŋ maŋ ŋmaa kyilibo eŋ a Wikimedia progyɛte poɔ.

Sonsoneba

A gane ŋa poɔ, sonsona e la neɛ ŋa naŋ maŋ paare soŋ poɔ yɛlɛ maaloo bee o kaabo, bee a sonna ne bambo zuluŋ ko poɔ yɛlɛ maaloo, a yi Wikimedia progyɛte poɔ.

Yeni toma poɔ

 
A tɛɛtɛɛ naŋ be a sentaa aneŋ yeni toma poɔ.

Yeni toma poɔ e la yeli naŋ maŋ e biŋ wulo neɛ zaa toma tombo kpeɛŋo bɔge te kyaare yɛlɛ ne poɔ a soba naŋ be bee yɛlɛ mine naŋ maŋ begrɛ a soba yire ne toma tombo. O koŋ baŋ nyɛ eebo e ka fooŋ taa neɛ zaa yeni.

Yeŋe Tonton Taaba

Tonton ziiri naŋ ba be a Wikimedia Noɔre yeŋloo poɔ kyɛ ka ba toma sagediibo aneŋ yeli boɔraa waa yeni a la tona ne neyeni bee zu deme a yi a Noɔre yeni poɔ. Kyɛ ba tona ne penteŋ lɛ.

Sonna libie eŋaŋ

A sonna libie eŋaŋ e la tonton ziiri ŋa naŋ maŋ sonna ne libie ko kokoro koobo poɔŋ. A sɛgre ŋa eŋ poɔ, sonna libie eŋaŋ ba e neɛ ŋa yoŋ naŋ ba a Wikimedia zɔmin tonton yɛlɛ poɔ. A sonna libie eŋaŋ taa la sɔre ka o maŋ tagera tonton ziiri naŋ rɛgisti aŋa sombo/zagelaa ba lokale yɛlɛ poɔŋ, kyɛ la taa yɛlɛ mine naŋ wulo o siri yi a tonton zie a nyɛ a sombo

Bambo zagelaa

Bambo ko neɛ zaa (bee bambo zagelaa) e la bambo koobo naŋ e zagelaa ka fo na baŋ tonneŋ toma, la maaleŋ tonneŋ toma, aneŋ la maaleŋ poro puobo ŋa naŋ ba taa neɛ zaa naŋ kaara, sosal, bee tɛgenologyikal begebo.

Libi bɔ

Libi bɔ yɛlɛ e la soorebo bee boɔra sombo mine. Ana gane ŋa, a tɛɛme “fundraising” maŋ wulo la a yelituuri ba naŋ maŋ tu bɔ sombo yi sommeŋɛ tonton ziiri aneŋ noba mine naŋ maŋ sonna. A maŋ paare la sombo yi noba mine zie, a maŋ boɔla ka ba soŋ yeli nyɔgre mine.

Libi bɔ yɛlɛ ŋa a zɔmin tonton ziiri aneŋ irigyinal habs naŋ maŋ era la ka ba maŋ boɔla ka lokali lantaa libi bɔ yɛlɛ. Libi bɔ yɛlɛ ŋa ka a Wikimedia Foundation naŋ maŋ waane la ka ba boɔla ka globali lantaa libi bɔ yɛlɛ.

Paare Neɛ zaa

Yɛlɛ ba naŋ era ka wɛlebo ta be noba soŋa (aseŋ, kyaare ne yuomo, are zie, bal bal yɛlɛ, diina yɛlɛ, dɔɔloŋ bee pɔgeloŋ yɛlɛ, sɛŋ gaŋ yɛlɛ, ane amine taaba) a yi noba aneŋ noba lantaa gbulo ziiri ayi ŋa a tuuro asɔreŋ, polisiri, aneŋ ziiri maaloo ko wɛloo lantaa.

Noɔre yeŋloo/Wikimedia Noɔre yeŋloo

A “Noɔre yeŋloo” bee “Wikimedia Noɔre yeŋloo” maŋ wulo la noba, tontonziiri, yeli eere, aneŋ sagediibo zaa lantaabo naŋ be Wikimedia saseɛ ziiri zaa aneŋ progyɛre zaa poɔŋ.

Progyɛre

Wikimedia taa la bambo progyɛre naŋ tutaa (aseŋ Wikipedia, Wiktionary, Wikidata, Wikimedia Commons ane mine taaba). Lokale progyɛre waa la progyɛre bambo mine yaga ne kɔkɔ parɛɛ parɛɛ (aseŋ, English Wikipedia, Turkish Wiktionary). A progyɛre bambo mine gba maŋ ŋmaa eŋ la kɔkɔɛ lantaa ka noba bage a kyɛ ba taa lokale progyɛre, kyɛ na baŋ waa “Progyɛte” bee “lokale Progyɛte”. A progyɛre mine be la be a waa aŋa tonton mɛ zie ko a Wikimedia kominiti, ka amine la Meta-Wiki aneŋ MediaWiki Wiki.

Boma boɔbo

 • Boma boɔbo e la yelituuroo ba naŋ maŋ tu a bɔ libie bee tonton boma te soŋ a noɔre yeŋloo zi yeni kaŋa bee zi yaga gba. A Boma boɔbo aseŋ mine la ama:
 • Libi bɔ
  • Paare ne sombo mine naŋ yi yeŋe noba bee ziiri mine, maŋ soŋ la yɛlɛ kaŋa
 • Mɛmba yɛlɛ yɔɔbo ko a zɔmin tonton ziiri
 • Wikimedia Yaaku Zie

Aŋa a Boma boɔbo e la yeli ŋa ba naŋ boɔla donation-in-kind, ka tonton zie bee neɛ kaŋa maŋ de o sombo bee bone kaŋa tere ko zagelaa, bee a deɛ yɔɔbo feeŋ lɛ. A aseŋ mine na baŋ la ama:

 • Miitiŋ die poɔ bee Ɔɔfisi zie
 • Entɛnɛte nyaabo
 • A nyɛ toma boma zagelaa

Tonton boma

Tonton boma waa la boma ba naŋ biŋ bee libie ba naŋ tere, bone, tontoneba, bambo bee boma mine neɛ bee tonton zie naŋ maŋ taa ka lɛ soŋ o ka o toɔŋ toŋ o toma velaa. (Oxford Dictionary)

A Wikimedia Noɔre yeŋloo eŋ puoŋ, toma boma paare la:

 • Libie boma nyaabo a yi boma boɔbo zie
 • Tonton boma nensaaleba, a paare a zagelaa tontoneba naŋ waa yaga a maŋ kyene neŋ a noɔre yeŋloo nimbitɔɔre gaabo aneŋ tontoneba feeŋ ba naŋ maŋ yɔɔre ba ka ba maŋ sonna a zagelaa tontoneba zaa paare la noɔre yeŋloo baabo.
 • A yo soŋ ŋa a Wikimedia noɔre yeŋloo naŋ di aneŋ o progyɛre aneŋ o tonton yelitaare maŋ waa duori die ko a donɛɛ zaa ka ba deɛ yɔɔbo zaa
 • A progyɛre puoyɛlɛ, naŋ maŋ maale aneŋ kaabo velaa yi a zagelaa tontoneba zie
 • A zie ba naŋ maŋ biŋ a sɔfewɛɛde aneŋ a progyɛre puoyɛlɛ zaa
 • A kannoo yɛlɛ aneŋ duori yɛlɛ sɛgebiŋ zaa sonna la a progyɛre aneŋ noɔre yeŋloo yelitaare mine.

Nenzuri

Neɛ la neɛ zaa bee noba gbuli, ka waa la zagelaa tontoneba bee ka ba ba waa gba, noba naŋ ko ba menne ko, libie, bee boma mine ko tonton zie, ka a na baŋ waane sombk ko a tonton zie yelinyɔgeraa.

A sɛge biŋ ŋa poɔŋ, nenzu e la neɛ ŋa naŋ taa sombo bee popeɛloŋ ko a noɔre yeŋloo yelinyɔgeraa. Agaŋaa zaa, a tɛɛme paare la saseɛ poɔ aneŋ ba saseɛ poɔ kominitiri zaa, gbulo naŋ maŋ lantaa aŋa zɔmiŋ tonton ziiri aneŋ a Wikimedia Foundation, aneŋ mɛmbare ko te tonton ziiri zaa naŋ yaare donɛɛ zaa, aŋa zɔmine aneŋ lantaa toŋ toma ziiri.

Tɔna boŋ yiiloŋ soba

A prisipulihi ko tɔna boŋ yiiloŋ soba yelinyɔgeraa la ka yeli-nyɔgre maale zi soŋ na baŋ la (a) zie feroo toma ko yeli nɔ iroo naŋ be; aneŋ (b) peɛloo poɔŋ, ka a toma tombo na toŋ la ka yeli nɔ iroo na yi.

Wikimedia Fandeesiŋ

Ka ba boɔla la a WMF. Zie naŋ waa donɛɛ zaa bambo poɔ tonton zie naŋ maŋ ba deɛrɛ yɔɔbo zaa naŋ ba a United States a taa a Wikimedia progyɛre, taa la nɔ iroo kyaare ko a ba tɛkenikale tonton yɛlɛ, kyɛ la sonna a Wikimedia tonton ziiri kpoŋ aneŋ o soŋsoneba zaa. A WMF la a ligale zie naŋ maŋ nyɔge a Wikimedia progyɛre aneŋ o wɛbsaitere biŋ. O naŋ so a tredimagre naŋ kyaare ne a Wikimedia Foundation yɛlɛ, aneŋ a tredimagre naŋ kyaare a Wikimedia progyɛre.

Wikimedians

A sɛgebiŋ ŋa poɔ, Wikimedian e la neɛ ŋa naŋ maŋ sonna a noɔre yeŋloo yelinyɔgeraa baabo. A neɛ na baŋ waa Sɛsɛgrɛ, MediaWiki maala, yeliboɔra, neɛ naŋ maŋ ɔganaazira yɛlɛ, tontona, bee neɛ zaa gba naŋ maŋ de o wɔgre ko a noɔre yeŋloo yelitaare poɔŋ.

Naŋ kanna gɛrɛ niŋe