Licensing update/sk

Wikimedia-logo-meta.png

Hlasovanie o zmene licencie skončilo.
Môžete si prezrieť výsledky. Uvedomte si, že je potrebné aktualizovať ostatné stránky a niektoré informácie môžu byť zastaralé. Aj naďalej vítame pomoc pri prekladoch.


DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: Nižšie zobrazený text je preklad anglického originálu, vytvorený dobrovoľníkmi. Môže byť zastaralý, neúplný alebo chybný. V prípade pochybností sa pozrite na originál v angličtine alebo preklad vylepšite.

Aktualizácia licencovania
Skratka:
LU

Správna rada pozýva komunitu Wikimedia hlasovať o návrhu licencovať materiál projektov Wikimedia tak, aby bol dostupný pod licenciou Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA), pričom sa zachová duálne licencovanie pod GNU Free Documentation License (GFDL). Rada vyhodnotila možné licenčné voľby materiálu projektov Wikimedia a verí, že tento návrh je najlepším možným spôsobom ako dosiahnuť náš spoločný cieľ zbierať, vyvíjať a šíriť vzdelávacie materiály a sprístupniť ich navždy zadarmo ľudom na celom svete.

Návrh Wikimedia Foundation je konkrétne pozmeniť licenčné podmienky a podmienky použitia v rozsahu celých projektov nasledovne:

 1. všetok obsah, ktorý je momentálne šírený pod GNU Free Documentation License (s dodatkom “neskorších verzií”) navyše sprístupniť za podmienok CC-BY-SA 3.0 ako výslovne umožňuje najnovšia verzia GFDL;
 2. vyžadovať následné duálne licencovanie nových príspevkov komunity týmto spôsobom, ale umožniť aby bol obsah od tretích strán iba pod CC-BY-SA;
 3. informovať strany používajúce obsah, že informácie importované pod výlučne CC-BY-SA nemožno používať za podmienok GFDL.

V súlade so zavedenými zásadami a praxou a s licenčným modelom CC-BY-SA musia autori a redaktori súhlasiť, že ich budú používatelia obsahu uvádzať ako autorov a to minimálne hyperodkazom alebo URL na článok do ktorého prispeli.

Pozrite si prosím Licensing update/Questions and Answers/sk, kde nájdete kompletný prehľad.

MotiváciaEdit

Hlavnou motiváciou pre navrhované zmeny sú nasledujúce body:

 • Momentálne nemôžeme vzájomne preberať (ani v jednom zo smerov) texty s projektami, ktoré používajú licencie Creative Commons Attribution/Share-Alike Licenses. Licencie Creative Commons licenses používajú stovky tisíc autorov na celom svete (štatistika), čím sa rýchlo stali najpoužívanejším právnym nástrojom na uvoľnenie práv iných ako softvérových autorských diel. Táto bariéra vzájomnej spolupráci s inými neziskovými organizáciami a online komunitami, ktoré sa voľne delia o vedomosti je preto prekážkou poslania nadácie Wikimedia.
 • GFDL obsahuje potenciálne nevhodné ustanovenia ako požiadavka s každou kópiou šíriť aj úplný text licencie. Tieto požiadavky bránia jednoduchému použitiu textov aj multimédií (hovorených a tlačených verzií článkov, obrázkov a pod.). Cieľom nadácie Wikimedia je čo najširšie šírenie slobodných vedomostí. Hoci naše podmienky použitia vždy umožňovali nižšie prekážky ďašieho využitia obsahu, ich nesúlad s textom licencie vedie k strachu, neistote a pochybám o tom, čo je legálne a čo nie. Zvýhodnení sú tak tí používatelia obsahu, ktorí si môžu dovoliť právnu pomoc a radu voči tým, ktorí nemôžu. Toto sa prieči poslaniu nadácie Wikimedia.

Navrhovaná aktualizácia licencie je navrhnutá tak, aby sa dosiahla lepšia vzájomná spolupráca a opätovná využiteľnosť slobodných vedomostí na celom svete v súlade s našou víziou: svet, v ktorom každá osoba na tejto planéte má zadarmo prístup k všetkým ľudským znalostiam.

Rozhodovací procesEdit

Bude sa konať hlasovanie komunity Wikimedia, ktoré umožní rozhodnúť či sa má zmena implementovať. Všetci redaktori (okrem botov), ktorí majú najmenej 25 príspevkov v ktoromkoľvek projekte Wikimedie pred 15. marcom 2009 sú vítaní v hlasovaní.

Hlasovanie bude s tromi možnosťami:

 • Áno, súhlasím s touto zmenou
 • Nie, nesúhlasím s touto zmenou
 • Nemám názor na túto zmenu

Ak sa menej než 50 % z celkového počtu hlasujúcich vysloví za zmenu, nebude ihneď realizovaná a budú nasledovať ďalšie diskusie v Správnej rade a v komunite.

Ak 50 % alebo viac z celkového počtu hlasujúcich podporí zmenu, predloží sa Správnej rade na schválenie. V závislosti na výsledku hlasovania a podstate námietok môže Rada návrh ďalej zvážiť, zmeniť návrh alebo ho implementovať v súčasnom znení. Ak Rada scváli návrh, stanoví konkrétny dátum implementácie.

Hlasovanie začalo 12. apríla a skončí 3. mája 2009. Návrh časovej osnovy je na stránke Licensing update/Timeline.

Pred a počas hlasovania, môžete zanechať komentár na diskusnej stránke.

Navrhované podmienky použitiaEdit

Tieto podmienky použitia budú implementované na všetkých projektoch Wikimedia, ktoré momentálne používajú GFDL:

 • Päta stránky bude zmenená v nasledovnom znení:

Všetky texty sú k dispozícii za licenčných podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License. Text môže byť dostupný aj za podmienok GNU Free Documentation License. Ďalšie podrobnosti na stránke ((odkaz na politiku autorských práv)). Zoznam autorov nájdete na stránke histórie. Multimediálne súbory sú poskytované pod rôznymi licenciami - viac informácií sa dozviete po kliknutí na súbor.

 • Podmienky upravovacej stránky budú zmenené v nasledovnom znení:

Uložením úpravy súhlasíte s licencovaním svojho príspevku za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License a GNU Free Documentation License. Využívatelia obsahu budú povinní označiť vás ako autora minimálne prostredníctvom hyperodkazu či URL na článok, do ktorého prispievate a týmto súhlasíte, že takéto označenie je dostatočné na akomkoľvek médiu. Ďalšie podrobnosti na stránke ((odkaz na politiku autorských práv)). Ak nechcete, aby bolo to, čo ste napísali, neúprosne upravované a ďalej ľubovoľne rozširované, neumiestňujte ho sem. Týmto sa právne zaväzujete, že ste tento text buď napísali sám alebo že je skopírovaný z voľného diela (public domain) alebo podobného zdroja neobmedzeného autorskými právami. NEUMIESTŇUJTE SEM BEZ POVOLENIA DIELA CHRÁNENÉ AUTORSKÝM PRÁVOM!.

 • Bude poskytnutá štandardná politika autorských práv, ktorá bude doslovne preložená do ostatných jazykov. Okrem textov oboch licencií bude mať politika nasledovné očakávania od využívateľov obsahu (smernice pre použitie za podmienok CC-BY-SA):
 • Uvedenie autorov textu: Ak chcete šíriť článok akoukoľvek formou, uveďte informácie o autoroch buď tým, že a) uvediete hyperodkaz (kde je to možné) alebo URL na článok či články, ktoré využívate, b) uvediete hyperodkaz (kde je to možné) alebo URL na alternatívnu stabilnú kópu, ktorá je voľne prístupná, v súlade s licenciou a ktorá uvádza informácie o autoroch spôsobom ekvivalentným uvedením informácie o autoroch na webstránke alebo c) uvediete zoznam všetkých autorov. (Každý zoznam autorov je možné odfiltrovať aby neobsahoval veľmi malé alebo irelevantné príspevky.)
 • Uvedenie autorov multimediálneho obsahu: Autorstvo multimediálnych súborov (obrázky, zvuk, video atď.), ktoré boli vytvorené v podstatnej miere spoluprácou aspoŃ piatich ľudí, je možné uvádzať rovnakým spôsobom ako je uvedené pre text; ostatné multimediálne súbory musia mať uvedené autorstvo vhodným spôsobom podľa toho ako určili jeho autori.
 • Uvedenie autorov obsahu z vonkajších zdrojov: Hore uvedené požiadavky na uvedenie autorstva sa týkajú obsahu, ktorý vyvinula a nahrala komunita Wikimedia. Text a multimediálne súbory, ktoré pochádzajú z externých zdrojov môžu mať ďalšie požiadavky na uvedenie autorov diela, ktoré sa vám budeme snažiť jasne označiť.
 • Copyleft/Share and Share Alike: Ak vykonáte úpravy stránky alebo diela, ktoré využívate, musíte ich licencovať za podmienok Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0 alebo neskoršej.
 • Označenie zmien: Ak vykonáte úpravy alebo niečo pridáte, musíte vhodným spôsobom označiť, že bolo pôvodné dielo zmenené. Napríklad ak využívate stránku vo wiki, je dostatočné napísať to v histórii stránky.

 • Politika autorských práv bude obsahovať nasledovné vyhlásenie s ohľadom na vkladanie obsahu od tretích strán pod licenciou CC-BY-SA:

Môžete importovať ľubovoľný text z iných zdrojov, ktorý je dostupný za podmienok licencie CC-BY-SA aj ak nie je dostupný za podmienok GNU Free Documentation License. Nemáte žiadnu povinnosť takýto text získať aj za podmienok GFDL. Ak importujete text za podmienok licencie CC-BY-SA, musíte sa riadiť podmienkami licencie; konkrétne musíte vhodným spôsobom uviesť autorov. Kde sa autorstvo bežne označuje prostredníctvom histórie stránky (ako pri kopírovaní z jednej wiki do druhej) je postačujúce pri importovaní obsahu uviesť autorstvo v zhrnutí úpravy, ktoré sa zaznamená v histórii stránky.

 • Politika autorských práv bude obsahovať nasledovné vyhlásenie s ohľadom na využitie pod licenciou GFDL:

Ak chcete využívať stránky za podmienok GNU Free Documentation License, musíte pri každej stránke, ktorú chcete využiť overiť, že neobsahuje informácie licencované výlučne za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License. To by malo byť zaznamenané v histórii stránky, jej pätičke alebo na diskusnej stránke. Ak je takáto informácia obsiahnutá, nemôžete stránku využívať za podmienok GFDL. Pri revíziách vytvorených pred ((dátum aktualizácie licencovania)) je možné v rozumnej miere očakávať, že neobsahujú žiadny text licencovaný výlučne za podmienok CC-BY-SA.

Znenie týchto podmienok môže nadácia Wikimedia v rozumnej miere zmeniť za účelom vyjasnenia a upresnenia.

Posmeľujeme členov komunity, aby identifikovali multimediálne súbory, ktoré sú v súčasnosti licencované za podmienok GFDL (okrem tých s licenciou „výlučne GFDL 1.2“) ako naviac dostupné za podmienok CC-BY-SA.