Fundraising 2008/appeal/dsb

Pšosba wót załožarja Wikipedije, Jimmy Wales

edit

Luby cytaŕ,

źinsa pšosym was, Wikipediju z darom pódprěś. To snaź njewšědnje klincy: Cogodla pšosy jaden z pěś nejpopularnjejšych webprojektow swěta wó financielnu pódpěru wót swójich wužywarjow?

Wikipedija funkcioněrujo hynac ako skoro kužde druge z 50 wurědnych websedłow. Mamy mału licbu płaśonych pśistajonych, jano tśiadwaźasća. Wopśimjeśe Wikipedije móžo kuždy za někaki zaměr wužywaś. Naše lětne wudanki su mjenjej ako šesć milionow dolarow. Wikipedija wuźaržujo se pśez za wše wužytnu załožbu Wikimedia Foundation, kótaruž som w lěśe 2003 załožył.

W swójom jědrje se Wikipedija póra doprědka pśez globalne zgromaźeństwo z wěcej ako 150.000 dobrowólnikow - wše pósćiju se lichemu zgromadnemu wužywanjeju wědy. Pśez skoro wósom lět su toś te dobrowólniki wěcej ako 11 milionow nastawkow w 265 rěcach pśinosowali. Wěcej ako 275 milionow luźi pśiźo kuždy mjasec k našomu websedłu, aby měło k informacijam dermotny pśistup bźez reklamy.

Ale Wikipedija jo wěcej ako websedło. Nas jadnośi zgromadna ideja: Pśedstajśo se swět, w kótaremž kužda wósoba na planeśe ma lichy pśistup k cełej cłowjeskej wěźe. To jo naš zawězk.

Waš dar nam pomaga pó někotarych wašnjach. Na prědnym městnje buźośo nam pomagaś rosćece kosty kšyś, aby my zmejstrowali globalny wobchad na jadnem z nejpopularnjejšych websedłow w Interneśe. Pjenjeze nam teke pomaga softwaru pólěpšyś, na kótarejež zakłaźe Wikipedija běžy -- aby se dało tam lažčej pytaś, lažčej cytaś a lažčej za nju pisaś. Cujomy se zawězane, gibanje licheje wědy na cełem swěśe pówětšyś, pśez dobywanje nowych dobrowólnikow a pśez twórjenje strategiskich partnarstwow z kulturnymi institucijami a kubłanišćami.

Wikipedija jo hynac. Jo nejwětša encyklopedija stawiznow, spisana wót dobrowólnikow. Kaž narodny park abo šula, wěrimy, až reklama njesłuša do Wikipedije. Comy ju lichotnu a mócnu źaržaś, ale trjebamy pódpěru tysacow luźi kaž wy.

Pśepšosujom was se nam pśizamknuś: Waš dar buźo pomagaś, Wikipediju za ceły swět lichotnu źarźaś.

Źěkujom se,

Jimmy Wales

PÓSĆĆO NĚNTO »

Dalšne informacije

edit

Sitenotice

edit

Pšosym pśecytajśo: Wósobinska pšosba wót załožarja Wikipedije Jimmy Wales


Ja by rady wěcej wěźeł