Weryfikacja aktywności administratorów

This page is a translated version of the page Admin activity review and the translation is 100% complete.
Skrót:
AAR

W prośbie o opinię prowadzonej od kwietnia do czerwca 2013 roku zadecydowano o ustaleniu maksymalnie dwuletniego okresu nieaktywności administratorów i innych użytkowników posiadających zaawansowane uprawnienia w projektach nieposiadających własnego systemu kontroli aktywności.

Wyjaśnienie

Przeprowadzony przez stewardów przegląd aktywności biurokratów i administratorów na wszystkich wiki (uwzględniający zarówno edycje oraz akcje administratorskie) pokazał, że istnieje znaczna liczba biurokratów i administratorów, którzy:

 • nigdy nie korzystali ze swoich uprawnień;
 • być może wykorzystywali swoje uprawnienia w przeszłości, ale nie są już dłużej aktywni na wiki, na której posiadają te prawa

Zasady

 1. Maksymalny okres nieaktywności posiadaczy zaawansowanych uprawnień w projektach nieposiadających własnego systemu kontroli powinien wynosić dwa lata.
  W celu zapewnienia jednoznaczności, posiadacze zaawansowanych uprawnień administracyjnych w tym dokumencie są określani jako:
 2. Brak aktywności w tym przypadku jest zdefiniowany jako zerowa liczba edycji i zerowa liczba działań administracyjnych na wiki, na której uprawnienia zostały nadane.
 3. Stewardzi będą przeprowadzać regularne kontrole aktywności posiadaczy zaawansowanych uprawnień.
  Kontrola będzie przeprowadzana w formie corocznego lub półrocznego procesu, zależnie od decyzji podjętej przez obecny skład stewardów.
  Ten proces weryfikacji obejmie wszystkie publiczne wiki. Jednakże lista projektów, w których stewardzi nie będą dokonywać powiadomień ani akcji odbierania uprawnień, zawiera:
  • wiki z aktywnym Komitetem Arbitrażowym, np. polskojęzyczną Wikipedię, jako projekty zdolne do decydowania o swoich zasadach odbierania uprawnień w związku z nieaktywnością;
  • wiki z obecnie działającym procesem weryfikacji aktywności, jak np. Wikimedia Commons;
  • specjalne wiki zaprojektowane przez Wikimedia Foundation, włączając w to prywatne wiki, wiki z zablokowaną możliwością edytowania oraz wiki kierowane przez lokalne stowarzyszenia Wikimedia.
 4. Poniżej przedstawiono procedurę kontaktowania się z nieaktywnymi posiadaczami uprawnień oraz działań związanych z oczekiwaną odpowiedzią ze strony nieaktywnych użytkowników, a także sam proces odbierania uprawnień.
  W projektach, w których nie istnieje lokalny proces sprawdzania aktywności użytkowników, stewardzi lub ich delegaci:
  1. poinformuj użytkowników posiadających zaawansowane uprawnienia, którzy przekroczyli maksymalny dopuszczalny okres nieaktywności. Takie powiadomienie (powiadomienie o maksymalnej nieaktywności) będzie wstawione jako wiadomość na stronie dyskusji użytkownika w projekcie, w którym posiada on uprawnienia podlegające odebraniu.
  2. Poinformowani użytkownicy powinni następnie zawiadomić lokalną społeczność o powiadomieniu o maksymalnej nieaktywności, które otrzymali od stewardów lub ich delegatów, w celu omówienia sprawy. Jeśli społeczność zadecyduje o pozostawieniu uprawnień nieaktywnym posiadaczom, powinni oni poinformować o tym fakcie na tablicy ogłoszeń stewardów, przedstawiając odpowiednie, potwierdzające to linki.
  3. Jeśli stewardzi, jak zostało opisane powyżej, po około jednym miesiącu nie otrzymają jednoznacznej odpowiedzi, ocenią oni uzyskane odpowiedzi, decydując o powrotnym skierowaniu decyzji w ręce członków społeczności, prosząc ich o komentarze i weryfikację, lub odbierając uprawnienia nieaktywnemu użytkownikowi. Celem tego procesu jest pozostawienie lokalnej społeczności możliwości podjęcia ostatecznej decyzji, która będzie podtrzymana i wspierana przez stewardów.

Zauważ dobrze

 1. Niektóre społeczności już posiadają procesy weryfikacji posiadaczy zaawansowany uprawnień. Przykładowe, obecnie używane procesy oparte są na:
  • minimalnym poziomie aktywności objawiającym się liczbą edycji lub akcji administracyjnych;
  • maksymalnym okresie nieaktywności;
  • odbieraniu uprawnień;
  • potwierdzaniu chęci pozostawienia uprawnień.
 2. Większość wiki posiadających takie procesy wykorzystuje około dwunastomiesięczny okres podlegający weryfikacji pod względem aktywności dokonywanej przez posiadaczy zaawansowanych uprawnień.
 3. Ta zasada nie kwestionuje ważności żadnego innego obecnie istniejącego procesu weryfikacyjnego, wliczając w to wiele bardziej restrykcyjnych systemów obecnie wykorzystywanych przez społeczności. Na przykład, stewardzi obecnie biorą udział w corocznym potwierdzeniu chęci pozostawienia uprawnień, które jest dokonywane przez globalną społeczność Wikimedia Foundation; tymczasem CheckUserzy i rewizorzy podlegają obecnie wyższym standardom zasad odbierania uprawnień w związku z nieaktywnością.