විකිමාධ්‍ය සම්පත් මධ්‍යස්ථානය

This page is a translated version of the page Wikimedia Resource Center and the translation is 96% complete.

ඔබ සොයන දේ සොයා ගන්න.

විකිමාධ්‍ය සම්පත් මධ්‍යස්ථානය යනු ලොව පුරා සිටින විකිමාධ්‍යවේදීන්ට ලේඛනගත හොඳම භාවිතයන්, වැඩසටහන් සහාය, මෙවලම් කට්ටල සහ මූල්‍ය සම්පත් ඇතුළු විශේෂිත විකිමාධ්‍ය සම්පත් වෙත ප්‍රවේශ වීම සඳහා තනි ප්‍රවේශයක් ලෙස නිර්මාණය කර ඇති නව ද්වාරයකි. වියාචනය බලන්න.

  Not sure where to go? Try our walkthrough.

පුහුණුවීම් සහ ප්‍රචාරක වැඩසටහන් ඇතුළුව මුල පිරීම් සංවිධානය කරන පුද්ගලයින් සඳහා වන සම්පත්.

අපගේ ව්‍යාපෘති සඳහා අන්තර්ගතයට දායක වන අය සඳහා සම්පත්.

අපගේ ව්‍යාපෘති සඳහා කේත, ලිවීමේ රොබෝවරු, ලුවා මොඩියුල (Lua modules) සහ මීඩියාවිකි වෙතම දායක වන අය සඳහා සම්පත්.

පරිච්ඡේද මණ්ඩල සාමාජිකයින් ඇතුළු ඔවුන්ගේ අනුබද්ධ ආයතනවල පාලන භූමිකාවන් ඇති අය සඳහා සම්පත්.

සෙසු විකිමීඩියන්වරුන් සමඟ සම්බන්ධ වන්න!

මෙටා මත සම්බන්ධ වන්න

ප්‍රශ්න තියෙනවද?

ප්‍රශ්නයක් අහන්න

මෑත ප්‍රශ්න

Hi! I was reading Strategy/Wikimedia movement/2018-20/Working Groups and one of the requirements was "A good understanding of the landscape of the Wikimedia movement and its structures" and I'll be honest, I have no idea where to start reading about it. I know there's Wikimania, the various projects like Commons, Wikipedia, Wikidata, etc. I know there are mailing lists, although I'm not sure how active people are in those mailing lists. Sprinkle some drama (I'm not sure if knowing a little bit about discussions and "fights" is important) I just get lost in a sea of information. Could someone help me know where to start reading about it, and understand more the WMF, the Wikimedia Foundation, and the people involved? Thanks! Tetizeraz (talk) 02:19, 28 September 2018 (UTC) [reply]

View discussion

Hi, I have question concerning the text of the Bylaws, Section IV.7, "Any Trustee may be removed, with or without cause, by a majority vote of the Trustees then in office in accordance with the procedures set forth in Section 617.0808(1), or other relevant provisions of the Act." What is this Section 617.0808 referred to and where can I find it ? As far as I can see its not specified in the text. Claude J (talk) 16:36, 24 June 2019 (UTC) [reply]

View discussion

I've been trying to document certain aspects of the WMF here on Meta, and I've been having some difficulty as a result of the lack of data on the jobs and responsibilities of the various WMF employees. It would be quite helpful if the WMF could provide the list of job descriptions of all current WMF staff. Would this be possible? Yair rand (talk) 06:14, 20 August 2019 (UTC) [reply]

View discussion


Dear friends / admin, (and previously approved admins: @Tgr (WMF):, @BDavis (WMF):)

Can you help approve these OAuth apps:

and remove/delete/reject these Oauth apps:

If this is not the best place to notify admins, can you route me to the right one?


Xinbenlv (talk) 22:30, 3 January 2020 (UTC) [reply]

View discussion

i just want to ask: how login wiki works? Nokiewicz (talk) 13:56, 31 May 2020 (UTC) [reply]

View discussion

Hello. This is an edit request, to update the boilerplate seen at the top of common.js and other pages, which currently starts out: "Note: After saving, you may have to bypass your browser's cache to see the changes," and continues with a list of per-browser instructions. In the second bullet, which currently says Google Chrome please alter it to say Google Chrome / Vivaldi (or the other way round). Vivaldi is based on Chrome, and the reload feature is the same, but the average user probably won't know that. I have no connection to Vivaldi, but I tried it and am a convert; it's tab-handling (among other things) is a definite productivity enhancer. Mathglot (talk) 22:05, 2 August 2020 (UTC) [reply]

View discussion


Hi there. I'm an admin and bureaucrat on the Irish Language Wikipedia. The issue we have over there is relatively simple. When MediaWiki was updated some time back, it changed the Toolbar link to point to Commons only for file upload. This is all well and good, but we have a number of users who wish to upload files - particularly book and CD covers - under Fair Use guidelines. We already https://ga.wikipedia.org/wiki/MediaWiki:Uploadtext have a page] which prefaces Special:Upload in the local language to call out the issues around that.

But the fundamental question is - how do we update the toolbar (not the sidebar) to include a link to Special:Upload, alongside the default Commons one. It would be marked 'Local Upload' (Uaslódáil áitiuil). Anyone any ideas? I can updated MediaWiki space, though I'm a bit rusty :)

Alison 00:13, 26 October 2020 (UTC) [reply]

View discussion


I want to make a page for an artist, can anyone help me ?

White Rainbow Eagle one (talk) 01:24, 13 November 2020 (UTC) [reply]

View discussion

Hello to all. I am reviewing some pages of a training on the Outreach Dashboard, which transcludes from Meta. Apparently there is a bug in the translation of one of the pages and the code for the div tag appears in the translations, breaking the page there (see here, selecting pt-br as language). The Meta page with the bug is this one. Can someone help me fix this? Thank you in advance! Good contributions, Ederporto (talk) 17:56, 8 February 2021 (UTC) [reply]

View discussion

I have a question about the editor with citation templates. When I select cite, then select a template, fill out all of the fields and click insert, it still shows the depreciated parameters, which then throws an error. Our admin created a script to run to fix these but it doesn't run very often. When will this be changed? Examples are accessdate= should be access-date= and many others that have been depreciated. Thanks, PDLTalk to me!OMG, What have I done? 19:11, 9 June 2021 (UTC) [reply]

View discussion

How do I change settings to automatically follow/watch pages I edited once? I currently have this setting in English Wikipedia, but would like this setting to be enabled globally for the different WikiProjects I am on, including here, WikiData, dewp etc.. Shushugah (talk) 09:49, 23 August 2021 (UTC) [reply]

View discussion

A few uploads I've done of tif files have a second page of all black. Are there any tutorials or guidance on how to convert an image and upload it without a background (read: transparent) and only a single transparent page to wikimedia (using GIMP)? I've used GIMP to make an alpha channel and delete the background. Then locally the image looks like it has a transparent background, but the second page of all black appears for some reason after upload and sometimes a white background appears after it loads in wikipedia. See en:Charles Stewart (New Jersey politician) and File:Col. Charles Stewart signature.tiff as an example. Engineerchange (talk) 04:34, 27 September 2021 (UTC) [reply]

View discussion

Hi! I intend to translate the banner "Wiki Loves Monuments" to Ido language, but I couldn't discover how can I find the link to tranlate it. (The banner which appears whenever someone sees pages in Ido was written in Esperanto, which, of course, IS NOT Ido. I couldn't find the link to this banner here. Where is it? Best regards, Joao Xavier (talk) 21:36, 23 October 2021 (UTC) (pardon me if my English is not so good, 'cause it's not my native language). Joao Xavier (talk) 21:36, 23 October 2021 (UTC) [reply]

View discussion

Where do I mail my check to donate to WIKIMEDI? 38.21.37.59 12:39, 8 December 2021 (UTC) [reply]

View discussion

Can you edit your user scripts whilst blocked? 2A00:23C7:3D09:6001:2CF4:D97A:1082:983F 21:01, 22 February 2022 (UTC) [reply]

View discussion

Quick question, and I can't seem to find this one in the archives. I'm Alison, admin and bureaucrat from the Irish Language Wikipedia. We're starting to come to consensus that the machine translation option needs to be enabled only for established users, as the quality of articles that are being ported by non-Irish speakers is causing a lot of problems as they tend to languish, unchecked and unproofed for long periods of time. And machine-translation is not at a point where it can generate articles of acceptable quality yet, so it needs shepherding from actual Irish speakers.

The question is - how do we enable this option? I'm guessing it needs formal consensus from the community, then we need to lobby the devs via Phabricator ticket? Does anyone know what the process is here?

(PIng @TGcoa:, {@Kevin Scannell:, @Llywelyn2000: - FYI.) Alison 05:39, 18 July 2022 (UTC) [reply]

View discussion

Hey--I was talking to someone trying to promote communities in Mayan languages but don't see a wiki in any of those language. Is it possible to start a new language project? Mcm~enwiki (talk) 00:58, 19 July 2022 (UTC) [reply]

View discussion

What should I keep in mind to become a good Wikipedia Contributor? Md Nahid Islam Sumon (talk) 15:47, 5 August 2022 (UTC) [reply]

View discussion

I would like someone to help or assist with the nav bars on the meta-page [1], where I want home, participate, office hour, articles & friendly space to have a #colour bar showing #1020E1, I don't want the colour to affect the header background. Thanks. Jwale2 (talk) 14:45, 7 October 2022 (UTC) [reply]

View discussion

Hello Can someone create my profile page? Wayraycha (talk) 04:30, 2 May 2023 (UTC) [reply]

View discussion

At Wikimedia NYC, we feel that we've become pretty good at running remote events over the past few years, but we struggle with hybrid events. Within the category of "hybrid events" we are perhaps better able to support hybrid edit-a-thons than events more oriented to sharing and discussion, like our monthly members meeting.

It seems this is an extremely common challenge not just in our communities, but in other non-profit and business contexts, too. I was surprised that I was unable to find any resources for affiliates and other event organizers on Meta such as best practices or recommended equipment. Perhaps I'm not using the right terminology.

My question is: has anyone figured out hybrid wiki events? Are there resources and advice available? — Rhododendrites talk \\ 00:12, 19 June 2023 (UTC) [reply]

View discussion

Hi im inquiring about wiki itself. It keeps coming across my device. I’ve never been on wiki or know anything’s about it. When i go into what has come up on my device it says my up address is blocked due to editing. I have never been on wiki let alone edited. I do not know much about technology, or wiki to attempt to edit anything. If anyone could please help me I would greatly appreciate it. I’m desperate to get help. This all started a few years ago when my ex has someone install device duplicating apps on a device. Since then the problems it has caused has been overwhelming. Please help. Sincerely, technologically I knowledgeable. 2603:9000:7D03:DA85:550D:B3A1:664E:E149 22:29, 27 June 2023 (UTC) [reply]

View discussion

how do I change a picture of myself?

Three Memorial Cups (talk) 18:25, 8 July 2023 (UTC) [reply]

View discussion

I had an article I was working on, and I just logged in and it is gone, as well as all the feedback I had gotten on it. Can anyone help me figure out what happened,and whether I can retrieve it? ElvisTheMan (talk) 01:42, 19 October 2023 (UTC) [reply]

View discussion

How do I login to wikimedia.org with the password I have? I am a donor with a recurrent donation and wish to access my account. 2601:400:8100:3550:8092:7330:31F7:63D7 17:19, 29 November 2023 (UTC) [reply]

View discussion

Hi, I am trying to understand how are used the creative common licence in Wikimedia.

Here after are tree drawings from the same author and the same source: the French national library.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_barri%C3%A8res_de_Paris#/media/Fichier:La_barri%C3%A8re_de_M%C3%A9nilmontant.jpeg

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_barri%C3%A8res_de_Paris#/media/Fichier:Barriere_gare.jpg

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_barri%C3%A8res_de_Paris#/media/Fichier:Barri%C3%A8re_d'Arcueil.png

For this three drawings the terms of use of the french national library are the same. You need to pay a fee to use commercially a copy of these public domain artworks!

In wikimedia these artwork are were labellled with three different CC licences, which are public domain, CC-BY-SA 3.0, CC-BY-SA 4.0, respectively. Why is it so? In addition, this suggest that the two last picture could be used commercially without paying a fee, which seems to oppose the rules set by the French National Library.

I really don't understand the logic. Could somebody help me?158.38.1.161 13:51, 29 February 2024 (UTC) [reply]

View discussion

Greetings all: A user here on Meta (and other wikiprojects) has unilaterally declared the foundation of their "Wikipedia Editors Guild[sic] (WEG)". The link they provide leads to the WMF Movement Charter, and specifically, a section link to the WMF Global Council.

I have reason to believe that this user is not affiliated with the Global Council, and that there is no actual "WEG" organization. This user is running the communications from a personal Yahoo! email account, and acknowledges no on-wiki presence for discussion, no public list of members, and no other contact info.

I've pinged a few members of the Affiliations Committee into the discussion on their personal user talk page. I hope this has a wider audience for scrutiny and determination of purpose here. Thank you. Elizium23 (talk) 23:02, 6 July 2024 (UTC) [reply]

View discussion