Wikimedia Foundation Board of Trustees/Call for feedback: Board of Trustees elections/Call for Feedback about the Board of Trustees elections is now open/Short/mni

ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯈꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯅꯕ ꯀꯧꯖꯕ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯦ

ꯁꯣꯝꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯆꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯃꯦꯇꯥ-ꯋꯤꯀꯤꯗ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯗ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄ ꯊꯦꯡꯅꯒꯅꯤ ꯫

ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯅꯕ ꯀꯧꯖꯕ: ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯈꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯪ. ꯀꯨꯝ ꯲꯰꯲꯲ꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯋꯥꯔꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯇꯥꯡ ꯷ꯇ ꯂꯣꯢꯁꯤꯟꯖꯒꯅꯤ ꯫

ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯅꯕ ꯀꯧꯖꯕ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯢꯅꯅ ꯊꯧꯁꯤꯜ-ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯪꯒꯤ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯀꯌꯥ ꯊꯝꯒꯗꯧꯔꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯲꯰꯲꯱ꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯔꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯒ ꯆꯨꯡꯁꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯫ ꯍꯥꯢꯖꯕꯁꯤꯡꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯗꯨꯅ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯀꯧꯖꯕ ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯢꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯀꯣꯢꯕꯗ ꯊꯝꯒꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯢꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯨꯡꯁꯤꯟꯅꯅ ꯍꯥꯢꯖꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯄꯨꯔꯛꯄꯅꯤ ꯫

ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯇꯥꯏ ꯁꯥꯕ ꯌꯥꯎ ꯫

ꯈ꯭ꯋꯥꯢꯗꯒꯤ ꯐꯕ,

ꯊꯧꯁꯤꯜ-ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯪ