Universell uppförandekod/Policytext

This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct and the translation is 100% complete.
Universell uppförandekod

Universella uppförandekoden

Varför vi har en universell uppförandekod

Vi tror på att ge så många som möjligt möjligheten att aktivt delta i Wikimedias projekt och utrymmen, för att kunna uppnå vår vision om en värld där alla kan dela summan av all mänsklig kunskap. Vi anser att våra gemenskaper ska vara så mångfacetterade, inkluderande och tillgängliga som möjligt. Vi vill att alla dessa gemenskaper ska vara positiva, säkra och hälsosamma miljöer för alla som deltar (och som vill delta) i dem. Vi är fast beslutna att säkerställa att det förblir så, bland annat genom att omfamna denna uppförandekod och efter behov se över eventuella uppdateringar. Vi önskar också att skydda våra projekt mot dem som önskar att skada eller förvränga innehållet.

I linje med Wikimedias uppdrag kommer alla som deltar i Wikimedias projekt och utrymmen att: - Bidra till att skapa en värld där alla fritt kan dela med sig av summan av all kunskap, - vara en del av en global gemenskap som kommer att undvika partiskhet och fördomar, och sträva efter noggrannhet och verifierbarhet i allt sitt arbete.

Denna universella uppförandekod definierar en minimiuppsättning riktlinjer för förväntat och oacceptabelt beteende. Detta gäller alla som interagerar och bidrar till Wikimedias projekt och utrymmen, såväl online som offline. Detta innefattar både nya och erfarna redigerare, funktionärer inom projekten, evenemangsarrangörer och deltagare, anställda och styrelseledamöter i dotterbolag och anställda och styrelseledamöter i Wikimedia Foundation. Detta gäller alla Wikimedia-projekt, tekniska utrymmen, fysiska och virtuella evenemang, såväl som följande instanser:

- Privata, offentliga och halvoffentliga interaktioner, - diskussioner om oenighet och uttryck för solidaritet mellan samhällsmedlemmar, - frågor om teknisk utveckling - aspekter av innehållsbidrag - fall av att företräda dotterbolag/grupper med externa partners.

1 - Introduktion

Den universella uppförandekoden tillhandahåller en baslinje för samarbeten inom Wikimedia-projekt över hela världen. Gemenskaper kan bidra till detta genom att utveckla policys som tar lokala och kulturella kontexter i beaktande, samtidigt som de kriterier som listas här bibehålls som en minimistandard.

Den universella uppförandekoden gäller lika för alla Wikimedianer, utan undantag. Åtgärder som strider mot den universella uppförandekoden kan resultera i sanktioner. Dessa kan åläggas av utsedda funktionärer (i förekommande fall i deras lokala sammanhang) och/eller av Wikimedia Foundation som juridisk ägare av plattformarna.

2 - Förväntat beteende

Varje Wikimedian, oavsett om denne är en ny eller erfaren redigerare, en gemenskapsfunktionär, en affiliate eller Wikimedia Foundation styrelsemedlem eller anställd, är ansvarig för sitt eget beteende.

I alla Wikimedia projekt, utrymmen och evenemang ska ens beteende vara grundat i respekt, hövlighet, kollegialitet, solidaritet och gott medborgarskap. Detta gäller alla bidragsgivare och deltagare i deras interaktioner med alla bidragsgivare och deltagare, utan förväntningar baserat på ålder, mentala eller fysiska funktionshinder, fysiskt utseende, nationell, religiös, etnisk eller kulturell bakgrund, kast social klass, språkkunskaper, sexuell läggning, könsidentitet, kön eller karriärfält. Vi kommer inte heller att göra undantag baserat på meriter, färdigheter eller prestationer i Wikmedia-projekten eller Wikimedia-rörelsen.

2.1 - Ömsesidig respekt

Vi förutsätter att alla Wikimedianer visar respekt för sina medmänniskor. I våran kommunikation kommer vi, oavsett om kommunikationen görs i Wikimedias online- eller offline-utrymmen, att behandla varandra med ömsesidig respekt.

Detta innefattar, men är inte begränsat till:

 • Tillämpa empati. Lyssna och försök att förstå vad Wikmedianer med olika bakgrunder vill berätta för dig. Var redo att utmana och anpassa din egen förståelse, dina förväntningar och ditt beteende som Wikmedian.
 • Förutsätt att andra har goda avsikter och ägna dig åt konstruktiva redigeringar; dina bidrag bör förbättra kvaliteten hos projektet. Kritik bör framföras på ett omtänksamt och konstruktivt sätt. Alla Wikimedianer bör, i frånvaro av bevis för motsatsen, anta att andra användare arbetar gemensamt för att förbättra projekten. Det sistnämnda ska dock inte användas för att motivera uttalanden med skadlig påverkan.
 • Respektera hur bidragsgivare namnger och beskriver sig själva. Människor kan använda specifika termer för att beskriva sig själva. Som ett tecken på respekt, använd dessa termer när du kommunicerar med eller om dessa människor, när det är språkligt eller tekniskt genomförbart. Exempel är:
  • Etniska grupper kan använda ett specifikt namn för att beskriva sig själva, snarare än det namn som historiskt används av andra;
  • Människor kan ha namn som använder bokstäver, ljud, eller ord från deras språk som kan vara främmande för dig;
  • Människor som identifierar sig med en särskild sexuell läggning eller könsidentitet med hjälp av distinkta namn eller pronomen;
  • Människor med en särskild fysisk eller mental funktionsnedsättning kan använda särskilda termer för att beskriva sig själva
 • Under personliga möten kommer vi att välkomna alla och vi kommer att vara medvetna och respektfulla mot andras preferenser, gränser, känsligheter, traditioner och krav.

2.2. - Hövlighet, kollegialitet, ömsesidigt stöd och gott medborgarskap

Vi strävar efter följande beteenden:

 • Hövlighet är artighet i beteende och samtal mellan människor, även främlingar
 • Kollegialitet är det vänliga stöd som människor som deltar i en gemensam insats utsträcker till varandra
 • Ömsesidigt stöd och Gott medborgarskap innebär att ta ett aktivt ansvar för att Wikimedia-projekten är produktiva, trevliga och säkra utrymmen, och att bidra till Wikimedias uppdrag.

Detta inkluderar, men är inte begränsat till:

 • Mentorskap och coaching: hjälpa nya bidragsgivare att navigera projekten och förvärva viktiga färdigheter.
 • Ta hand om andra bidragsgivare: sträck ut en hand när de behöver stöd och lyft rösten för dem när de behandlas på ett sätt som inte når upp till den standard som förväntas enligt den universella uppförandekoden.
 • Identifiera och visa uppskattning för det arbete som utförs av bidragsgivare: tacka dem för deras hjälp och arbete. Visa uppskattning och hylla dem som hyllas bör.

3 - Oacceptabelt beteende

Den universella uppförandekoden syftar till att hjälpa gemenskapens medlemmar att identifiera dåligt beteende. Följande beteenden anses oacceptabla inom Wikimedia-rörelsen:

3.1 - Trakasserier

Detta innefattar alla beteenden som främst syftar till att skrämma, förarga eller uppröra en person, eller något annat beteende som rimligen och med största sannolikhet skulle leda till ett sådant utfall. Beteenden kan anses vara trakasserier om det är bortom vad en förnuftig person kan förväntas tolerera i en global och mångkulturell miljö. Trakasserier sker ofta i form av känslomässiga övergrepp, särskilt gentemot människor som befinner sig i en utsatt position, och kan inkludera att kontakta arbetsplatser eller vänner och familj i ett försök att skrämma eller genera. I vissa fall kan beteenden som generellt inte skulle klassificeras som trakasserier ändock anses utgöra trakasserier genom upprepning. Trakasserier inkluderar men är inte begränsade till:

 • Förolämpningar: detta inkluderar användande av öknamn, skällsord eller stereotyper och attacker baserade på personliga egenskaper. Förlämpningar kan avse egenskaper som intelligens, utseende, etnicitet, ras, religion (eller brist på sådan), kultur, kast, sexuell läggning, könstillhörighet, kön, funktionshinder, ålder, nationalitet, politisk tillhörighet eller andra karaktäristiska egenskaper. I vissa fall så kan upprepade hån, sarkasmer eller aggressivitet i kombination anses utgöra en förolämpning, även om varje enskilt uttalande för sig inte skulle göra det. (OBS: Wikimedia-rörelsen stöder inte "ras" och "etnicitet" som meningsfulla distinktioner mellan människor. Deras inkludering här är för att markera att de är förbjudna att använda gentemot andra som grund för personliga attacker.)
 • Sexuella trakasserier: sexuell uppmärksamhet eller närmanden gentemot andra när personen vet eller rimligtvis bör veta att uppmärksamheten är ovälkommen, eller i situationer där samtyckte inte kan meddelas.
 • Hot: uttryckliga eller underförstådda antydanden om möjligheten till fysiskt våld, orättvis förnedring, orättvis och omotiverad ärekränkning, eller hot om grundlösa rättsliga åtgärder för att vinna en diskussion eller tvinga någon att bete sig som man vill.
 • Uppmuntra skada för andra: inkluderar att uppmuntra någon att begå självskada eller självmord samt att uppmuntra någon att genomföra våldsamma attacker mot en tredje part.
 • Utelämnande av personlig data (Doxing): dela andra bidragsgivares privata information, såsom namn, anställningsort, fysisk adress eller e-postadress utan dennes uttryckliga samtycke, antingen på Wikimedia-projekten eller någon annanstans, eller dela information om deras Wikimedia-aktivitet utanför projekten.
 • Mobbning: att följa en person över flera projekt och upprepade gånger kritisera deras arbete med främsta avsikt att uppröra eller avskräcka dem. Om problemen fortsätter efter ansträngningar att kommunicera och utbilda kan gemenskapen behöva ta itu med dem genom etablerade gemenskapsprocesser.
 • Trollande: att medvetet störa konversationer eller posta med onda avsikter för att avsiktligen provocera.

3.2 - Maktmissbruk, privilegier eller inflytande

Missbruk sker när någon med en reell eller uppfattad maktposition, privilegier eller inflytande ägnar sig åt respektlöst, grymt och/eller våldsamt beteende mot andra människor. I Wikimedia-miljöer kan det ta sig uttryck i form av verbala eller psykologiska övergrepp och kan överlappa med trakasserier.

 • Missbruk av ämbete - funktionärer, tjänstemän eller personal: användandet av sin auktoritet, kunskap eller de resurser som finns till handa för utvalda funktionärer, såväl som tjänstemän och personal hos Wikimedia Foundation eller Wikimedia affiliates, för att skrämma eller hota andra.
 • Missbruk av senioritet och kontakter: användandet av ens position och rykte för att skrämma andra. Vi förväntar oss att de som innehar betydande erfarenhet och kopplingar inom rörelsen ska uppträda med särskild omsorg eftersom fientliga kommentarer från dem kan bära extra tung vikt. De inom gemenskapen som har auktoritet betraktas i makt av sin ställning gärna som pålitliga och bör inte missbruka detta för att attackera andra som inte håller med dem.
 • Psykologisk manipulation: att illvilligt få någon att tvivla på sina egna betraktelser, uppfattningar, sinnen eller den egna förståelsen med målet att vinna ett argument eller tvinga någon att bete sig på ett sätt som man vill.

3.3 - Vandalisering och missbruk av projekten

Att avsiktligt införa partiskt, falskt, missvisande eller olämpligt innehåll, eller hindra, motverka eller på annat sätt försvåra skapandet (och/eller underhållet) av innehåll. Detta inkluderar, men är inte begränsat till:

 • Att med godtycke eller utan motivation upprepat avlägsna innehåll utan lämplig diskussion eller förklaring.
 • Systematisk manipulation av innehåll för att gynna specifika tolkningar av fakta eller synsätt (även genom otillförlitlig eller avsiktligt falsk återgivning av källor och genom att ändra det korrekta sättet att komponera redaktionellt innehåll)
 • Hatpropaganda i någon form, eller diskriminerande språk som syftar till att kränka, förödmjuka, uppvigla till hat mot individer eller grupper på grundval av vem de är eller deras personliga övertygelser
 • Användandet av symboler, bilder, kategorier, taggar eller andra typer av innehåll som är skrämmande eller skadliga för andra utanför sammanhanget för encyklopedisk informationsanvändning. Detta inkluderar att införa system för innehåll som är avsett att marginalisera eller utfrysa.