Všeobecný kodex chování

This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct and the translation is 100% complete.
Všeobecný kodex chování

Všeobecný kodex chování

Proč máme Všeobecný kodex chování

Věříme, že když dáme slovo co největšímu počtu lidí a umožníme jim, aby se aktivně účastnili práce na projektech Wikimedia, naplníme tím vizi světa, ve kterém mohou všichni sdílet veškeré lidské poznání. Věříme, že společenství našich přispěvatelů by mělo být co možná nejvíc rozmanité, vstřícné a přístupné. Chceme, aby toto společenství bylo pozitivním, bezpečným a zdravým prostředím pro každého, kdo by se chtěl přidat. Zavazujeme se k zajištění tohoto stavu skrz přijetí tohoto Všeobecného kodexu a jeho případné aktualizace. Chceme také chránit náš společný projekt před těmi, kdo by jeho obsah chtěli poškozovat či deformovat.

V souladu s posláním Wikimedia budou všichni, kdo se účastní projektů a prostorů Wikimedia:

 • pomáhat vytvářet svět, ve kterém se každý může svobodně podílet na souhrnu všech znalostí
 • budou součástí globální komunity, která se bude vyhýbat předsudkům a zaujatosti, a
 • usilovat o přesnost a ověřitelnost veškeré své práce.

Tento univerzální kodex chování (UCoC) definuje minimální soubor zásad očekávaného a nepřijatelného chování. Vztahuje se na všechny, kdo komunikují a přispívají do online i offline projektů a prostor Wikimedia. Patří sem noví i zkušení přispěvatelé, funkcionáři v rámci projektů, organizátoři a účastníci akcí, zaměstnanci a členové představenstva poboček a zaměstnanci a členové představenstva Nadace Wikimedia. Vztahuje se na všechny projekty Wikimedia, technické prostory, osobní i virtuální akce a také na následující případy:

 • soukromé, veřejné a poloveřejné interakce
 • diskuse o nesouhlasu a vyjádření solidarity mezi členy komunity
 • otázky technického rozvoje
 • aspekty přispívání k obsahu
 • případy zastupování poboček/komunit s externími partnery.

1 – Úvod

Všeobecný kodex chování poskytuje základní pravidla chování pro spolupráci na projektech Wikimedia po celém světě. Komunity jej mohou doplnit a vytvořit zásady, které zohledňují místní a kulturní kontext, přičemž zde uvedená kritéria zůstávají minimálním standardem.

Všeobecný kodex chování platí stejně pro všechny wikimediány bez výjimky. Jednání, které je v rozporu s Univerzálním kodexem chování, může vést k sankcím. Ty mohou být uloženy určenými funkcionáři (podle místního kontextu) a/nebo nadací Wikimedia Foundation jako právním vlastníkem platforem.

2 – Očekávané chování

Každý wikimedián, ať nováček nebo zkušený editor, držitel zvýšených oprávnění, člen správní rady nebo zaměstnanec pobočky či nadace, je zodpovědný za své vlastní chování.

Na všech projektech, prostorech a událostech Wikimedia bude chování založeno na respektu, zdvořilosti, kolegiálnosti, solidaritě a dobrém účastenství. To se týká všech přispěvatelů a účastníků při interakcích se všemi přispěvateli a účastníky, bez rozdílu věku, mentálního či tělesného postižení, fyzického vzhledu, národnostního, náboženského, etnického či kulturního původu či kasty, sociální třídy, jazykové zdatnosti, sexuální orientace, genderové identity, pohlaví či profese. Rozlišovat nebudeme ani na základě pozice, schopností, ani dosažených úspěchů v rámci projektů či v hnutí Wikimedia.

2.1 – Vzájemný respekt

Očekáváme, že všichni wikimediáni budou respektovat ostatní. Při komunikaci s lidmi, ať už v online nebo offline Wikimedia prostředích, se k sobě budeme chovat se vzájemným respektem.

To zahrnuje, ale není omezeno na:

 • Cvičte se v empatii. Naslouchejte a snažte se porozumět tomu, co vám chtějí sdělit wikimediáni z různých prostředí. Buďte připraveni zpochybnit a přizpůsobit své vlastní chápání, očekávání a chování jako wikimediáni.
 • Předpokládejte dobrou vůli a zapojte se do konstruktivních úprav; vaše příspěvky by měly zlepšit kvalitu projektu nebo práce. Zpětnou vazbu poskytujte a přijímejte laskavě a v dobré víře. Kritika by měla být podávána citlivě a konstruktivně. Všichni wikimediáni by měli předpokládat, pokud neexistují důkazy o opaku, že ostatní jsou zde proto, aby společně zlepšovali projekty, ale nemělo by to sloužit k ospravedlnění výroků se škodlivým dopadem.
 • Respektujte způsob, jakým se přispěvatelé pojmenovávají a popisují. Lidé mohou pro svůj popis používat specifické výrazy. Na znamení respektu používejte tyto výrazy při komunikaci s těmito lidmi nebo o nich, pokud je to jazykově nebo technicky možné. Mezi příklady patří např:
  • Etnické skupiny mohou pro sebe používat specifický název, nikoli název, který historicky používali ostatní;
  • Lidé mohou mít jména, která používají písmena, hlásky nebo slova z jejich jazyka, která vám mohou být neznámá;
  • Lidé, kteří se identifikují s určitou sexuální orientací nebo genderovou identitou a používají odlišná jména nebo zájmena;
  • Lidé s určitým tělesným nebo mentálním postižením mohou pro svůj popis používat specifické výrazy.
 • Během osobních setkání budeme ke všem vstřícní a budeme brát ohled a respektovat preference, hranice, citlivost, tradice a požadavky druhých.

2.2 - Slušnost, kolegialita, vzájemná podpora a dobré účastenství

Usilujeme o následující chování:

 • Zdvořilost je zdvořilost v chování a řeči mezi lidmi, včetně cizích.
 • Kolegialita je přátelská podpora, kterou si lidé zapojení do společného úsilí navzájem poskytují.
 • Vzájemná podpora a dobré účastenství znamená přijetí aktivní odpovědnosti za to, že projekty Wikimedia jsou produktivním, příjemným a bezpečným místem a přispívají k poslání Wikimedia.

To zahrnuje, ale není omezeno na:

 • Mentoring a koučink: Pomoc nováčkům zorientovat se a získat základní dovednosti.
 • Péče o ostatní přispěvatele: Podejte jim pomocnou ruku, když potřebují podporu, a zastávejte se jich, když se k nim někdo chová způsobem, který neodpovídá očekávanému chování podle Univerzálního kodexu chování.
 • Uznávejte a oceňujte práci přispěvatelů: Poděkujte jim za jejich pomoc a práci. Oceňte jejich úsilí a připište jim zásluhy.

3 – Nepřijatelné chování

Cílem všeobecného kodexu chování je pomoci členům komunity identifikovat situace, kdy dochází ke špatnému chování. Následující chování je v rámci hnutí Wikimedia považováno za nepřijatelné:

3.1 – Obtěžování

Patří sem jakékoli chování, jehož hlavním cílem je zastrašit, pobouřit nebo rozrušit osobu, nebo jakékoli chování, u něhož se to dá důvodně považovat za nejpravděpodobnější hlavní důsledek. Chování lze považovat za obtěžování, pokud přesahuje míru, kterou by rozumná osoba měla v globálním, mezikulturním prostředí tolerovat. Obtěžování má často podobu emocionálního zneužívání, zejména vůči osobám, které jsou ve zranitelném postavení, a může zahrnovat kontaktování pracoviště nebo přátel a rodinných příslušníků ve snaze zastrašit nebo uvést do rozpaků. V některých případech se chování, které by v jednotlivém případě nedosáhlo úrovně obtěžování, může opakováním stát obtěžováním. Obtěžování zahrnuje mimo jiné:

 • Urážky: Patří sem nadávky, urážky nebo stereotypy a jakékoli útoky založené na osobních vlastnostech. Urážky se mohou týkat vnímaných vlastností, jako je inteligence, vzhled, etnický původ, rasa, náboženství (nebo jeho absence), kultura, kasta, sexuální orientace, pohlaví, sex, postižení, věk, národnost, politická příslušnost nebo jiné vlastnosti. V některých případech představují opakované zesměšňování, sarkasmus nebo agrese urážky hromadně, i když by jednotlivé výroky nebyly. (Poznámka: Hnutí Wikimedia neschvaluje "rasu" a "etnický původ" jako smysluplné rozlišování mezi lidmi. Jejich zařazení zde je na znamení, že je zakázáno je používat proti ostatním jako základ pro osobní útoky).
 • Sexuální obtěžování: Sexuální pozornost nebo návrhy jakéhokoli druhu vůči jiným osobám, pokud osoba ví nebo by měla vědět, že tato pozornost je nežádoucí, nebo v situacích, kdy nelze sdělit souhlas.
 • Vyhrožování: Explicitní nebo implicitní naznačování možnosti fyzického násilí, nespravedlivého zostuzení, nespravedlivého a neoprávněného poškození pověsti nebo zastrašování naznačováním bezdůvodných právních kroků, abyste vyhráli spor nebo donutili někoho chovat se podle vašich představ.
 • Podněcování k poškozování druhých: To zahrnuje podněcování někoho jiného k sebepoškozování nebo sebevraždě, jakož i podněcování někoho k násilným útokům na třetí stranu.
 • Zveřejňování osobních údajů (Doxing): sdílení soukromých informací jiných přispěvatelů, jako je jméno, místo zaměstnání, fyzická nebo e-mailová adresa, bez jejich výslovného souhlasu na projektech Wikimedia nebo jinde, nebo sdílení informací o jejich činnosti na Wikimedii mimo projekty.
 • Pronásledování: sledování osoby napříč projektem (projekty) a opakovaná kritika její práce především s cílem ji rozrušit nebo odradit. Pokud problémy přetrvávají i po snaze o komunikaci a vzdělávání, může být nutné, aby je komunity řešily prostřednictvím zavedených komunitních procesů.
 • Trolling: Úmyslné narušování konverzace nebo psaní příspěvků ve zlé víře s cílem záměrně provokovat.

3.2 - Zneužití moci, výsad nebo vlivu

Ke zneužívání dochází, když se někdo, kdo má skutečnou nebo domnělou moc, výsady nebo vliv, chová k ostatním lidem neuctivě, krutě a/nebo násilně. V prostředí Wikimedia může mít podobu slovního nebo psychického týrání a může se překrývat s obtěžováním.

 • Zneužití funkce ze strany funkcionářů, úředníků a zaměstnanců: využití pravomocí, znalostí nebo zdrojů, které mají k dispozici určení funkcionáři, jakož i úředníci a zaměstnanci nadace Wikimedia nebo poboček Wikimedia, k zastrašování nebo zastrašování ostatních.
 • Zneužití služebního postavení a známostí: Využití svého postavení a pověsti k zastrašování ostatních. Očekáváme, že lidé s významnými zkušenostmi a konexemi v hnutí se budou chovat obzvlášť opatrně, protože nepřátelské komentáře z jejich strany mohou nést nezamýšlenou odezvu. Lidé s autoritou v komunitě mají zvláštní výsadu být považováni za spolehlivé a neměli by toho zneužívat k útokům na ostatní, kteří s nimi nesouhlasí.
 • Psychologická manipulace: zákeřné vyvolání pochybností o vlastním vnímání, smyslech nebo chápání s cílem vyhrát spor nebo donutit někoho, aby se choval podle vašich představ.

3.3 - Vandalismus a zneužívání obsahu projektů

Záměrné vkládání neobjektivního, nepravdivého, nepřesného nebo nevhodného obsahu nebo bránění, ztěžování nebo jiné ztěžování tvorby (a/nebo údržby) obsahu. To mimo jiné zahrnuje:

 • Opakované svévolné nebo nemotivované odstraňování jakéhokoli obsahu bez náležité diskuse nebo vysvětlení.
 • Systematická manipulace s obsahem s cílem upřednostnit specifické interpretace faktů nebo názorů (také prostřednictvím nevěrohodného nebo záměrně nepravdivého uvádění zdrojů a změny správného způsobu sestavení redakčního obsahu).
 • Nenávistné projevy v jakékoli formě nebo diskriminační výrazy, jejichž cílem je očerňovat, ponižovat, podněcovat k nenávisti vůči jednotlivcům nebo skupinám na základě toho, kým jsou, nebo jejich osobního přesvědčení.
 • Používání symbolů, obrázků, kategorií, značek nebo jiných druhů obsahu, které zastrašují nebo poškozují ostatní mimo kontext encyklopedického, informačního použití. Patří sem i vnucování schémat obsahu, jejichž cílem je marginalizace nebo ostrakizace.