Universal Code of Conduct/sl


Universal Code of Conduct

Splošni kodeks ravnanjaEdit

Zakaj imamo Splošni kodeks ravnanjaEdit

Verjamemo v opolnomočenje čim več ljudi za aktivno sodelovanje v projektih in prostorih Wikimedie, da bi uresničili našo vizijo sveta, v katerem lahko vsakdo prispeva k vsoti vsega človeškega znanja. Verjamemo, da morajo biti naše skupnosti sodelavcev kar se da raznolike, vključujoče in dostopne. Želimo, da so te skupnosti pozitivna, varna in zdrava okolja za vsakogar, ki se jim pridruži (ali želi pridružiti). Zavezani smo zagotavljanju, da bo to tako ostalo, kar vključuje tudi upoštevanje tega Splošnega kodeksa ravnanja in njegovo posodabljanje, če bo potrebno. Poleg tega želimo naše projekte zaščititi proti tistim, ki kvarijo ali maličijo vsebino.

V skladu s poslanstvom Wikimedie bodo vsi, ki sodelujejo v projektih in prostorih Wikimedie:

 • pomagali ustvariti svet, v katerem lahko vsakdo prosto prispeva k vsoti vsega znanja;
 • del globalne skupnosti, ki se bo izogibala pristranskosti in predsodkom; ter
 • si bodo prizadevali za točnost in preverljivost vsega njihovega dela.

Ta Splošni kodeks ravnanja (SKR) določa minimalni nabor smernic pričakovanega in nesprejemljivega vedenja. Velja za vsakogar, ki sodeluje in prispeva v spletnih in nespletnih projektih in prostorih Wikimedie. To vključuje nove in izkušene sodelavce, funkcionarje v projektih, organizatorje in udeležence dogodkov, zaposlene in vodstvene člane podružnic ter zaposlene in vodstvene člane Fundacije Wikimedia. Velja za vse projekte Wikimedie, tehnične prostore, dogodke v živo in na spletu ter za naslednje primere:

 • zasebne, javne in poljavne interakcije;
 • razprave o nestrinjanjih in izražanje solidarnosti med člani skupnosti;
 • vprašanja tehničnega razvoja;
 • vidike prispevanja vsebine;
 • primere predstavljanja podružnic/skupnosti pred zunanjimi partnerji.

1 – UvodEdit

Splošni kodeks ravnanja zagotavlja osnovo vedenja pri sodelovanju v projektih Wikimedie po vsem svetu. Skupnosti lahko to dopolnijo s pripravo politik, ki upoštevajo lokalni in kulturni kontekst, obenem pa ohranjajo merila, ki so tu navedena kot minimalni standard.

Splošni kodeks ravnanja velja enako za vse wikimedijce brez izjem. Dejanja, ki nasprotujejo Splošnemu kodeksu ravnanja, lahko pripeljejo do sankcij. Te lahko določijo imenovani funkcionarji (kot je primerno v lokalnem kontekstu) in/ali Fundacija Wikimedia kot pravni lastnik platform.

2 – Pričakovano vedenjeEdit

Vsak Wikimedijec, ne glede na to, ali je nov ali izkušen urejevalec, funkcionar skupnosti, povezani sodelavec ali vodstveni član ali zaposleni Fundacije Wikimedia, je odgovoren za svoje vedenje.

V vseh projektih, prostorih in dogodkih Wikimedie bo vedenje temeljilo na spoštovanju, vljudnosti, kolegialnosti, solidarnosti in primernem državljanskem odnosu. To velja za vse sodelavce in udeležence v interakcijah z vsemi sodelavci in udeleženci ne glede na pričakovanja na podlagi starosti, duševne ali telesne nezmožnosti, telesnega videza, nacionalnega, verskega, etničnega in kulturnega ozadja, kaste, družbenega razreda, jezikovne spretnosti, spolne usmerjenosti, spolne identitete, spola ali kariernega področja. Prav tako ne bomo delali izjem na podlagi ugleda, spretnosti ali dosežkov v projektih ali gibanju Wikimedie.

2.1 – Medsebojno spoštovanjeEdit

Od vseh wikimedijcev pričakujemo, da do drugih izražajo spoštovanje. V komunikaciji z ljudmi, ne glede na spletna ali nespletna okolja Wikimedie, bomo drug z drugim ravnali v medsebojnem spoštovanju.

To vključuje, vendar ni omejeno na:

 • Izražanje empatije. Poslušajte in poskušajte razumeti, kaj vam želijo wikimedijci različnih ozadij sporočiti. Bodite pripravljeni, da kot wikimedijec podvomite o svojem razumevanju, pričakovanjih in vedenju ter jih po potrebi prilagodite.
 • Predpostavljanje dobronamernosti in konstruktivno urejanje; vaši prispevki morajo izboljševati kakovost projekta ali dela. Povratne informacije izražajte in sprejemajte prijazno in dobronamerno. Kritika naj bo izražena na takten in konstruktiven način. Vsi wikimedijci naj predpostavljajo, če ni dokazov o nasprotnem, da so drugi tu z namenom sodelovalno izboljševati projekte, kar pa se ne sme uporabljati za opravičevanje izjav s škodljivim vplivom.
 • Upoštevanje načina, kako se sodelavci sami poimenujejo in opisujejo. Ljudje lahko za opis samih sebe uporabljajo določene izraze. V znamenje spoštovanja pri komuniciranju s temi ljudmi ali o njih uporabljajte te izraze, če je to jezikovno ali tehnično mogoče. Zgledi vključujejo:
  • etnične skupine lahko za lastni opis uporabljajo določeno ime, drugačno od imena, ki so ga zanje zgodovinsko uporabljali drugi;
  • ljudje imajo lahko imena s črkami, zvoki ali besedami iz svojega jezika, ki ga morda ne poznate;
  • ljudje, ki se identificirajo z določeno spolno usmerjenostjo ali spolno identiteto in pri tem uporabljajo določena poimenovanja ali zaimke;
  • ljudje z določeno telesno ali duševno nezmožnostjo lahko za lastni opis uporabljajo določene izraze.
 • Pri srečanjih v živo bomo gostoljubni do vseh ter bomo upoštevali in spoštovali želje, meje, občutljivosti, tradicije in potrebe drug drugega.

2.2 – Vljudnost, kolegialnost, medsebojna podpora in dober državljanski odnosEdit

Prizadevajmo si vesti se na naslednji način:

 • Vljudnost pomeni uglajenost v vedenju in govoru drug z drugim, vključno z neznanci.
 • Kolegialnost pomeni prijateljsko podporo, ki si jo medsebojno izkazujejo ljudje, vključeni v skupno delo.
 • Medsebojna podpora in dober državljanski odnos pomeni aktivno zavzemanje za zagotavljanje, da so projekti Wikimedie produktiven, prijeten in varen prostor ter da prispevajo k poslanstvu Wikimedie.

To med drugim vključuje:

 • Mentorstvo in svetovanje: Pomoč novincem pri orientiranju in pridobivanju osnovnih spretnosti.
 • Skrb za sodelavce: Pomagajte jim, kadar potrebujejo podporo, in se zavzemite zanje, kadar se z njimi ravna na način, ki ni v skladu s tem, kar bi pričakovali po Splošnem kodeksu ravnanja.
 • Prepoznavanje in priznavanje dela, ki ga opravijo sodelavci: Zahvalite se jim za njihovo pomoč in delo. Cenite njihovo prizadevanje in jih pohvalite, ko si to zaslužijo.

3 – Nesprejemljivo vedenjeEdit

Splošni kodeks ravnanja poskuša skupnosti usmerjati pri prepoznavanju situacij neprimernega vedenja. Kot neprimerno vedenje se v gibanju Wikimedie šteje naslednje:

3.1 – NadlegovanjeEdit

To vključuje vsakršno vedenje, ki je prvenstveno namenjeno ustrahovanju, razburjanju ali vznemirjanju osebe, ter vsako vedenje, pri katerem se to razumno šteje za najverjetnejši glavni izid. Vedenje se lahko šteje za nadlegovanje, če presega tisto, kar naj bi razumna oseba tolerirala v globalnem in medkulturnem okolju. Pogosto je v obliki čustvene zlorabe, zlasti do oseb, ki so v ranljivem položaju, in lahko vključuje kontaktiranje delovnih mest ali prijateljev in družinskih člankov z namenom ustrahovanja ali spravljanja v zadrego. V nekaterih primerih lahko vedenje, ki v posameznem primeru ne bi doseglo ravni nadlegovanja, s ponavljanjem postane nadlegovanje. Nadlegovanje med drugim vključuje:

 • Žaljenje: Sem spadajo zmerjanje, uporaba žaljivk ali stereotipov in kakršni koli napadi na podlagi osebnih lastnosti. Žalitve se lahko nanašajo na domnevne značilnosti, kot so inteligentnost, videz, etnična pripadnost, rasa, vera (ali njeno pomanjkanje), kultura, kasta, spolna usmerjenost, socialni spol, biološki spol, nezmožnost, starost, narodnost, politična pripadnost ali druge značilnosti. V nekaterih primerih so ponavljajoče se zasmehovanje, sarkazem ali agresija žalitev kot celota, tudi če posamezne izjave to ne bi bile.
 • Spolno nadlegovanje: Spolna pozornost ali kakršno koli namigovanje, kadar oseba ve ali bi razumno morala vedeti, da je taka pozornost nezaželena ali v primerih, ko privolitve ni mogoče izraziti.
 • Grožnje: Izrecno ali prikrito nakazovanje možnosti telesnega nasilja, nepoštene sramotitve, nepoštenega in neupravičenega škodovanja ugledu ali ustrahovanja z omenjanjem neupravičenih pravnih dejanj, da bi zmagali v sporu ali nekoga prisilili k vedenju, ki si ga želite vi.
 • Spodbujanje povzročanja škode drugim: To vključuje spodbujanje k samopoškodovanju ali samomoru ter spodbujanje k nasilnim napadom na tretjo osebo.
 • Razkrivanje osebnih podatkov (razgaljanje): Deljenje zasebnih podatkov sodelavcev, kot so ime, kraj zaposlitve, naslov stanovanja ali e-poštni naslov, brez njihovega izrecnega soglasja, bodisi v projektih Wikimedie ali drugje, ali deljenje informacij o njihovi dejavnosti v Wikimedii zunaj njenih projektov.
 • Zasledovanje: Sledenje osebi v projektu(ih) in večkratno kritiziranje njenega dela predvsem z namenom, da bi jo vznemirili ali odvrnili od sodelovanja. Če se težave nadaljujejo tudi po prizadevanju za seznanitev in poučitev, jih bodo skupnosti morda morale reševati v okviru ustaljenih skupnostnih postopkov.
 • Trolanje: Namerno motenje pogovorov ali slabonamerno objavljanje z namenom izzivanja.

3.2 – Zloraba moči, privilegijev ali vplivaEdit

Zloraba se zgodi, ko se nekdo z resnično ali domnevno močjo, privilegijem ali vplivom do drugih vede na nespoštljiv, krut in/ali nasilen način. V projektih Wikimedie je to lahko v obliki besednega ali psihičnega nasilja in se lahko prekriva z nadlegovanjem.

 • Zloraba položaja s strani funkcionarjev, uradnikov in osebja: Uporaba pooblastil, znanja ali virov, s katerimi razpolagajo imenovani funkcionarji, uradniki ali osebje Wikimedie ali njenih podružnic, za ustrahovanje drugih ali grožnjo drugim.
 • Zloraba staža in zvez: Uporaba položaja in ugleda za ustrahovanje drugih. Od ljudi z bogatimi izkušnjami in povezavami v gibanju pričakujemo, da se vedejo še posebej skrbno, saj lahko sovražni komentarji z njihove strani povzročijo nenamerno povratno reakcijo. Ljudje z avtoriteto v skupnosti imajo poseben privilegij, da veljajo za zanesljive, in tega ne bi smeli zlorabljati za napade na druge, ki se z njimi ne strinjajo.
 • Psihična manipulacija: Slabonamerno povzročanje dvomov v lastne zaznave, občutke ali razumevanje z namenom, da bi zmagali v sporu ali prisilili nekoga, da se vede tako, kot želite vi.

3.3 – Vandaliziranje vsebine in zloraba projektovEdit

Namerno vnašanje pristranske, lažne, netočne ali neprimerne vsebine ali oviranje, onemogočanje ali drugačno oteževanje ustvarjanja (in/ali vzdrževanja) vsebine. To med drugim vključuje:

 • Večkratno samoljubno ali neutemeljeno odstranjevanje katere koli vsebine brez ustrezne razprave ali pojasnila.
 • Sistematično manipuliranje z vsebino v korist določenih interpretacij dejstev ali stališč (tudi z nezvestim ali namerno napačnim navajanjem virov in spreminjanjem pravilnega načina oblikovanja vsebine urejanj).
 • Sovražni govor kakršne koli oblike ali diskriminatorni jezik, katerega namen je očrniti, ponižati ali spodbujati sovraštvo do posameznikov in skupin na podlagi tega, kdo so, ali njihovega osebnega prepričanja.
 • Uporaba simbolov, slik, kategorij, oznak ali drugih vrst vsebine, ki so zastrašujoče ali škodljive za druge, zunaj okvira enciklopedične informativne uporabe. To vključuje oblikovanje vsebinskih shem z namenom marginalizacije ali povzročanja izobčenosti.