Thong-iōng Hêng-ûi Chún-chek/Siu-tēng pán-pún ê chip-hêng kui-hoān/Kong-kò/Chu-sûn Kiat-sok

Universal Code of Conduct


Thong-iōng Hêng-ûi Chún-chek Chip-hêng Kui-hoān ê siu-tēng pán-pún ê sím-cha kî-kan í-keng kiat-sok

Chit tiâu siau-sit tī Meta-wiki ê ia̍h-bīn téng-koân ū kî-thaⁿ ōe-gí ê hoan-e̍k thang-hó chham-khó.

Wiki iōng-chiá ta̍k-ê hó,

To-siā lín chham-ú chit pái Thong-iōng Hêng-ûi Chún-chek (UCoC) Chip-hêng Kui-hoān ê Siu-tēng Chháu-àn. Thong-iōng Hêng-ûi Chún-chek kè-ōe thoân-tūi kap UCoC Siu-tēng Úi-oân-hōe tī chia kám-siā lín ta̍k-ê ê chham-ú lâi thó-lūn kui-hoān, kiàn-gī siu-kái koh-ū thê-chhut būn-tê.

Chit pái ê siā-kûn sím-cha kî-kan sī ùi 2022 nî ê 9 goe̍h chhe 8 kàu 10 goe̍h chhe 8.

Kòe-khì ê 4 lé-pài tiong-kan, UCoC kè-ōe thoân-tūi í-keng thàu-kòe bô-kâng ê hong-sek, pau-hâm 3 pái ê tùi-ōe kap thó-lūn hōe-gī, khai-hòng lán Wiki iōng-chiá thang-hó chòe-tīn thó-lūn Thong-iōng Hêng-ûi Chún-chek chip-hêng kui-hoān ê siu-tēng pán-pún, tit-tio̍h lán pó-kùi ê siā-khu ì-kiàn.

Siu-tēng Úi-oân-hōe ē tī 2022 nî 10 goe̍h ê tē 2 lé-pài koh khui-hōe lâi thó-lūn siā-khu ê ì-kiàn. Tī in chìn-hêng ê kî-kan, UCoC kè-ōe thoân-tūi ē kè-siok thê-kiong in siāng sin ê ì-kiàn, siâng-sî thoân-tūi mā ē thong-ti siā-khu iú-koan UCoC chip-hêng kui-hoān siāng sin ê chìn-tián kap siau-sit. Chit ê kui-hoān ê chòe-āu pán-pún àn-sǹg ē tī 2023 nî Chiaⁿ--goe̍h tiong lâi chìn-hêng choân siā-kûn ê tâu-phiò.

Tāi-piáu UCoC Kè-ōe Thoân-tūi,