Universal Code of Conduct/Newsletter/2/bcl

This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/Newsletter/2 and the translation is 100% complete.
Universal Code of Conduct News
previous issue next issue

Maugmang pag-abot sa panduwang isyu kan bareta sa Universal Code of Conduct ! An bareta na ini makakatabang sa mga Wikimedian na pirming magin embwelto sa pagpakarhay kan bagong panundon, asin makahiras man nin mga importanteng bareta, saliksik, asin paabuton na mga okasyon katakod kan UCoC. An mga tuyaw o ideya para sa masunod na isyu pwedeng ipadara sa UCoC News talk page. Pwede mo man kaming tabangan sa pagpalis sa ibang tataramon kan mga bareta asin ihiras ini sa saindong portal kan komunidad asin iba pang mga plataporma.

Rumdumon na magsubscribe igdi kun muya nindong mapagirumdon kan mga paabot na edisyon kan bareta, asin ikaag man an saindong mga username igdi kun muya nindong i-kontak para sa pagpatabang sa mga pagpalis sa ibang lenggwahe ngapit.

Mabalos sa pagbasa asin sa pagpartisipar!

Ribyu sa hinaman na draft sa Panundon kan Pag-implementar

Sa ngunyan, an drafting committee para sa ikaduwang kabtang maigut na nagtatrabaho. An mga nainot na pag-urulay nakatabang sa sainda na makapagsararo asin mailatag an mga pag-uurulayan siring kan epekto kan bias asin interseksyonalidad sa pag-imporsar kan mga panundon asin man pag-impormar sanda manungod sa inot nang mga natrabaho asin saliksik na pigkonduktar kan Wikimedia Foundation sa mga eksistido nang mga pag-implementar kan mga proseso asin idtong mga ultanan sa pag-imporsar sa laog kan satuyang pag-iriba. Ngunyan, sibot sinda sa aktwal na paghaman asin pagrebisa kan mga panundon sa pag-implementar kan UCoC. Igwa sinda ngunyan nin maabot na sa sampulong hururon kan komitiba asin minatrabaho sa luwas pa kan saindang paghuron, mantang pigpepreparar an draft sa pagribyu kan komunidad.

An pag-iriba sa Movement Strategy asin Governance matrabaho asin mahanap nin tabang sa pagpalis sa ibang lenggwahe kan draft na mga panundon, asin maugma ming pigreresibe an boluntaryong suporta para sa espwersong ini. Ipepresentar ini sa mga komunidad para sa komprehensibong pag-adal kabali na an kombinasyon kan lokal na konsultasyon, konsultasyon sa lenggwahe, asin sentral na pagribyu kan mga pighahaman na draft sa panundon kan pag-implementar, asin huli kaini magkakaigwa nin partisipasyon sa ano man lenggwahe o konteksto.

An mga Targer kan Saliksik sa Harrasment

Tangani na suportaran an panduwang kabtang kan Universal Code of Conduct (Unibersal na Panundon kan mga Gawi-gawi), an Wikimedia Foundation nagkonduktar nin proyektong saliksik nakasusog sa ekperyensya nin harrassment sa mga proyektong Wikimedia. Ini ginibo sa porma nin survey asin pirang hararuman na pakikiulay.

An mga survey na ipigdistribwer primaryo sa mga affiliate kan Wikimedia, nakatutok sa perspepsyon kan mga nag-responde, kaaraman, asin pakikiapil sa mga eksistidong pag-inpursar asin sistema nin pagbabareta. An mga pakikiulay, na ginibo kan mga myembro kan komunidad na pig-contact an Trust and Safety sa mga nakaaging kaso na manungod sa panghaharass, nakatutok ka eksperyensya kan mga paragamit na nakadanas nin seryoso asin sustinedong mga panghaharass.

Nadiskubre mi na igwa nin pirang mga kakundian na naglilimitar sa pakikitabangan sa sistema na ini, saro sa mga ini iyo an makaribong na sistema nin pagreport, asin pagkahandal sa magigin reaksyon kan publiko. Alagad, gabos man na sintemyento padagos na nagigin positibo asin an mga myembros kan komunidad muyang padagos na magin parte asin man kan sistema kan pag-iimpursar kan WMF, dawa igwa nin mga siring na kakundian. An ehekutibong sumaryo makukua igdi. Sa puntong ini, an detalyadong report limitado sana sa komitiba kan naghahaman kan UCoC.

Konsultasyon sa mga Functionary

An urulay sa mga Functionaries sarong katiripunan kan arbitrador, nagkakapot nin advanced right, asin mga monitor sa manlain-lain na wiki tangani na mag-urulay manungod sa kakaabtan asin global na konteksto kan UCoC. An urulay kan Hunyo/Hulyo mga katakod kan inisyal na urulay kan Abril, asin ini nakasentro sa paghiras nin mga ideya, opinyon, asin impormasyon manungod sa pagpakarhay kan global na proseso sa pag-impursar kan UCoC.

An mga urulay sa serye na ini kan mga diskusyon, kakadiit sana an nag-atendir kumpara sa inot nang urulay, huli ta an kadakli igwa nin mas oportunidad mag-abot kan Abril. Dugang pa kaini, an urulay kan nakaaging Hunyo 27 nagsabay man sa urulay sa Movement Charter. Alagad dawa pa, an mga partisipantes sa mga urulay kan functionaries nagtau nin mga bagong impormasyon asin mga persepsyon na makakatabang sa sunod na kabtang nin urulay.

Pira sa mga sa mga urulay iyo an potensya na paagi para sa pankomunidad na ratipikasyon kan pag-impursar kan UCoC, potensyal na mga kakundian sa paghaman kan mga bagong lokal na polisiya kun sain marayo, kakundian sa pangangaipo nin mga tawo, mga paagi sa pagproseso kan mga reklamong UCoC sa global na konteksto asin gibuhon ini sa maigot na paago, asin iba pang katakod na mga isyu. An mga inisyal na urulay na ini nakatutok sa mga ideya asin pagriribayan nin mga kaisipan. An masunod na serye nin mga urulay iyo pakalihis nin publikasyon kan inot na draft kan pag-impursar kan UCoC, asin an mga partisipantes magkakaigwa nin oportunidad na hamanon an saindang mga ideya asin eksperyensya sa pagdiskurso katakod kan paghaman kan draft.

Harampangan na Pag-urulay

An facilitation team kan UCoC giraray nagmukna nin saro na naman na harampangan na pag-urulay para sa mga Wikimedian tangani na idiskurso an pag-impursar kan Universal Code of Conduct kan 12 Hunyo 2021. An urulay na ini pinanginutan kan komunidad kan lenggwaheng-Koreano asin partisipantes kan iba pang ESEAP na mga proyekto sa sesyon global. An kada urulay nag-aantos hasta sa 90 minutos, mantang igwa nin total na partisipasyon kan 20 partisipantes.

Pira sa mga importanteng natukar sa urulay iyo an mga resulta sa pagsaliksik manungod sa Target kan harassment, proposal sa pagkakaigwa nin komitiba sa arbitrasyon na cross-wiki, asin moderasyon sa off-project na urulay manungod sa Wikimedia. An masunod na sesyon na urulay gigibuhon sa 17 Hulyo 2021 sa 15:00 UTC. Magibo kami nin sesyon nin urulay para sa Aleman, Pranses, asin Espanyol kasabay man kan seksyon global.

Amay na pag-adaptar kan mga Komunidad sa UCoC

Puon kan ratipikasyon kan Board of Trustees kan Pebrero 2021, an Universal Code of Conduct ginamit na sa mas halawig na sakop kan komunidad kan Wikimedia sa manlain-lain na mga paagi. Pirang mga proyekto, grupo, asin tiripon an nag-adaptar kan Panundon bilang giyang prinsipyo sa kun ano an pig-aandam na gawi.

Pira sa notableng mga halimbawa iyo an ngunyan na taon na Kumperensyang Arctic Knot, an Wikimedia Language Conference, na ginibo birtwal kan 24 asin 25 kan Hunyo kan limang Affiliates sa kolaborasyon sa Arctic University kan Norway. Pira sa mga Affiliate, siring kan Wikimedia Nederland asin Wikimedia UK, nag-mensyonar kan Panundon (Code) bilang parte kan saindang Simple asin Annual Plan grant sa 2021, ini pwedeng sa kagabsan na pag-adaptar o kaya man pag-ayon sana kaini sa eksistido nang polisiya sa mga gawi-gawi.

Gikan man sa mga proyektong komunidad, gabos na grupong Telegram kan Italyanong mga lenggwahe, tinipon sa irarom kan WikiNetwork group, asin ini man nagpapautob kan UCoC.

Bagong Talaan kan Panahon para sa Interim Trust & Safety Case Review Committee

An Interim Trust & Safety Case Review Committee (CRC) hinaman para sa pag-adal kan mga apela kan mga paragamit na direktang imbwelto sa mga kasong pigsarado na kan Wikimedia Foundation sa irarom kan akto sa mga polisiya sa harassment. Kaiba igdi an sampulong eksperyensyadong mga volunteer gikan sa komunidad kan Wikimedia. An CRC nakatalaan na magtrabaho hasta sa an Universal Code of Conduct ipigpapautob na sa pankagabsan.

Dawa na ngani na pig-aandam na an CRC matatapos sa Hulyo 1, 2021, an UCoC pig-aandam man na mapakarhay pa hasta sa Disyembre 2021. An mga myembros kan CRC nagtugot na magpadagos sa pagserbi sa komitiba hasta sa ini mahaman na.

Sesyon sa Wikimania

An facilitation tem nagsumite in proposal na sinda magibo nin pagpresentar kaiba an mga representante kan Wikimedia Foundation, Wikimedia affiliates, asin man an myembros kan UCoC Drafting Committee sa Wikimania 2021, na gigibuhon man sa 13 hasta 17 kan Agosto. Igwa man ini nin plano na magkaigwa nin presensya sa Community Village kan komperensya, asin ini magigin paagi sa mga myembros kan komunidad na magtau nin mga kahapotan asin ipaabot man an saindang mga sinasaboot sa Code sa hampang kan mga facilitator. Ipapaabot sa haraning aldaw an detalyes sa kun pano magpartisipar.

Mga Blog sa Diff

Uni an pirang mga bagong publikasyon sa Wikimedia Diff blog manungod sa Universal Code of Conduct, hilingon nindo: