Universal Code of Conduct/Policy text/cs

This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/Policy text and the translation is 12% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Bahasa Melayu • ‎Chi-Chewa • ‎Deutsch • ‎English • ‎Esperanto • ‎Hausa • ‎Igbo • ‎Kiswahili • ‎Kreyòl ayisyen • ‎Luganda • ‎Nederlands • ‎Setswana • ‎Tiếng Việt • ‎Türkçe • ‎Yorùbá • ‎azərbaycanca • ‎català • ‎eesti • ‎español • ‎français • ‎isiZulu • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎română • ‎suomi • ‎svenska • ‎čeština • ‎Ελληνικά • ‎русский • ‎српски / srpski • ‎українська • ‎հայերեն • ‎עברית • ‎العربية • ‎فارسی • ‎नेपाली • ‎मराठी • ‎हिन्दी • ‎বাংলা • ‎ગુજરાતી • ‎தமிழ் • ‎తెలుగు • ‎ไทย • ‎ქართული • ‎中文 • ‎日本語 • ‎한국어
Universal Code of Conduct

Universal Code of Conduct

Why we have a Universal Code of Conduct

Tento Univerzální kodex chování (UCOC) definuje minimální standardy přijatelného a nepřijatelného chování. Platí pro všechny, kdo se účastní a přispívají na online i offline projekty a prostory Wikimedia. Zahrnuje to nové i zkušené přispěvatele, držitele zvýšených práv na jednotlivých projektech, organizátory i účastníky událostí, zaměstnance a členy správních rad poboček a zaměstnance a členy správní rady nadace Wikimedia. Používá se pro všechny osobní i virtuální události, technické prostory a všechny projekty a wiki Wikimedia.

Chceme, aby tyto komunity byly pozitivním, bezpečným a zdravým prostředí pro kohokoli, kdo se do nich připojí. Také chceme chránit naše projekty před těmi, kde jejich obsah poškozují nebo narušují.

UCOC se vztahuje ve stejné míře na všechny wikimediány bez výjimek. Jednání v rozporu s UCoC může vést k sankcím udělovaným zástupci komunity a funkcionáři na našich platformách (v kontextu dané místní komunity a s její podporou) nebo nadací Wikimedia jako právního provozovatele platforem.

V souladu s misí Wikimedia budou všichni, kdo se účastní projektů a prostorů Wikimedia:

 • Pomáhat vybudovat svět, ve kterém může každý člověk svobodně přistupovat k veškerým lidským znalostem,
 • účastnit se globální komunity,
 • vyhýbat se předpojatosti a předsudkům a snažit se o přesnost a ověřitelnost při vší své práci.

1 – Introduction

To zahrnuje:

 • veřejnou a poloveřejnou komunikaci,
 • diskuse nad spory i vyjádření solidarity mezi členy komunity,
 • otázky technického vývoje,
 • aspekty přispívání obsahu,
 • případy zastupování poboček/komunit s externími partnery,
 • místa veřejného potkávání a událostí, tiskové konference a profesionální schůze.

The Universal Code of Conduct applies equally to all Wikimedians without any exceptions. Actions that contradict the Universal Code of Conduct can result in sanctions. These may be imposed by designated functionaries (as appropriate in their local context) and/or by the Wikimedia Foundation as the legal owner of the platforms.

2 – Expected behaviour

Každý wikimedián, ať nový nebo zkušený editor, držitel zvýšených oprávnění, člen správní rady nebo zaměstnanec pobočky či nadace, je zodpovědný za své vlastní chování.

Na všech projektech, prostorech a událostech Wikimedia bude chování založeno na respektu, zdvořilosti, kolegiálnosti, solidaritě a dobrém účastenství. To se týká všech přispěvatelů a účastníků při interakcích se všemi přispěvateli a účastníky, bez rozdílu věku, mentálního či tělesného postižení, fyzického vzhledu, národnostního, náboženského, etnického či kulturního původu či kasty, sociální třídy, jazykové zdatnosti, sexuální orientaci, genderové identitě či profese. Rozlišovat nebudeme ani na základě dosažených úspěchů, schopností ani pozice v rámci projektů či hnutí Wikimedia.

2.1 – Mutual respect

Respekt znamená zřetelný ohled na ostatní. Při komunikaci s ostatními, ať v online či offline prostředích Wikimedia, se k nim chováme se stejným respektem, jaký bychom chtěli, aby projevovali oni nám.

To zahrnuje, ale není omezeno na:

 • * Buďte empatičtí. Naslouchejte a snažte se pochopit, co vám jakýkoli wikimedián chce říct. Buďte připraveni zpochybnit a přizpůsobit své porozumění, očekávání a chování wikimediána.
 • Vždy předpokládejte dobrou vůli a účastněte se konstruktivního, pozitivního editování. Zpětnou vazbu poskytujte a přijímejte vlídně a s dobrou vůlí. Kritika má být uváděna citlivě a konstruktivně a obsahovat konkrétní, zřetelné cesty pro zlepšení.
 • Respektujte způsob, jakým se přispěvatelé pojmenovávají a označují. Lidé mohou k vlastnímu označování používat konkrétní termíny. Jako výraz respektu tyto termíny používejte, když s lidmi nebo o nich komunikujete. Mezi příklady patří:
  • Etnické skupiny se mohou označovat nějakým konkrétním jménem spíše než jménem, kterým je obvykle označují ostatní.
  • Lidé, kteří používají jména s zvláštními písmeny, zvuky či slovy z jejich jazyka, která vám mohou být cizí.
  • Lidé, kteří se identifikují s některou sexuální orientací či genderovou identitou pomocí používání specifických jmen či zájmen.
  • Lidé, kteří mají nějaké tělesné či mentální postižení, se mohou označovat nějakými konkrétními výrazy.
 • Při osobním setkávání se budeme snažit být přívětiví, budeme k sobě ohleduplní a budeme respektovat preference, zranitelnosti, zvyky a požadavky ostatních.
 • Assume good faith, and engage in constructive edits; your contributions should improve the quality of the project or work. Provide and receive feedback kindly and in good faith. Criticism should be delivered in a sensitive and constructive manner. All Wikimedians should assume unless evidence otherwise exists that others are here to collaboratively improve the projects, but this should not be used to justify statements with a harmful impact.
 • Respect the way that contributors name and describe themselves. People may use specific terms to describe themselves. As a sign of respect, use these terms when communicating with or about these people, where linguistically or technically feasible. Examples include:
  • Ethnic groups may use a specific name to describe themselves, rather than the name historically used by others;
  • People may have names that use letters, sounds, or words from their language which may be unfamiliar to you;
  • People who identify with a certain sexual orientation or gender identity using distinct names or pronouns;
  • People having a particular physical or mental disability may use particular terms to describe themselves
 • During in-person meetings, we will be welcoming to everyone and we will be mindful and respectful of each others’ preferences, boundaries, sensibilities, traditions and requirements.

2.2 - Zdvořilost, kolegiálnost, solidarita a dobré účastenství

Zdvořilost spočívá ve vysoké úrovni slušného chování a komunikace mezi lidmi včetně cizích. Kolegiálnost spočívá ve vzájemné přátelské podpoře mezi lidmi účastnícími se společného díla. Dobré účastenství znamená převzetí aktivní odpovědnosti za to, že projekty Wikimedia budou produktivním, příjemným a bezpečným místem a budou přispívat k misi Wikimedia.

 • Civility is politeness in behaviour and speech amongst people, including strangers.
 • Collegiality is the friendly support that people engaged in a common effort extend to each other.
 • Mutual support and good citizenship means taking active responsibility for ensuring that the Wikimedia projects are productive, pleasant and safe spaces, and contribute to the Wikimedia mission.

To zahrnuje, ale není omezeno na:

 • Mentorování a vedení: Pomáhání nováčkům se zorientovat a získat základní dovednosti.
 • Projevy solidarity: Pečujte o kolegy přispěvatele, pomozte jim, když potřebují podporu, a vystupte na jejich obranu, pokud se s nimi zachází způsobem, který nedosahuje našich standardů.
 • Uznejte zásluhy za práci přispěvatelů: Poděkujte jim za pomoc, kterou poskytli. Oceňte jejich úsilí a přiznejte zásluhy.
 • Mentorship and coaching: Helping newcomers to find their way and acquire essential skills.
 • Looking out for fellow contributors: Lend them a hand when they need support, and speak up for them when they are treated in a way that falls short of expected behaviour as per the Universal Code of Conduct.
 • Recognize and credit the work done by contributors: Thank them for their help and work. Appreciate their efforts and give credit where it is due.

3 – Unacceptable behavior

Univerzální kodex chování má za cíl pomoci členům komunity rozpoznat situace, kdy dochází ke špatnému chování a obtěžování. Dále popsané chování se v rámci hnutí Wikimedia považuje za nepřijatelné:

3.1 – Harassment

To zahrnuje jakékoli chování cílené hlavně na zastrašení, rozčílení nebo rozrušení jiné osoby. Chování lze chápat jako obtěžování, pokud přesahuje meze tolerance, která by se dala očekávat od rozumné osoby (s přihlédnutím ke kulturnímu kontextu a očekáváním zúčastněných osob). Obtěžování má často podobu emocionálního zneužívání, zejména vůči lidem ve zranitelné pozici.

 • * Urážky: To zahrnuje nadávky, používání stereotypních či hanobících jmen a jakékoli útoky založené na osobních vlastnostech. Urážky mohou odkazovat na domnělé charakteristiky jako inteligence, vzhled, etnicita, rasa, náboženství, kultura, kasta, sexuální orientace, pohlaví či gender, postižení, věk, národnost, politická příslušnost a další vlastnosti. V některých případech se dají jako urážky hodnotit posměšky, sarkasmus či útočnost, přestože jednotlivé výroky by se tak nechápaly.
 • Sexuální obtěžování: Nevyžádaná sexuální pozornost nebo jakékoli návrhy jiným osobám.
 • Výhrůžky: Používání možnosti fyzického násilí, právních kroků, neférového ztrapnění či poškození pověsti s cílem zvítězit ve sporu nebo donutit někoho chovat se způsobem, jakým chcete.
 • Podněcování újmy ostatním: To zahrnuje podněcování někoho k sebepoškození či sebevraždě, jako i podněcování někoho, aby použil násilí vůči třetí osobě.
 • Doxing:*** Zveřejňování soukromých informací o ostatních, jako jsou např. jméno, zaměstnavatel, skutečná či e-mailová adresa, bez jejich výslovného svolení. Jako minimální standard by se neměly zveřejňovat informace, které se nějaká osoba snažila udržet v tajemství a nezveřejnila online. Mnoho komunit bude používat vyšší standard a zvolí si zákaz zveřejňování informací uvedených jinde na internetu, ale nesdílených na projektu Wikimedia.
 • Pronásledování: Sledování osoby napříč projektem a opakované kritizování jejich práce s cílem je rozrušit a odradit.
 • Trolling: Úmyslné narušování konverzací či zlovolné přispívání s úmyslem někoho vyprovokovat.
 • Sexual harassment: Sexual attention or advances of any kind towards others where the person knows or reasonably should know that the attention is unwelcome or in situations where consent cannot be communicated.
 • Threats: Explicitly or implicitly suggesting the possibility of physical violence, unfair embarrassment, unfair and unjustified reputational harm, or intimidation by suggesting gratuitous legal action to win an argument or force someone to behave the way you want.
 • Encouraging harm to others: This includes encouraging someone else to commit self-harm or suicide as well as encouraging someone to conduct violent attacks on a third party.
 • Disclosure of personal data (Doxing): sharing other contributors' private information, such as name, place of employment, physical or email address without their explicit consent either on the Wikimedia projects or elsewhere, or sharing information concerning their Wikimedia activity outside the projects.
 • Hounding: following a person across the project(s) and repeatedly critiquing their work mainly with the intent to upset or discourage them. If problems are continuing after efforts to communicate and educate, communities may need to address them through established community processes.
 • Trolling: Deliberately disrupting conversations or posting in bad-faith to intentionally provoke.

3.2 – Abuse of power, privilege, or influence

Zneužití nastává v případě, že se někdo ve skutečné nebo domnělé pozici vyšší moci, privilegií či vlivu chová k jiným lidem neuctivě, krutě nebo násilně. V prostředí Wikimedia se nejčastěji jedná o emocionální zneužívání (slovní, psychické, citové zneužití) a může se překrývat s obtěžováním.

 • Zneužití funkce osobami s vyššími právy, funkcionáři a zaměstnanci: zneužití autority, informací či zdrojů dostupných (voleným) osobám s vyššími právy či funkcionářům a zaměstnancům nadace Wikimedia či poboček Wikimedia, aby zastrašili ostatní nebo jim vyhrožovali, nebo pro svůj vlastní prospěch, hmotný či nehmotný.
 • Zneužití postavení a konexí: Používání vlastní pozice a reputace k zastrašování jiných. Žádáme lidi s velkými zkušenostmi a konexemi v rámci hnutí, aby se chovali se zvláštní opatrností, protože nepřátelské komentáře mohou s sebou nést nezamýšlený význam hrozby od přátel a podporovatelů.
 • Gaslighting (psychická manipulace): Usilování (samostatné či v rámci skupiny) o to, aby někdo jiný začal pochybovat o vlastním vnímání, smyslech či chápání. Lidé požívající v komunitě autority mají zvláštní privilegium důvěryhodnosti a neměli by jí zneužívat k útokům na ostatní, kteří s nimi nesouhlasí.
 • Abuse of office by functionaries, officials and staff: use of authority, knowledge, or resources at the disposal of designated functionaries, as well as officials and staff of the Wikimedia Foundation or Wikimedia affiliates, to intimidate or threaten others.
 • Abuse of seniority and connections: Using one's position and reputation to intimidate others. We expect people with significant experience and connections in the movement to behave with special care because hostile comments from them may carry an unintended backlash. People with community authority have a particular privilege to be viewed as reliable and should not abuse this to attack others who disagree with them.
 • Psychological manipulation: Maliciously causing someone to doubt their own perceptions, senses, or understanding with the objective to win an argument or force someone to behave the way you want.

3.3 - Vandalizování obsahu a zneužívání projektů

Úmyslné vkládání nesprávného či zaujatého obsahu na projekty Wikimedia nebo bránění tvorbě obsahu.

To zahrnuje, ale není omezeno na:

 • Opakované mazání obsahu projektů Wikimedia bez příslušného vzájemného hodnocení či konstruktivní diskuse s cílem vylepšení.
 • Systematická manipulace obsahu s cílem nadržovat konkrétním interpretacím faktů či úhlům pohledu.
 • Nenávistný projev je jakýkoli způsob vyjádření, jehož cílem je očernit, ponížit nebo podněcovat k nenávisti vůči jakékoli skupině nebo třídě osob na základě rasy, náboženství, barvy pleti, sexuální identity, genderové identity, etnicity, postižení nebo národnosti.
 • Nemístné neopodstatněné vkládání symbolů, obrázků nebo obsahu s cílem zastrašit nebo poškodit jiné.
 • The repeated arbitrary or unmotivated removal of any content without appropriate discussion or providing explanation
 • Systematically manipulating content to favour specific interpretations of facts or points of view (also by means of unfaithful or deliberately false rendering of sources and altering the correct way of composing editorial content)
 • Hate speech in any form, or discriminatory language aimed at vilifying, humiliating, inciting hatred against individuals or groups on the basis of who they are or their personal beliefs
 • The use of symbols, images, categories, tags or other kinds of content that are intimidating or harmful to others outside of the context of encyclopedic, informational use. This includes imposing schemes on content intended to marginalize or ostracize.