Gebruiksvoorwaarden/Wijziging aangaande betaalde bijdragen

This page is a translated version of the page Terms of use/Paid contributions amendment and the translation is 100% complete.

Wijziging gebruiksvoorwaarden: openbaring van betaalde bijdragen

Inleiding

De juridische afdeling van de Wikimedia Foundation is van plan om de Raad van Bestuur van de Wikimedia Foundation te vragen een voorgestelde wijziging in onze Gebruiksvoorwaarden te overwegen om verdere niet-openbaar gemaakte betaalde bewerkingen aan te pakken. Bijdragen aan de Wikimedia-projecten om de belangen van een betalende klant te dienen en tegelijkertijd de betaalde affiliatie te verbergen, heeft geleid tot situaties die de gemeenschap als problematisch beschouwt. Velen zijn van mening dat gebruikers met een potentieel belangenconflict een transparante samenwerking moeten aangaan en eerlijke openbaarmaking van betaalde bijdragen moeten eisen. Het leveren van bijdragen aan de Wikimedia-projecten zonder betaling of dienstverband bekend te maken, kan ook leiden tot juridische gevolgen. Onze Gebruiksvoorwaarden verbieden al het deelnemen aan misleidende activiteiten, waaronder een verkeerde voorstelling van zaken, imitatie en fraude. Om ervoor te zorgen dat aan deze bepalingen wordt voldaan, voorziet dit amendement in specifieke minimale openbaarmakingsvereisten voor betaalde bijdragen op de Wikimedia-projecten.

Zoals vereist door Sectie 16 van de Gebruikersvoorwaarden, ontvangen wij 30 dagen reacties van de gemeenschap op deze voorgestelde wijziging voordat we de laatste versie naar de Board of Trustees sturen voor de herziening ervan. Vertalingen in Duits, Indonesisch, Frans, Spaans, Italiaans, Japans, en een paar andere talen zijn beschikbaar. De gemeenschap word aangemoedigd om de voorgestelde wijziging te vertalen en het ook in andere talen te bespreken.

Voorgestelde wijziging

Een paragraaf toegevoegd aan het eind van Sectie 4 van de Gebruikstermen, namelijk “Afzien van bepaalde activiteiten.

Betaalde bijdragen zonder bekendmaking

Deze gebruiksvoorwaarden verbieden de uitoefening van bedrieglijke activiteiten, met inbegrip van onjuiste voorstelling van aansluiting, imitatie, en fraude. Om de naleving van deze verplichtingen te waarborgen, moet u uw werkgever, opdrachtgever, en aansluiting bekendmaken met betrekking tot een bijdrage aan elk Wikimedia-projecten die u ontvangt, of verwacht te ontvangen, compensatie. U moet die informatie openbaar maken op ten minste een van de volgende manieren:

  • een verklaring op uw gebruikerspagina,
  • een verklaring op de overlegpagina met een betaald bijdrage, of
  • een verklaring in de samenvatting van de bewerking die alle betaalde bijdragen vergezelt.

Toepasselijk recht, de gemeenschap of de Foundation beleid en richtlijnen, zoals het aanpakken van belangenconflicten, kunnen verdere betaalde bijdragen beperken of een meer gedetailleerde beschrijving nodig hebben. Voor meer informatie: notitie over het bekend maken van betaalde bijdragen.

Optionele wijzigingen

In reactie op commentaar van de gemeenschap in de lopende raadpleging, stelt het LCA-team van de WMF drie mogelijke wijzigingen in het voorstel voor. Deze wijzigingen zouden de tweede zin van de eerste alinea van de wijziging wijzigen, zoals hieronder beschreven. Deze opties sluiten elkaar niet uit - beide kunnen ook niet worden aangenomen, of geen van beide kan door de Board worden aangenomen, afhankelijk van uw inbreng (en afhankelijk van de vraag of ze het amendement als geheel overnemen).

Deze mogelijke wijzigingen zijn bedoeld om tegemoet te komen aan de bezorgdheid die is geuit over de reactie op redacteuren die deze vereisten zouden schenden, en aan de bezorgdheid over de bescherming van bijdragers te goeder trouw (bijv. professoren, studenten of Wikipedianen) van het onbedoeld schenden van de openbaarmakingsverplichting. Wij zijn van mening dat een of beide van de drie opties het amendement beter kunnen richten op betaalde belangenbehartiging, wat een belangrijk punt van zorg is. We realiseren ons echter ook dat ze andere overwegingen kunnen oproepen. Uw feedback over deze opties zal de Board helpen bij het overwegen van de taal die moet worden gebruikt.

Deze raadpleging was informatief, positief en constructief. Wij zijn hier dankbaar voor en kijken ernaar uit om uw opmerkingen over deze opties te ontvangen.

Beschrijving van de wijzigingen

Huidige zin Optie 1 Optie 2 Optie 3
Om te zorgen dat deze verplichtingen worden nageleefd, moet u uw werkgever, klant en affiliatie bekendmaken met betrekking tot elke bijdrage aan Wikimedia-projecten waarvoor u een vergoeding ontvangt. Als u als onderdeel van deze verplichtingen financiële vergoeding ontvangt voor een bijdrage aan een organisatie, een levende persoon of een commercieel product, dient u de werkgever en de klant te melden die u deze vergoeding heeft verleend. Als u als onderdeel van deze verplichtingen financiële compensatie ontvangt voor een bijdrage, dient u te vermelden dat u een vergoeding krijgt of al ontvangen heeft.. [Voeg de volgende paragraaf toe]

...

Een Wikimedia Project-gemeenschap kan een alternatief beleid voor het openbaar maken van betaalde bijdragen aannemen. Als een project een alternatief openbaarmakingsbeleid aanneemt, kunt u bij uw bijdrage aan dat project aan dat beleid voldoen in plaats van aan de vereisten in dit deel. Een alternatief beleid voor betaalde bijdragen zal deze vereisten alleen vervangen als het door de relevante projectcommunity is goedgekeurd en vermeld op de pagina alternatief beleid inzake openbaarmaking [index te maken]

Optie nr. 1: Voegt "over een organisatie, levend persoon of commercieel product" toe om de bijdragen te beschrijven.

Deze optie beperkt de mate van bijdragen waarop deze eisen van toepassing zouden zijn. Dit richt zich op onderwerpen die potentiële onderwerpen van reclame en promotie zijn en sluit andere onderwerpen van algemeen belang uit. Het doel is om te proberen een mogelijke toepassing te uitsluiten op professoren, leraren en Wikipedianen, en andere personen die bewerken op onderwerpen van minder commercieel belang.

Discussie over deze optie.

Optie nr. 2: Verkleint de omvang van de onthulling en verandert deze van "uw werkgever, klant en affiliatie" in alleen "dat u werd gecompenseerd".

Deze optie richt zich op het feit dat er een vergoeding bij betrokken was, in plaats van op specifieke informatie over de identiteit van de redacteur. Het doel is om redacteurs in staat te stellen betaalde bewerkingen te identificeren en te bekijken zonder dat redacteurs specifieke informatie over hun identiteit moeten onthullen. Individuele projecten kunnen deze regel aanvullen en, afhankelijk van de omstandigheden, richtlijnen voor aanvullende informatie maken.

Discussie over deze optie.

Optie nr. 3: Projecten toestaan een alternatief openbaarmakingsbeleid te schrijven

Deze optie is gericht op het bieden van de mogelijkheid aan lokale projecten om een alternatief openbaarmakingsbeleid voor betaalde bijdragen te creëren, ter vervanging van het standaard openbaarmakingsbeleid dat in dit gedeelte van de Gebruiksvoorwaarden wordt geboden. De bedoeling is om projecten in staat te stellen variaties voor te bereiden op hoe ze openbaarmaking verwachten, afhankelijk van de behoeften van het project en de gemeenschap, vergelijkbaar met hoe redelijk gebruik wordt behandeld onder het licentiebeleid. Projecten kunnen deze regel ook aanvullen en richtlijnen voor openbaarmaking opstellen.

Discussie over deze optie.

Algemene wijzigingen in de opties

Naast de bovenstaande opties gaan we nog drie kleine wijzigingen aanbrengen:

  • Verander de woorden "Om naleving te garanderen" naar "In het kader hiervan" en herschrijf de zin.
  • Verwijder de woorden "aan alle Wikimedia-projecten"
  • Voeg het woord "financiële" toe om de compensatie te beschrijven.

De eerste twee wijzigingen zijn gericht op een betere duidelijkheid. De laatste wijziging (de toevoeging van het woord "financiële" om compensatie te beschrijven) beperkt de betekenis van dit voorstel, wat volgens ons de verwarring over de definitie van compensatie zal verminderen. (Mensen vroegen zich bijvoorbeeld af of dit geldt voor dingen als studenten die een cijfer in de klas krijgen, of voor de eerste keer redacteuren die een gratis lunch krijgen tijdens een editathon, zaken die wij niet willen meenemen.)

Veelgestelde vragen over het bekend maken van betaalde bijdragen

Waarom is deze bepaling over bekendmaking nodig?

Bijdragen aan de Wikimedia Projects om de interesses van een betalende client the dienen terwijl de betaling verzwegen werd heeft geleid tot situaties die de Wikimedia gemeenschap problematisch vindt. Veel geloven dat gebruikers met een potentieel belangenconflict zich bezig zouden moeten houden met transparante samenwerking, die een eerlijke onthulling van betaalde bijdragen laat zien. Bijdragen aan de Wikimedia projecten zonder het openbaar maken van betaling of werk kunnen ook lijden tot legale vertakkingen. Onze Gebruiksvoorwaarden verbieden al betrokken te zijn in bedrieglijke activiteiten, inclusief verkeerde voorstelling van zaken geven, iemand nadoen, en fraude. Om de naleving van deze verplichtingen te waarborgen, biedt deze bepaling specifieke minimale informatievereisten voor betaalde bijdragen aan de Wikimedia-projecten.

Wat is het "toepasselijke recht" voor betaalde bijdragen op Wikipedia? Zijn niet-openbaar gemaakte betaalde bijdragen mogelijk illegaal?

Afhankelijk van de omstandigheden kan onopgemerkt betaald bewerken u, uw bedrijf of uw klanten juridisch aansprakelijk maken. Voor u, uw bedrijf of uw klanten kunnen specifieke wetten gelden, zoals oneerlijke concurrentie en eenvoudige fraudewetten. Naast de vereisten van de Gebruiksvoorwaarden moet u deze wetten naleven bij het openbaar maken en uitvoeren van betaalde bijdragen.

Wij kunnen u niet adviseren over specifieke wettelijke vereisten en u dient uw eigen advocaat in te schakelen als u vragen heeft. Dat gezegd hebbende, zijn misleidende handelspraktijken, waaronder het verbergen van een professionele band in specifieke gevallen, in meerdere rechtsgebieden verboden. In de Verenigde Staten heeft de Federal Trade Commission (FTC) bijvoorbeeld de landelijke bevoegdheid om oneerlijke of misleidende handelingen of praktijken in de handel te reguleren.[1] Zoals de FTC in het onderstaande voorbeeld heeft geïllustreerd, kunnen degenen die de affiliatie van een gereguleerd bedrijf niet online bekendmaken, aansprakelijk worden gesteld:

Een online prikbord dat is bedoeld voor discussies over nieuwe technologie voor het downloaden van muziek, wordt bezocht door liefhebbers van mp3-spelers. Ze wisselen informatie uit over nieuwe producten, hulpprogramma's en de functionaliteit van tal van afspeelapparaten. Buiten medeweten van de prikbordgemeenschap heeft een medewerker van een toonaangevende fabrikant van afspeelapparatuur berichten op het discussiebord geplaatst waarin het product van de fabrikant wordt gepromoot. Kennis van het dienstverband van deze poster zou waarschijnlijk van invloed zijn op het gewicht of de geloofwaardigheid van haar goedkeuring. Daarom moet de poster haar relatie met de fabrikant duidelijk en opvallend bekendmaken aan leden en lezers van het prikbord.[2]

De gids van de FTC Dot Com Disclosures specificeert dat "openbaarmakingen effectief moeten worden gecommuniceerd, zodat consumenten ze waarschijnlijk zullen opmerken en begrijpen in verband met de verklaringen die de openbaarmakingen wijzigen." Zie voor implicaties van de staatswet bijvoorbeeld onderzoek van de procureur-generaal van NY uit 2013 met betrekking tot bedrijven die zich bezighouden met astroturfing.[3]

Wetten die buiten de VS van toepassing zijn, kunnen ook het niet openbaar maken van betaalde bijdragen verbieden. De EU-richtlijn oneerlijke handelspraktijken (en de overeenkomstige nationale versies) verbieden de praktijk van "het gebruik van redactionele inhoud in de media om een product te promoten waarvoor een handelaar voor de promotie heeft betaald, zonder dat dit duidelijk blijkt uit de inhoud of door middel van beelden of geluiden die duidelijk herkenbaar zijn voor de consument" en "voorzakelijk beweren of de indruk wekken dat de handelaar niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handel, bedrijf, ambacht of beroep, of zich valselijk voordoen als consument."[4] Nationale wetgeving van EU-lidstaten kan niet-openbaar gemaakte betaalde bijdragen verder beperken, bijvoorbeeld door middel van lokale mededingingswetgeving, en, om soortgelijke redenen, lokale nationale rechtbanken kunnen overtredingen vinden in het niet op de juiste manier bekendmaken van iemands affiliatie op Wikipedia. Overheidsinstanties kunnen inderdaad onthullingen eisen van betaalde bewerkingen die onmogelijk op Wikipedia kunnen worden uitgevoerd - zoals onthullingen door bedrijven in het artikel zelf om ervoor te zorgen dat de lezer hiervan op de hoogte wordt gesteld; in dergelijke gevallen is betaald bewerken niet toegestaan op de Wikimedia-sites.

Zijn er andere mogelijke negatieve effecten van betaalde bijdragen?

Het is zeer waarschijnlijk dat een bijdrage waarvoor betaald wordt, maar waarbij met opzet het betalen niet aangegeven wordt, geen enkel publiek doel dient op een eerlijke wijze. Bij de afweging van de waarde van de bijdrage van inhoud aan het publiek tegen de waarde van de verspreiding van de inhoud, is er op zijn minst sprake van een impliciet belangenconflict dat de balans de meer particuliere belangen van de betaalde bijdrager zal dienen. Als wordt geaccepteerd dat dit vaker wel dan niet het geval is, is het moeilijk om de verwachte uitkomst voor te stellen als een netto positief resultaat voor Wikipedia.

Zoals herhaalde voorbeelden uit het echte leven laten zien, kan onopgemerkt betaald bewerken het onbedoelde effect hebben van het veroorzaken van negatieve PR-problemen voor bedrijven, klanten en particulieren. De pers volgt zulke verhalen nauwlettend. Het niet opnemen van een openbaarmaking met een betaalde bijdrage kan leiden tot een verlies van vertrouwen bij het bredere publiek en de Wikimedia-gemeenschap. Om goede wil te handhaven en misverstanden te voorkomen, is transparantie en vriendelijke samenwerking het beste beleid voor degenen die worden vergoed voor de bijdragen van Wikimedia.

Om ongewenste te rechte ophef te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat u het lokale beleid met betrekking tot betaalde bijdragen volgt, zoals Wikipedia:Zelfpromotie.

Hoe zal de handhaving van deze verplichtingen door de gemeenschap werken met bestaande regels over privacy en gedrag?

Net als de regels rond sockpuppets en bijbehorende onderzoeken, is deze openbaarmakingsvereiste bedoeld om te werken met bestaand beleid en bestaande praktijken, zodat er een eerlijk evenwicht is tussen het identificeren van betaalde bijdragen en het beschermen van redacteuren die te goeder trouw zijn. Dit beleid omvat de projectoverschrijdende waarde van beleefdheid/hoffelijkheid, wat een pijler van Wikipedia is; relevant projectbeleid, zoals bekendmaken andermans gegevens en de Gebruiksvoorwaarden, die stalking en misbruik verbieden. (In gevallen van extremer gedrag kan ook de lokale wetgeving van toepassing zijn.)

Deze eis moet, net als andere, constructief worden toegepast om samenwerking mogelijk te maken en onze projecten te verbeteren. Gebruikers die ze overtreden, moeten eerst worden gewaarschuwd en geïnformeerd over deze regels, en vervolgens alleen worden geblokkeerd als dat nodig is. Met andere woorden: ga uit van goede trouw en bijt de nieuwkomers niet.

Als een redacteur de verplichting om openbaarmaking van deze wijziging te vermijden wil, moet hij zich onthouden van compensatie voor zijn schrijven/bewerken.

Welke gevolgen heeft deze bepaling voor docenten, professoren en medewerkers van galeries, bibliotheken, archieven en musea ("GLAM")?

Het doel van deze vereisten is niet om leraren, professoren of mensen die werken in galeries, bibliotheken, archieven en musea ("GLAM") te ontmoedigen om in goede trouw bijdragen te leveren. Openbaarmaking is alleen vereist wanneer medewerkers door hun werkgever of klant worden vergoed voor bewerkingen en uploaden naar een Wikimedia-project. Als een professor aan Universiteit X bijvoorbeeld rechtstreeks door Universiteit X wordt betaald om over die universiteit op Wikipedia te schrijven, moet de professor onthullen dat de bijdrage wordt vergoed. Er is een directe quid pro quo-uitwisseling: geld voor bewerkingen. Als die professor gewoon een salaris krijgt voor het onderwijzen en het uitvoeren van onderzoek en door haar universiteit alleen wordt aangemoedigd aan projecten over onderwerpen van algemeen belang te bijdragen zonder meer specifieke instructies, hoeft die professor de verbondenheid met de universiteit niet te openbaar maken.

Hetzelfde geldt voor de werknemers van GLAM. De openbaarmaking is alleen noodzakelijk wanneer een vergoeding is beloofd of ontvangen in ruil voor een bepaalde bijdrage. Een werknemer van het museum die bijdraagt aan projecten over onderwerpen van algemeen belang zonder meer specifieke instructies van het museum hoeft zijn relatie met het museum niet te geven. Tegelijkertijd zou, indien nodig, een eenvoudige bekendmaking dat men bijvoorbeeld een betaald Wikipediaan in een bepaald museum is, voldoende openbaarmaking zijn voor de doeleinden van de voorgestelde wijziging.

Wat wordt er bedoeld met 'compensatie'?

In dit voorstel, betekent 'compensatie' een uitwisseling van geld, goederen of diensten.

Wat betekent de uitdrukking "werkgever, opdrachtgever, en aansluiting"?

Dit betekent de persoon of organisatie die u een vergoeding betaalt - geld, goederen of diensten - met betrekking tot een bijdrage aan een Wikimedia-project. Dit kan bijvoorbeeld een bedrijf, een goed doel, een onderwijsinstelling, een overheidsdienst of een ander individu zijn. De openbaarmakingsplicht is eenvoudig en vereist dat u deze informatie op een van de drie hierboven beschreven manieren verstrekt. Als u bijvoorbeeld namens uw werkgever een artikel op Wikipedia bewerkt, moet u de gegevens van uw werkgever bekendmaken. Als u door een PR-bedrijf bent ingehuurd om Wikipedia te bewerken, moet u zowel het bedrijf als de klant van het bedrijf bekendmaken. Als u een gecompenseerde Wikimediaan bent, moet u bijvoorbeeld de details noemen van de GLAM organisatie die u betaalt.

Zijn openbaarmakingen van betalingen alleen vereist bij het maken/bewerken van Wikipedia-artikelen?

Nee, u moet uw werk, klant en verbondenheid openbaar maken wanneer u een betaalde bijdrage aan een Wikimedia-project doet. Dit omvat bewerkingen op gesprekspagina's en bewerkingen aan andere projecten dan Wikipedia. Dat gezegd hebbende, een eenvoudige openbaarmaking op uw gebruikerspagina voldoet aan deze minimumvereiste.

Betekent deze bepaling dat betaalde bijdragen altijd zijn toegestaan zolang ik de openbaarmaking doe?

Nee, de openbaarmakingen die door de Gebruiksvoorwaarden worden opgelegd, weerspiegelen een minimumvereiste dat elk Wikimedia-project helpt om het eigen beleid en richtlijnen af te dwingen waar van toepassing. Gebruikers moeten zich ook houden aan dit aanvullende beleid en deze richtlijnen, evenals aan alle toepasselijke wetten. Het beleid van de Engelstalige Wikipedia inzake neutraal standpunt vereist bijvoorbeeld dat bewerkingen eerlijk, proportioneel en (voor zover mogelijk) zonder vooringenomenheid worden gedaan; Deze vereisten moeten worden gevolgd, zelfs als de bijdrager aangeeft betaalde bewerkingen uit te voeren.

Betekent dit dat Wikimedia-projecten hun beleid moeten veranderen?

Nee, tenzij hun beleid niet in overeenstemming is met deze minimumvereisten. Het staat Wikimedia-projecten vrij om hun beleid aan te passen om naar deze vereiste te verwijzen of om strengere eisen te stellen aan betaalde bijdragen. We moedigen gebruikers aan om de privacy van gebruikers te respecteren en anderen niet lastig te vallen, zelfs niet in het geval van vermoedelijke betaalde bijdragen. Volgens het beleid van de Engelstalige Wikipedia inzake intimidatie mogen gebruikers bijvoorbeeld geen persoonlijke informatie over andere gebruikers openbaar delen.

Hoe moet ik betaalde bijdragen op mijn gebruikerspagina vermelden?

U kunt op uw gebruikerspagina uitleggen dat u voor een bepaalde klant of werkgever werkt. Als u voor het bedrijf Acme werkt en als onderdeel van uw werkverplichtingen Wikipedia-artikelen over het bedrijf Acmi redigeert, voldoet u aan de minimale vereiste van de Gebruiksvoorwaarden als u eenvoudig zegt dat u namens het bedrijf Acami redigeert op uw gebruikerspagina. U moet echter ook de communautaire of Foundation beleid volgen, naast de toepasselijke wetgeving.

Hoe moet ik betaalde bijdragen vermelden in mijn bewerkingssamenvatting?

U kunt uw werkgever, affiliatie en klant vertegenwoordigen in de samenvatting voor het bewerken van uw bewerking of bijdrage. Voordat u bijvoorbeeld uw bewerkingen opslaat in een Wikipedia-artikel over uw cliënt, Jordan Smith, kunt u deze opmerking schrijven in de samenvatting van de bewerking: “Jordan Smith has hired me to update their Wikipedia article” of “I work for Jordan Smith.”

Hoe moet ik betaalde bijdragen bekendmaken op een overlegpagina?

U kunt uw werkgever, affiliatie en klant vertegenwoordigen op de relevante overlegpagina voordat of onmiddellijk nadat u uw bewerking of bijdrage "opslaat".

Moet ik de details van de vergoeding die ik ontvang bekendmaken?

U hoeft niet te zeggen hoeveel of welke soort compensatie u ontvangt voor het bewerken; het minimum dat vereist is, is dat u uw werkgever, klant en affiliatie bekend maakt.

Stimuleert of accepteert de Wikimedia Foundation betaald bewerken voor belangenbehartiging?

WMF is van mening dat betaald bewerken voor belangenbehartiging een belangrijk probleem is dat het vertrouwen van de lezers van Wikimedia bedreigt, zoals onze uitvoerend directeur zei in haar verklaring. Dit voorstel verandert daar niets aan.

Het is echter moeilijk om het probleem van betaalde bewerkingen op te lossen zonder per ongeluk te goeder trouw redacteuren te ontmoedigen, zoals de verschillende GLAM-projecten (galerie, bibliotheek, archief en museum). Vanwege deze moeilijkheid wordt in dit amendement gekozen voor een eenvoudige benadering: het verplicht stellen van duidelijke openbaarmaking van informatie. Dit betekent niet dat het bewerken van betaalde belangenbehartiging acceptabel is! In plaats daarvan denken we dat de beste manier om het complexe probleem aan te pakken en toch nieuwe bijdragen te goeder trouw aan te moedigen, is om deze pro-transparantievereiste te combineren met beleid per project dat deze nieuwe informatie gebruikt om genuanceerde, moeilijke oordelen van geval tot geval te vellen. We hopen dat dit tot het beste resultaat zal leiden door het vermogen van elke Wikimediaan om met nuance en complexiteit om te gaan te combineren met de middelen van de Foundation (wanneer dat absoluut noodzakelijk is).

Ook wordt in het voorgestelde amendement duidelijk gemaakt dat "het beleid van de gemeenschap en de Foundation, zoals dat dat dat met belangenconflicten omgaat, betaalde bijdragen verder kan beperken of meer gedetailleerde openbaarmaking kan vereisen". Dat wil zeggen, de voorgestelde wijziging is een minimale vereiste, maar de gemeenschap kan grotere beperkingen of verboden opleggen.

Referenties

  1. Federal Trade Commission Act, 15 U.S.C. § 45(a)(2) (2006).
  2. Federal Trade Commission Act; 16 C.F.R. § 255.5, voorbeeld 8, p.12.
  3. Parino v. Bidrack, Inc., 838 F. Supp. 2d 900, 905 (ND Cal. 2011) (de beschuldigingen van de eiser, waaronder het maken en gebruiken van neprecensies op de website door de gedaagde, waren voldoende om een claim in te dienen op grond van de Californische wet op oneerlijke concurrentie en de wet op valse reclame)
  4. Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement (Bijlage I, punten 11 en 22).