Stewards/confirm/2010/Oscar

< Stewards‎ | confirm‎ | 2010
Warning
English: The 2010 steward elections are finished. No further votes will be accepted.
Suomi: Vuoden 2010 ylivalvojien vaalit on loppu. Uusia ääniä ei hyväksytä enää.
العربية: انتخابات المضيفين لعام 2010 انتهت. لا أصوات أخرى سيتم قبولها.
Deutsch: Die Stewardwahlen 2010 sind beendet. Weitere Stimmen können nicht mehr berücksichtigt werden.
Español : Las elecciones a Steward del año 2010 han concluído. No se aceptan más votos.
فارسی: .رای‌گیری در مورد انتخابات ویکیبدهای جدید پایان یافته است.رای‌های جدید مورد قبول واقع نخواهد شد.
Français : Les élections de 2010 pour Steward se sont conclues. Aucun vote au-delà de cette date ne sera compté.
Gaeilge: Tá na toghcháin Maoir 2010 dúnta anois. Ní féidir aon vótaí eile a glacadh as an am seo amach.
Galego: Xa remataron as eleccións a steward do ano 2010. Non se aceptarán máis votos.
Alemannisch : D Stewardwahle 2010 sin umme. Du chasch nimmi abstimme.
עברית: בחירות הדיילים לשנת 2010 הסתיימו. הצבעות נוספות לא תתקבלנה.
Magyar: A választás lezárult, további szavazatokat nem fogadunk el.
Italiano: Le elezioni del 2010 a Steward sono terminate. Nessun voto ricevuto dopo questa data sarà preso in considerazione.
日本語: 2010年のスチュワード選挙は終わりました。今後の投票は受け付けられません。
Nederlands: De stewardsverkiezingen van 2010 zijn gesloten. U kunt niet meer stemmen.
Polski: Wybory stewardów w 2010 roku zakończyły się. Nowe głosy nie będą akceptowane.
Português : As eleições para Steward de 2010 estão encerradas. Nenhum voto lançado a partir desta data será computado.
Русский: Выборы стюардов — 2010 завершены. Дальнейшие голоса не будут приняты.
Svenska: 2010 års val av stewarder är avslutat. Ingen ytterligare röstning kommer att accepteras.
中文: 2010年监管员选举已经结束。逾期投票将会作废。
中文(简体): 2010年监管員选举已经结束。逾期投票将会作废。
中文(繁體): 2010年監管員選舉已經結束。逾期投票將會作廢。
Ελληνικά: Οι εκλογές επιτρόπων για το 2010 έχουν τελειώσει. Δεν γίνονται δεκτές άλλες ψήφοι.
Türkçe: 2010 kâhya seçimleri tamamlanmıştır. Daha fazla oy kabul edilmeyecektir.
Azərbaycanca: 2010 eşikağası seçkiləri tamamlanmışdır. Daha çox səs qəbul olunmaz.


oscarEdit

logs: rights, globalauth, gblblock, gblrights, crosswiki logs & activity | translate: translation help, statement

Deutsch:
 • Sprachen: nl, en-4, de-4, fr-3, es-2, it-2, sv-1, tr-1, af-1, la-1
 • Informationen zur Person: Steward seit 1995, ehemaliges Mitglied des Wikimedia-Foundation-Gremiums, Gründer und ehemaliger erster Vorsitzender des niederländischen Verbands. Bis vor kurzem sehr aktiv in den niederländischen Projekten als Administrator, Bürokrat, Checkuser und Edit-Filter-Manager. Ich bin dort freiwillig im September von meinen Funktionen (Verantwortungen) zurückgetreten, um den Fokus auf andere Dinge zu verlagern. Ich würde gerne Steward bleiben, aber ich tendiere dazu, zwischendurch zeitweise mit weniger Aktivität zu arbeiten, da meine Aufgaben/Verantwortlichkeiten außerhalb von Wikimedia manchmal auch einiges an Zeit benötigen.
English:
 • Languages: nl, en-4, de-4, fr-3, es-2, it-2, sv-1, tr-1, af-1, la-1
 • Personal info: Steward since 2005, former board member of the Wikimedia Foundation, former founding and first chair of the Dutch Chapter (association). Formerly very active on dutch projects as administrator, bureaucrat, checkuser and edit filter manager. I voluntarily resigned there in September from my many responsibilities to focus on different things. I would appreciate to stay on as steward, but tend to work with intervals of less activity in between, since my responsibilities outside Wikimedia may sometimes take quite some time as well.
français:
 • Langues: nl, en-4, de-4, fr-3, es-2, it-2, sv-1, tr-1, af-1, la-1
 • Renseignements personnels: Steward depuis 2005, ancien membre du Conseil de la Fondation Wikimedia, ancien et premier président fondateur du chapître (de l'association) néerlandais(e). Anciennement très activ aux projects néerlandaises comme administrateur, bureaucrat, checkuser, un gérant « edit filter ». Je démissionais voluntairement là-bas en septembre de mes plusieurs responsibilités pour concentrer aux choses différents. Je vous serait reconnaisant de rester comme steward, mais j'aurais tendance de travailler avec intervalles des moins d'activité entre les deux, depuis mes responsibilités dehors de Wikimedia peuvent passer parfois des temps aussi.
עברית:
 • שפות: nl, en-4, de-4, fr-3, es-2, it-2, sv-1, tr-1, af-1, la-1
 • מידע אישי: הייתי כבר דייל מאז 2005. אני חבר מועצת המנהלים לשעבר של קרן ויקימדיה ו ושעבר מייסד ויו"ר הראשון של הפרק הולנדית. פעם הייתי פעיל מאוד על פרויקטים הולנדית כמפעיל מערכת, ביורוקרט, בודק, ומנהל Edit filter. התפטרתי בספטמבר להתמקד בדברים אחרים. ארצה להישאר מלצר, אבל אני נוטה לעבוד לסירוגין, שהאחריות שלי מחוץ ויקיפדיה לפעמים לוקח די הרבה זמן.
日本語:
 • 言語: nl, en-4, de-4, fr-3, es-2, it-2, sv-1, tr-1, af-1, la-1
 • 候補者の情報: 2005年よりスチュワードを務めています。かつて、ウィキメディア財団の理事、また、オランダ支部(協会)の初代理事長を務めました。以前はオランダ語プロジェクト群で管理者、ビューロクラット、チェックユーザー係、不正利用フィルタ管理係を務め、活発に活動していました。他のことに注力すべく、それらのお役を9月に自発的辞任しました。スチュワードを続けさせて頂ければ幸甚ですが、ウィキメディア外のお役に時間を費やして活動量が下がったり休んだりすることもあると思います。
Nederlands:
 • Taalvaardigheid: nl, en-4, de-4, fr-3, es-2, it-2, sv-1, tr-1, af-1, la-1
 • Persoonlijke informatie: Steward sinds 2005, voormalig bestuurslid van de Wikimedia Foundation, voormalig oprichtings- en eerste voorzitter van de Nederlandse Wikimedia Vereniging. Voorheen zeer actief op nederlandstalige projecten als moderator, bureaucraat, checkuser en misbruikfilterredacteur. Ik nam daar in september vrijwillig ontslag van mijn vele verantwoordelijkheden om me op andere zaken te kunnen richten. Ik zou graag aanblijven als steward, maar ben geneigd met intervallen van mindere activiteit er tussendoor te werken, aangezien mijn verantwoordelijkheden in mijn leven buiten Wikimedia soms nogal wat tijd kunnen vragen.
русский:
 • Языки: nl, en-4, de-4, fr-3, es-2, it-2, sv-1, tr-1, af-1, la-1
 • Личная информация: Стюард с 2005, бывший член правления Фонда Викимедиа, бывший основатель и первый председатель Голладской части Фонда (ассоциации). В прошлом был очень активным в проектах на голландском языке в качестве администратора, бюрократа, проверяющего участников и редактора фильтров. Я добровольно ушёл оттуда в сентябре с той целью, чтобы сосредоточить внимание на других вещах. Я хотел бы остаться стюардом, но с интервалами в активности, поскольку мои обязанности вне Викимедиа иногда могут занимать достаточно много времени.


Comments about oscarEdit

 • basically inactive, --birdy geimfyglið (:> )=| 01:22, 7 February 2010 (UTC)[]
 • Perhaps it'd be best if you concentrate on other things.  — Mike.lifeguard | @en.wb 01:34, 7 February 2010 (UTC)[]
 • If indeed inactive, don't confirm Seb az86556 01:58, 7 February 2010 (UTC)[]
 • Active, see global auth log. Keep, as he exceeds minimum activity requirements. Kylu 02:48, 7 February 2010 (UTC)[]
 • Keep, Oscar has good experience and gradually keep activity (see comment from Kylu). —Innv {ru-ws} 02:52, 7 February 2010 (UTC)
 • Have valued his counsel before. I think we urged Oscar to be more active last year. Meets requirements, so reconfirm. ++Lar: t/c 03:23, 7 February 2010 (UTC)[]
 • Helpful and around when asked with cross wiki vandals source of knowledge and wisdom. MoiraMoira 07:22, 7 February 2010 (UTC)[]
 • Oscar isn't inactive... several locks last year. Pmlineditor  07:39, 7 February 2010 (UTC)[]
 • Keep no matter he's less active for a certain period. Davin 08:29, 7 February 2010 (UTC)[]
 • Keep. Hégésippe | ±Θ± 09:05, 7 February 2010 (UTC)[]
 • Keep --Roberto Segnali all'Indiano 09:06, 7 February 2010 (UTC)[]
 • Inactive. --WizardOfOz talk 10:50, 7 February 2010 (UTC)[]
 • Inactive. Doesn't need the tools, but became active again in the last days. Something like neutral. -Barras talk 12:09, 7 February 2010 (UTC)[]
 • Confirm, though I would like to see more activity. --Erwin 13:52, 7 February 2010 (UTC)[]
 • Confirm - plenty active per policy. --Daniel Mayer (mav) 14:35, 7 February 2010 (UTC)[]
 • inactive - so adios! We have too little active Stewarts but so much users think beacuase of Stewards like you we have enough. Marcus Cyron 17:42, 7 February 2010 (UTC)[]
 • barely active but i prefer to see him as steward --Mardetanha talk 18:10, 7 February 2010 (UTC)[]
 •   Keep, not so inactive, especially when considering the multilingualism.--Jusjih 04:28, 8 February 2010 (UTC)[]
 •   Keep, per Pmlineditor. JZ85 07:25, 8 February 2010 (UTC)[]
 •   Keep - Still does great work - Freaky Fries 08:05, 8 February 2010 (UTC)[]
 • Basically inactive. Rights are granted for the benefit of the community, when they ceased to be used to any degree they can be removed --Herby talk thyme 09:44, 8 February 2010 (UTC)[]
 • keep, but I'd like to see some more activity --FiliP ██ 11:50, 8 February 2010 (UTC)[]
 •   Keep Razorflame 07:22, 9 February 2010 (UTC)[]
 •   Keep - Waerth 16:21, 9 February 2010 (UTC) - he is simply the best![]
 •   Keep --Jyothis 21:05, 9 February 2010 (UTC)[]
 •   Keep - per Wearth.   DustSpinner 22:18, 9 February 2010 (UTC)
 • happy to keep, would like to see skills kept, if there is the intention to maintain a sufficient activity. Only the steward can know what are their intentions and what they really should be doing. billinghurst sDrewth 13:58, 11 February 2010 (UTC)[]
 • confirm, good steward --Mercy 21:37, 11 February 2010 (UTC)[]
 • Would definitely like to see more activity Finn Rindahl 21:39, 11 February 2010 (UTC)[]
 • mreow ! mreoooow   *musically purrrrrrrrrr* DarkoNeko 23:41, 11 February 2010 (UTC)[]
 •   Keep Lymantria 12:57, 12 February 2010 (UTC)[]
 • Not very active, but I don't see how the benefits of demoting him outweigh the benefits of keeping him. We need stewards, and I doubt the election will elect enough to keep us steady until 2011. –Juliancolton | Talk 00:36, 14 February 2010 (UTC)[]
 • I would like oscar to be confirmed because his talents are necessary. However, I hope he will be able to save some time to use them and help out, as it would be a shame to have them go to waste. Inactivity does not bother me as a lack of ability or outright abuse would. I can understand why others would be concerned. However, I would state that if, in the future, he cannot find the time that he should voluntarily give up stewardship and then reapply when he is able to devote time to it again. Ottava Rima 18:08, 14 February 2010 (UTC)[]
 •   Keep - good steward - Taketa 20:09, 14 February 2010 (UTC)[]
 •   Keep -FASTILY (TALK) 22:08, 14 February 2010 (UTC)[]
 • Keep. Active and important member of the steward community. --Millosh 13:42, 15 February 2010 (UTC)[]
 • Keep. No worries, Cirt (talk) 02:46, 16 February 2010 (UTC)[]
 • Keep. Good worker not only directly visible, but also in the background. It is a pleasure to work together with him. Annabel 07:54, 16 February 2010 (UTC)[]
 • Keep Anthere 00:26, 17 February 2010 (UTC)[]
 • Keep. --Kanonkas 19:26, 17 February 2010 (UTC)[]
 • Keep Will Beback 09:06, 18 February 2010 (UTC)[]
 • Confirm, good steward --Church of emacs talk · contrib 12:37, 21 February 2010 (UTC)[]
 •   Keep. Jayjg 23:53, 25 February 2010 (UTC)[]
 • keep Activity level is high enough that that is not an issue. No other issues have been presented. JoshuaZ 00:55, 26 February 2010 (UTC)[]
 •   Keep --Geitost diskusjon 02:20, 26 February 2010 (UTC)[]
 • Confirm I have no issue. Thank you for the continued service. NonvocalScream 04:55, 27 February 2010 (UTC)[]
 • Confirm. LeinaD (t) 17:35, 27 February 2010 (UTC)[]
 • Keep. He seems active enough, he is sensible and helpful, and the multi-lingualism is particularly useful. SlimVirgin (talk) 18:52, 27 February 2010 (UTC)[]
 • Keep, activity is high enough in my opinion. Lolsimon 00:15, 28 February 2010 (UTC)[]
 • Confirm as evidently has excellent abilities and good judgement. . Dave souza 22:27, 28 February 2010 (UTC)[]
 • I felt comfortable this year with every single member of the team. This is true, regardless of the mere count of actions and the amount of interactions on wiki, mailing list, IRC, social networks or real life. Therefore I'd feel much more comfy if all current stewards are confirmed. --M/ 23:01, 28 February 2010 (UTC)[]
 •   Keep --Djordjes (talk) 23:31, 28 February 2010 (UTC)[]