IMPORTANT NOTE: The text below is a volunteer-written translation of the English original. It may be out of date, incomplete or incorrect. When in doubt, please refer to the English original, or help to improve the translation.

Cuộc bỏ phiếu cập nhật cấp phép đã kết thúc..
Kết quả của cuộc bỏ phiếu có tại đây. Xin lưu ý rằng các trang cần được cập nhật để phản ánh kết quả và một số thông tin có thể đã lỗi thời. Chúng tôi luôn cảm kích mọi giúp đỡ dịch thuật.

Shortcut:
LU/vi
Hội đồng Quản trị của Wikimedia Foundation mời cộng đồng Wikimedia bỏ phiếu cho đề xuất về việc thay đổi giấy phép cho nội dung Wikimedia để nó được phát hành theo giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự (CC-BY-SA), trong khi vẫn duy trì cấp phép kép chung với Giấy phép Tài liệu Tự do GNU (GFDL). Hội đồng đã đánh giá các lựa chọn thay đổi giấy phép có thể xảy ra cho nội dung Wikimedia, và tin rằng đề xuất này là lộ trình tốt nhất hiện có để đạt được mục tiêu chung của chúng ta là thu thập, phát triển và phổ biến những nội dung mang tính giáo dục, cho phép mọi người khắp mọi nơi có thể truy cập hoàn toàn miễn phí, vĩnh viễn.

Cụ thể, đề xuất của Wikimedia Foundation là sửa đổi các điều khoản cấp phép bản quyền và điều khoản sử dụng áp dụng cho tất cả các dự án như sau:

 1. làm cho tất cả những nội dung hiện đang được phân phối theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU (có kèm điều khoản “phiên bản mới hơn”) cũng đồng thời phân phối theo CC-BY-SA 3.0, như đã được cho phép tường minh trong phiên bản GFDL mới nhất;
 2. bắt buộc các sửa đổi mới từ cộng đồng cũng phải được cấp phép kép theo cách này, trừ nội dung từ bên thứ ba có thể chỉ tuân theo CC-BY-SA;
 3. thông báo cho những người muốn tái sử dụng rằng những nội dung hàm chứa những thông tin được nhập vào dự án chỉ với giấy phép CC-BY-SA sẽ không thể được sử dụng theo GFDL.

Để nhất quán với các quy định và thực tế đã có, và để nhất quán với mô hình giấy phép CC-BY-SA, những tác giả và biên tập viên cũng bắt buộc phải cho phép người tái sử dụng ghi công mình; ở mức tối thiểu, điều này sẽ được thực hiện nhờ một siêu liên kết hoặc URL đến bài viết mà họ có đóng góp vào.

Xin đọc Licensing update/Questions and Answers/vi để có thông tin tổng quan hơn.

Động cơ

edit

Động cơ chính cho đề xuất thay đổi này là:

 • Hiện nay chúng ta không thể chia sẻ văn bản (cả hai chiều) với các dự án sử dụng các giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự. Các giấy phép Creative Commons được hàng trăm ngàn tác giả trên khắp thế giới sử dụng (xem thống kê), đã nhanh chóng trở thành công cụ pháp lý được sử dụng rộng rãi nhất để công bố các quyền lợi cho những tác phẩm không phải là phần mềm. Do đó, những rào cản cộng tác với các tổ chức phi lợi nhuận và những cộng đồng trực tuyến khác, những người đang chia sẻ kiến thức một cách tự do, đã mâu thuẫn với nhiệm vụ của Wikimedia.
 • GFDL bao gồm một số điều khoản tiềm tàng sự phiền phức, như đòi hỏi phải kèm theo văn bản giấy phép đầy đủ trong mỗi bản sao. Đòi hỏi này gây trở ngại cho việc tái sử dụng cả văn bản và nội dung đa phương tiện (các phiên bản nói hoặc in của bài viết, bản in hình ảnh, v.v.). Wikimedia đã cam kết phải phổ biến kiến thức tự do rộng nhất có thể. Trong khi các điều khoản sử dụng của chúng ta luôn cho phép tái sử dụng với các rào cản thấp hơn, sự thiếu nhất quán của nó với nội dung giấy phép đã dẫn đến sự lo sợ, không chắc chắn, và nghi ngại về cái nào là hợp pháp và cái nào không. Nó làm lợi cho những người tái sử dụng nào có đủ tiền để nhờ tư vấn pháp luật và khiến cho những người không có điều kiện như vậy phải nghiền ngẫm tới lui các điều khoản. Điều này mâu thuẫn với nhiệm vụ của Wikimedia.

Bản cập nhật giấy phép được đề xuất ở đây được thiết kế để đạt được sự cộng tác lớn hơn và tái sử dụng kiến thức tự do rộng rãi hơn trên toàn thế giới để phục vụ cho tầm nhìn của chúng ta: một thế giới trong đó mỗi một người đều có thể chia sẻ tự do trong toàn bộ kiến thức nhân loại.

Quy trình đưa ra quyết định

edit

Chúng tôi mời tất cả những thành viên đóng góp cho các dự án Wikimedia, những người đã thực hiện ít nhất 25 sửa đổi trong bất kỳ dự án nào trước ngày 15 tháng 3 năm 2009, tham dự trong quyết định này. Quyết định sẽ được thực hiện thông qua phần mềm bỏ phiếu chọn Hội đồng, và sẽ được một bên thứ ba điều hành một cách bảo mật.

Phiếu bầu sẽ có ba lựa chọn:

 • Có, tôi đồng ý với sự thay đổi này
 • Không, tôi phản đối sự thay đổi này
 • Tôi không có ý kiến gì về sự thay đổi này

Nếu có ít hơn 50% người bỏ phiếu tán thành sự thay đổi, nó sẽ không được hiện thực tức thời, và các bàn bạc trong cộng đồng và ở cấp độ Hồi đồng sẽ được tổ chức sau đó.

Nếu có từ 50% số người bỏ phiếu trở lên ủng hộ sự thay đổi, nó sẽ được chuyển đến Hội đồng Quản trị để thông qua. Tùy thuộc vào kết quả của cuộc bỏ phiếu và các lý do phản đối, Hội đồng có thể lựa chọn cân nhắc thêm, điều chỉnh đề xuất, hoặc hiện thực nó theo như đề xuất hiện tại. Nếu Hội đồng thông qua đề xuất, một ngày hiện thực cụ thể sẽ được thiết lập.

Cuộc bỏ phiếu được lên kế hoạch bắt đầu trong tháng 4 năm 2009. Bạn có thể xem lịch trình nháp tại Licensing update/Timeline/vi.

Trước và trong cuộc bỏ phiếu, những lời bình luận nên được đặt tại Talk:Licensing update/vi.

Điều khoản sử dụng đề xuất

edit

Những điều khoản dưới đây sẽ được hiện thực trên tất cả các trang hiện đang sử dụng GFDL (bản tiếng Anh sẽ được xem là bản gốc, bản tiếng Việt là bản dịch đề nghị và có thể thay đổi để sát nghĩa với bản gốc hơn hoặc nếu có sự thay đổi ở bản gốc):

 • Phần cuối trang sẽ được thay đổi với nội dung:

All text is available under the Creative Commons Attribution/Share-Alike License. Text may also be available under the GNU Free Documentation License. See ((link to copyright policy)) for further details. See the page history for a list of authors. Media files are available under different licenses; click the file for more information.

Tất cả nội dung được phép sử dụng theo Giấy phép Creative Commons Attribution/Share-Alike. Nội dung cũng có thể sử dụng theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU. Xem ((liên kết đến quy định bản quyền)) để biết thêm chi tiết. Xem lịch sử trang để có danh sách tác giả. Các tập tin phương tiện có nhiều loại giấy phép khác nhau; nhấn vào tập tin để biết thêm chi tiết.

 • Điều khoản trên màn hình sửa đổi sẽ được thay đổi với nội dung:

By submitting an edit, you agree to release your contribution under the terms of the Creative Commons Attribution/Share-Alike License and the GNU Free Documentation License. Re-users will be required to credit you, at minimum, through a hyperlink or URL to the article you are contributing to, and you hereby agree that such credit is sufficient in any medium. See ((link to copyright policy)) for details. If you do not want your writing to be edited mercilessly and redistributed at will, then do not submit it here. You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource. PLEASE DO NOT SUBMIT COPYRIGHTED WORK WITHOUT PERMISSION.

Với việc đăng tải sửa đổi, bạn đã đồng ý phát hành những đóng góp của mình theo các điều khoản của Giấy phép Creative Commons Attribution/Share-Alike và Giấy phép Tài liệu Tự do GNU. Những người tái sử dụng về sau bắt buộc phải ghi công bạn, tối thiểu là thông qua một siêu liên kết hoặc URL đến bài viết mà bạn đang đóng góp, và từ đây bạn đồng ý rằng cách ghi công như vậy là đủ dưới bất kỳ dạng ấn bản nào. Xem ((liên kết đến quy định bản quyền)) để biết thêm chi tiết. Nếu bạn không muốn những gì bạn viết ra bị người khác sửa đổi không thương tiếc và phân phối lại bất cứ lúc nào, đừng đăng nó ở đây. Bạn cũng đang cam đoan với chúng tôi rằng chính bạn là người viết nên, hoặc chép nó từ một nguồn thuộc phạm vi công cộng hoặc tự do tương đương. XIN ĐỪNG ĐĂNG TÁC PHẨM CÓ BẢN QUYỀN MÀ CHƯA XIN PHÉP.

 • Chúng tôi sẽ cung cấp một quy định bản quyền chuẩn, nó sẽ cần được dịch sát nghĩa sang các ngôn ngữ khác. Ngoài nội dung văn bản của cả hai giấy phép, quy định sẽ thêm những yêu cầu đối với người tái sử dụng (hướng dẫn dành cho việc sử dụng theo giấy phép CC-BY-SA):
 • Attribution of text: To re-distribute an article page in any form, provide credit to the authors either by including a) a hyperlink (where possible) or URL to the article or articles you are re-using, b) a hyperlink (where possible) or URL to an alternative, stable online copy which is freely accessible, which conforms with the license, and which provides credit to the authors in a manner equivalent to the credit given on this website, or c) a list of all authors. (Any list of authors may be filtered to exclude very small or irrelevant contributions.)
 • Attribution of rich media: Rich media (images, sound, video, etc.) that were created through substantive collaborations between at least five people can be credited in the same fashion as text; other rich media files must be attributed in any reasonable manner specified by the contributor(s).
 • Attribution of externally contributed content: The above attribution requirements apply to content developed and uploaded by the Wikimedia community. Text and rich media contributions that come from external sources may attach additional attribution requirements to the work, which we will strive to indicate clearly to you on the article or the description page for the file(s) in question.
 • Copyleft/Share and Share Alike: If you make modifications or additions to the page or work you re-use, you must license them under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0 or later.
 • Indicate changes: If you make modifications or additions, you must indicate in a reasonable fashion that the original work has been modified. If you are re-using the page in a wiki, for example, indicating this in the page history is sufficient.
 • For further information, please refer to the legal code of the CC-BY-SA License.

 • Ghi công cho văn bản: Để tái phân phối một trang bài viết dưới bất kỳ hình thức nào, phải cung cấp ghi công cho các tác giả hoặc bằng cách kèm a) một siêu liên kết (khi có thể) hoặc URL đến một hoặc nhiều bài viết mà bạn đang tái sử dụng, b) một siêu liên kết (khi có thể) hoặc URL đến một bản sao thay thế, ổn định, có thể truy cập được một cách tự do, tuân thủ giấy phép, và có cung cấp ghi công đến các tác giả theo một cách tương đương với sự ghi công được ghi tại website này, hoặc c) một danh sách gồm tất cả các tác giả (các danh sách tác giả có thể được lọc để bỏ các đóng góp rất nhỏ hoặc không thích hợp).
 • Ghi công cho nội dung phương tiện: Nội dung phương tiện (hình ảnh, âm thanh, video, v.v.) được tạo ra nhờ sự cộng tác lớn giữa ít nhất năm người phải được ghi công theo cùng cách với văn bản; các tập tin phương tiện khác phải được ghi công theo bất kỳ phương thức hợp lý nào do người đóng góp chỉ định.
 • Ghi công cho nội dung được đóng góp từ bên ngoài: Các yêu cầu ghi công ở trên cũng áp dụng cho những nội dung do cộng đồng Wikimedia phát triển và tải lên. Các đóng góp về văn bản và nội dung phương tiện xuất phát từ các nguồn bên ngoài có thể kèm thêm các yêu cầu ghi công bổ sung trong tác phẩm, và chúng tôi sẽ cố gắng để chỉ rõ điều đó cho bạn tại bài viết hoặc tại trang mô tả của tập tin tương ứng.
 • Copyleft/Chia sẻ và Chia sẻ tương tự: Nếu bạn thực hiện sửa đổi hoặc thêm thắt vào trang hay tác phẩm mà bạn tái sử dụng, bạn phải cấp phép cho chúng theo Giấy phép Creative Commons Attribution-Share-Alike 3.0 trở về sau.
 • Chỉ rõ sự thay đổi: Nếu bạn thực hiện sửa đổi hoặc thêm thắt, bạn phải chỉ rõ chúng theo một cách hợp lý rằng tác phẩm gốc đã bị thay đổi. Ví dụ, nếu bạn đang tái sử dụng một trang trong một wiki, chỉ rõ điều đó trong lịch sử trang là đủ.

 • Quy định bản quyền sẽ kèm thêm tuyên bố sau nhắc đến việc đưa vào các nội dung từ bên thứ ba chỉ theo giấy phép CC-BY-SA:

You may import content from other sources that is only available under the CC-BY-SA license, but not only under the GNU Free Documentation License. You are under no obligation whatsoever to obtain such content also under the GFDL. If you import such content, you must abide by the terms of the license; specifically, you must, in a reasonable fashion, credit the author(s). Where such credit is commonly given through page histories (such as wiki-to-wiki copying), it is sufficient to give attribution in the edit summary, which is recorded in the page history, when importing the content.

Bạn có thể nhập nội dung từ các nguồn khác chỉ được phát hành theo giấy phép CC-BY-SA, mà không theo Giấy phép Tài liệu Tự do GNU. Nếu bạn nhập những nội dung như vậy, bạn phải tuân thủ các điều khoản của giấy phép; cụ thể, bạn phải ghi công cho tác giả theo một cách thức hợp lý. Nếu sự ghi công thường được cung cấp thông qua lịch sử trang (như sao chép từ wiki sang wiki), ghi công trong tóm lược sửa đổi là đã đủ, nó sẽ được ghi lại trong lịch sử trang, khi nhập nội dung.

 • Quy định bản quyền sẽ kèm theo tuyên bố sau nhắc đến việc tái sử dụng theo GFDL:

If you want to re-use pages under the terms of the GNU Free Documentation License, you must verify, for every page you re-use, that it does not include information that is exclusively licensed under the Creative Commons Attribution/Share-Alike License. This should be noted in the page history, the footer, or the discussion page. If such information is included, you cannot re-use the page under the GFDL. Revisions created prior to ((date of license update)) can be reasonably expected to not include any CC-BY-SA-only text.

Nếu bạn muốn tái sử dụng trang theo các điều khoản của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU, bạn phải thẩm tra từng trang mà bạn định tái sử dụng, rằng nó không ghi kèm trong đó những thông tin chỉ được cấp phép duy nhất theo Giấy phép Creative Commons Attribution/Share-Alike. Điều này rất có thể được ghi chú trong lịch sử trang, phía cuối trang, hoặc tại trang thảo luận. Nếu trang có kèm theo những thông tin như vậy, bạn không thể tái sử dụng trang theo GFDL. Các phiên bản được tạo ra trước ngày ((ngày cập nhật phiên bản)) rất có thể không có nội dung chỉ theo CC-BY-SA.

Lời văn trong các điều khoản này có thể được Wikimedia Foundation điều chỉnh trong tương lai với mục đích làm rõ hơn và tỉ mỉ hơn.

Cuối cùng, chúng tôi sẽ khuyến khích cộng đồng xác định các tập tin phương tiện nào hiện đang được cấp phép theo GFDL (mà không phải là các tập tin được phát hành "chỉ theo GFDL 1.2") cũng sẽ được được cấp phép theo CC-BY-SA.