Licensing update/Timeline/vi

Shortcut:
LU/TI/vi

Thời gian biểu dự kiến để bỏ phiếu và thực hiện cập nhật giấy phép (nếu thông qua). Ngày tháng chỉ là gần đúng.

Ngày Sự kiện
22 tháng 3 năm 2009 Tất cả các trang wiki thích hợp được chốt lại

Nội dung CentralNotice được đưa ra dịch
Bắt đầu cài đặt phần mềm bỏ phiếu và xác định tư cách bỏ phiếu

23 tháng 3 năm 2009 Bắt đầu biên dịch các trang chính và CentralNotice
7 tháng 4 năm 2009 Kết thúc biên dịch, hoàn tất phần mềm bỏ phiếu và phần xác định tư cách
12 tháng 4 năm 2009 Bắt đầu bỏ phiếu và thông báo rộng rãi qua CentralNotice
3 tháng 5 năm 2009 Bỏ phiếu kết thúc và kiểm phiếu
10 tháng 5 năm 2009 Ủy ban cập nhật giấy phép trao kết quả cho Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị Wikimedia Foundation sau đó sẽ:

  • yêu cầu ủy ban cập nhật giấy phép thông báo rộng rãi kết quả
  • thông báo quyết định của Hội đồng về việc cập nhật giấy phép.

Trong trường hợp Hội đồng Quản trị thống nhất việc thay đổi:

Ngày Sự kiện
18 tháng 5 năm 2009 Thông báo các điều khoản bản quyền đã điều chỉnh trên toàn website
22 tháng 5 năm 2009 Sau khi thực hiện điều chỉnh cuối cùng, điều khoản bản quyền chung cho toàn website sẽ được hiện thực tại tất cả các wiki bằng tiếng Anh, và cung cấp các hướng dẫn để biên dịch.