Licensing update/Committee/vi

Viết tắt:
Licom/vi

Ủy ban cập nhật giấy phép là một nhóm gồm các thành viên của cộng đồng Wikimedia do Wikimedia Foundation chỉ định để hỗ trợ và giúp đỡ quy trình ra quyết định, và nếu cần, giúp đưa các thay đổi từ quyết định của cộng đồng áp dụng lên các điều khoản giấy phép của Wikimedia (xem cập nhật giấy phép). Ủy ban là một nhóm trung lập dù việc thay đổi giấy phép có diễn ra hay không. Vai trò của ủy ban bao gồm:

  • Giúp đảm bảo cho quy trình được diễn đạt đầy đủ và dễ hiểu.
  • Giúp chốt thời gian biểu của cập nhật giấy phép.
  • Hỗ trợ quy trình biên dịch tất cả các tài liệu chủ chốt.
  • Liên hệ với Software in the Public Interest, một tổ chức phi lợi nhuận độc lập, nơi sẽ quản lý việc bỏ phiếu, để kiểm kê kết quả bỏ phiếu (loại trừ các phiếu lặp và phiếu không hợp lệ).
  • Thông báo kết quả cho cộng đồng và Hội đồng Wikimedia Foundation.
  • Hỗ trợ việc hiện thực quyết định, nếu quyết định là giống như đề xuất, trên khắp các dự án bằng cách trợ giúp trong việc cập nhật các trang quy định, tiêu bản, và hướng dẫn tương ứng.
  • Các hỗ trợ khác khi cần.

Công việc của ủy ban được tổ chức trên danh sách gửi thư công cộng, cũng như tại đây ở Meta. Ủy ban này liên hệ với các nhân viên Wikimedia Foundation, nhưng sẽ hoạt động độc lập để quản lý việc bỏ phiếu.

Các thành viên edit

Các nhân viên sau sẽ liên hệ trực tiếp với ủy ban:

  • Erik Moeller, Phó Giám đốc, Wikimedia Foundation (de, en-4)
  • Mike Godwin, Luật sư trưởng, Wikimedia Foundation (en)