Kjo është një pjesë e listës nga Përmbajtja e Doracakut Mediawiki dhe jepër lidhje për fletat udhëzuese që nevojiten gjatë redaktimit apo përpunimit të fletave në Mediawiki.


Pasqyra edit

Kjo është pasqyra e fletave të shumë-fishta përmajtjet e të cilave janë paeaqitur ndaras sipas vegave

Sipas veglave ndaras edit

Shiko ndarasë
Redaktimi(en)
Fillimi i faqeve të reja (en)
Emërtimi i faqeve (en)

Referimet
Lidhjet (en)   Adresat URL (en)
Wiki lidhjet (en)
Lidhjet ndërwiki (en)
Nën shënimiet (en) (Burim të dhënash)

Formatimi
Wiki tekstet (en)   CSS(en)
Listat (en)   Tabelat (en)
HTML dhe Wiki-tekstet (en)
Figurat dhe skedat (en)
Formularët (en)   (en)

Organizimi
Seksionet/Nëntitujt (en)
Kategoritë (en)
#Ridrejtimet (en) (forward)
Hapësirat (en)
Zhvendosjet (en)
Gjatësia e faqes (en)

Fiksimi i faqes
Kthimi i versioneve të mëparshme (en)
Testimet (en)
Tregimi i para pamjeve (en)

Regjistrimi
Redaktimet e shkurtesave (en)
Veglat e përdorura gjatë redaktimit (en)
Fjalët e rezervuara (en)
Stampat (en)
Variabëlat (en)
Veprimet llogaritëse (en)

Komunikimi
Fusha përshkruese e redaktimeve (en)
Faqet e bisedave (en)
Konfliktet gjatë redaktimeve (en)
Redaktmet e vogla (en)

etj.
Shenjat karakteristike (en)
Livadhi i ushtrimeve (en)Doracaku MediaWiki - Gjitha faqet në anglisht: Meta Help
Nëse gjeni ndonjë fletë që i takonë hapsirës shqipe Ndihmë në hapsirën e anglishtes Help zhvendoseni atë në vendin në hapsirën Ndihmë.
Për lexuesit | [Kërko] · [Shko] · Lidhjet këtu · Artikull i rastit · Faqe Speciale · Version shtypi - Ndryshime së fundmi · N. fundmi përparuar · Ndryshimet fqinje · Lista mbikqyrëse · Historiku i faqes · tani · Ngarkoni skeda · Kontributet - Hyni · Parapëlqimet · (en) Stili i perdoruesit
Për redaktorët | Redaktimi : Faqja e Re · Emërtimi | Lidhjet · URL · Wiki · Ndërwiki · Nën shënimiet | Wiki tekstet · CSS · Lista · HTML dhe Wiki · Figura dhe skeda · Formulari | Seksionet · Kategoritë · #Ridrejtimet · Hapësirat · Zhvendosjet · Peshat | Kthimet · Testimet · Parapamjet | Shkurtesat · Veglat · Fjalët e SO · Stampat · Variabëlat · Operacionet e SO | Fushat përshkruese · Diskutimet · Konfliktet · v-ja | Shenjat ·
Për moderatorët |
Për administratorët |
Shtojca |
Redaktoni kutinë
Other languages: