Kjo faqe jep shpjegime për funksionin "tani" d.m.th në kuptimin dallimi i ndryshimeve "tani" dhe në "fund".

Funksioni tani (versionet anglisht diff) është dallimi në mes të versioneve të faqeve. Kjo mund të shikohet në faqet e bashkangjitura me funksionin Historiku i faqes d.m.th në historikun e faqes dhe paraqet versionet e asaj faqe. Kolona e rrathëve "radio" në anën e majtë është për të zgjedhur versionin më të vjetër ndërsa ajo e djathta për versionet e reja. Si rezultat i zgjedhjes së dy versioneve dhe shtypjes së pullës "Krahasoni versionet e zgjedhura" do të ngarkohet një faqe në të cilën paraqiten dallimet në mes të tyre dy versioneve.

Në rastet e faqeve speciale si Ndryshime së fundmi mund të bëhen krahasimet në mes të dy versioneve të paraqitura aty.

Po ashtu një funksion i tillë krahasues është i integruar edhe gjatë redaktimit. Në këtë rast krahasohet versioni i fundit i faqes me redaktimin e bërë nëse shtypet pulla "Trego ndryshimet"


Si duket

edit

Ky shembull tregon një nga pamjet e tilla (për MediaWiki):

Revision as of 22:32, Aug 03, 2003

Angela (Talk | contribs)
Edit summaries in diffs are great

Revision as of 00:10, Aug 18, 2003
Tim Starling (Talk | contribs)    [rollback]
Reverted edits by Angela to last version by Anthere


Doracaku MediaWiki - Gjitha faqet në anglisht: Meta Help
Nëse gjeni ndonjë fletë që i takonë hapsirës shqipe Ndihmë në hapsirën e anglishtes Help zhvendoseni atë në vendin në hapsirën Ndihmë.
Për lexuesit | [Kërko] · [Shko] · Lidhjet këtu · Artikull i rastit · Faqe Speciale · Version shtypi - Ndryshime së fundmi · N. fundmi përparuar · Ndryshimet fqinje · Lista mbikqyrëse · Historiku i faqes · tani · Ngarkoni skeda · Kontributet - Hyni · Parapëlqimet · (en) Stili i perdoruesit
Për redaktorët | Redaktimi : Faqja e Re · Emërtimi | Lidhjet · URL · Wiki · Ndërwiki · Nën shënimiet | Wiki tekstet · CSS · Lista · HTML dhe Wiki · Figura dhe skeda · Formulari | Seksionet · Kategoritë · #Ridrejtimet · Hapësirat · Zhvendosjet · Peshat | Kthimet · Testimet · Parapamjet | Shkurtesat · Veglat · Fjalët e SO · Stampat · Variabëlat · Operacionet e SO | Fushat përshkruese · Diskutimet · Konfliktet · v-ja | Shenjat ·
Për moderatorët |
Për administratorët |
Shtojca |
Redaktoni kutinë
Other languages:
Doracaku MediaWiki - Gjitha faqet në anglisht: Meta Help
Nëse gjeni ndonjë fletë që i takonë hapsirës shqipe Ndihmë në hapsirën e anglishtes Help zhvendoseni atë në vendin në hapsirën Ndihmë.
Për lexuesit | [Kërko] · [Shko] · Lidhjet këtu · Artikull i rastit · Faqe Speciale · Version shtypi - Ndryshime së fundmi · N. fundmi përparuar · Ndryshimet fqinje · Lista mbikqyrëse · Historiku i faqes · tani · Ngarkoni skeda · Kontributet - Hyni · Parapëlqimet · (en) Stili i perdoruesit
Për redaktorët | Redaktimi : Faqja e Re · Emërtimi | Lidhjet · URL · Wiki · Ndërwiki · Nën shënimiet | Wiki tekstet · CSS · Lista · HTML dhe Wiki · Figura dhe skeda · Formulari | Seksionet · Kategoritë · #Ridrejtimet · Hapësirat · Zhvendosjet · Peshat | Kthimet · Testimet · Parapamjet | Shkurtesat · Veglat · Fjalët e SO · Stampat · Variabëlat · Operacionet e SO | Fushat përshkruese · Diskutimet · Konfliktet · v-ja | Shenjat ·
Për moderatorët |
Për administratorët |
Shtojca |
Redaktoni kutinë
Other languages: