Kjo faqe jep shpjegime për historikun d.m.th regjistrin e ndryshimeve për faqet që mund të redaktohen.

Secila fletë e cila mund të redaktohet në projektet e Wikipedia-së ka një faqe shtojcë "historiku", të bashkangjitur në të cilat në një listë mbahen shënimet mbi kohën, përdoruesin e ndryshimeve të asaj faqe.


Shkurt Shqip edit

  • Për të parë versionet e caktuara shtype datën përkatëse.
  • Për të krahasuar një version më të vjetër me më të riun, shtype "tani" (versionet anglisht "cur") .
  • Për të krahasuar me një version paraprak. Shtype "fund" (versionet anglisht "last") .
  • Për të krahasuar dy versione në mes të listës. Zgjidhi versionet sipas nevojës majtas dhe djathtas.
  • Redaktimet e vogla janë të notuar me v (versionet anglisht "m").

Udhëzimet në detaje edit

Përdorimi i funksionit edit

Ky është një shembull nga parazgjedhja e sistemit, nëse keni ndryshuar parazgjedhjen ndodhë që të keni një pamje tjetër :
 Doracaku MediaWiki - Gjitha faqet në anglisht: Meta Help
Nëse gjeni ndonjë fletë që i takonë hapsirës shqipe Ndihmë në hapsirën e anglishtes Help zhvendoseni atë në vendin në hapsirën Ndihmë.
Për lexuesit | [Kërko] · [Shko] · Lidhjet këtu · Artikull i rastit · Faqe Speciale · Version shtypi - Ndryshime së fundmi · N. fundmi përparuar · Ndryshimet fqinje · Lista mbikqyrëse · Historiku i faqes · tani · Ngarkoni skeda · Kontributet - Hyni · Parapëlqimet · (en) Stili i perdoruesit
Për redaktorët | Redaktimi : Faqja e Re · Emërtimi | Lidhjet · URL · Wiki · Ndërwiki · Nën shënimiet | Wiki tekstet · CSS · Lista · HTML dhe Wiki · Figura dhe skeda · Formulari | Seksionet · Kategoritë · #Ridrejtimet · Hapësirat · Zhvendosjet · Peshat | Kthimet · Testimet · Parapamjet | Shkurtesat · Veglat · Fjalët e SO · Stampat · Variabëlat · Operacionet e SO | Fushat përshkruese · Diskutimet · Konfliktet · v-ja | Shenjat ·
Për moderatorët |
Për administratorët |
Shtojca |
Redaktoni kutinë