Fundraising 2011/Jimmy Letter 003/pam

Translation instructions
  • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
  • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
  • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

Mapalyaring atin yang alus metung a milyung server ing Google. Manga labi lang atlung libu deng mágobra king Yahoo. Ikami, atin kaming kulang king pitung dalan (679) a server, ampong syam a pulu't limang (95) empleadu.

Ing Wikipedia ampo deng kayang kapatad a karinan (sister sites), #5 la king Aptas o web/Internet, at pagsilbyan do reng alus kapitnang bilyung tau (470 million people) balang bulan – at bilyun-bilyun dong besis bubusni o lalon.

Masanting ing negosyu. Alang marok king patalastas o advertising. Pero e keni ing lugal da. E king Wikimedia.

Ing SITENAME metung yang bageng espesyal. Anti yang aklatan o library, o metung a parke ning balen. Anti ya mong templu para king isipan. Metung yang lugal a malyari tamung puntalan bang misip, mabyasa, ampong pirake tamu ing kekatamung belwan kareng áliwa.

Anyang tetag ke ing Wikimedia Foundation, malyari ke sang gawang kumpanyang mágtubûng maki banner a patalastas, oneng migdesisyun kung aliwa ing kakung gawan. Megobra kaming mayap kareng mengalabasan a banwa, ba yang manatiling siksik ampong masikan. Atutupad mi ing kekaming misyun, at paburen ming deng áliwa ing migastus ampong manyayang.

Nung deng anggang taung mákábasa kaniti, magkalúb $5, misan kami mung aldo balang banwa kaylangang mangalap pondu. Oneng e eganagana bisa o maki agyung magkalúb. At alang prublema kanita. Banwa-banwa, ustu la mû deng bilang dareng taung mámye.

Ngening banwang ini, sana aisipan mung magkalub $5, €10, ¥1000 o magkanu mang agyu mu, ba lang malyaring ingatan ampong papanatilyan deng proyektung Wikimedia.

Dakal a salamat,

Jimmy Wales
Talatátag ning Wikipedia