Fundraising 2011/Core messages/pam

Translation instructions
 • For pages marked "Missing" or "In progress", click the page title and start translating. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
 • For pages marked "Needs updating", compare the page to the source page and update the translation accordingly. When you are done, click "edit status" and change the status to proofreading.
 • It is important to have someone else proofread the translated page! If you have proofread a page and it is ready for publication, click "edit status" and change that page's status to ready.
 • If you are changing something that has already been published, change its status back to ready for it to be published again.

If you have any questions or feedback regarding the translation process, please post them here. Translation FAQ

 1. Para king impormasion o aliwang paralan bang mamie, paki-click keni.
 2. E mi sasalikut ing kekayung impormasyun king credit card, at ing kekayung personal a impormasyun, sasaklon ning kekaming privacy policy.
 3. Metung a kayaduanan ibat king talatátag ning Wikipedia, i Jimmy Wales.
 4. Pakibása: personal a kayaduanan ibat king talatátag ning Wikipedia, i Jimmy Wales.
 5. Pakibasa Me Ngeni
 6. Donate by Credit Card
 7. Magkalub kapamilatan ning PayPal
 8. Pilinan me ing alaga ning kekang regalu:
 9. Magkalub na ka ngeni
 10. Mamayun kung tanggap pamisan-misan a balita ibat king Katatagan Wikimedia o Wikimedia Foundation.
 11. Aliwa pa:
 12. Kailangang e magkuluang king $1 ing kekang ibie
 13. Básan nung bakit susuporta la king Wikipedia ampo reng kapatad nang proyektu deng talapagkalub king mabilug a yatu, ampong nung atin yang corporate matching gift program ing kekang kumpania.
  Sabian mu king yatung susuporta ka king Wikimedia: i-tweet me king hashtag #keepitfree!
 14. Nung i-check me ing kahun a ini, paintulutan me ing Katatagan Wikimediang deretsung makiugnayan keka tungkul king kekang istoria, at gamitan ya ba yang ibulalag ing Katatagan Wikimedia ampo reng kayang proyektu.
 15. Optional
 16. Edad
 17. Saupan ya kaming dasan mi ya ing kekaming kapakayan: $16 million
 18. Magkalub balang bulan
 19. Susubukan ming gáwang malagua ing pamagkalub para kareng tau king balang bangsa. Pakipabaluan yu kami nung makananu ming gawang malagua para kekayu. Parala yu la reng kakayung munikala o suhestion king: <email address will be inserted here>.